Gå til indhold
To studerende til pædagogisk assistent sidder i et klasselokale og smiler

Pædagogisk assistent

Bliv pædagogisk assistent og vær med til at udvikle mennesker og deres kompetencer

Fakta

Varighed

2 år og 1½ måned

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Mail: pauoptag@kp.dk
Telefon: 72 48 75 41

Ansøgningsfrist for PAU på kort tid er d. 1. januar med uddannelsesstart d. 5. februar.
Ansøgningsfristen for PAU på deltid er d. 1. januar med uddannelsesstart d. 26. februar.

Om uddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse giver dig kvalifikationer til at arbejde i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner, bo- og dagtilbud for psykisk og fysisk handicappede, i borgerens eget hjem og ungdomsklubber mv.

Du vil få gode forudsætninger for at arbejde selvstændigt med både børn, unge og voksne.

Med uddannelsen vil du også lære mere om samarbejdet med kollegaer og med forældre. Du vil komme til at kunne sætte ord på – og forstå værdien af – den rigtige pædagogiske indsats.

Studieliv

Du kan læse til Pædagogisk assistent på Campus Carlsberg i København. Du vil dele adresse med studerende fra lærer-, pædagog-, tekstilformidler og tegnsprogstolkeuddannelserne. På campus er der et aktivt studieliv med mange foreninger og aktiviteter på tværs af uddannelserne.

Optagelse og adgangskrav

Hvordan du søger ind på uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU), afhænger af din alder, dit uddannelsesniveau og din erhvervserfaring.

Er du under 25 år, skal du have bestået grundforløb 2 fra en SOSU-skole, før du kan blive optaget på hovedforløbet til pædagogisk assistent.

Søg en elevplads

Hvis du har gennemgået grundforløb 1 og 2, kan du søge ind på uddannelsen på Campus Carlsberg ved at søge en elevplads i de kommuner, vi samarbejder med:

 • København
 • Frederiksberg Kommune
 • Ballerup Kommune

Du kan se ledige elevpladser på:

EUV1

Er du over 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste fire år), kan du få merit og tage hovedforløbet på maks. 42 uger.

Ved merit får du godkendt din erfaring som relevant, og derfor får du en kortere uddannelsestid.

Læs mere om, hvordan du søger ind:

EUV2

Er du over 25 år og har mindre end to års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste fire år), skal du først tage grundforløb 2 på en SOSU-skole.

Derefter skal du søge en elevplads i Københavns Kommune,  Frederiksberg Kommune eller Ballerup Kommune.

Søg en elevplads

Når du har gennemgået grundforløb 2, kan du søge ind på hovedforløbet på Campus Carlsberg ved at søge en elevplads i de kommuner, vi samarbejder med:

 • København
 • Frederiksberg Kommune
 • Ballerup Kommune

Du kan se ledige elevpladser på:

EUV3

Er du over 25 år og har ingen relevant erhvervserfaring, skal du først tage grundforløb 2 på en SOSU-skole.

Derefter skal du søge en elevplads i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune eller Ballerup Kommune.

Søg en elevplads

Når du har gennemgået grundforløb 2, kan du søge ind på hovedforløbet på Campus Carlsberg ved at søge en elevplads i de kommuner, vi samarbejder med:

 • København
 • Frederiksberg Kommune
 • Ballerup Kommune

Du kan se ledige elevpladser på:

Når du søger ind på hovedforløbet til pædagogisk assistent på Københavns Professionshøjskole via elevplads, skal du:

 • Ansættes som elev i København Kommune, Frederiksberg Kommune eller Ballerup Kommune
 • Få en uddannelsesaftale med kommunen

Kommunen står for at indkalde, gennemføre din ansættelsessamtale. De afgør også, hvem de ansætter. Du får besked fra dem om, du får en ansættelse som elev eller ej.

