Gå til indhold

Information om coronavirus

En studerende fra professionsbachelor i skat står ved sin PC

Professionsbachelor i skat

Bliv professionsbachelor i skat, og vær kulturbærer for det nye skattevæsen.

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer

Praktik

18 uger i alt

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Som professionsbachelor i skat kommer du til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet. Det gør du, fordi du får kompetencerne til at sikre den rigtige beskatning – både hvis du bliver ansat som medarbejder i SKAT, og hvis du bliver rådgiver for offentlige og private virksomheder.

Uddannelsen lærer dig selvstændigt at kunne identificere, vurdere og løse praksisnære og komplekse opgaver inden for skatteområdet.

Indhold og opbygning

Professionsbacheloruddannelsen i skat varer 3½ år, heraf et semester med praktik.

De første 4 semestre på uddannelsen er ens for alle studerende. Efter 4. semester skal du vælge valgfag.

Oversigt over, hvordan professionsbacheloren i skat er opbygget ift. undervisning, praktik og tværfagligt modul

Fag

Faget giver dig baggrundsviden om det politiske system, den offentlige sektors opgaver og finansiering, samt om de makroøkonomiske forhold, der har betydning for det skatteretlige område. Du får dermed indsigt i, hvor store skatteindbetalinger, der skal til for at drive velfærdssamfundet og de prioriteringer, der må foretages. Desuden lærer du, hvilke former for beskatning staten kan anvende.

Faget giver dig en grundlæggende forståelse for beskatning overordnet set, ved først at gennemgå skattelovgivningens struktur og indkomstbegreberne. Herefter går faget i dybden med personbeskatning, både for så vidt angår skattepligt og ophør, de forskellige indkomstarter, indkomstopgørelsen samt familiebeskatning.

Faget giver dig viden om et projekts opbygning, problemformuleringens indhold og udformning samt om metodevalg. Faget forbereder dig til at skrive afgangsprojekt.

Faget bygger videre på den viden, du som studerende fik på ’Personbeskatning’. Modulet koncentrerer sig om ’Erhvervsbeskatning’, herunder virksomhedsskatteordningen, kapitalgevinster, vurdering og beskatning af ejendomme og international skatteret.

Der bliver bygget videre på den viden, du fik på ’Personbeskatning’ og ’Erhvervsbeskatning’. Du bliver indført i selskabsretten, der danner grundlaget for at forstå selskabernes opbygning og dermed også deres beskatningsform.

Faget vil give en basal indføring i selskabsbeskatningen, det vil sige, at der hovedsageligt vil blive arbejdet med grundlæggende emner som skattepligt, indkomstopgørelse, deltagere, hovedaktionærbeskatning og koncerner. Tungere emner som omstrukturering, rekonstruktion og transfer pricing vil kun blive berørt overfladisk. Insolvensretten vedrører konkurs og gældssanering. Fokus vil være på selskaber.

På ’Internt Regnskab’ får du forståelse for de processer og metoder, der anvendes internt i en virksomhed i forbindelse med den løbende regnskabsførelse og afslutning af årsregnskab.

Du får som studerende forståelse for, at omverdenen kan bruge en virksomheds regnskab for kontrol og revision samt for vurdering af virksomhedens værdi.

Faget indeholder en introduktion til indirekte beskatning og giver dig det teoretiske og praktiske grundlag for at kunne vurdere og formidle problemstillinger inden for momsområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for komplekse momsretlige problemstillinger.

Du bliver her introduceret til formueret, der giver dig en forståelse for de civile rettigheder, der er styrende for skatteretten. Modulet giver kendskab til familieret, aftaleret, køberet, kreditaftaler, fordringer og civilproces.

Vi arbejder med at give dig det teoretiske og praktiske grundlag for at kunne vurdere og formidle problemstillinger vedrørende punktafgifter, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for komplekse afgiftsretlige problemstillinger. Desuden giver modulet en overordnet indføring i toldretten.

Som studerende får du indsigt i it systemers opbygning, funktionen i datatræk samt forståelse for mulighederne i big data. Du bliver også klædt på til at kunne forholde dig kritisk til validiteten af de data, der trækkes.

Formålet med undervisningen er, at du lærer at tænke juridisk ved at få redskaber til at analysere juridiske problemstillinger og finde relevant juridisk information til løsning af et problem. Desuden får du et kendskab til de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger, således at du kan foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling og løse forvaltningsretlige problemstillinger med hensyntagen til borgernes retssikkerhed.

