Gå til indhold
To studerende til pædagogisk assistent sidder i et klasselokale og smiler

Pædagogisk assistent

Bliv pædagogisk assistent og vær med til at udvikle mennesker og deres kompetencer

Fakta

Varighed

Deltid: 22 måneder
Fuldtid: maks. 42 uger

Hvis du søger via elevplads: 2 år og 1½ måned

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Mail: pauoptag@kp.dk
Telefon: 72 48 75 41

Om uddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse giver dig kvalifikationer til at arbejde i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner, bo- og dagtilbud for psykisk og fysisk handicappede, i borgerens eget hjem og ungdomsklubber mv.

Du vil få gode forudsætninger for at arbejde selvstændigt med både børn, unge og voksne.

Med uddannelsen vil du også lære mere om samarbejdet med kollegaer og med forældre. Du vil komme til at kunne sætte ord på – og forstå værdien af – den rigtige pædagogiske indsats.

Studieliv

Du kan læse til Pædagogisk assistent på Campus Carlsberg i København. Du vil dele adresse med studerende fra lærer-, pædagog-, tekstilformidler og tegnsprogstolkeuddannelserne. På campus er der et aktivt studieliv med mange foreninger og aktiviteter på tværs af uddannelserne.

Optagelse og adgangskrav

Hvordan du søger ind på uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU), afhænger af din alder, dit uddannelsesniveau og din erhvervserfaring.

Er du under 25 år, skal du have bestået grundforløb 2 fra en SOSU-skole, før du kan blive optaget på hovedforløbet til pædagogisk assistent.

Søg en elevplads

Hvis du har gennemgået grundforløb 1 og 2, kan du søge ind på uddannelsen på Campus Carlsberg ved at søge en elevplads i de kommuner, vi samarbejder med:

 • København
 • Frederiksberg Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Gentofte Kommune

Du kan se ledige elevpladser på:

EUV1

Er du over 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste fire år), kan du få merit og tage hovedforløbet på maks. 42 uger eller 84 uger på deltid.

Ved merit får du godkendt din erfaring som relevant, og derfor får du en kortere uddannelsestid.

Læs mere om, hvordan du søger ind:

EUV2

Er du over 25 år og har mindre end to års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste fire år), skal du først tage grundforløb 2 på en SOSU-skole.

Derefter skal du søge en elevplads i Københavns Kommune,  Frederiksberg Kommune, Ballerup Kommune eller Gentofte Kommune.

Søg en elevplads

Når du har gennemgået grundforløb 2, kan du søge ind på hovedforløbet på Campus Carlsberg ved at søge en elevplads i de kommuner, vi samarbejder med:

 • København
 • Frederiksberg Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Gentofte Kommune

Du kan se ledige elevpladser på:

EUV3

Er du over 25 år og har ingen relevant erhvervserfaring, skal du først tage grundforløb 2 på en SOSU-skole.

Derefter skal du søge en elevplads i Københavns Kommune,  Frederiksberg Kommune, Ballerup Kommune eller Gentofte Kommune.

Søg en elevplads

Når du har gennemgået grundforløb 2, kan du søge ind på hovedforløbet på Campus Carlsberg ved at søge en elevplads i de kommuner, vi samarbejder med:

 • København
 • Frederiksberg Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Gentofte Kommune

Du kan se ledige elevpladser på:

Når du søger ind på hovedforløbet til pædagogisk assistent på Københavns Professionshøjskole via elevplads, skal du:

 • Ansættes som elev i København Kommune, Frederiksberg Kommune, Ballerup Kommune eller Gentofte Kommune
 • Få en uddannelsesaftale med kommunen

Kommunen står for at indkalde, gennemføre din ansættelsessamtale. De afgør også, hvem de ansætter. Du får besked fra dem om, du får en ansættelse som elev eller ej.

