Gå til indhold
Diplom i ledelse

Diplom i ledelse

Tag en diplomuddannelse i ledelse, og få en lederuddannelse, som giver dig et solidt fundament at stå på og nye handlekompetencer.

En lederuddannelse, du kan bruge i din hverdag

Diplomuddannelsen i ledelse er en praksisorienteret lederuddannelse, som tager udgangspunkt i din hverdag og de udfordringer, du og din organisation står overfor.

Du får på uddannelsen rig mulighed for at sætte dine egne erfaringer i spil med de nyeste teorier, forskningsresultater, redskaber og metoder.

Diplom i ledelse er en lederuddannelse, som hjælper dig med at få et videnbaseret og reflekteret forhold til din praksis som leder.

Du får nye handlekompetencer, der løfter din ledelse til et højere professionelt niveau, og du får et netværk med de øvrige studerende, som kan være til gavn i din fremtidige ledelsespraksis.

På Københavns Professionshøjskole ser vi ledelse som noget, der gøres sammen med andre i et forpligtende fællesskab. Vi lægger derfor i uddannelsen vægt på at træne og styrke dine kompetencer til at udvikle og indgå i professionelle fællesskaber med ledelseskolleger og medarbejdere på kryds og tværs.

Hvem deltager?

Uddannelsen er for dig, som er leder eller vil være leder. Din organisation og din ledelsespraksis vil være omdrejningspunktet – både i undervisningen og imellem undervisningsgangene, når du afprøver det, du har lært.

Her kan du tage din lederuddannelse

Du kan tage diplomuddannelse i ledelse i København, Hillerød, på Bornholm eller online.

Moduler på diplomuddannelsen i ledelse

Obligatoriske moduler

Det gennemgående fokus på modulerne er din ledelse i forhold til den opgave, din organisation er sat i verden for at løse. I den forbindelse er balancen mellem din egen ledelse, dine medarbejdere og din organisation og vigtigheden af relationer i og uden for organisationen centralt.

Læs om uddannelsens opbygning og de moduler, du skal have, hvis du vil tage en hel diplomuddannelse i ledelse.

Valgmoduler

Dine valgmoduler kan være med til at specialisere din viden som leder. Modulerne kan enten tages som enkeltfag eller som en overbygning og specialisering af dit lederskab i forlængelse af de obligatoriske moduler.

Læs om og tilmeld dig valgmodulerne via linket nedenfor. Før du tilmelder dig, bør du læse om rækkefølgen på uddannelsens moduler.

Særlige uddannelsesforløb

Uddannelsesretning: Skoleledelse

“Skoleledelse” er en selvstændig retning på diplomuddannelsen i ledelse. Hvis du ønsker retningen i skoleledelse, skal du gennemføre de tre obligatoriske moduler på diplomuddannelsen i ledelse, to retningsspecifikke moduler på uddannelsesretningen ”Skoleledelse” og et afgangsprojekt.

De to retningsspecifikke moduler er:

På uddannelsesretningen “Skoleledelse” får du koblet teoretisk viden med din ledelsespraksis og dine erfaringer fra egen organisation. Du lærer at identificere og analysere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger i den skolemæssige kontekst og på den baggrund iværksætte ledelsesmæssige handlinger.

Toning af moduler

Nogle af modulerne på diplomuddannelsen i ledelse på Københavns Professionshøjskole er tonet i en bestemt retning, så du studerer sammen med ledere med interesse for eller erfaring med det samme område.

Modulet ‘Det personlige lederskab’ kan gennemføres med toningen ‘parat til ledelse’, ‘skoleledelse’ eller ‘for kunst- og kulturledere’. Læs mere via links herunder.

Tag diplomuddannelsen i ledelse online

Vil du videreuddanne dig på en fleksibel måde? Så tag din lederuddannelse online. Du kan tage hele uddannelsen online eller blande med moduler, hvor du møder op.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i ledelse er et deltidsstudie svarende til i alt 1 årsværk (60 ECTS-point). Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, du er begyndt på uddannelsen.

Du kan tilmelde dig modulerne i vilkårlig rækkefølge, og du tilmelder dig ét modul ad gangen og ikke hele uddannelsen. Vi anbefaler dog, at du begynder med det obligatoriske modul ’Det personlige lederskab og forandring’, da det danner grundlag for det videre forløb.

Undervisningen på det enkelte modul gennemføres som hovedregel med en ugentlig undervisningsdag klokken 9-15. 10 ECTS-moduler løber over et semester. 5 ECTS-moduler løber over et par måneder.

