Gå til indhold

Information om coronavirus

En psykomotorisk terapeut-studerende guider en patient på en gymnastikbold

Psykomotorisk terapeut

Bliv psykomotorisk terapeut og styrk samspillet mellem krop og psyke

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer

Praktik

Ca. 22 uger i alt fordelt på flere perioder.

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Som psykomotorisk terapeut arbejder du med sammenhængen mellem krop og psyke. På uddannelsen lærer du, hvordan stress, bekymringer, konflikter, smerter og andre belastninger kan give kropslige spændingstilstande. Og du lærer, hvordan du kan støtte det enkelte menneske i at få øget kendskab til og fortrolighed med egen krop og i at udvikle sig og mestre livet.

Psykomotoriske terapeuter arbejder med såvel børn og unge som voksne og ældre, og behandlingen kan foregå både individuelt og i grupper.

På uddannelsen til psykomotorisk terapeut får du bl.a. undervisning i psykologi, pædagogik, anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykiatri, videnskabsteori samt behandling, gruppeundervisning og fysisk træning.

En væsentlig del af uddannelsen handler om, at du også arbejder med din egen udvikling og dine ressourcer.

Indhold og opbygning

Psykomotorikuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3½ år.

I løbet af studiet skal du igennem et halvt års praktik, hvor du kvalificerer dig til selvstændigt at arbejde som psykomotorisk terapeut. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Omdrejningspunktet for undervisningen er sammenhængen mellem krop og psyke.

Fra uddannelsens start lærer du om sundhedsfremme og behandling. Du lærer at kombinere psykologisk og pædagogisk viden med kropslig viden om sansemotorisk træning, kroppens fysiologi, afspænding, mindfulness og kropsbevidsthed.

I begyndelsen af uddannelsen vil du modtage behandling, undervisning og vejledning af studerende fra andre årgange. Senere på studiet kommer du selv til at behandle, undervise og vejlede andre studerende.

Gennem uddannelsen får du forståelse for din egen professionelle rolle og træner dine kropslige og relationelle færdigheder som psykomotorisk terapeut. Du træner desuden samtale og behandling i sundhedsfaglige og tværprofessionelle sammenhænge. Alt sammen færdigheder, du skal udvikle, når du skal behandle og undervise borgere.

Oversigt over, hvordan uddannelsen til psykomotorisk terapeut er opbygget ift. undervisning og praktik

Semestre på psykomotorikuddannelsen

Temaet retter sig mod introduktion til professionens fag- og arbejdsområder inden for forskellige sektorer, herunder professionens teoretiske, metodiske og empiriske grundlag. Der er desuden introduktion til professionens videnskabsteoretiske grundlag, professionel etik samt forståelse af psykomotorik i en sundhedsfaglig og samfundsmæssig kontekst.

Temaet har fokus på udvikling og anvendelse af praktiske færdigheder indenfor psykomotorisk professionsudøvelse samt teorier og metoder i relation til krop, psyke og sundhed, herunder samspillet mellem krop, kognition, emotion og handling.

Temaet retter sig mod krop, kommunikation og refleksion i relation til sundhedspædagogiske og sundhedspsykologiske interventioner i en tværprofessionel kontekst. Temaet retter sig desuden mod individers og gruppers relationer og kommunikation samt metoder til udvikling af handlekompetencer.

Temaet har fokus på dels faglige og videnskabelige metoder til iagttagelse, undersøgelse, analyse og beskrivelse af bevægelser og bevægefunktioner, dels den motoriske, kognitive og psykosociale udvikling og funktion i relation til sundheds- og sygdomsadfærd.

Temaet retter sig mod den professionelle relation og samspil med borgeren og målgruppen, som led i psykomotorisk intervention og som vejleder og supervisor i mono- og tværfaglige kontekster.

Temaet har fokus på forståelse af forskellige psykologiske principper for mellemmenneskelig kontakt. Derudover er der fokus på færdigheder til undervisning, formidling og dialog samt udvikling og anvendelse af egne relationelle og kropslige færdigheder i professionsudøvelsen.

Temaet retter sig mod psykomotoriske interventioner med udgangspunkt i borgerens/målgruppens problemstillinger, udviklingsmuligheder og ressourcer, herunder perspektivering af psykomotorisk faglighed og

intervention i et bredere felt af sundhedsfaglige tilgange og arbejdsmetoder. Der er desuden fokus på metoder til dokumentation og kvalitetssikring.

Temaet har fokus på pædagogiske og psykologiske teorier og metoder med relevans for psykomotorisk praksis. Der er desuden fokus på udvikling af egne professionsrettede kompetencer i forhold til at varetage sundhedsfremmende forandringsprocesser i et mono- og tværfagligt perspektiv.