Har du spørgsmål til ansættelsesforløbet, skal du kontakte kommunen:

Københavns Kommune

Uddannelse København

+45 35 30 39 35

Frederiksberg Kommune

Camilla Harpsøe

+45 28 98 02 28

Ballerup Kommune

Nina Halling

+45 44 77 21 06

Gentofte Kommune

Inger Ottzen

+45 39 98 40 39

Indhold og opbygning

Pædagogisk assistentuddannelse er en fuldtidsuddannelse, som tager 2 år og 1½ måned. Der er 47 ugers undervisning og 52 ugers oplæring fordelt på tre oplæringsperioder. Det er en erhvervsuddannelse, som består af grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløb.

Københavns Professionshøjskole udbyder kun hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du have bestået grundforløb 2. Grundforløb 2 udbydes på SOSU-skolerne, og du skal derfor kontakte din lokale SOSU-skole for at få vejledning om grundforløb 2.

Undervisning

Undervisningen på skolen er sammensat af uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag. Undervisningen på skolen afsluttes med et projekt og en prøve. Du skal til eksamen i alle grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og et afsluttende projekt.

Undervisningen veksler mellem

 • oplæg fra læreren
 • gruppearbejde
 • diskussioner
 • tematiseret undervisning
 • projektarbejde
 • vejledning
 • elevfremlæggelser
 • film og rollespil
 • m.m.

I grupper arbejder du indgående med emner, du selv vælger. Et projekt kan være skriftligt, eller det kan være udvikling af et produkt. Når du har lavet et projekt, skal det præsenteres for dine holdkammerater og for lærerne.

Forløbsoversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til pædagogisk assistent er opbygget ift. undervisning og praktik

Fag

Fagene er opdelt i grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag/valgfag.

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Engelsk (valgfrit)
 • Pædagogik
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Bevægelse og idræt
 • Digital kultur
 • Natur og udeliv

Du vælger to valgfag og to til tre valgfri uddannelsesspecifikke fag i løbet af uddannelsen.

Valgfri uddannelsesspecifikke fag (man vælger 3 uger)

 • Børn i udsatte positioner i dagtilbud (1 uge)
 • Naturen som pædagogisk læringsrum (1 uge)
 • Digital pædagogisk praksis (1 uge)
 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer (1 uge)
 • Det pædagogiske måltid og sundhed (1 uge)
 • Understøttende undervisning (1 uge)
 • Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små børn (1 uge)
 • Specialpædagogiske metoder (2 uger)
 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis (2 uger)
 • Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis (2 uger)

Skolen opretter egne valgfag. Du kan vælge valgfag af i alt 2 ugers varighed.

Oplæring

I oplæringsforløbene lærer du at omsætte teori til praksis, og du lærer at tackle pædagogiske situationer professionelt.

Du skal i oplæring tre gange ca. 10, 20 og 21 uger. Din ansættelseskommune sørger for oplæringssteder til dig. Oplæringsuddannelsen foregår i to forskellige institutionstyper og så vidt muligt for både børn, unge og voksne.

Forud for hvert oplæringsforløb ligger der oplæringsforberedelse, hvor du arbejder med de forskellige institutionstypers særlige pædagogiske profil, og du bliver introduceret til oplæringsopgaven.

Information til oplæringssteder

Studiestart

Job og karriere

Som pædagogisk assistent arbejder du med børn og unge – eller voksne med særlige behov. Det kan være i en daginstitution, hvor du er med til at planlægge lege og aktiviteter, deltage i forældremøder og fælles arrangementer og hjælpe til med oprydning o.l.

Du kan blive dagplejer i eget hjem, eller du kan arbejde som uddannet medhjælper i en ungdomsklub, et fritidshjem eller en døgninstitution.

Læs videre

Den pædagogiske assistentuddannelse giver adgang til at læse til:

Derudover er uddannelsen medvirkende til at opfylde dele af adgangskravene til:

Specialpædagogisk støtte (SPS) på PAU

Vi står klar til dig hjælpe dig godt igennem uddannelsen.

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at du kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. Du kan søge om SPS hvis du fx er ordblind, har en psykisk diagnose eller en fysisk funktionsnedsættelse – og vi hjælper dig med at søge.

