Gå til indhold
Administrationsbachelor - studerende på Købehhavns Professionshøjskole med taske ses gennem en rude

Administrationsbachelor

Bliv kernemedarbejder i den offentlige forvaltning som administrationsbachelor

Nyhedsbrev

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Kristian Nielsen / krin@kp.dk
Charlotte Dahl / dahl@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen Administrationsbachelor

Som administrationsbachelor bliver du godt rustet til at yde en indsats i et politisk miljø sammen med andre ildsjæle. På den måde kan du være med til at definere din egen rolle og udfordre dig selv og din egen karriere i fremtidens Danmark.

På Københavns Professionshøjskoles administrationsbacheloruddannelse lærer du om livet i politiske organisationer med alt fra økonomi, jura, digitalisering, politik og samfund, kommunikation og organisationspsykologi til evaluering og kvalitetssikring. På uddannelsen bliver du kvalificeret til at kunne håndtere kompleksiteten i den offentlige sektors opgaveløsning både praktisk og teoretisk.

Studieliv

Du kan læse til administrationsbachelor på Campus Tagensvej 86 på Nørrebro i København, hvor du vil dele adresse med andre uddannelser. På campus er der altid liv og sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Der er f.eks. et tværfagligt kor, en idrætsforening og fredagsbaren Cafe Coma, der ofte inviterer til fest.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Indhold og opbygning 

Uddannelsen som administrationsbachelor er et fuldtidsstudium og tager i alt 3½ år, inklusiv 1 semester med praktik. Uddannelsen består af 13 moduler, hvor de fleste varer ca. 10 uger. Ud over de obligatoriske moduler skal du vælge i alt 4 valgmoduler. Det er muligt at tage et studieophold i udlandet på 4. eller 5. semester, eller et praktikophold i udlandet på 6. semester.

Ud over klasseundervisning og vejledning kommer du også til at deltage i forelæsninger og gruppearbejde. Du vil have skemafri studiedage, hvor du typisk forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.
I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan administrationsbacheloruddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Uddannelsesoversigt for Administrationsbacheloruddannelsen

Obligatoriske moduler

Modulet er begrebsintroducerende og skal give dig en forståelse for den overordnede rammesætning for den offentlige sektor og din rolle som administrationsbachelor.

Modulet retter sig mod politisk, organisatorisk og administrativ opgaveløsning i den offentlige sektor og din rolle som administrationsbachelor i dette.

Modulet retter sig mod det juridiske grundlag for administrationsbachelorens opgaveløsning. Modulet sætter dig endvidere i stand til at identificere og vurdere juridiske problemstillinger. Modulet vægter konkret sagsbehandling i alle dele af den offentlige sektor.

Modulet retter sig mod det økonomiske grundlag i administrationsbachelorens opgaveløsning.

Modulet retter sig mod redskaber og metoder til administrativ opgaveløsning.

Modulet retter sig mod metoder til styring, udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Modulet retter sig mod forskellige tilgange og metoder til at skabe viden samt dokumentere og udvikle praksis.

Målet med bachelorprojektet er, at du selvstændigt kombinerer teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede uddannelsesdele og formidler dette på et solidt metodisk grundlag.

Valgmoduler

Tre + syv ugers tværprofessionelt modul

Tre uger på uddannelsen, hvor du arbejder med administrationsbachelorens kernefaglighed og identitet, herunder etik, demokrati, magt og myndighed

Syv uger, hvor du sammen med studerende fra andre professioner træner at indgå i et team, hvor i skal fordele og koordinere opgaver, roller og ansvar og bringe hinandens faglighed i spil i en fælles opgaveløsning.

Læs mere om de enkelte forløb

Kompetencer til at udvikle velfærdsområder

Modulet giver dig kompetencer, som kan bruges til at udvikle velfærdsområder inden for de givne retlige og økonomiske rammer. Modulet klæder dig på som en initiativrig og handlekraftig administrator, der i tæt samarbejde med frivillige og civilsamfundet udvikler fællesskaber. Du opøves i at agere i det komplekse samspil mellem alle velfærdssamfundets aktører, mellem politik og praksis og mellem strategi og virkelighed.

