Gå til indhold

Information om coronavirus

En mandlig og en kvindelig studerende fra sygeplejerskeuddannelsen står iført kitler i hospitalsstuen i Praksis- og Innovationshuset

Sygeplejerske

Bliv sygeplejerske og vær med til at gøre en forskel for andre mennesker

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Hanne Franklin / hnje@kp.dk
Helle Holmsgaard /hlho@kp.dk
Eva Skjerne Aggernæs /evaa@kp.dk
Sara Mikkelsen / sami@kp.dk

Ansøg om ledig plads

Om uddannelsen

Som sygeplejerske er du tæt på andre mennesker i alle aldre og fra alle samfundslag. Det er vigtigt, at du tør – og har lyst til – at bruge dig selv i dit arbejde. For ud over den sygeplejefaglige viden og de praktiske færdigheder, du skal have som sygeplejerske, handler professionen også om mødet mellem mennesker.

Sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole giver dig de faglige og menneskelige kompetencer til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som professionel pleje og omsorg af andre mennesker indebærer. Betydningen af relationer og respekten for det enkelte menneske er bærende værdier i uddannelsen.

Studieliv

Du kan læse til sygeplejerske på Campus Tagensvej 86 på Nørrebro, Campus Nordsjælland i Hillerød og KP Bornholm. Alle campusser har studerende fra andre uddannelser og flere af de sociale aktiviteter foregår på tværs.

Det handler ikke om, hvad du vil være, men hvem du vil være det for.

Dreng med lommelygte i seng

Indhold og opbygning

Sygeplejerskeuddannelsen er et fuldtidsstudie, svarende til 41,25 timer om ugen, der varer 3½ år og består af 7 semestre.

Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem teoretisk og praktik (klinisk undervisning) og har desuden fokus på tværprofessionelt samarbejde, der afspejler sygeplejerskernes samarbejde med borgere, patienter og andre sundhedsprofessionelle.

Ud over klinisk undervisning vil du i den teoretiske undervisning opleve både forelæsninger og holdundervisning. Det meste af den teoretiske undervisning vil have et online alternativ. Undervisningen indeholder også forskellige elementer af at træne og øve de færdigheder og kompetencer, der forbereder dig til klinisk praksis. I den kliniske undervisning er der 30 timers fremmøde ugentligt.

Udlandsophold

Som studerende kan du tage en del af din uddannelse i udlandet hos en af vores mange samarbejdspartnere. Hvert år tager mange af de studerende af sted til en af vores samarbejdspartnere i Skandinavien, Europa, Afrika, Australien eller Asien. Længden af udlandsophold varierer, men de fleste er typisk af sted i 4-12 uger.
Du kan tage både kliniske og teoretiske semestre i udlandet, og du kan søge om at deltage på korte, internationale kurser. På uddannelsen opfordrer vi meget til, at man rejser ud.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan sygeplejerskeuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til sygeplejerske er opbygget ift. undervisning, praktik og tværprofessionel undervisning

Semestre og praktik

Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde.

Fokus er at opnå viden og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patient/borger.

Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb

Temaet retter sig mod at tage kliniske beslutninger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patient/borger og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden.

Fokus er at opnå viden og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere sygeplejeinterventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis.

Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

Temaet retter sig mod patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, sektorer og institutioner.

Fokus er at opnå viden og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Tema A: Sygepleje i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb i samspil med patienter, borgere og pårørende.

Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere, vurdere, kommunikere og træffe kliniske beslutninger i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb. Dette foregår i samspil med patient/borger, pårørende, professionsfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt med afsæt i patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden, færdigheder og kompetencer i kritiske patient-/borgersituationer i forbindelse med pleje- og behandlingsforløb.

Tema B: Tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge

Temaet retter sig mod tværprofessionelle sammenhænge med organisatoriske, strukturelle og faglige skel, hvor professionerne indgår i forskellige typer af professionelle samarbejdsformer.

Selvstændig sygeplejepraksis

Temaet retter sig mod selvstændig varetagelse af kliniske beslutninger og klinisk lederskab i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger og pårørende.

Fokus er at opnå kompetencer i at forholde sig kritisk reflekterende i sygeplejesituationer i det samlede sundhedsvæsen med prioritering af interesser i og på tværs af sektorer ud fra patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden.

Udvikling af sygeplejepraksis i det samlede sundhedsvæsen

Temaet retter sig mod komplekse professionsfaglige situationer med kritisk reflekterende og udviklingsorienterede tilgange til kundskabsbaseret praksis med integration af forskellige vidensformer: patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden samt teori og metode.

