Gå til indhold
Administrationsøkonom på Københavns Professionshøjskole - fyr sidder i sofa med sin computer

Administrationsøkonom

Vær med til at udvikle erhvervslivet som administrationsøkonom

Fakta

Varighed

2 år

Studiestart

Sommer

Studievejledning

Kristian Nielsen / krin@kp.dk
Charlotte Dahl / dahl@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen Administrationsøkonom

Som administrationsøkonom er du med til at administrere og udvikle det offentlige og private erhvervsliv effektivt og med tårnhøj kvalitet.

Københavns Professionshøjskoles uddannelse til administrationsøkonom giver dig mulighed for at arbejde selvstændigt og undersøgende med fag, der spænder over jura, administration, økonomi, samfundsfag og organisationsteori.
Du bliver uddannet til at blive en alsidig medarbejder, der kan arbejde selvstændigt på et højt niveau.

Studieliv

Du kan læse til administrationsøkonom på Campus Tagensvej 86 på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med uddannelserne administrationsbachelor, skattebachelor og sygeplejerske. På campus er der altid liv og sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Der er f.eks. et tværfagligt kor, en idrætsforening og fredagsbaren Cafe Coma, der ofte inviterer til fest.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Indhold og opbygning

Uddannelsen til administrationsøkonom er en kort videregående uddannelse, der varer 2 år og består af 4 semestre. De første 3 semestre består af undervisning på uddannelsesstedet, og på 4. semester skal du 10 uger i praktik. Det er muligt at tage et studieophold i udlandet på 3. semester, eller et praktikophold i udlandet på 4. semester.

På de 3 første semestre foregår meget af undervisningen som klasseundervisning, men du vil også stifte bekendtskab med mange andre undervisningsformer, bl.a. forelæsninger, gruppearbejde og virksomhedsbesøg. I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan administrationsøkonomuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Uddannelsesoversigt for Administrationsøkonomuddannelsen

Obligatoriske kerneområder

Kerneområdet ”Samfund” afvikles over tre semestre og gør dig i stand til at forstå den offentlige sektors opbygning og funktioner såvel som udviklingen af centrale velfærdsområder samt strategiske og politiske beslutningsprocesser. Som studerende får du indsigt i private og offentlige organisationers samspil, samt samspillet mellem det nationale og internationale niveau, herunder kulturelle fænomeners betydning.

Kerneområdet ”organisation” afvikles over tre semestre og sætter dig i stand til at anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, kultur og værdier. Du bliver ligeledes i stand til at vurdere metoder til konfliktløsning.

Kerneområdet ”administration” afvikles over tre semestre og giver dig kompetencer til at arbejde med forskellige kommunikationsformer, udvikle og evaluere serviceydelser. Du bliver i stand til at gennemføre kvantitative- og kvalitative undersøgelser samt vurdere forskellige metoders anvendelighed.

Kerneområdet ”jura” afvikles over tre semestre, og du får indsigt i juridisk metode og får redskaber til at kunne vurdere juridiske problemstillinger. Du vil blive i stand til at vurdere forvaltningsretlige problemstillinger med henblik på at foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt vurdere parternes forvaltningsretlige stilling, når der indgås samarbejde mellem det offentlige og det private.  

Kerneområdet ”Økonomi” afvikles over to semestre. Kerneområdet har fokus på vurdering af økonomiske forhold og konsekvenser med udgangspunkt i regnskaber, budgetter og økonomiske rapporter. Du bliver endvidere i stand til at udarbejde pris- og omkostningskalkulation. 

Valgfag

Formålet med valgfaget ’Anvendt statistik’ er at give dig nogle centrale værktøjer til selvstændigt at kunne indsamle, bearbejde, analysere samt præsentere data. Herudover sigter undervisningen på at gøre dig i stand til at kunne foretage en kritisk vurdering af en statistisk bearbejdet analyse.