Afkod og gennemsku værdikæder

Derudover forberedes du på at afkode og gennemskue værdikæderne fra politik til praksis samt fra strategi til virkelighed. Du bliver præsenteret for en offentlig administration, der sikrer demokratiske beslutninger, loyalt eksekverer disse og effektivt understøtter de klassiske velfærdsområder.

Dette modul kvalificerer dig til at deltage i modulet ”Administrativ udvikling af velfærdsområdet – Nye løsninger og initiativer på velfærds-området”.

Nye løsninger og initiativer på velfærdsområdet

Du varetager på modulet administrative opgaver og udvikler velfærdsområder inden for de givne retlige og økonomiske rammer, på bæredygtige måder, der styrker det demokratiske velfærdssamfund.

Dine kompetencer bruges til at vurdere praktiske problemstillinger og anvender relevante analyse- og løsningsmodeller i samarbejde med praksis. På modulet gennemfører du analyser af arbejdspraksisser inden for et selvvalgt velfærdsområde og udarbejder forslag til forbedring eller effektivisering af området.

Det forudsættes at du har deltaget i modulet ”Administrativ udvikling og praksis i velfærdsområder” før du deltager i ”Administrativ udvikling af velfærdsområdet – Nye løsninger og initiativer på velfærds-området”.

På modulet bliver du præsenteret for organisatoriske og juridiske perspektiver på det moderne arbejdsliv.

Du får redskaber til at håndtere HR-relaterede opgaver på offentlige arbejdspladser. Vi arbejder i løbet af modulet med forskellige temaopgaver, hvor du både skal analysere udvalgte offentlige arbejdspladsers politikker inden for HR og udarbejde konkrete produkter.

Dette modul kvalificerer dig til at deltage i modulet ”Organisation, individ og styring II”.

Undervisningen på modulet gør dig i stand til selvstændigt at undersøge selvvalgte HR problemstillinger på offentlige arbejdspladser samt tage stilling til de retlige og organisatoriske rammer i mulige løsningsforslag.

Det forudsættes, at du har deltaget i modulet ”Organisation, Individ og Styring I” for at deltage i ”Organisation, Individ og Styring II”.

Identificer komplekse problemstillinger

Du bliver i stand til at identificere og udforske komplekse aktuelle problemstillinger i forhold til økonomistyringen i den offentlige sektor. Modulet arbejder i dybden med at analysere konkrete økonomiske og styringsmæssige løsningsmodeller, der bringes i spil inden for de store velfærdsområder, såsom fx sundhed, beskæftigelse og folkeskoleområdet.

Praksisnær og teoretisk fundament

Modulet lægger således vægt på, at du som studerende, gennem både et praksisnært og teoretisk fundament, arbejder med at udvikle en grundig forståelse af og indsigt i økonomistyringens muligheder og begrænsninger således, at du kan deltage i opgaveløsningen på økonomiområdet gennem både vante handlemuligheder og en innovativ og tværfaglig tilgang.

Dette modul kvalificerer dig til at deltage i modulet ”Målinger og analyser”.

Fokus på teori og anvendelse

Formålet med modulet er at sætte fokus på teorien og anvendelsen af forskellige økonomiske og statistiske metoder til at vurdere forskellige problemstillinger og hypoteser. Derudover sætter modulet fokus på indsamling og afgrænsning af data til brug i analyser, og du trænes i at identificere faldgruber ved indsamling og brug af data.

Redskabsorienteret og casebaseret

Modulet er i høj grad redskabsorienteret og casebaseret. Det betyder, at du som studerende bliver optrænet i de analyseredskaber, som anvendes i praksis på virkelige og aktuelle analyseområder. Du bliver dermed trænet i – selvstændigt eller som del en af gruppe – at kunne producere økonomiske og styringsmæssige analyser samt give handleanvisninger på fx et politisk ønske eller en styringsmæssig problemstilling, som kan fremlægges for et relevant beslutningsorgan – fx en kommunalbestyrelse.