Har du spørgsmål til ansættelsesforløbet, skal du kontakte kommunen:

Københavns Kommune

Uddannelse København

+45 35 30 39 35

Frederiksberg Kommune

Dorthe Nielsen

+45 38 21 00 37

Ballerup Kommune

Nina Halling

+45 44 77 21 06

Indhold og opbygning

Pædagogisk assistentuddannelse er en fuldtidsuddannelse, som tager 2 år og 1½ måned. Der er 47 ugers undervisning og 52 ugers oplæring fordelt på tre oplæringsperioder. Det er en erhvervsuddannelse, som består af grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløb.

Københavns Professionshøjskole udbyder kun hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du have bestået grundforløb 2. Grundforløb 2 udbydes på SOSU-skolerne, og du skal derfor kontakte din lokale SOSU-skole for at få vejledning om grundforløb 2.

Undervisning

Undervisningen på skolen er sammensat af uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag. Undervisningen på skolen afsluttes med et projekt og en prøve. Du skal til eksamen i alle grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og et afsluttende projekt.

Undervisningen veksler mellem

 • oplæg fra læreren
 • gruppearbejde
 • diskussioner
 • tematiseret undervisning
 • projektarbejde
 • vejledning
 • elevfremlæggelser
 • film og rollespil
 • m.m.

I grupper arbejder du indgående med emner, du selv vælger. Et projekt kan være skriftligt, eller det kan være udvikling af et produkt. Når du har lavet et projekt, skal det præsenteres for dine holdkammerater og for lærerne.

Forløbsoversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til pædagogisk assistent er opbygget ift. undervisning og praktik

Fag og oplæring

Fagene er opdelt i grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag/valgfag.

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Engelsk (valgfrit)
 • Pædagogik
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Bevægelse og idræt
 • Digital kultur
 • Natur og udeliv

Du vælger to valgfag og to til tre valgfri uddannelsesspecifikke fag i løbet af uddannelsen.

Valgfri uddannelsesspecifikke fag (man vælger 3 uger)

 • Børn i udsatte positioner i dagtilbud (1 uge)
 • Naturen som pædagogisk læringsrum (1 uge)
 • Digital pædagogisk praksis (1 uge)
 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer (1 uge)
 • Det pædagogiske måltid og sundhed (1 uge)
 • Understøttende undervisning (1 uge)
 • Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små børn (1 uge)
 • Specialpædagogiske metoder (2 uger)
 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis (2 uger)
 • Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis (2 uger)

Skolen opretter egne valgfag. Du kan vælge valgfag af i alt 2 ugers varighed.

I oplæringsforløbene lærer du at omsætte teori til praksis, og du lærer at tackle pædagogiske situationer professionelt.

Du skal i oplæring tre gange ca. 10, 20 og 21 uger. Din ansættelseskommune sørger for oplæringssteder til dig. Oplæringsuddannelsen foregår i to forskellige institutionstyper og så vidt muligt for både børn, unge og voksne.

Forud for hvert oplæringsforløb ligger der oplæringsforberedelse, hvor du arbejder med de forskellige institutionstypers særlige pædagogiske profil, og du bliver introduceret til oplæringsopgaven.

Information til oplæringssteder

Studiestart 2024

Mødetid

Pædagogisk assistent EUD + EUV2 +EUV3: 22. januar 2024, kl. 10.00

Pædagogisk assistent EUV1: 5. februar 2024, kl. 10.00

Mødested

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Job og karriere

Som pædagogisk assistent arbejder du med børn og unge – eller voksne med særlige behov. Det kan være i en daginstitution, hvor du er med til at planlægge lege og aktiviteter, deltage i forældremøder og fælles arrangementer og hjælpe til med oprydning o.l.

Du kan blive dagplejer i eget hjem, eller du kan arbejde som uddannet medhjælper i en ungdomsklub, et fritidshjem eller en døgninstitution.

