Gå til indhold

Information om coronavirus

Fysioterapeutstuderende behandler en person i et træninglokale

Fysioterapeut

Bliv fysioterapeut, og bliv ekspert i menneske, krop og bevægelse.

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

28 uger fordelt på flere perioder

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Som fysioterapeut kommer du tæt på mange mennesker – både fysisk og psykisk. Du får viden og kompetencer til at undersøge, behandle, genoptræne og rådgive patienter med skader, sygdom og handicap.

På uddannelsen får du indsigt i såvel anatomi, fysiologi og træningslære som i psykologiske og samfundsmæssige forhold, som har betydning for dig når du skal hjælpe mennesker med at få deres bevægelses- og funktionsevne tilbage.

Fysioterapeuter arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på individ- og gruppeniveau og skal målrette indsatser til mennesker i alle livets faser.

I uddannelsen lægges der derfor vægt på, at du har lyst og evner til at indgå i tætte relationer med andre mennesker, og at du kan håndtere den kropslige kontakt, der er i forholdet mellem fysioterapeut og patient.

Det handler ikke om, hvad du vil være, men hvem du vil være det for.

Dreng med lommelygte i seng

Indhold og opbygning 

Fysioterapeutuddannelsen er en fuldtidsuddannelse, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Du bliver professionsbachelor i fysioterapi.

Oversigt over, hvordan uddannelsen til fysioterapeut er opbygget ift. undervisning, praktik og tværprofessionel undervisning

Semestre

Tema 1: Fysioterapi, profession, videnskab og læring

Tema 2: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering

Klinisk uddannelse
På 1. Semester er der klinisk uddannelse på fire dage, hvor du får indblik i fysioterapi som fag og profession

Tema 3: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet

Tema 4: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering

Klinisk uddannelse
På 2. semester er der klinisk uddannelse i to uger, hvor du skal have patienter for første gang – alene eller sammen to og to. Fokus er blandt andet på berøring, kommunikation og vævspåvirkning.

Tema 5: Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning

Tema 6: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

Tema 7: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Klinisk uddannelse
På 4. semester er der klinisk uddannelse i 8 uger.

Tema 8: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

Tema 9: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

På semestret indgår et tværprofessionelt forløb.

Klinisk uddannelse
På 5. semester er der klinisk uddannelse i 7 uger.

Tema 10: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Klinisk uddannelse
På 6. semester er der klinisk uddannelse i 10 uger.

Tema 11: Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling

Temaet består af et valgfrit element og et bachelorprojekt

Fag

På fysioterapeutuddannelsen møder du sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, humanvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag, som alle bidrager til at uddanne dig til en kompetent sundhedsprofessionel.

Nedenfor kan du se nogle af de fag, du kommer til at stifte bekendtskab med.

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling
 • Smertevidenskab
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Arbejdsmiljø
 • Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi
 • Professionel kommunikation og sundhedsinformatik
 • Anatomi
 • Humanfysiologi og ernæring
 • Sygdomslære
 • Sundhedspsykologi
 • Sundhedspædagogik
 • Lovgivning
 • Forvaltning
 • Sundhedsøkonomi og ledelse
 • Folkesundhed og socialmedicin

Valgfrie elementer

Studieform

Fysioterapeutuddannelsen er et fuldtidsstudium, der består af flere studieformer, f.eks.:

 • holdundervisning med færdighedstræning
 • forelæsninger
 • projektarbejde
 • vejledning og feedback
 • praktik

I den praktiske del af undervisningen øver du dig i teknikker og behandlingsmetoder med din egen og dine medstuderendes krop som udgangspunkt – du skal derfor altid være klædt på til at blive klædt af.

Løbende igennem uddannelsen arbejder du tværprofessionelt med andre studerende fra fx ergoterapeut-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen.

I studieaktivitetsmodellen nedenfor kan du se, hvordan fysioterapeutuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Internationale muligheder

Som fysioterapeutstuderende har du mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie. Det kan du gøre ved at gennemføre en mindre del af uddannelsen i udlandet.

Udlandsophold ligger i den sidste del af uddannelsen og kan tages som udelukkende et klinisk ophold eller som et helt semester.

Herudover kan du tage internationale valgfag, som indeholder et udlandsophold.

Praktik

På fysioterapeutuddannelsen bruger man betegnelsen ’klinisk uddannelse’ i stedet for ’praktik’.

Den kliniske uddannelse er på 30 timer om ugen (i alt 28 uger), hvor klinikstederne forventer, at du yderligere bruger ca. 10 timer om ugen på at forberede dig. Læs mere om fordelingen af klinisk uddannelse i semesterbeskrivelserne længere oppe på siden.

Den kliniske uddannelse foregår på en række kliniske undervisningssteder, som er godkendt af fysioterapeutuddannelsen. Det kan være hospitaler, sundheds- og genoptræningscentre, klinikker, psykiatriske centre og børnebehandlingssteder.