I undervisningen på modulet ‘Det personlige lederskab og forandring’ indgår et internatophold af to dages varighed i stedet for to undervisningsdage.

Uddannelsen omfatter

 • 3 obligatoriske moduler på hver 10 ECTS-point
 • 3 valgmoduler, som hver svarer til 5 ECTS-point
 • Et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Du kan tage alle moduler som enkeltmoduler, men du skal vide, at uddannelsen er tilrettelagt med progression svarende til følgende forløb:

1. – 2. semester

 • Det personlige lederskab og forandring
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

3. – 4. semester

 • Organisation, udvikling og samskabelse
 • 2 valgmoduler

5. semester

 • 1 valgmodul
 • Afgangsprojekt

Fleksibel diplomuddannelse

Hvis du ønsker at undersøge muligheden for at sammensætte en fleksibel diplomuddannelse med et særligt fagligt fokus, men hvor det samlede indhold ikke opfylder kravene til en bestemt diplomuddannelse, skal du kontakte studieadministrationen for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan i samarbejde med en studievejleder.

Bemærk pr. 1. marts 2023 koster det 1000 kr. at få udarbejdet en fleksibel uddannelsesplan.

Studieadministration

Skræddersyede forløb

Få udviklet uddannelsesforløb og kurser, der er tilpasset din organisations behov og krav til understøttelse af forretningsmæssige mål.

Din organisation får et løft, når flere medarbejdere uddannes i samme retning efter fælles mål, og uddannelsen bliver således et vigtigt redskab i den organisatoriske udvikling. Når vi udvikler skræddersyede forløb, sker det i tæt samarbejde med jer.

Vi har som udgangspunkt to indgange til at skræddersy uddannelsesforløb eller kurser til jer: særligt tilrettelagte forløb eller tilpassede forløb. Læs mere i menuen herunder.

Uddannelsesforløb, der er 100% tilpasset jeres behov og ønsker.

Står I med et helt konkret kompetenceudviklingsbehov, kan vi tilrettelægge et særligt forløb til jer. Her udvikler vi uddannelsesforløbet i tæt samarbejde med jer, og indholdet har fokus på de elementer, der skal til for at realisere jeres ønsker og behov.

Det betyder, at der skal afsættes tid til forberedelsesfasen således, at der udvikles et forløb med stærk synergi mellem teori og praksis.

Et kursus eller et uddannelsesforløb fra vores eksisterende udvalg, som bliver tilpasset med cases fra deltagernes virkelighed.

Har I behov for kompetenceudvikling, der ligger tæt op ad vores eksisterende åbne tilbud, kan vi tilpasse et allerede udviklet forløb for dig og dine medarbejdere. Her målretter vi cases og problemstillinger i undervisningen præcis til jeres virkelighed.

Dette giver et fælles kompetenceløft, hvor I sammen opnår de opstillede mål for jeres organisation. Vi kan f.eks. tilpasse modulerne:

 • Faglig ledelse
 • Forandringsledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Kommunikation og organisation

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres behov og få et bud på, hvordan Københavns Professionshøjskole kan løse jeres behov for kompetenceudvikling.

Pia Gelardi

Chefkonsulent

+45 24 29 64 36

Praktiske oplysninger

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse.

Studieadministration

+45 72 48 75 40

Se telefontider.

Adgangskrav

For at blive optaget på diplomuddannelsen i ledelse skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Det er en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Studiestart 1-2 kvartal: tilmeldingsfrist den 1. december.

Studiestart 2-4 kvartal: tilmeldingsfrist den 1. juni.

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår i øvrigt af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Hvornår får jeg svar?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Betaling

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning. Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Priser

Diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul. Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Hvad er prisen for hele diplom i ledelse?

Prisen for diplom i ledelse er ca. 85.000 kr. for hele uddannelsen, afhængig af hvilke moduler du vælger. Dette indbefatter de 3 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler samt afgangsprojektet.

Eksempler på variation i priser: Vores fremmøde modul ‘Det personlige lederskab og forandring’ er inkl. internatophold.

Nogle valgmoduler kan indeholde tillægsydelser som fx coaching og vil derfor have en højere pris. Vores priser på de obligatoriske online moduler er i øjeblikket lidt billigere end fremmødemodulerne.

Derudover kommer der udgifter til bøger pr. modul. Denne pris varierer både på modulerne og med tiden, når vi udskifter til tidsaktuelle bøger. På de obligatoriske moduler (10 ECTS) ligger udgifter til bøger pt. mellem 1100-1400 kr.

