Gå til indhold
En studerende fra professionsbachelor i skat står ved sin PC

Professionsbachelor i skat

Bliv professionsbachelor i skat, og vær kulturbærer for det nye skattevæsen.

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer

Studievejledning

Kristian Nielsen / krin@kp.dk
Charlotte Dahl / dahl@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen til Professionsbachelor i skat

Som professionsbachelor i skat kommer du til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet. Det gør du, fordi du får kompetencerne til at sikre den rigtige beskatning – både hvis du bliver ansat som medarbejder i en af Skatteministeriets styrelser, og hvis du bliver rådgiver for offentlige og private virksomheder. Uddannelsen lærer dig selvstændigt at kunne identificere, vurdere og løse praksisnære og komplekse opgaver inden for skatteområdet.

Studieliv

Du kan læse til professionsbachelor i skat på Campus Tagensvej 86 på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med uddannelserne administrationsøkonom, administrationsbachelor og sygeplejerske. På campus er der altid liv og sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Der er f.eks. et tværfagligt kor, en idrætsforening og fredagsbaren Cafe Coma der ofte inviterer til fest.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Indhold og opbygning

Professionsbacheloruddannelsen i skat varer 3½ år, heraf et semester med praktik, og er et fuldtidsstudium

De første 4 semestre på uddannelsen er ens for alle studerende. Efter 4. semester skal du vælge valgfag. På de obligatoriske moduler er meget af undervisningen klasseundervisning, men du vil også stifte bekendtskab med mange andre undervisningsformer, blandt andet forelæsninger, øvelser, virksomhedsbesøg og Flipped Classroom.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan Professionsbacheloruddannelsen i skat er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan professionsbacheloren i skat er opbygget ift. undervisning, praktik og tværfagligt modul

Fag

Faget giver dig baggrundsviden om det politiske system, den offentlige sektors opgaver og finansiering, samt om de makroøkonomiske forhold, der har betydning for det skatteretlige område. Du får dermed indsigt i, hvor store skatteindbetalinger, der skal til for at drive velfærdssamfundet og de prioriteringer, der må foretages. Desuden lærer du, hvilke former for beskatning staten kan anvende.

Faget giver dig en grundlæggende forståelse for beskatning overordnet set, ved først at gennemgå skattelovgivningens struktur og indkomstbegreberne. Herefter går faget i dybden med personbeskatning, både for så vidt angår skattepligt og ophør, de forskellige indkomstarter, indkomstopgørelsen samt familiebeskatning.

Faget giver dig viden om et projekts opbygning, problemformuleringens indhold og udformning samt om metodevalg. Faget forbereder dig til at skrive afgangsprojekt.

Faget bygger videre på den viden, du som studerende fik på ’Personbeskatning’. Modulet koncentrerer sig om ’Erhvervsbeskatning’, herunder virksomhedsskatteordningen, kapitalgevinster, vurdering og beskatning af ejendomme og international skatteret.

Der bliver bygget videre på den viden, du fik på ’Personbeskatning’ og ’Erhvervsbeskatning’. Du bliver indført i selskabsretten, der danner grundlaget for at forstå selskabernes opbygning og dermed også deres beskatningsform.

Faget vil give en basal indføring i selskabsbeskatningen, det vil sige, at der hovedsageligt vil blive arbejdet med grundlæggende emner som skattepligt, indkomstopgørelse, deltagere, hovedaktionærbeskatning og koncerner. Tungere emner som omstrukturering, rekonstruktion og transfer pricing vil kun blive berørt overfladisk. Insolvensretten vedrører konkurs og gældssanering. Fokus vil være på selskaber.

På ’Internt Regnskab’ får du forståelse for de processer og metoder, der anvendes internt i en virksomhed i forbindelse med den løbende regnskabsførelse og afslutning af årsregnskab.

Du får som studerende forståelse for, at omverdenen kan bruge en virksomheds regnskab for kontrol og revision samt for vurdering af virksomhedens værdi.

Faget indeholder en introduktion til indirekte beskatning og giver dig det teoretiske og praktiske grundlag for at kunne vurdere og formidle problemstillinger inden for momsområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for komplekse momsretlige problemstillinger.