Den kliniske uddannelse er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Information til praktiksteder

Studiestart sommer 2020

Campus Nordsjælland

Dato: Tirsdag den 1. september 2020
Tidspunkt: Klokken 08.30,
Mødested: Atrium, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Campus Sigurdsgade

Dato: Tirsdag den 1. september 2020
Tidspunkt: Klokken 09.15
Mødested: Lokale D051, Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26, 2200 København N. Mødes i forhallen med semesteransvarlige og uddannelsesleder

Adgangskrav

Du skal søge ind på fysioterapeutuddannelsen på optagelse.dk i enten kvote 1 eller 2. Der er både studiestart sommer og vinter. Når du søger ind på uddannelsen, kan du enten søge sommer- eller vinterstudiestart eller begge dele.

OBS! Du kan læse til fysioterapeut flere steder på Københavns Professionshøjskole, og adgangskvotienterne er forskellige alt efter, hvor du søger ind.

Specifikke adgangskrav

For at søge ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du fra 2020 opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere:

 • Engelsk på B-niveau
 • Biologi, fysik, kemi eller matematik på B-niveau eller geovidenskab eller bioteknologi på A-niveau

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om suppleringsfag, og betinget optagelse.

Bemærk at det specifikke adgangskrav skal være bestået inden kvote 1 ansøgningsfristen 5. juli kl. 12.00.

Har du ikke bestået de specifikke adgangskrav?

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 22. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Kvote 2

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 22. marts kl. 12.00. Du skal søge i kvote 2, hvis opfylder de specifikke adgangskrav, og du har ét af nedenstående adgangsgrundlag. Bemærk at de specifikke fag skal være bestået inden kvote 1 ansøgningsfristen 5. juli kl. 12.00.

Med de specifikke adgangskrav:

 • Engelsk på B-niveau
 • Biologi, fysik, kemi eller matematik på B-niveau eller geovidenskab eller bioteknologi på A-niveau

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Motiveret ansøgning
 • Eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen
 • Studierelevante fag på A-niveau som engelsk og/eller matematik med karakteren 7 eller derover (dog ikke dansk)
 • Studierelevante fag som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.
 • Studierelevant erhvervsarbejde, Erhvervsarbejde, værnepligt eller frivilligt humanitært arbejde. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed, minimum 20 timer om ugen. Kun arbejde efter du er fyldt 18 år kan medtages.
 • Højskoleophold. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed. Dagshøjskole, herunder andre enkelte idrætsrelaterede uddannelser kan medtages ved minimum 30 timer pr. uge.
 • Udlandsophold. Minimum 3 måneders sammenhængende varighed.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 22. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Har du husket det hele?

Vær sikker: tjek vores sider om Optagelse og vejledning 

Studieliv

Du kan læse fysioterapi på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København og på Campus Nordsjælland i Hillerød. På begge campusser er der et rigt og socialt studieliv med mange aktiviteter og foreninger.  Du kan læse mere om studielivet ved at klikke på nedenstående links.

Job og karriere

97 pct. af de nyuddannede fysioterapeuter er i job inden for et år efter endt uddannelse. Ledigheden er generelt meget lav for fysioterapeuter.

Som fysioterapeut kan du fx arbejde på private klinikker, hospitaler, plejehjem, kommunale rehabiliterings- og sundhedscentre, psykiatriske centre, hjælpemiddelcentraler, specialskoler og -børnehaver. Du kan også få job i institutioner, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, fx med idrætsudøvere. Skoler og private virksomheder har også ofte fysioterapeuter ansat eller tilknyttet på freelancebasis, bl.a. i relation til arbejdsmiljøområdet.

Når du er uddannet fysioterapeut, skal du søge autorisation hos Sundhedsstyrelsen for at få lov til at praktisere faget.

Autorisation er bevis for, at du har en sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed.

Senest 14 dage inden uddannelsens afslutning skal du ansøge om autorisation via Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs videre

Som færdiguddannet fysioterapeut er det muligt at læse videre på diplom-, master- eller kandidatniveau, fx:

 • Masteruddannelse inden for sundheds- eller rehabiliteringsområdet.
 • Kandidatgrad i fysioterapi på Syddansk Universitet
 • Universiteternes Institut for Idræt
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Aarhus Universitet

Du kan læse mere om dine muligheder for fysioterapifaglige efter- og videreuddannelser på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Studievejledning

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til den studievejleder, som knyttet til den enkelte uddannelse.

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland

Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
uccnord@kp.dk

Fysioterapeutuddannelsen København

Sigurdsgade 26
2200 København N
E-mail: phm_fys@kp.dk

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Udgifter på studiet

Bøger

For hele uddannelsen skal du forvente at bruge ca. 8-9.000 kr. på bøger. Du kan også vælge at låne nogle bøger på vores bibliotek eller købe dem brugt.
Det er dit eget ansvar at anskaffe bøgerne.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på bioanalytikeruddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra fysioterapeutuddannelsen her.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.