Faget giver dig forståelse for de forskellige roller, man kommer til at have som ansat afhængigt af, om man er medarbejder i skattevæsenet eller rådgiver i en privat virksomhed. Faget fokuserer på, hvordan man skal tage højde for sin rolle i sin kommunikation. Du lærer, hvordan du med de rigtige kommunikationsværktøjer kan understøtte dit arbejde.

Faget giver dig indsigt i skattevæsenets struktur, klagevej, domstolsindbringelse, samt de strafferetlige sanktioner ved skatteunddragelse.

Valgfag

Som studerende skal du vælge 1 valgfag ud over de obligatoriske moduler:

 • Udvidet it- og systemforståelse
 • Inddrivelse
 • Revision
 • Udvidet selskabsbeskatning – Omstrukturering og TP

Studieform

En professionsbacheloruddannelse er et fuldtidsstudium. På de obligatoriske moduler er meget af undervisningen klasseundervisning, men du vil også stifte bekendtskab med mange andre undervisningsformer, fx:

 • Forelæsninger
 • Fremlæggelser – individuelt eller i grupper
 • Øvelser
 • Gruppearbejde
 • Opgaver
 • Projekter
 • Vejledning
 • Virksomhedsbesøg
 • Flipped Classroom

I studieaktivitetsmodellen nedenfor kan du se, hvordan professionsbacheloruddannelsen i skat er sat sammen af forskellige studieaktiviteter. 

Praktik

På uddannelsens 6. semester skal du i praktik. Praktikperioden begynder i starten af februar og slutter medio juni.

Praktikken finder typisk sted i én af Skatteministeriets 9 styrelser, som rådgiver i revisionsbranchen, eller hos it-leverandører af offentlige systemer. Praktikperioden afsluttes med en praktikopgave ud fra en problemstilling, du selv vælger.

Studiestart sommer 2020

Info om studiestart kommer senere.

Adgangskrav

Du skal søge ind på professionsbachelor i skat på optagelse.dk i enten kvote 1 eller 2. Der er studiestart én gang om året – om sommeren.

Specifikke adgangskrav

For at søge ind på PB i skat skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere:

 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om suppleringsfag og betinget optagelse. Bemærk at de specifikke adgangskrav skal være bestået inden studiestart.

Har du ikke bestået de specifikke adgangskrav?

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 22. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Kvote 2

Du skal have et af følgende adgangsgrundlag for at søge i kvote 2 med ansøgningsfrist den 22. marts kl. 12.00, og du skal opfylde de specifikke adgangskrav.

4 gymnasiale enkeltfag og desuden de nedenstående specifikke adgangskrav.

 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
 • Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse. Specifikke adgangskrav:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Relevant erhvervserfaring
 • Andet uddannelsesforløb dansk eller udenlandsk
 • Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde)
 • Udlandsophold
 • Højskoleophold
 • Motiveret ansøgning

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 22. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Har du husket det hele?

Vær sikker: tjek vores sider om Optagelse og vejledning 

Studieliv

Du kan læse til professionsbachelor i skat på Campus Tagensvej 86 på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med uddannelserne administrationsøkonom, administrationsbachelor og sygeplejerske. På campus er der altid liv og sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Der er f.eks. et tværfagligt kor, en idrætsforening og fredagsbaren Cafe Coma der ofte inviterer til fest.

Job og karriere

Som professionsbachelor i skat bliver du uddannet til at kunne indgå som kernemedarbejder i skatteforvaltningen, i revisionsbranchen eller hos it-leverandører af offentlige systemer.

Du er kvalificeret til at kunne håndtere komplekse finansielle og juridiske udfordringer i forhold til borgere og virksomheder. Det giver dig mulighed for at varetage job inden for bl.a. vejledning, sagsbehandling, inddrivelse, vurdering og kontrol i skatteforvaltningen.

Som erfaren medarbejder vil du senere have mulighed for at få job i advokatbranchen på baggrund af din skattemæssige erfaring.

Læs videre

Hvis du gerne vil læse videre på kandidatniveau, når du har afsluttet din professionsbachelor, er der forskellige muligheder:

 • Master i skat på CBS (professionsbachelor i skat er direkte adgangsgivende)
 • Cand.soc.jur. på Københavns Universitet

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til selve uddannelsen, indholdet, opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole eller specialpædagogisk støtte, kan du kontakte studievejledningen. Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Professionsbachelor i skat

Tagensvej 86
2200 København N
fau_info@kp.dk

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Udgifter på studiet

Bøger

For hele uddannelsen skal du forvente at bruge ca. 3.000 kr. på bøger. Du kan også vælge at låne nogle bøger på vores bibliotek eller købe dem brugt. Det er dit eget ansvar at anskaffe bøgerne.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.