Gå til indhold
En pædagogstuderende står og snakker og forklarer noget med sine hænder

Pædagog

Bliv pædagog og vær med til at skabe de bedste betingelser for børn, unge og voksne

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Inge Sperling / insp@kp.dk
Fie Jelstrup / jels@kp.dk
Kristina Bæk Oldrup / krbo@kp.dk
Stine Ny Jensen /nyje@kp.dk

Optagelse og vejledning

Ledige pladser

Der er ledige pladser med studiestart til februar 2022

Sådan søger du en ledig plads:

 • Tjek om du opfylder adgangskravene til uddannelsen
 • Ansøg online via nemstudie.dk/login og vedhæft dokumentation for, at du opfylder adgangskravene. Vi modtager ikke ansøgninger pr. e-mail eller i papirform.
 • Der er ansøgningsfrist den 13. december 2021. Studiepladserne tildeles løbende.

For at komme i betragtning til en ledig plads, skal du opfylde adgangskravene til uddannelsen. Både ansøgere, der normalt skal søge i kvote 1 og kvote 2, kan søge ind på ledige pladser.

Om pædagoguddannelsen

Med en pædagoguddannelse får du særlige kompetencer til at udvikle et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for børn, unge og voksnes hverdagsliv.

På pædagoguddannelsen uddanner du dig til at arbejde professionelt med børn, unge og voksne. Pædagogisk arbejde foregår fx i vuggestuer, børnehaver, skoler, klubber, på behandlingshjem, bo-/væresteder og gadeplan.

Som uddannet pædagog kan du arbejde inden for hele det pædagogiske felt, men du har mulighed for at tone din uddannelse via en specialisering eller ved at vælge en af de særlige profiler.

Studieliv på pædagoguddannelsen

Du kan læse til pædagog på Campus Carlsberg i København, på Campus Nordsjælland i Hillerød og på KP Bornholm. På alle campusser er der et rigt og socialt studieliv med mange aktiviteter og foreninger.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Det handler ikke om, hvad du vil være, men hvem du vil være det for.

Dreng på klatrestativ

Indhold og opbygning

Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Det er et fuldtidsstudium, der består af flere studieformer såsom undervisningstimer, praktik, observationsarbejde og projekter. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Første år af uddannelsen er et fælles grundfagligt år, inkl. den første praktikperiode. Derefter har du mulighed for at ønske 1 af 3 specialiseringer.

Du har som pædagogstuderende mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet. Du kan bl.a. deltage i Summer schools og intensive programmes, tutorordninger og engelsksproglige forløb.

studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan pædagoguddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Oversigt over, hvordan uddannelsen til pædagog er opbygget ift. undervisning, praktik og bachelorprojekt

Fællesdel

Det første år af uddannelsen er en fællesdel, som giver dig kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel, medborgerskab og dannelse.

Specialisering

Specialiseringsdelen er på 2½ år. Antallet af studiepladser inden for de forskellige specialiseringer følger antallet af praktikpladser. Det er de kommunale parter, der fastsætter dem.

Med en specialisering inden for dagtilbudspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt, der retter sig mod 0–5-årige børn. Kompetencer til at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Med en specialisering inden for skole- og fritidspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18-års alderen. Du får i særlig grad viden om børn og unges udvikling, læring og dannelse. Med denne specialiseringen opnår du kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområder, herunder i undervisningen, samt i det fritidspædagogiske arbejde.

Med en specialisering inden for social- og specialpædagogik vil du opnå viden om lovgivningen på det sociale område, målgruppernes karakteristika og behov, forebyggelse af marginalisering og udstødelse, etik og værdier. Du kommer til at arbejde med processer, der understøtter målgruppernes motivation, udvikling og kompetencer til at danne relationer. Pædagoger med denne specialisering opnår særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker inden for tre overordnede målgrupper

 • Børn og unge med særlige behov
 • Mennesker i sociale vanskeligheder
 • Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Valgfrie forløb

Pædagoguddannelsen består, ud over de obligatoriske elementer, af en række valgforløb. I løbet af uddannelsen gennemfører du ét ud af syv forskellige valgfrie områder.