Læs videre

Den pædagogiske assistentuddannelse giver adgang til at læse til:

Derudover er uddannelsen medvirkende til at opfylde dele af adgangskravene til:

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
E-mail: pauoptag@kp.dk

Hvis du allerede er elev indskrevet på uddannelsen og har spørgsmål om gennemførelse af uddannelsen, orlov, barsel og uddannelsesskift eller ophør, kan du kontakte:

Studievejleder EUV1 Claus Herborg (PAU merit-elever)
Telefon: 41 89 80 52
E-mail: che@kp.dk

Studievejleder EUD-elever Tommy Tranholm Jensen
Telefon: 41 89 71 03
E-mail: totj@kp.dk

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Adresse

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Skolens kvalitetssystem

På Københavns Professionshøjskole er arbejdet med strategi og kvalitet integreret. Medarbejdere og ledere arbejder med strategi og kvalitet hele året for at skabe fremragende undervisning. Det er indsatsen i løbet af året, som driver udviklingen i kvaliteten og understøtter strategien.

En gang årligt foretager vi på KP en samlet status på strategiarbejdet og kvalitetsarbejdet (Den årlige status for strategi og kvalitet).

Det sker på statusmøder i februar, hvor institutchef/vicedirektør, dekan/direktør og rektor i fællesskab beslutter, hvilke større handlinger, der prioriteres i det kommende år på tværs af KP og på de enkelte uddannelser/områder for at indfri vore ambitioner om fremragende undervisning.

Den årlige status skal kvalificere og berige det arbejde, som finder sted hele året.

På den pædagogiske assistentuddannelse består det løbende kvalitetsarbejde bl.a. af arbejdet med profilforløbsevalueringer. Hvert profilforløb evalueres og væsentlige pointer fra evalueringen bringes med ind i planlægningsprocessen i det team, der er organiseret omkring holdet samt videre til ledelsen.

Den årlige status på strategiarbejdet og kvalitetsarbejdet baseres på uddannelsens data fra bl.a. selvevaluering, nøgletal, elevtrivselsundersøgelse og virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Elever, medarbejdere og ledelse er involveret i arbejdet, som udmøntes i uddannelsens handlingsplan for det kommende år.
Kvalitetsarbejdet er beskrevet i Københavns Professionshøjskoles koncept for den årlige status på strategi og kvalitet

Kvalitetsarbejdet

Praktiske oplysninger

I uddannelsesordningen kan du læse mere om den pædagogiske assistentuddannelse

I den lokale undervisningsplan kan du læse om, hvordan den pædagogiske assistentuddannelse er tilrettelagt på Københavns Professionshøjskole

Du bliver ansat af en kommune, og du indgår en “elevkontrakt” med den kommune, du er ansat af.

Du modtager elevløn i hele uddannelsesperioden også under dit oplæringsforløb.

Er du under 18 år, er lønnen ca. 7.000 kr. om måneden. Er du over 18 år, er den ca. 9.000 kr. om måneden.

Uddannelsesorlov med elevløn

Den typiske EUV1-elev er i arbejde på en institution og får uddannelsesorlov i uddannelsesperioden. Du modtager løn, og din arbejdsgiver modtager refusion, så en vikar evt. kan ansættes i uddannelsesperioden. Kontakt nærmeste afdeling af FOA for at høre nærmere.

SU

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du få SU under hele uddannelsesforløbet, hvis du i øvrigt opfylder kravene herfor.

Jobcenter

Hvis du ikke er i arbejde, kan du kontakte jobcenteret for at høre om dine muligheder for at tage uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats.

Deltagerbetaling

Der er ikke nogen undervisningsafgift. Du skal dog regne med at bruge ca. 2.500 kr. under uddannelsen til materialer, bøger, print og ekskursioner.

Puljen til uddannelsesløft

Hvis du er dagpengemodtager og fyldt 30 år, har du mulighed for at tage uddannelsen inden for din dagpengeperiode. Dette gælder, hvis du ikke allerede har en erhvervsuddannelse, eller den er forældet jf. bekendtgørelse 709 af 27/05/2015 om puljen til uddannelsesløft. Kontakt dit jobcenter for at høre mere.

Ufaglært til faglært-puljen

Hvis du er fastansat på 3F eller FOA overenskomst, er over 25 år og har mindst to års anciennitet i kommunen, kan du søge Ufaglært til Faglært puljen i Den Kommunale Kompetencefond.

Puljen giver tilskud, så du kan tage uddannelsen som EUV1 med din sædvanlige løn, uden merudgifter for din arbejdsgiver. Kontakt FOA for at høre mere.