Gå til indhold
Studerende i auditorium

Søg optagelse på Københavns Professionshøjskole

Få svar på alt om optagelse, ansøgningsfrister, adgangskrav, studiestart m.v.

Overvejer du at søge ind på en videregående uddannelse på Københavns Professionshøjskole?

På denne side får du en trin for trin-gennemgang af ansøgningsprocessen på det ordinære optag til foråret.

Du får blandt andet svar på spørgsmål om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsfrister
 • Studiestart
 • m.v.

Sådan søger du ind

Når du søger ind på en af Københavns Professionshøjskoles videregående uddannelser, skal du dele en række oplysninger med os. Vi bruger de oplysninger til at bedømme om, din ansøgning lever op til adgangskravene.

For at gøre ansøgningsprocessen mere overskuelig har vi skitseret et typisk ansøgningsforløb for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere, der søger i foråret.

1. Tjek adgangskrav

For at søge om optagelse på Københavns Professionshøjskoles uddannelser skal du opfylde både:

 • Generelle adgangskrav (for alle uddannelser, fx at du har bestået en adgangsgivende eksamen)
 • Specifikke adgangskrav (for enkelte uddannelse)

Det er vigtigt, at du orienterer dig i uddannelsens egne adgangskrav, når du ansøger.

Herefter skal du beslutte, om du skal søge optagelse i kvote 1 og kvote 2:

2. Tjek ansøgningsfrister

Der er forskellige ansøgningsfrister afhængig af, om du søger ind via kvote 1 eller kvote 2.

Har du misset ansøgningsfristen?

På KP annoncerer vi løbende ledige studiepladser på de uddannelser, som du kan søge ind på, selvom ansøgningsfristen på kvote 1 og 2 er overskredet.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets liste over ledige studiepladser kan du desuden se, om der er ledige pladser på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark:

3. Inden du søger ind

Inden du sender din ansøgning, er det en god idé at undersøge, om der er særlige omstændigheder, der kunne være relevante for din ansøgning.

Det kunne fx være, hvis du skal søge:

 • Betinget optagelse
 • Dispensation
 • Individuel kompetencevurdering (IKV)
 • Deltage i optagelsessamtaler
  eller
 • Genoptagelse, fordi du har været optaget på uddannelsen før.

Du kan blive betinget optaget, hvis du søger ind, før du opfylder adgangskrav.

Betinget optagelse betyder, at du indgår i en optagelsesrunde og tilbydes en plads — under den forudsætning at du inden studiestart dokumenterer i din ansøgning, at du fx er ved at afslutte din ungdomsuddannelse, eller gennem supplering når at opfylde alle adgangskrav.

Du kan søge om dispensation, hvis:

 • du har afsluttet en kandidatuddannelse
 • du tidligere har været optaget på studiet, du søger ind på og har opbrugt dit prøveforsøg
 • der har været udsædvanlige forhold under din gymnasiale uddannelse, som har påvirket dit gennemsnit negativt

Kandidatreglen betyder, at du – hvis du i forvejen har gennemført en kandidatuddannelse – kun kan blive optaget på videregående uddannelser, der har ledige studiepladser.

Du kan få en individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke lever op til adgangskravene til dit ansøgte studie — men har kompetencer fra arbejde eller uddannelse, som du mener kan ligestilles med en adgangsgivende eksamen.

I IKV’en bliver det vurderet, om du er optagelsesberettiget til den enkelte uddannelse med afsæt i din samlede viden og dine kompetencer.

Når du får merit, bliver du fritaget for undervisning og eksamen i et eller flere fag, hvis du tidligere har bestået lignende fag på en tilsvarende uddannelse.

Under din uddannelse er du forpligtet til at oplyse os om beståede eller gennemførte danske eller udenlandske uddannelseselementer og relevant beskæftigelse. Det er vigtigt, at du deler denne information, da meritvurderingen først foretages efter optagelse.

På nogle af KP’s uddannelser skal du igennem en optagelsessamtale for at blive optaget.

Det gælder for følgende uddannelser. Læs mere om optagelsessamtalerne:

Hvis du har bestået dit første studieår på en anden uddannelsesinstitution, kan du ansøge om overflytning til en af Københavns Professionshøjskoles grunduddannelser. For pædagoguddannelsen skal du dog først have bestået fællesdelen.

Vi optager kun ansøgere, hvis der er ledige studiepladser på det semester eller modul, du har ansøgt.

Du kan søge om specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS er et tilbud til studerende med en funktionsnedsættelse, der skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre.

Som ny studerende opfordrer vi dig til at kontakte en studie- og karrierevejleder, så snart du er blevet optaget på uddannelsen – eller er blevet opmærksom på, at du har brug for støtte.

Er du i tvivl om, du har et højt nok gennemsnit for at komme ind på uddannelsen?

Så kan du søge en standby-plads.

Når du søger om en standby-plads, ansøger du om at komme på en prioriteret venteliste. Hvis du står på ventelisten, får du tilbud, hvis der opstår en ledig studieplads.