Der er også mulighed for at få støtte gennem uddannelsen, selvom du ikke har en funktionsnedsættelse.

Vi kan fx hjælpe med:

 • Ordblindescreening
 • Programpakker med læse-skrivestøtte (Nota og Intowords)
 • Studiestøttetimer
 • Samtaleforløb
 • Eksamensangst
 • Studieteknik
 •  Hjælp til at strukturere og overskue studielivet

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til SPS eller støtte generelt på uddannelsen. Skriv eller ring til vores pædagogisk-psykologisk vejleder:

Tutsi Line Krage

Specialkonsulent

+45 30 62 28 67

Skolens kvalitetssystem

På Københavns Professionshøjskole er arbejdet med strategi og kvalitet integreret. Medarbejdere og ledere arbejder med strategi og kvalitet hele året for at skabe fremragende undervisning. Det er indsatsen i løbet af året, som driver udviklingen i kvaliteten og understøtter strategien.

Se det aktuelle kvalitetsarbejde og følg den årlig status på strategi og kvalitet på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU):

Praktiske oplysninger

I uddannelsesordningen kan du læse mere om den pædagogiske assistentuddannelse:

I den lokale undervisningsplan kan du læse om, hvordan den pædagogiske assistentuddannelse er tilrettelagt på Københavns Professionshøjskole

I den lokale undervisningsplan kan du læse om, hvordan den pædagogiske assistentuddannelse er tilrettelagt på Københavns Professionshøjskole:

Du bliver ansat af en kommune, og du indgår en “elevkontrakt” med den kommune, du er ansat af.

Du modtager elevløn i hele uddannelsesperioden også under dit oplæringsforløb.

Er du under 18 år, er lønnen ca. 7.000 kr. om måneden. Er du over 18 år, er den ca. 9.000 kr. om måneden.

Uddannelsesorlov med elevløn

Den typiske EUV1-elev er i arbejde på en institution og får uddannelsesorlov i uddannelsesperioden. Du modtager løn, og din arbejdsgiver modtager refusion, så en vikar evt. kan ansættes i uddannelsesperioden. Kontakt nærmeste afdeling af FOA for at høre nærmere.

SU

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du få SU under hele uddannelsesforløbet, hvis du i øvrigt opfylder de førnævnte krav.

Du kan dog ikke modtage SU, hvis du tager PAU på deltid.

Jobcenter

Hvis du ikke er i arbejde, kan du kontakte jobcenteret for at høre om dine muligheder for at tage uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats.

Deltagerbetaling

Der er ikke nogen undervisningsafgift. Du skal regne med en mindre udgift til print og ekskursioner under uddannelsen.

Puljen til uddannelsesløft

Hvis du er dagpengemodtager og fyldt 30 år, har du mulighed for at tage uddannelsen inden for din dagpengeperiode.

Dette gælder, hvis du ikke allerede har en erhvervsuddannelse, eller den er forældet jf. bekendtgørelse 709 af 27/05/2015 om puljen til uddannelsesløft. Kontakt dit jobcenter for at høre mere.

Ufaglært til faglært-puljen

Hvis du er fastansat på 3F- eller FOA-overenskomst, er over 25 år og har mindst to års anciennitet i kommunen, kan du søge Ufaglært til Faglært puljen i Den Kommunale Kompetencefond.

Puljen giver tilskud, så du kan tage uddannelsen som EUV1 med din sædvanlige løn – uden merudgifter for din arbejdsgiver.  Kontakt FOA for at høre mere.

Kontakt

Optagelse på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 41

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse.

Hvis du allerede er elev indskrevet på uddannelsen og har spørgsmål om gennemførelse af uddannelsen, orlov, barsel og uddannelsesskift eller ophør, kan du kontakte:

Claus Herborg

Studievejleder EUV1, PAU meritelever

+45 41 89 80 52

Tommy Tranholm Jensen

Studievejleder, EUD-elever

+45 41 89 71 03

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen:

SU-kontoret

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 42

Se telefontider.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk.

Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.