Det forudsættes, at du har deltaget i modulet ”Styring og økonomi” før du deltager i ”Målinger og analyser”.

Digitalisering i offentlig forvaltning, administration og service

Digital forvaltning, administration og service opstår i spændingsfeltet mellem forvaltningspolitik, regelsæt, organisatoriske traditioner, men handler også om de tekniske muligheder, som ligger i enhver tids it-udvikling. Big data, kunstig intelligens, Internet of Things, robotisering og automatisering er aktuelle, dagsordenssættende markører, hvis sociologiske, organisatoriske, juridiske og administrative effekter udgør undervisningens omdrejningspunkter.

Forholdet mellem profession og teknologi

Modulet ruster dig til at navigere kompetent og effektivt i en datadrevet offentlig administration, idet du får et digitalt mindset og en teknologiforståelse, så du som fremtidig administrationsfaglig medarbejder effektivt udnytter de forandringer og muligheder, udviklingen medfører. Modulet kobler forholdet mellem profession og teknologi, så du kan bidrage til sikker og effektiv drift og til udvikling og implementering af fremtidige, offentlige it-projekter.

Praktik

På uddannelsens 6. semester skal du i praktik i 18 uger. Praktikken finder typisk sted i offentlige institutioner og afsluttes med en praktikopgave. Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber.

Match - samlingsstedet for gode projektforslag

Match er et tilbud til praksis, studerende og vejledere om at skabe et projekt sammen. Et projekt, der kan rykke ved, udforske og udfordre praksis på en måde, der ligger inden for rammerne af et professionsbachelorprojekt. På Match kan du se mere om projekterne, og se hvilke projekter der er aktuelle på denne, og andre, uddannelser lige nu.

Studiestart vinter 2022

Er du optaget til vinterstudiestart, vil du midt i december få en mail med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet, litteratur mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i januar.

Tid

1. februar 2022, kl. 9.15

Sted

Campus Tagensvej 86
Tagensvej 86
2200 København N

Adgangskrav

For at søge ind på administrationsbacheloruddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. De skal være bestået inden studiestart:

 • Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C eller Matematik C
 • Engelsk C

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Når du søger i kvote 2, skal du også opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
Du skal søge i kvote 2, hvis du har et af følgende adgangsgrundlag:

 • Hvis du har en 3-årig erhvervsuddannelse
 • Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.
 • Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på. Læs mere her
 • Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Relevant erhvervserfaring
 • Andet uddannelsesforløb dansk eller udenlandsk
 • Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde)
 • Udlandsophold
 • Højskoleophold
 • Motiveret ansøgning

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

Administrationsbacheloren løser administrative opgaver, udvikler, analyserer nye muligheder og tager vigtige beslutninger inden for den offentlige sektor. Arbejdet åbner døre for specialisering inden for flere dele af det offentlige administrative arbejdsfelt.
En administrationsbachelor finder typisk job i forskellige dele af de kommunale, regionale og statslige administrationer.

Læs videre

Hvis du gerne vil læse videre på kandidatniveau, når du har afsluttet din administrationsbachelor, har du forskellige muligheder:

 • Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser på Aalborg Universitet
 • Kandidatuddannelsen i forvaltning på Roskilde Universitet
 • Kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura – cand.soc. i jura på Københavns Universitet

Herudover findes der et bredt og varieret udbud af muligheder for efteruddannelse, som dækker alle administrationsbachelorens ansættelsesområder.
Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studie- og karrierevejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-11.00. Onsdag: 15.00-17.00

Charlotte Dahl

Studievejleder

+45 51 38 03 65

Kristian Nielsen

Studievejleder

+45 51 63 25 04

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adresse

Tagensvej 86
2200 København N
E-mail: fau_info@kp.dk

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.