Vil du gerne genoptage en uddannelse, som du tidligere har gået på – enten hos KP eller en anden uddannelsesinstitution?

Så skal du søge om genoptagelse eller genindskrivning.

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår, skal du søge genoptagelse. Hvis du har bestået mere end 1. studieår, skal du søge genindskrivning.

Har du en udenlandsk eksamen og vil gerne studere på KP?

4. Indsaml dokumentation

Når du søger ind, har vi brug for en række oplysninger om dig. Den dokumentation bliver brugt til at vurdere om, du lever op til uddannelsens adgangskrav — og derfor kan komme ind på din valgte uddannelse.

Her kan du få overblik over, hvilken dokumentation du skal vedhæfte, når du søger optagelse på en af KP’s uddannelser.

Når du søger ind på KP, skal du uploade dokumentation for et af følgende adgangsgrundlag som bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk:

Adgangsgrundlag (kvote 1 og kvote 2):

 • Dit gymnasiale eksamensbevis
 • Dit adgangsgivende eksamensbevis for HF-enkeltfag, SOSU-assistentuddannelsen, kontoruddannelse, pædagogisk assistentuddannelse (PAU) eller anden erhvervsuddannelse
 • Prøvebevis for eventuelt beståede specifikke adgangskrav
 • Evt. beståede dele af anden videregående uddannelse

Hvis du søger en individuel kompetencevurdering (IKV), vil der være yderligere dokumentation, du skal uploade.

På KP beder vi som udgangspunkt ikke om dokumentation for dine kvote 2-erfaringer. Det betyder, at du ikke behøver at uploade lønsedler, højskolebeviser, rejsedokumenter, m.v.

Du skal dog præcist angive samtlige af dine kvote 2-aktiviteter på www.optagelse.dk.

Du kan blive bedt om at forevise de nævnte kvote 2-aktiviteter på forlangende inden for få dage. Vær opmærksom på, at du underskriver med dit MitID under strafansvar på, at de angivne oplysninger i din ansøgning er korrekte.

Eksamensbeviser fra undervisning, der afsluttes efter kvote 2-fristen, kan uploades frem til 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk.

Har du ikke afsluttet den adgangsgivende eksamen inden fristen den 5. juli kl. 12, skal du vedhæfte dokumentation for dine foreløbige resultater – samt information om hvornår du forventer at have afsluttet eksamen.

KP vil derefter vurdere, om du kan indstilles til betinget optagelse.

Når du ansøger om optagelse, skal du oplyse, om du har gennemført eller bestået uddannelseselementer fra en anden dansk- eller udenlandsk videregående uddannelse.

Du skal vedhæfte dokumentation for de beståede dele.

Dokumentfalsk er ulovligt ifølge Straffelovens §171. Dokumentfalsk indebærer typisk forfalskning af underskrift, ændring af dokumentets indhold, fx tal, eller misbrug af en fuldmagt eller tilsvarende.

KP har desværre hvert år erfaringer med ansøgere, der forfalsker dokumenter. Dokumentfalsk politianmeldes altid.

Der er i de sager, hvor KP har indgivet politianmeldelse, faldet domme lydende på betinget fængsel og samfundstjeneste.

5. Skriv en motiveret ansøgning (Kvote 2)

På næsten alle KP’s uddannelser skal du skrive en motiveret ansøgning, når du søger ind via kvote 2.

Undtagelserne er pædagog-, lærer- og tegnsprogs- og skrivetolkuddannelsen, hvor du ikke skal skrive en motiveret ansøgning.

Den motiverede ansøgning er lidt som en jobansøgning, hvor du med dine egne ord fortæller om dig selv, din viden samt dine færdigheder og kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på.

6. Søg via optagelse.dk

Når du er klar, skal du ansøge om en studieplads via optagelse.dk.

Optagelse.dk er den fælles digitale ansøgningsportal for alle ungdoms- og videregående uddannelser i Danmark.

7. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

På nemStudie.dk kan du følge din ansøgning og se beskeder fra KP’s optagelsesteam.

8. Du får svar

Når din ansøgning er behandlet (og hvis al dokumentation er vedlagt), får du svar på nemStudie.dk, om at din ansøgning er færdigbehandlet.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Hvis du er blevet tilbudt en standby- eller studieplads, skal du takke ja eller nej til den tilbudte plads.

Det er vigtigt, at du svarer – selvom du siger nej tak – så vi hurtigst muligt kan tilbyde studie- eller standby-pladsen til en anden ansøger.

Hvis du ikke er kommet ind

Hvis du ikke kan tilbydes en plads på nogen af de uddannelser, du har søgt ind på, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads i denne omgang, kan du se om der er ledige studiepladser på andre studier, der kunne interessere dig.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål om optagelse, adgangskrav, kvote 1 og 2 eller hvordan det er at gå på en af vores uddannelser?

Så kontakt os endelig.