Gå til indhold
To studerende til pædagogisk assistent sidder i et klasselokale og smiler

Pædagogisk assistent

Bliv pædagogisk assistent og vær med til at udvikle mennesker og deres kompetencer

Fakta

Varighed

2 år og 1½ måned

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Mail: pauoptag@kp.dk
Telefon: 72 48 75 41

PAU på kort tid

Om uddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse giver dig kvalifikationer til at arbejde i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner, bo- og dagtilbud for psykisk og fysisk handicappede, i borgerens eget hjem og ungdomsklubber mv.
Du vil få gode forudsætninger for at arbejde selvstændigt med både børn, unge og voksne.
Med uddannelsen vil du også lære mere om samarbejdet med kollegaer og med forældre. Du vil komme til at kunne sætte ord på – og forstå værdien af – den rigtige pædagogiske indsats.

Studieliv

Du kan læse til Pædagogisk assistent på Campus Carlsberg i København. Du vil dele adresse med studerende fra lærer-, pædagog-, tekstilformidler og tegnsprogstolkeuddannelserne. På campus er der et aktivt studieliv med mange foreninger og aktiviteter på tværs af uddannelserne.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Optagelse og adgangskrav

Du kan søge optagelse på den pædagogisk assistentuddannelse på flere måder afhængig af din alder og uddannelse/erfaring.

Er du under 25 år og har du det nye grundforløb fra en SOSU-skole, bliver du optaget på uddannelsen ved at søge en elevplads i en af de kommuner, skolen samarbejder med.


For dig, som er:

 • under 25 år (EUD)
 • over 25 år, men har mindre end to års pædagogisk erhvervserfaring (EUV2 og EUV3)

For at søge ind på pædagogisk assistentuddannelse på Københavns Professionshøjskole, skal du have det nye grundforløb fra en SOSU-skole.

Søg en elevplads

For at starte på hovedforløbet på Campus Carlsberg, skal du ansøge om en elevplads direkte hos Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som er de kommuner, PAU på Campus Carlsberg samarbejder med.

Om din ansøgning

 • Kommunen står for at indkalde til og gennemføre evt. ansættelsessamtaler. Det er også kommunen, som afgør, hvem de vil ansætte.
 • Du får besked fra kommunen, om du får en ansættelse som elev eller ej.
 • Hvis du bliver ansat og får en skriftlig uddannelsesaftale med Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune, skal du ansøge om optagelse på skolen via optagelse.dk.
 • Skolen sender dig et velkomstbrev forud for studiestart med praktiske oplysninger, når du er optaget på uddannelsen.

Har du spørgsmål til ansættelsesforløbet, skal du kontakte kommunen:

Københavns Kommune
Uddannelse København
Tlf. 35 30 39 35

Frederiksberg Kommune
Dorthe Nielsen
Tlf. 38 21 00 37

Optagelse.dk
Når du har en skriftlig uddannelsesaftale med Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune, skal du ansøge om optagelse på skolen via optagelse.dk.

Du kan søge i optagelse.dk fra 1. maj.

Er du over 25 år, kan du søge ind på to forskellige måder afhængig af din tidligere erfaring og uddannelse.


Hvis du fylder 25 år inden uddannelsesstart, kan du tage den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne. Der er tre forskellige måder at blive optaget på:

EUV1

Har du mindst 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år), kan du få “merit” – dvs. godkendt din erfaring og derfor kortere uddannelsestid – max 42 uger.

EUV2

Har du mindre end to års pædagogisk erhvervserfaring, skal du først tage grundforløb 2 på en SOSU-skole og herefter søge en elevplads i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune.

EUV3

Har du ingen tidligere uddannelse eller erhvervserfaring, skal du først tage det nye grundforløb 2 på en SOSU-skole og herefter søge en elevplads i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune.

Indhold og opbygning

Pædagogisk assistentuddannelse er en fuldtidsuddannelse, som tager 2 år og 1½ måned. Der er 47 ugers undervisning og 52 ugers oplæring fordelt på tre oplæringsperioder. Det er en erhvervsuddannelse, som består af grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløb.