Kommunikation på vegne af en organisation handler om at have noget på hjerte, noget vigtigt man ønsker ’at gøre fælles’ med en målgruppe uden for organisationen.

Du kommer til at øve analyse af målgrupper og at prioritere budskaber. Du vil konstant være enten på talerstolen eller skriveværksted, så dit sprog bliver korrekt, letforståeligt og efterlader det ønskede billede af organisationen hos de vigtigste interessenter.

Formålet med valgfaget offentlig økonomi og budgetlægning er at give dig en grundlæggende viden om styringen af den offentlige sektor, herunder finansieringen af velfærdsopgaverne samt budgettets opgaver i stat, regioner og kommuner. Herudover lægges der vægt på, hvordan den offentlige budgetproces kan tilrettelægges og hvilke budgetteringsmetoder, der kan anvendes.

Formålet med valgfaget personalejura er, at du erhverver indsigt i de væsentligste bestemmelser og principper, der regulerer retsforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager på det offentlige og private arbejdsmarked, med henblik på at kunne analysere grundlæggende personalejuridiske spørgsmål.

Valgfaget giver dig viden om projektkoordination samt hvordan samarbejde med forskellige interessenter, kommunikation og styring af organisationer har betydning for projektkoordinatorens særlige rolle i projektet. Endvidere lægges der vægt på, at du som studerende kan beskrive og analysere projektets trin og rammer i forhold til planlægning, og være opmærksom på de forskellige samarbejdsfladers betydning i koordination af projektet – samt løbende kan identificere behov og styre imod projektets mål.

Praktik

På uddannelsens 4. semester skal du i praktik i 10 uger. Praktikken ligger ultimo januar – primo april og finder sted i en offentlig eller privat virksomhed/institution. Det er dig – i tæt samarbejde med uddannelsen – der finder praktikpladsen. Praktikken er ulønnet, men du får SU i hele praktikperioden.

Studiestart sommer 2022

Information om dato, tidspunkt og mødested kommer

Adgangskrav

For at søge ind på administrationsøkonomuddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. De skal være bestået inden studiestart:

 • Engelsk C
 • Matematik C eller Erhvervsøkonomi C eller Virksomhedsøkonomi C

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om betinget optagelse og suppleringsfag.

Hvis du søger ind på baggrund af en kontoruddannelse, gælder de specifikke adgangskrav ikke.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Når du søger i kvote 2, skal du også opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
Du skal søge i kvote 2, hvis du har et af følgende adgangsgrundlag:

 • Hvis du har en 3-årig erhvervsuddannelse.
 • Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse (med specialer).
  Ingen specifikke adgangskrav.
 • Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.
 • Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på. Læs mere her
 • Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.
 • For at søge ind på kvote 2 skal du desuden opfylde de specifikke adgangskrav, undtagen hvis du har en adgangsgivende kontoruddannelse.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Relevant erhvervserfaring
 • Andet uddannelsesforløb dansk eller udenlandsk
 • Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde)
 • Udlandsophold
 • Højskoleophold
 • Motiveret ansøgning

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Nyhedsbrev

Vil du modtage information om Åbent Hus-arrangementer, ansøgningsfrister og ledige pladser på KP? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

Som færdiguddannet administrationsøkonom kan du arbejde bl.a. som administrativ medarbejder i private virksomheder og kommuner, koordinator, HR-assistent, økonomimedarbejder, kundekonsulent, kontormedarbejder, projektansvarlig, sagsbehandler i banker og meget mere.

Læs videre

Administrationsøkonomuddannelsen giver forskellige muligheder for at læse videre afhængig af din interesse. Du kan læse mere om øvrige bachelor- og kandidatuddannelser i Uddannelsesguiden.

Kontakt

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-11.00. Onsdag: 15.00-17.00

Charlotte Dahl

Studievejleder

+45 51 38 03 65

Kristian Nielsen

Studievejleder

+45 51 63 25 04

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adresse

Tagensvej 86
2200 København N
E-mail: fau_info@kp.dk

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.