Praktik i sygeplejerskeuddannelsen kaldes klinisk undervisning. Klinisk undervisning foregår på hospitaler, i kommuner og på psykiatriske centre.

Godt 40% af sygeplejerskeuddannelsen foregår som klinisk undervisning, og der er tilrettelagt klinisk undervisning på alle uddannelses semestre – undtagen 7. semester.

Når du er i klinisk undervisning, eller klinik som det også kaldes i daglig tale, skal du møde op på det kliniske undervisningssted ca. 30 timer om ugen. Derudover skal du i perioden læse og forberede dig til undervisning og prøver.

I løbet af den kliniske undervisning bliver du en del af praksisfællesskabet med sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale og vil gennem uddannelsen med stadigt større selvstændighed kommet til at udføre sygeplejerskeopgaver.

Hvor er der klinisk undervisning?

Du er altid sikret et klinisk undervisningssted. Sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole samarbejder tæt med hospitaler, psykiatriske centre og kommuner i hele Region Hovedstaden. Det betyder, at klinisk undervisning altid foregår i hovedstadsregionen og at du udelukkende kommer på klinik på undervisningssteder, vi har godkendt til at varetage undervisning af sygeplejestuderende.

Information til praktiksteder

Læs mere om praktikken

Fleksibel uddannelse

Sygeplejerskeuddannelsen på Campus Nordsjælland i Hillerød er organiseret, så den i høj grad tilgodeser de studerendes behov for fleksibilitet. Der er et online alternativ til den undervisning, der foregår i klasserummet. De studerende har derfor stor valgfrihed i forhold til, om de vil møde ind til teoretisk undervisning på skolen eller om de vil gennemføre undervisningen online på et andet tidspunkt.

Der vil dog være undervisningsaktiviteter, som det ikke giver mening at lave online. Disse aktiviteter er så vidt muligt samlet på dage, hvor der er obligatorisk fremmøde på skolen.

Som studerende har man derfor stor frihed til selv at tilrettelægge hvordan man vil studere. Men samtidig stiller uddannelsen store krav til de studerendes evne til at planlægge og strukturere deres studieaktivitet.

Studiestart vinter 2021

Information om dato, tidspunkt og mødested kommer

Adgangskrav

For at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen via kvote 1, skal du have en dansk gymnasial eksamen og du vurderes udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen:

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 15. marts kl. 12.00. Du skal søge i kvote 2, hvis du har ét af følgende adgangsgrundlag:

Erhvervserfaring og gymnasiale enkeltfag

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau eller Geovidenskab på A-niveau eller Biologi, Fysik, Kemi eller Matematik på B-niveau og
 • Samfundsfag på C-niveau eller Psykologi på C-niveau.

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
 • Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået.

De 9 måneders erhvervserfaring (min. 27 timer/ugen af maximalt 3 ansættelsesperioder) kan dokumenteres f.eks. med en underskrevet arbejdsgivererklæring, som du uploader sammen med dit eksamensbevis på optagelse.dk. Du skal være opmærksom på, at praktik under uddannelse som udgangspunkt ikke betragtes som erhvervserfaring.

Redderuddannelsen (ambulanceassistent)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Naturfag på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau

Ambulancebehandler med bestemte fag

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Naturfag på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)

Med disse fag:

 • Dansk på C-niveau
 • Naturfag på C-niveau og
 • Engelsk på D-niveau

Hvis din sosu-assistentuddannelse ikke indeholder disse fag, skal du supplere med de 4 gymnasiale enkeltfag, som er nævnt i punktet ovenfor. Du skal være opmærksom på, at alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om suppleringsfag.

Med en SOSU-assistent uddannelse, får du automatisk tildelt obligatorisk merit, når du har anfører det sammen med din ansøgning på optagelse.dk. Du får merit for den kliniske undervisning på 1. og 2. semester hvis du opfylder kriterierne.

Med den obligatoriske merit, får du merit for klinikforløb på 1., 2. (primær klinik) eller 3. semester (psykiatri klinik).

Når du søger ind på optagelse.dk skal du derfor dokumentere, at du har minimum ni måneders fuldtidsarbejde som uddannet SOSU-assistent inden studiestart. Hvis du søger merit for klinikforløb på 3. semester, skal du dokumentere, at de 9 måneders fuldtidsarbejde har været inden for psykiatrien.