På valgmodulerne (5-10 ECTS) ligger udgifter til bøger på mellem 300-1200 kr. Udgifter på afgangsprojektet ligger på 300 kr. Nogle bøger bruges på flere moduler, hvilket kan have betydning for udgifterne.

Du tilmelder dig og betaler for modulerne efterhånden, som du ønsker at tage dem. Du skal altså ikke tilmelde dig hele uddannelsen på én gang.

Den regionale kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og

 • Dansk Socialrådgiverforening
 • FOA – Fag og Arbejde
 • HK Kommunal
 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • 3F Fagligt Fælles Forbund
 • Maskinmestrenes Forening
 • Konstruktørforeningen.
Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Omstillingsfonden

Du kan søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til at opkvalificere dig.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Det er et krav for at søge merit, at du er optaget på en diplomuddannelse hos Københavns Professionshøjskole. Vi forhåndsvurderer ikke meritansøgninger. Når du er optaget, kan du få mere information om at søge merit på KP’s intranet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen.

Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer på tre måder:

 • I forhold til få adgang til en uddannelse (adgangsbevis)
 • I forhold til at få godskrevet et modul (kompetencebevis)
 • I forhold til at få godskrevet en hel uddannelse (uddannelsesbevis)

En akademi- eller diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse.

Du kan tidligst søge om dispensation efter dit 5. studieår – forudsat, at der reelt ikke længere er mulighed for, at du kan gennemføre inden for de 6 år.

I vurderingen indgår om en evt. dispensation kan imødekommes uden, at uddannelsens aktualitet og kvalitet forringes, samt om der er tale om usædvanlige og uforudsete omstændigheder, der er uden for din kontrol.

Eksempler på omstændigheder, der kan begrunde en dispensation kan være sygdom, ulykke, barsel eller dødsfald.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6 års reglen, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog, at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Studiestart

På diplomuddannelsen i ledelse har vi studiestart 4 gange årligt. Bemærk dog, at ikke alle moduler udbydes ved hver studiestart.

Studiestart uge 3 og uge 35

Studiestart uge 15 og uge 44

Studiestart Afgangsprojekt

 • Afgangsprojektet udbydes i uge 5, uge 11 og uge 35

Startdatoen for hvert modul fremgår i øvrigt af modulbeskrivelsen på kp.dk

Hvad er ECTS?

ECTS-point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Hvert modul i en uddannelse tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, vi vurderer, at du som studerende skal yde for at gennemføre det enkelte modul.

 • 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår.
 • 10 ECTS-point svarer til 275 timers arbejde.
 • 5 ECTS-point svarer til 137,5 timers arbejde.

Studiestøttende aktiviteter

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for gratis at deltage i en række studiestøttende aktiviteter i forbindelse med dit studie.

Du kan vælge ét eller flere kurser efter behov på det tidspunkt i studiet, hvor det er relevant for dig.

Du må deltage på en hvilken som helst af de mulige lokationer, uanset hvor du normalt har undervisning.

Deltagelse i aktiviteterne kræver, at vi har modtaget betaling for din deltagelse i modulundervisningen i det pågældende semester.

Studiemiljø

På KP tilbyder vi en lang række faciliteter og muligheder til dig i forbindelse med din uddannelse.

Undervisningssted

Undervisningsstedet for hvert enkelt modul fremgår af modulbeskrivelsen.

Hovedparten af vores undervisning finder sted på Tagensvej 18 i København, men kan du også tage nogle diplommoduler på Campus Carlsberg i København og på Campus Hillerød, hvor du også kan læse hele diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsesstedet er der studieområder med læsefaciliteter og gruppearbejdspladser, så I kan rykke ud af undervisningslokalet eller arbejde før eller efter undervisningen. Videreuddannelsens campus på Tagensvej 18 er udelukkende for studerende på diplom- og akademiuddannelser.

Biblioteket

Biblioteket udlåner og formidler viden om litteratur, og bibliotekets medarbejdere hjælper gerne.

Studiestøttende aktiviteter

KP tilbyder forskellige gratis studiestøttende kurser til diplomstuderende.

Hvis du ønsker at tilmelde dig en prøve, som du tidligere har været tilmeldt, men ikke har gennemført, skal du gøre det ved at sende os en mail.

I mailen skal du oplyse modulets titel, hvornår du var tilmeldt og dit studienummer. Du vil herefter blive kontaktet af den studieadministrative koordinator for det pågældende modul med oplysninger om, hvornår du kan komme til en ny prøve.

Nyhedsbrev