Gå til indhold
To lærerstuderende løser gruppearbejde ved deres computere på Carlsberg Campus

Meritlærer

Bliv meritlærer med livserfaring og nye perspektiver på skolen

Nyhedsbrev

Fakta

Varighed

2½-6 år

Studiestart

Sommer og vinter

Kontakt

Skriv til merit-lu@kp.dk eller ring på 72 48 75 53 (mandag-fredag kl. 9-14)

Sådan søger du

Om meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt uddannelse for dig, der i forvejen har en afsluttet uddannelse. På meritlæreruddannelsen får du de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at kunne virke som lærer i folkeskolen.

I løbet af uddannelsen lærer du at samarbejde, planlægge, udføre og vurdere egen og andres undervisning ved at anvende dine teoretiske og praktiske forudsætninger.

Uddannelsen er en egenfinansieret uddannelse under “Lov om Åben Uddannelse”. Det betyder, at du skal betale for at tage meritlæreruddannelsen. Se priser for 2022

Indhold og opbygning 

Du skal regne med, at uddannelsen tager ca. 4 år at gennemføre på deltid, men vil være kortere, hvis du kan få merit for fag læst på tidligere uddannelser. Du får en ramme på 6 år at gennemføre uddannelsen inden for, så du selv kan tilrettelægge dit studieforløb og bl.a. andet skabe plads til at arbejde ved siden af. Har du mulighed for at studere på fuld tid, vil uddannelsen tage 2½ år at gennemføre.

Meritlæreruddannelsen består typisk af 3 undervisningsfag, fagområdet ”Pædagogik og lærerfaglighed” samt praktik.”

studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan læreruddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Fleksibel tilrettelæggelse

Uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt, således at du kan læse både på daghold, hvor undervisningen ligger i dagtimerne kl. 8.00 – 17.00, på netbaseret uddannelse og på aftenhold, hvor undervisningen ligger kl. 17.00 -21.00 en dag ugentligt.

Læs mere om den netbaserede uddannelse

Bemærk, at der er adgangskrav til undervisningsfagene i meritlæreruddannelsen.

Hvis du ønsker at søge merit for et fag, kan du gøre det i forbindelse med din ansøgning. Vær opmærksom på, at fagene i læreruddannelsen integrerer fag og fagdidaktik. Du kan således have et højt fagligt niveau i et fag men mangle viden om undervisning i faget. Dette har betydning for meritnævnets vurdering.
Du kan læse fagenes modulbeskrivelser og beskrivelse af fagenes kompetencemålsprøver i studieordningen.

Vi anbefaler dette indhold

Vi anbefaler, at du vælger dansk (1.-6. eller 4.-10. klassetrin) eller matematik (1.-6. eller 4.-10. klassetrin) som et af dine undervisningsfag.

Adgangskrav til undervisningsfag

Vær opmærksom på, at der er adgangskrav til undervisningsfagene. Du kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering få adgang til at følge et undervisningsfag, selv om du ikke opfylder adgangsbetingelserne. Dette forudsætter, at du på anden vis har opnået relevante kompetencer.

Vurderingen finder sted i forbindelse med din ansøgning.

Læs om undervisningsfagene

Fagområdet består af disse fire moduler:

  • Almen undervisningskompetence
  • Elevens læring og udvikling
  • Specialpædagogik
  • Undervisning af tosprogede elever

Læs om Pædagogik og lærerfaglighed

Der er 1 praktikperiode på 6 uger i meritlæreruddannelsen. Der er mødepligt til praktik, som kan tilrettelægges fleksibelt udstrakt over flere uger eller i en samlet blok på 6 uger. Praktikken på meritlæreruddannelsen svarer til praktikniveau III på den ordinære læreruddannelse.

Læs om praktik

Toning af meritlæreruddannelsen

Du har mulighed for at tone din uddannelse, så du opnår særlig kompetence inden for specialpædagogik.

Studiestart vinter 2022

Er du optaget til vinterstudiestart, vil du midt i december få en mail med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet, litteratur mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i januar.

Adgangskrav

Du kan søge om optagelse på meritlæreruddannelsen:

  • Hvis du har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Eller hvis du er mindst 25 år, har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst to års erhvervserfaring
  • For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau. Læs mere om adgangskravene til undervisningsfag.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, kan vi bede dig få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden vi behandler din ansøgning.

Se guide til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser.

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her om sprogkrav 

Kravene skal være bestået inden studiestart.

Hvis du ønsker at søge merit for et fag, skal du gøre det i forbindelse med din ansøgning. Vær opmærksom på, at fagene i læreruddannelsen integrerer fag og fagdidaktik. Du kan således have et højt fagligt niveau i et fag men mangle viden om undervisning i faget. Dette har betydning for meritnævnets vurdering.

Du kan læse fagenes modulbeskrivelser og beskrivelse af fagenes kompetencemålsprøver i studieordningen

Meritlæreruddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Betalingen sker semestervis forud og vil variere afhængigt af, hvilke fag du følger i det pågældende semester. Desuden får du udgifter til bøger, kopiering, print m.v. Ekskursioner, studieture og lignende aftales på de enkelte hold og sker for egen regning.

Sådan søger du

Ansøgningsfristen til meritlæreruddannelsen med start i januar 2022 var d. 1/11-2021. Du er velkommen til at sende en ansøgning, selv om fristen er overskredet.

Din ansøgning kommer dog kun i betragtning, såfremt der stadig er ledige pladser, når alle rettidige ansøgninger er behandlet.

For at ansøge til meritlæreruddannelsen, skal du både tilmelde dig og angive betalingsoplysninger via link til Nemstudie, samt udfylde detaljer om valg af fag med mere via ansøgningsskema.

Her finder du oversigten over fagudbud i forårssemesteret 2022. Du kan i oversigten se undervisningstidspunktet, og du kan se varigheden for det enkelte fag.

Udbydes faget ikke i foråret, kan du se, om det udbydes til august.

Job og karriere

Som uddannet lærer kan du uddanne dig videre til skoleleder, eller du kan tage nogle bestemte master- eller kandidatuddannelser. Læs mere på ug.dk. En meritlæreruddannelse giver dog ikke adgang til en master- eller kandidatuddannelse

Enkeltfag

Overvejer du at læse enkeltfag, så læs om vores nye tiltag her.

Enkeltfag: Almen undervisningskompetence

Intensivt forløb for dig som gerne vil undervise. Målrettet ledige og andre, der ønsker et intensivt forløb. Enkeltfaget kan meriteres ind i meritlæreruddannelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. meritlæreruddannelsen kan du sende en mail til merit-lu@kp.dk eller ring på 72 48 75 53 (mandag-fredag kl. 9-14).

Praktiske oplysninger

Vælger du at læse på merituddannelsen med første år organiseret som et fuldtidsstudie, har du mulighed for at søge om Statens voksenuddannelsesstøtte. Denne er på i alt 40 uger.

Framelding til et modul eller uddannelsen skal ske skriftligt til merit-lu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

  • Hvis du framelder dig senest den 5. januar for forårssemestret og senest den 1. august for efterårssemestret, kan du få refunderet din deltagerbetaling