Du skal kunne dokumentere, at du allerede har de kvalifikationer og kompetencer, du ellers ville opnå i klinikforløbet. Dette gør du ved at:

 • Sikre dig at du har dine seneste 3 lønsedler
 • At der på lønsedlerne fremgår anciennitet, ansættelsesforhold og sted samt det ugentlige timetal
 • Ansættelsesbevis, hvor din jobbeskrivelse fremgår
 • Minimum har 9 mdr. erhvervserfaring svarende til 33-37 timer/uge optjent inden for de seneste 4 år
 • Sikre dig at det af din dokumentation tydeligt fremgår, at du har arbejdet i minimum 9 måneder på fuld tid som SOSU-assistent

Din samlede ansøgning skal derfor indeholde følgende:

 • Uddannelsesbevis som SOSU-assistent
 • Kopi af ansættelsesbevis, jobbeskrivelse eller kontrakt
 • Lønsedler (for de sidste 3 mdr.)

Vær opmærksom på at manglende dokumentation kan have betydning for, at du ikke tildeles obligatorisk merit.
Dette gælder også hvis du samtidig også har en studentereksamen.

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

I kvote 2 foretager vi en helhedsvurdering på baggrund af de kvalifikationer og erfaringer, du har tilegnet dig i tillæg til din adgangsgivende eksamen. Følgende udvælgelseskriterier kan indgå i helhedsvurderingen:

 • Eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning
 • Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum 3 måneder. Det kunne f.eks. være arbejde som vikar i hjemmeplejen, som handicaphjælper eller humanitært arbejde.
 • Ekstra gymnasiale fag eller andre relevante kurser
 • Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse.
 • Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder. F.eks. omsorgsrelateret arbejde.
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde af minimum 3 sammenhængende måneder. F.eks. studieophold eller rejse.
 • Højskoleophold og frivilligt arbejde i minimum 3 måneder. F.eks. humanitært arbejde.
 • Andet erhvervsarbejde, herunder også militær og barsel.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Vi har ledige pladser på enkelte uddannelser, med studiestart til september og februar.
Så hvis du ikke fik søgt i tide, kan du på denne side www.kp.dk/lp/ledige-pladser/ få et overblik over hvilke uddannelser, der tilbyder ledige pladser.

For at komme i betragtning til en ledig plads, skal du opfylde adgangskravene til uddannelsen. Både ansøgere, der normalt skal søge i kvote 1 og kvote 2, kan søge ind på ledige pladser.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

Som sygeplejerske har du en bred vifte af jobmuligheder i sundhedsvæsenet inden for den offentlige og private sektor – både i Danmark og i udlandet. Som sygeplejerske kan du fx arbejde på hospitaler eller i det kommunale sundhedsvæsen fx i hjemmesygeplejen eller på plejecentre. En del sygeplejersker arbejder desuden inden for psykiatrien eller hos praktiserende læger.

For danske sygeplejersker er der desuden gode muligheder for at arbejde i udlandet bl.a. som udsendt for humanitære organisationer.

Uanset hvor du kommer til at arbejde, vil dit arbejde være meget alsidigt, og ikke to dage vil være ens.

Læs videre

Der er gode muligheder for at videreuddanne sig, når du er færdiguddannet som sygeplejerske og har en professionsbachelor i sygepleje. Du kan videreuddanne dig på master- eller kandidatniveau. Få mere information på Uddannelsesguiden.

Du kan også specialisere og efteruddanne dig inden for specialer i sygeplejen. Det gælder fx uddannelse til specialsygepleje i kræft, til sundhedsplejerske  eller i borgernær sygepleje.

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00. Onsdag: 16.00-18.00

OBS: På grund af de seneste justerede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, er vores booking og drop-in vejledning foreløbigt lukket. Vores mail og telefoner er fortsat åbne, så du er velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder.

Helle Holmsgaard

Studievejleder

+45 51 38 04 52

Hanne Franklin

Studievejleder

+45 51 63 25 02

Eva Skjerne Aggernæs

Studievejleder

+45 51 38 04 13

Sara Mikkelsen

Studievejleder

+45 51 63 28 24

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Vi kan samtidig henvise til eVejledning, hvis du skulle have flere spørgsmål.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: su@kp.dk
Telefon: 41 89 92 92.

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Transport

Når du er i klinik, skal du selv betale for transporten. De kliniske undervisningssteder ligger i Region Hovedstaden.

Studieophold i udlandet

Omkostningerne ved et udlandsophold varierer afhængigt af, hvor du tager hen, om du skal have vacciner, visum mv.

Du kan tage din SU med på et udlandsophold, og du kan også søge om legater og stipendier, alt efter hvor du rejser hen.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.

Ledige pladser