Københavns Professionshøjskole udbyder kun hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du have bestået grundforløb 2. Grundforløb 2 udbydes på SOSU-skolerne, og du skal derfor kontakte din lokale SOSU-skole for at få vejledning om grundforløb 2.

Undervisning

Undervisningen på skolen er sammensat af uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag. Undervisningen på skolen afsluttes med et projekt og en prøve. Du skal til eksamen i alle grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og et afsluttende projekt.

Undervisningen veksler mellem oplæg fra læreren, gruppearbejde, diskussioner, tematiseret undervisning, projektarbejde, vejledning, elevfremlæggelser, film og rollespil m.m.

I grupper arbejder du indgående med emner, du selv vælger. Et projekt kan være skriftligt, eller det kan være udvikling af et produkt. Når du har lavet et projekt, skal det præsenteres for dine holdkammerater og for lærerne.

Forløbsoversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til pædagogisk assistent er opbygget ift. undervisning og praktik

Fag og oplæring

Fagene er opdelt i grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag/valgfag.

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Engelsk (valgfrit)
 • Pædagogik
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Bevægelse og idræt
 • Digital kultur
 • Natur og udeliv

Du vælger to valgfag og to til tre valgfri uddannelsesspecifikke fag i løbet af uddannelsen.

Valgfri uddannelsesspecifikke fag (man vælger 3 uger)

 • Børn i udsatte positioner i dagtilbud (1 uge)
 • Naturen som pædagogisk læringsrum (1 uge)
 • Digital pædagogisk praksis (1 uge)
 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer (1 uge)
 • Det pædagogiske måltid og sundhed (1 uge)
 • Understøttende undervisning (1 uge)
 • Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små børn (1 uge)
 • Specialpædagogiske metoder (2 uger)
 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis (2 uger)
 • Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis (2 uger)

Skolen opretter egne valgfag. Du kan vælge valgfag af i alt 2 ugers varighed.

I oplæringsforløbene lærer du at omsætte teori til praksis, og du lærer at tackle pædagogiske situationer professionelt.

Du skal i oplæring tre gange ca. 10, 20 og 21 uger. Din ansættelseskommune sørger for oplæringssteder til dig. Oplæringsuddannelsen foregår i to forskellige institutionstyper og så vidt muligt for både børn, unge og voksne.

Forud for hvert oplæringsforløb ligger der oplæringsforberedelse, hvor du arbejder med de forskellige institutionstypers særlige pædagogiske profil, og du bliver introduceret til oplæringsopgaven.

Information til oplæringssteder

Studiestart 2023

Næste studiestart er sommer 2023

Mødetid

Pædagogisk assistent EUD + EUV2 +EUV3: 14. august 2023 kl. 10.00

Pædagogisk assistent EUV1: 7. august 2023 kl. 10.00

Mødested

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Job og karriere

Som pædagogisk assistent arbejder du med børn og unge – eller voksne med særlige behov. Det kan være i en daginstitution, hvor du er med til at planlægge lege og aktiviteter, deltage i forældremøder og fælles arrangementer og hjælpe til med oprydning o.l.

Du kan blive dagplejer i eget hjem, eller du kan arbejde som uddannet medhjælper i en ungdomsklub, et fritidshjem eller en døgninstitution.

Læs videre

Den pædagogiske assistentuddannelse giver adgang til at læse til:

Derudover er uddannelsen medvirkende til at opfylde dele af adgangskravene til:

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
E-mail: pauoptag@kp.dk

Hvis du allerede er elev indskrevet på uddannelsen og har spørgsmål om gennemførelse af uddannelsen, orlov, barsel og uddannelsesskift eller ophør, kan du kontakte:

Studievejleder EUV1 Claus Herborg (PAU merit-elever)
Telefon: 41 89 80 52
E-mail: che@kp.dk

Studievejleder EUD-elever Tommy Tranholm Jensen
Telefon: 41 89 71 03
E-mail: totj@kp.dk

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Adresse

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Skolens kvalitetssystem

På Københavns Professionshøjskole er arbejdet med strategi og kvalitet integreret. Medarbejdere og ledere arbejder med strategi og kvalitet hele året for at skabe fremragende undervisning. Det er indsatsen i løbet af året, som driver udviklingen i kvaliteten og understøtter strategien.