Du bliver her introduceret til formueret, der giver dig en forståelse for de civile rettigheder, der er styrende for skatteretten. Modulet giver kendskab til familieret, aftaleret, køberet, kreditaftaler, fordringer og civilproces.

Vi arbejder med at give dig det teoretiske og praktiske grundlag for at kunne vurdere og formidle problemstillinger vedrørende punktafgifter, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for komplekse afgiftsretlige problemstillinger. Desuden giver modulet en overordnet indføring i toldretten.

Som studerende får du indsigt i it systemers opbygning, funktionen i datatræk samt forståelse for mulighederne i big data. Du bliver også klædt på til at kunne forholde dig kritisk til validiteten af de data, der trækkes.

Formålet med undervisningen er, at du lærer at tænke juridisk ved at få redskaber til at analysere juridiske problemstillinger og finde relevant juridisk information til løsning af et problem. Desuden får du et kendskab til de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger, således at du kan foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling og løse forvaltningsretlige problemstillinger med hensyntagen til borgernes retssikkerhed.

Faget giver dig forståelse for de forskellige roller, man kommer til at have som ansat afhængigt af, om man er medarbejder i skattevæsenet eller rådgiver i en privat virksomhed. Faget fokuserer på, hvordan man skal tage højde for sin rolle i sin kommunikation. Du lærer, hvordan du med de rigtige kommunikationsværktøjer kan understøtte dit arbejde.

Faget giver dig indsigt i skattevæsenets struktur, klagevej, domstolsindbringelse, samt de strafferetlige sanktioner ved skatteunddragelse.

Valgfag

Som studerende skal du vælge 1 valgfag ud over de obligatoriske moduler:

 • Udvidet it- og systemforståelse
 • Inddrivelse
 • Revision
 • Udvidet selskabsbeskatning – Omstrukturering og TP

Praktik

På uddannelsens 6. semester skal du i praktik. Praktikperioden begynder i starten af februar og slutter medio juni.

Praktikken finder typisk sted i én af Skatteministeriets 9 styrelser, som rådgiver i revisionsbranchen, eller hos it-leverandører af offentlige systemer. Praktikperioden afsluttes med en praktikopgave ud fra en problemstilling, du selv vælger.

Studiestart sommer 2022

Information om dato, tidspunkt og mødested kommer

Adgangskrav

For at søge ind på uddannelsen som professionsbachelor i skat, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. De skal være bestået inden studiestart:

 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du skal have et af følgende adgangsgrundlag for at søge i kvote 2 med ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12.00, og du skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Gymnasiale enkeltfag

4 gymnasiale enkeltfag

 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
 • Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

3-årig erhvervsuddannelse

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse. Specifikke adgangskrav:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Relevant erhvervserfaring
 • Andet uddannelsesforløb dansk eller udenlandsk
 • Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde)
 • Udlandsophold
 • Højskoleophold
 • Motiveret ansøgning

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Nyhedsbrev

Vil du modtage information om Åbent Hus-arrangementer, ansøgningsfrister og ledige pladser på KP? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

Som professionsbachelor i skat bliver du uddannet til at kunne indgå som kernemedarbejder i skatteforvaltningen, i revisionsbranchen eller hos it-leverandører af offentlige systemer.

Du er kvalificeret til at kunne håndtere komplekse finansielle og juridiske udfordringer i forhold til borgere og virksomheder. Det giver dig mulighed for at varetage job inden for bl.a. vejledning, sagsbehandling, inddrivelse, vurdering og kontrol i skatteforvaltningen.

Som erfaren medarbejder vil du senere have mulighed for at få job i advokatbranchen på baggrund af din skattemæssige erfaring.

Læs videre

Hvis du gerne vil læse videre på kandidatniveau, når du har afsluttet din professionsbachelor, er der forskellige muligheder:

 • Master i skat på CBS (professionsbachelor i skat er direkte adgangsgivende)
 • Cand.soc.jur. på Københavns Universitet

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-11.00. Onsdag: 15.00-17.00

Charlotte Dahl

Studievejleder

+45 51 38 03 65

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adresse

Tagensvej 86
2200 København N
E-mail: fau_info@kp.dk

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.