Temaet retter sig mod professionens bidrag til at løse sundhedsfaglige problemstillinger, herunder sundhedsfremme, forebyggelse, tidlig indsats og rehabilitering. Temaet retter sig desuden mod relaterede professioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet og sammenhæng i borgerforløb.

Temaet har fokus på psykomotoriske interventioner og implikationerne heraf med udgangspunkt i en professionel helhedsforståelse af borgere og målgrupper. Der er desuden fokus på forskellige livsopfattelser og livsvilkår, herunder de sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for den enkelte borgers livsstil, sygdomssammenhænge og sundhedsudfordringer.

Temaet retter sig mod udvikling af professionelle, faglige og personlige færdigheder og kompetencer til at indgå i, understøtte, lede og facilitere psykomotoriske interventions- og forandringsprocesser.

Temaet har fokus på selvstændig, kritisk og innovativ professionsudøvelse på tværs af professioner, kulturer og organisatoriske sammenhænge. Derudover er der fokus på dokumentation og refleksion over teori, empiri og metode i relation til psykomotorisk praksis.

Temaet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af sundhedsfaglig og tværprofessionel viden og praksis i relation til psykomotorisk professionspraksis på nationalt eller internationalt plan.

Temaet har fokus på selvstændig undersøgelse og formidling af faglige problemstillinger med anvendelse af videnskabelig metode og dokumentation samt udvikling af psykomotorisk teori og praksis gennem kritisk vurdering og inddragelse af resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde.

Studieform

Undervisningen på uddannelsen til psykomotorisk terapeut tilrettelægges med en tæt kobling imellem teoretiske, kropslige og praktiske læringsaktiviteter, der lægger op til aktiv deltagelse.

Psykomotorikuddannelsen er en fuldtidsuddannelse med mange forskellige studieaktiviteter. Ud over klasseundervisning, skal du deltage i gruppearbejde, opgaveskrivning, peer to peer aktiviteter, observationsarbejde, træning af manuelle og praktiske færdigheder, forelæsninger og projekter.

I studieaktivitetsmodellen nedenfor kan du se, hvordan uddannelsen til psykomotorisk terapeut er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Internationale muligheder

På psykomotorikuddannelsen har du mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie gennem inddragelse af internationale perspektiver i uddannelsen.

Derudover kan du vælge at rejse til udlandet på udvekslings- og studieophold på i alt 20 ugers varighed i løbet af hele studiet. Du kan også tage på international Summer School.

Praktik

På psykomotorikuddannelsen bruges betegnelsen klinik i stedet for praktik. Du skal i klinik på 1., 2., 4. og 6. semester.

Formålet med klinik er, at du tilegner dig et solidt fagligt grundlag til at træffe kliniske beslutninger og varetage psykomotoriske interventioner. Du skal også lære, hvordan man indgår i sundhedsfaglig opgaveløsning.

Derudover bliver du øvet i, via kontakt og dialog med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere, at gennemføre planlagte og målrettede psykomotoriske læringsaktiviteter.

Information til praktiksteder

Studiestart sommer 2020

Info om studiestart kommer senere.

Adgangskrav

Der er studiestart på uddannelsen til psykomotorisk terapeut én gang om året – om sommeren. Du skal søge ind på optagelse.dk og kan kun søge i kvote 2.

Kun kvote 2

Du kan kun søge ind på uddannelsen til psykomotorisk terapeut gennem kvote 2 med ansøgningsfrist 22. marts kl. 12.00.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få betinget optagelse på psykomotorikuddannelsen. Læs mere.

Du optages på baggrund af din adgangsgivende eksamen og en bestået optagelsesprøve og samtale samt kvote 2-aktiviteter, som du dokumenterer i din ansøgning. Du kan søge optagelse, hvis du har en af følgende adgangsgrundlag:

En dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF)

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (sosu-assistent) med

 • Dansk på C-niveau,
 • Naturfag på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau.

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) med

 • Dansk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Engelsk på E-niveau
 • Enten bioteknologi A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller naturfag på C-niveau.

Krav om

 • dansk på C-niveau,
 • samfundsfag på C-niveau
 • engelsk på E-niveau
 • enten bioteknologi på A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller naturfag på C-niveau.

Bestået eksamen i fire gymnasiale enkeltfag samt 9 måneders erhvervserfaring med minimum 27 timer pr. uge:

 • dansk på A-niveau,
 • engelsk på B-niveau, og
 • enten bioteknologi eller geovidenskab på A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller matematik på B-niveau og
 • enten samfundsfag eller psykologi på C-niveau. Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået.

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
 • Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Læs mere om hvordan du får en individuel kompetencevurdering.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Når du søger via kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse. Husk at du skal vedhæfte en motiveret ansøgning – maksimalt 1 A4-side. Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Eksempelvis inden for sundheds -og omsorgsarbejde, pædagogisk arbejde eller kontor- og servicearbejde, herunder også værnepligtstjeneste og som veteran fra Forsvaret. Omfanget skal være af minimum 4 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen.

Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum 6 måneder, fx Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Højskoleophold skal være af minimum 4 måneders varighed og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.

Udlandshold af minimum 4 måneders varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde, studieophold eller hvis du har været udvekslingsstuderende eller veteran fra Forsvaret.

Deltagelse  psykomotorisk undervisning/behandlingsforløb eller andre erfaringer med kropslig aktivitet, fx yoga, massage, kropsterapi, fitness, mindfulness m.v.

 • Relevante refleksioner ift. uddannelsen og professionen
 • Selvindsigt, robusthed og kommunikationsevne
 • Erfaringer med psykomotorisk undervisning/behandlingsforløb eller andre aktiviteter inden for krop-psyke sammenhænge
 • Anden relevant uddannelse og erhvervserfaring
 • Studierelevant fritidsbeskæftigelse
 • Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold

Optagelsessamtale

Til ansøgere

Grundet Covid-19 situationen kan der ske ændringer ift. optagelsessamtalen. Der arbejdes pt. på en løsning, og du vil få besked når vi ved mere.

Du indkaldes til optagelsessamtale, hvis du opfylder kravet om en adgangsgivende eksamen – se ovenstående – eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV).

Samtalen består af et interview på 15 minutter. Inden samtalen skal du deltage i en psykomotorisk gruppeundervisningsseance på 45 minutters varighed, bestående af en gruppe af ansøgere.

Hvis du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, indkaldes du også til samtale. Bevis for din eksamen skal du efterfølgende vedhæfte din ansøgning senest den 5. juli kl. 12.00.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 • Du kan kun søge i kvote 2 med frist 22. marts kl. 12.00 OBS: Fristen er forlænget i en uge pga. nedlukning af uddannelsesinstitutioner ifm. udbrud af coronavirus (COVID-19)
 • Du skal skrive en motiveret ansøgning
 • Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 • Ansøg om optagelse digitalt gennem www.optagelse.dk, hvor du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 • Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 22. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk.

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Har du husket det hele?

Vær sikker: tjek vores sider om Optagelse og vejledning 

Studieliv

Du kan læse til psykomotorisk terapeut på Campus Nordsjælland i Hillerød. Du vil dele adresse med studerende fra uddannelserne pædagog, fysioterapeut, sygeplejerske og socialrådgiver. På Campus Nordsjælland er de sociale aktiviteter fælles på tværs af uddannelser og tæller f.eks. et kor, en cafe og masser af fester. 

Job og karriere

Psykomotoriske terapeuter løfter vigtige samfundsopgaver i forhold til børn, voksne, unge og ældre på det sundhedsfaglige, sociale og pædagogiske område.

Som psykomotorisk terapeut kan du blive ansat i kommuner, regioner, offentlige eller private virksomheder, hvor du kommer til at samarbejde med kolleger med andre fagligheder om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Mange psykomotoriske terapeuter har desuden selvstændig praksis, hvor de arbejder som konsulent, underviser, personlig træner eller behandler.

Dimittendprofil

I forbindelse med 2016-studieordningerne er der udarbejdet en dimittendprofil, som beskriver formål med uddannelsen og de kernekompetencer, en færdiguddannet psykomotorisk terapeut skal besidde, samt effekten for modtageren af psykomotorisk behandling. Konteksten for en psykomotorisk terapeuts virke og fagets uddannelsesperspektiver er ligeledes beskrevet.

Læs videre

Som færdiguddannet psykomotorisk terapeut har du mulighed for at tage forskellige fagrelevante kurser og efteruddannelser, f.eks. gennem fagforeningen DAP – Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Kandidatuddannelse

Psykomotoriske terapeuter kan tage diplom-, master- og kandidatuddannelse på f.eks. DVU, DPU, KU og RUC. Læs mere om kandidatuddannelserne på de enkelte universiteters hjemmesider.

International masteruddannelse

Du kan også tage en 2-årig international masteruddannelse i psykomotorik. Uddannelsen foregår i samarbejde med VIA UC, KP og Windesheim University of Applied Sciences i Holland, og er en deltidsuddannelse. Læs mere om Master of Psychomotor Therapy.

Du kan læse mere om dine muligheder for videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til selve uddannelsen, indholdet, opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole eller specialpædagogisk støtte, kan du kontakte studievejledningen. Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Psykomotorikuddannelsen

Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
E-mail: uccnord@kp.dk

Studieadministrationen på psykomotorikuddannelsen:
E-mail: pmu-nord@kp.dk

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Udgifter på studiet

Bøger

Du skal regne med at bruge penge på bøger, kompendier og på print og kopiering af opgaver mv. Du kan også låne nogle af bøgerne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.