En gang årligt foretager vi på KP en samlet status på strategiarbejdet og kvalitetsarbejdet (Den årlige status for strategi og kvalitet).

Det sker på statusmøder i februar, hvor institutchef/vicedirektør, dekan/direktør og rektor i fællesskab beslutter, hvilke større handlinger, der prioriteres i det kommende år på tværs af KP og på de enkelte uddannelser/områder for at indfri vore ambitioner om fremragende undervisning.

Den årlige status skal kvalificere og berige det arbejde, som finder sted hele året.

På den pædagogiske assistentuddannelse består det løbende kvalitetsarbejde bl.a. af arbejdet med profilforløbsevalueringer. Hvert profilforløb evalueres og væsentlige pointer fra evalueringen bringes med ind i planlægningsprocessen i det team, der er organiseret omkring holdet samt videre til ledelsen.

Den årlige status på strategiarbejdet og kvalitetsarbejdet baseres på uddannelsens data fra bl.a. selvevaluering, nøgletal, elevtrivselsundersøgelse og virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Elever, medarbejdere og ledelse er involveret i arbejdet, som udmøntes i uddannelsens handlingsplan for det kommende år.
Kvalitetsarbejdet er beskrevet i Københavns Professionshøjskoles koncept for den årlige status på strategi og kvalitet

Kvalitetsarbejdet

Praktiske oplysninger

I uddannelsesordningen kan du læse mere om den pædagogiske assistentuddannelse

I den lokale undervisningsplan kan du læse om, hvordan den pædagogiske assistentuddannelse er tilrettelagt på Københavns Professionshøjskole

Du bliver ansat af en kommune, og du indgår en “elevkontrakt” med den kommune, du er ansat af.

Du modtager elevløn i hele uddannelsesperioden også under dit oplæringsforløb.

Er du under 18 år, er lønnen ca. 7.000 kr. om måneden. Er du over 18 år, er den ca. 9.000 kr. om måneden.

Uddannelsesorlov med elevløn

Den typiske EUV1-elev er i arbejde på en institution og får uddannelsesorlov i uddannelsesperioden. Du modtager løn, og din arbejdsgiver modtager refusion, så en vikar evt. kan ansættes i uddannelsesperioden. Kontakt nærmeste afdeling af FOA for at høre nærmere.

Jobrotation

Med jobrotationsordningen kan virksomheden give erfarne medarbejdere, der er over 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring, en erhvervsuddannelse, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden. Jobcenteret udbetaler jobrotationsydelse. Kontakt jobcentret og hør mere om jobrotation og uddannelsesmuligheder.

SU

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du få SU under hele uddannelsesforløbet, hvis du i øvrigt opfylder kravene herfor.

Jobcenter

Hvis du ikke er i arbejde, kan du kontakte jobcenteret for at høre om dine muligheder for at tage uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats.

Deltagerbetaling

Der er ikke nogen undervisningsafgift. Du skal dog regne med at bruge ca. 2.500 kr. under uddannelsen til materialer, bøger, print og ekskursioner.

Puljen til uddannelsesløft

Hvis du er dagpengemodtager og fyldt 30 år, har du mulighed for at tage uddannelsen inden for din dagpengeperiode. Dette gælder, hvis du ikke allerede har en erhvervsuddannelse, eller den er forældet jf. bekendtgørelse 709 af 27/05/2015 om puljen til uddannelsesløft. Kontakt dit jobcenter for at høre mere.

Ufaglært til faglært-puljen

Hvis du er fastansat på 3F eller FOA overenskomst, er over 25 år og har mindst to års anciennitet i kommunen, kan du søge Ufaglært til Faglært puljen i Den Kommunale Kompetencefond.

Puljen giver tilskud, så du kan tage uddannelsen som EUV1 med din sædvanlige løn, uden merudgifter for din arbejdsgiver. Kontakt FOA for at høre mere.