Gå til indhold
Sundhedsadministrativ koordinator

Sundhedsadministrativ koordinator

Som sundhedsadministrativ koordinator skaber du struktur og overblik i borgernes møde med sundhedsvæsenet

Fakta

Varighed

2,5 år

Studiestart

Sommer

Optagelse og vejledning

E-mail: optagelse@kp.dk
Tlf.: 72 48 75 41

Ledige pladser

Om uddannelsen Sundhedsadministrativ koordinator

Mødet med vores sundhedsvæsen skal være trygt og professionelt. Om det blot er i forbindelse med et besøg hos lægen eller i et længere sygdomsforløb med indlæggelse på hospitalet, er det vigtigt, at der er overblik over forløbet. Både for patienten, de pårørende og for de sundhedsprofessionelle, som behandler patienten. De nødvendige informationer skal være sat i system og være til at forstå, så behandlingsforløbet bliver bedst muligt for patienten. Her spiller du som sundhedsadministrativ koordinator en nøglerolle.

Bindeled mellem borgerne og sundhedsvæsenet

Som sundhedsadministrativ koordinator er du den første person, borgeren møder i telefonen, på sygehuset eller hos lægen. Det er dig, der hjælper og guider patienten videre til yderligere behandling og formidler vigtige informationer. Det kræver gode kommunikationsevner og en grundig forståelse af sygdomsforløb og informationsstrømme.

Igennem god journalbehandling, koordinering og planlægning skaber du fundamentet for patientens forløb og for det øvrige sundhedspersonales arbejde. Du agerer både på de sundhedsprofessionelles beslutninger og på borgerens behov.

Studieliv

Du kan læse til sundhedsadministrativ koordinator på Campus Tagensvej 86 på Nørrebro i København, hvor du vil dele adresse med uddannelserne administrationsbachelor, administrationsbachelor, professionsbachelor i skat og sygeplejerske. På campus er der altid liv og sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Der er f.eks. et tværfagligt kor, en idrætsforening og fredagsbaren Cafe Coma, der ofte inviterer til fest.

Fra lægesekretær til sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator erstatter det, vi tidligere kendte som lægesekretær. Du skal varetage administrative og koordinerende opgaver i sundhedssektoren, hvor du kommer i kontakt med både patienterne, de pårørende og mange forskellige faggrupper indenfor sundhedsvæsenet.

Den tidligere lægesekretæruddannelse er i dag erstattet af en mere moderne og opdateret uddannelse, der matcher fremtidens sundhedsvæsen, fordi der er behov for sundhedsprofessionelle, der kan understøtte den helhedsorienterede tilgang til sundhedsvæsenet. Arbejdsopgaverne favner i dag langt mere bredt og for at imødekomme de behov, har vi skabt en uddannelse, der ruster dig til at hjælpe og guide patienter og varetage hele flowet for en patients forløb. Du er således ikke længere lægens sekretær, men bliver i uddannelsesforløbet klædt på til at skabe overblik og sammenhæng i de mange informationsstrømme under hele patientens forløb – både ift. sundhedsprofessionelle og borgerne – og på tværs af sektorer. Du vil blive uddannet til at kunne agere i en ny verden med teknologiske løsninger og digitale arbejdsgange

Forskelle i uddannelsesniveau

 • Den gamle lægesekretæruddannelse krævede kun grundskoleniveau, hvor uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator kræver, at man enten har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse på mindst tre år.
 • Den nye uddannelse varer 2 1/2 år (5 semestre) og er en fuldtidsuddannelse på erhvervsakademiniveau, der samtidig er mere teoretisk forankret end den tidligere lægesekretæruddannelse, der var en erhvervsuddannelse på to år.
 • Kontoruddannelsen med specialet lægesekretær samt uddannelsen til social- og sundhedsassistent er adgangsgivende til uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator.

Hvor tager jeg uddannelsen

 • Som lægesekretær havde man 15 ugers skoleophold i løbet af de to års uddannelse på hovedforløbet. På lægesekretæruddannelsen foregik størstedelen af uddannelsen på en arbejdsplads.
 • Som studerende til sundhedsadministrativ koordinator går du på en professionshøjskole sammen med andre studerende, du modtager SU, og ud over klasseundervisning og vejledning kommer til at deltage i forelæsninger og gruppearbejde. Derudover vil der være skemafri studiedage, hvor du forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.

Praktik

 • Under den gamle lægesekretæruddannelse var der 15 ugers skoleophold i løbet af de 2 års uddannelse på hovedforløbet.
 • Som sundhedsadministrativ koordinator har du som studerende i alt 30 ugers ulønnet praktik fordelt på hhv. 1 og 4. semester

Indhold og opbygning

Uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator er et fuldtidsstudium og tager i alt 2½ år, inklusiv et kort og et langt praktikforløb på i alt 30 uger. Uddannelsen består af fem semestre.
Undervisningen er tværfaglig og tager udgangspunkt i fagområderne jura, sundhed og sygdom, kommunikation samt teknologi og data, som dækker over konkrete færdigheder i at arbejde med styringssystemer og journalisering.

Ud over klasseundervisning og vejledning kommer du også til at deltage i forelæsninger og gruppearbejde. Du vil have skemafri studiedage, hvor du forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.

Semesteroversigt

Vektorfigur over sundhedsadministratoruddannelsens opbygning og fordeling af obligatoriske moduler, praktik og afsluttende projekt

Praktik

På uddannelsens 1. og 4. semester skal du i praktik i sammenlagt 30 uger. Praktikken finder typisk sted på hospitaler og i lægehuse og afsluttes med en praktikopgave. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber.

Adgangskrav

For at søge ind på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for alle ansøgere med en gymnasial eksamen. De specifikke adgangskrav skal være bestået inden studiestart:

 • Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C eller Matematik C
 • Engelsk C

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du skal søge i kvote 2, hvis du har ét af følgende adgangsgrundlag:

Relevant erhvervsuddannelse

 • Generel kontoruddannelse
 • kontoruddannelse (med specialer)
 • Social- og sundhedsassistent

Ingen specifikke adgangskrav.

Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

Gymnasial eksamen

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Bemærk, at du skal opfylde de specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Relevant erhvervserfaring
 • Andet uddannelsesforløb dansk eller udenlandsk
 • Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde)
 • Udlandsophold
 • Højskoleophold
 • Motiveret ansøgning

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Nyhedsbrev

Vil du modtage information om Åbent Hus-arrangementer, ansøgningsfrister og ledige pladser på KP? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Studiestart sommer 2022

Dato: 22. august 2022, kl. 9.15

Sted: Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26, 2200 København N, lokale B011

Job og karriere

Som sundhedsadministrativ koordinator kan du arbejde både i det offentlige og i det private. Det kan eks. være på offentlige regionale sygehuse, i det kommunale sundheds- og omsorgsområde, hos private praktiserende læger, på private sygehuse eller i andre private sundhedspraksisser f.eks. hos fysioterapeuter eller kiropraktorer, hvor du i samarbejde med de øvrige sundhedsfaglige professionelle skaber gode behandlingsforløb for patienterne.

Læs videre

Sundhedsadministrativ koordinator er en erhvervsakademiuddannelse og giver forskellige muligheder for at læse videre til professionsbachelor afhængig af din interesse. Du kan læse mere om bachelor- og kandidatuddannelser på ug.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Mandag, onsdag og fredag: kl. 09.00-11.30
Tirsdag og torsdag: kl. 12.30-14.30

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Mandag, torsdag, fredag: 9.00-11.00.
Tirsdag: 9.00-11.00 og 15.00-17.00

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.