Gå til indhold

Information om coronavirus

Studerende fra laboratorieteknologi løser gruppearbejde

Laboratorieteknologi

Bliv professionsbachelor i laboratorieteknologi og byg videre på dine kompetencer

Fakta

Varighed

1½ år

Studiestart

Sommer

Praktik

20 uger

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Uddannelsen i laboratorieteknologi er en overbygningsuddannelse for laboranter og procesteknologer.

Som professionsbachelor i laboratorieteknologi kommer du til at arbejde på grænsefladen mellem laboratoriet og den øvrige organisation. Som færdiguddannet inden for laboratorieteknologi vil du kunne deltage i opgaveløsning indenfor kvalitetssikring, LEAN, GMP, forsøgsplanlægning, udvikling, implementering af nye metoder, overvågning af analysedata og statistisk databehandling.

Gennem uddannelsen lærer du at reflektere systematisk og selvstændigt varetage opgaver, der går på tværs i organisationen. Du bliver således en vigtig brik i forbindelse med planlægning, koordinering, udvikling, samarbejde og projektstyring.

Indhold og opbygning

Laboratorieteknologiuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 1½ år og består af 3 semestre.

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialeretning samt praktik og bachelorprojekt i en virksomhed eller på et universitet.

Oversigt over, hvordan uddannelsen i laboratorieteknologi er opbygget ift. undervisning og praktik

Fællesdel

Det første ½ år er en fællesdel for begge specialeretninger og består af 6 uddannelseselementer:

 • Anvendt matematik og fysisk kemi
 • Anvendt statistik og planlægning af forsøg
 • Kommunikation og videnskabsteori
 • Produktions- og kvalitetsstyring
 • Statistisk forsøgsplanlægning
 • Virksomhedsforhold

Specialeretninger

På 2. semester deles uddannelsen op i de 2 specialeretninger: laboratorieteknologi eller fødevareteknologi.

Bemærk, at specialeretningen i fødevareteknologi kun udbydes af Erhvervsakademi Aarhus.

Specialet inden for laboratorieteknologi er inddelt i 6 fagelementer:

 • Analyse af biomolekyler
 • Bioproduktion
 • Cellebiologi
 • Kemisk Analyseteknik
 • Organisk kemi
 • Valgfag – Håndtering og formidling af analysedata fra udviklingsarbejde inkl. litteraturstudie

Med specialet i fødevareteknologi lærer du at:

 • Mestre planlægning af drifts- og udviklingsarbejde i relation til fødevareproduktion og analyse med fokus på fødevarekvalitet og sikkerhed
 • Vurdere, begrunde og vælge metoder til forarbejdning af fødevarer og analyse af fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed
 • Udarbejde og formidle løsningsforslag til problemstillinger indenfor fødevareudvikling, -produktion, -kvalitet og -sikkerhed

Udbydes ikke på Københavns Professionshøjskole.

Læs mere om specialeretningen på Erhvervsakademi Aarhus

Studieform

Uddannelsen til professionsbachelor i laboratorieteknologi er et fuldtidsstudium med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer, alt efter hvilket fagelement der undervises i.

I studieaktivitetsmodellen nedenfor kan du se, hvordan uddannelsen er sat sammen.

Praktik

På uddannelsens 3. semester skal du i praktik og gennemføre dit bachelorprojekt. Praktikken varer 10 uger, og herefter følger 10 uger til bachelorprojektet.

Du har mulighed for at knytte praktik og bachelorprojekt til samme virksomhed/universitet i et samlet forløb.

Du har også mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie. Det kan du gøre ved at tage din praktik i udlandet.

Du kommer typisk i praktik i medicinal-, fødevare- eller produktionsvirksomheder eller på universiteter. Som studerende på laboratorieuddannelsen har du mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie. Det kan du gøre ved at tage din praktik i udlandet. Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Studieliv

Du kan læse laboratorieteknologi på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og laborant. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar.

Studiestart sommer 2020

Info om studiestart kommer senere.

Optagelse og adgangskrav

Der er studiestart på professionsbacheloruddannelsen i laboratorieteknologi én gang om året, i uge 35 eller uge 36.

Ansøgningsfrister

 • 1. juli kl. 12.00 for ansøgere med en afsluttet laborant- eller procesteknologuddannelse
 • 22. marts kl. 12.00 for ansøgere med andet adgangsgrundlag

Du opfordres til at søge så tidligt som muligt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen i laboratorieteknologi skal du som udgangspunkt have afsluttet laborant- eller procesteknologuddannelse. Derudover tillægger vi nedenstående aktiviteter vægt:

 • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, hvis der er flere ansøgere end antal studiepladser
 • Relevant erhvervsarbejde som laborant eller procesteknolog

Desuden anbefaler vi dig at skrive en motiveret ansøgning, hvor du kan uddybe din ansøgning samt motivere dit uddannelsesønske. Læs mere om den motiverede ansøgning.

Københavns Professionshøjskole kan indkalde til en vejledende optagelsessamtale.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Andre adgangsgrundlag

Det er muligt at søge optagelse med andet adgangsgrundlag, fx med en uddannelse som jordbrugsteknolog, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller med afsluttede dele af en relevant lang videregående uddannelse.

Søger du optagelse med andet adgangsgrundlag skal du ud over at indsende ansøgningsskema også søge ved hjælp af en individuel kompetencevurdering. Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Sådan søger du

Søg digitalt via vores optagelsesportal, hvor du også skal uploade dokumentation for din adgangsgivende eksamen og evt. opholdstilladelse. Sidste ansøgningsfrist er 1. juli kl. 12.00.

Du får besked om optagelse d. 28. juli. Svar sendes via vores optagelsesportal.

Hvis du søger om optagelse med et andet adgangsgrundlag (via kvote 2), skal du vedhæfte en separat ansøgning om individuel kompetencevurdering.

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du have en tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse eller en tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold.

Din opholdstilladelse sendes som vedhæftet fil sammen med ansøgningsskemaet eller senest d. 1. juli kl. 12.00.

Job og karriere

Uddannelsen til professionsbachelor i laboratorieteknologi sigter mod beskæftigelse inden for det laboratorietekniske område.

Uddannede professionsbachelorer i laboratorieteknologi arbejder typisk med:

 • Deltagelse i forskning og udvikling i medicinal- og fødevarebranchen og på universiteterne, med særligt ansvar for forsøgsplanlægning, dataanalyse og formidling af resultater
 • Produktionssupport

Læs videre

En professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi er adgangsgivende til følgende uddannelser:

 • Technoantropolog, Aalborg Universitet, København
 • Data Science, Syddansk Universitet, Odense
 • Produktion, Cand. Tech., Aalborg Universitet, Aalborg

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole Videreuddannelser.

Kontakt

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til selve uddannelsen, indholdet, opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole eller specialpædagogisk støtte, kan du kontakte studievejledningen. Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

PBA i laboratorieteknologi

Sigurdsgade 26
2200 København N

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Udgifter på studiet

Bøger

For hele uddannelsen skal du forvente at bruge ca. 4.000 kr. på bøger. Du kan også vælge at låne nogle bøger på vores bibliotek eller købe dem brugt. Det er dit eget ansvar at anskaffe bøgerne.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 600 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.