Valgforløbene inden for området ”Kreative udtryksformer” har fokus på forskellige former for kreativt udtryk. Der udbydes skiftende valgforløb fra semester til semester, og du bliver informeret om, hvilke valgforløb du kan ønske imellem ca. et halvt år før, at du skal påbegynde forløbet. Nedenfor kan du se eksempler på forløb der har været udbudt inden for området ”Kreative udtryksformer”.

Musik

I dette valgforløb arbejder vi med sang, rytme, instrumenter og sangskrivning. Du kommer både til at arbejde med dine egne musiske kompetencer, men forløbet har også fokus på den studerendes rolle som formidler, så du lærer at planlægge og gennemføre musikaktiviteter i en pædagogisk sammenhæng. Der er plads til alle uanset niveau på valgforløbet.

Billede og værkstedsarbejde

I dette valgforløb kan du afprøve mange forskellige visuelle udtryk. Det kan fx være street art, keramik, digitale billeder, grafik og skulpturelt arbejde. Vi har fokus på eksperimenterende kreative processer og de fællesskaber, der kan opstå i den kreative proces. Vi arbejder også med, hvordan du som kommende pædagog kan tage afsæt i de visuelle udtryk, som din brugergruppe er optagede af og har forudsætninger til at prøve kræfter med.

Leg, drama og teater

Dette valgforløb fokuserer på alt det, der binder mennesker sammen. Det dramapædagogiske arbejde giver metoder til konflikthåndtering og udvikling af fællesskaber, og du får erfaring med at udvikle lege, dramatiske spil, filmiske udtryk og teaterproduktioner med alle målgrupper. Valgforløbet er for dig, der vil finde eller videreudvikle din legelyst og dit dramatiske udtryk og give det videre til andre i en pædagogisk sammenhæng.

Målet med valgforløbet ’Kreative udtryksformer’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Dette valgforløb sætter med alvor og sjov fokus på naturen. Vi beskæftiger os med miljøforhold, vi tager på ture og laver friluftsaktiviteter, og vi undersøger mulighederne for at formidle naturvidenskab og naturoplevelser til forskellige pædagogiske målgrupper. De praktiske aktiviteter sættes i perspektiv med teori om bl.a. lystbetonet læring og natur- og friluftsdidaktik.

Målet med valgforløbet ’Natur og udeliv’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø.

Dette valgforløb har fokus på bevægelsesglæde, motivation og trivsel. Undervisningen er en kombination af teori og praksis, hvor begreber om kropsbevidsthed og kropslige færdigheder supplerer praktiske idræts- og bevægelsesaktiviteter. Du lærer at planlægge og lede bevægelsesaktiviteter til forskellige pædagogiske målgrupper, og undervisningen vil byde på både gæstelærere og besøg i institutioner fra praksisfeltet.

Målet med valgforløbet ’Sundhedsfremme og bevægelse’ er, at du kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

Dette valgforløb giver dig mulighed for at være kreativt skabende med digitale medier og undersøge digitale teknologiers pædagogiske muligheder i forhold til forskellige målgrupper. Du får indsigt i multimedieproduktion og hvordan du kan igangsætte spændende og lærerige pædagogiske miljøer med brug af digitale teknologier.

Målet med valgforløbet ’Medier og digital kultur’ er, at du kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner ved anvendelse af digitale medier.

Valgforløbet sigter mod at klæde kommende pædagoger på til at iværksætte og lede kulturprojekter. Det vil typisk foregå i fællesskab med samarbejdspartnere fra kulturinstitutioner eller lokale aktører, og indholdet i de udbudte valgforløbet vil derfor afhænge af de aktører og institutioner som pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole samarbejder med.

Målet med valgforløbet ’Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri’ er, at du kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod menneskers inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv.

På valgforløbet ”Social innovation og entreprenørskab” får du muligheden for at nytænke den eksisterende viden og finde nye bud på løsninger af sociale udfordringer. Det kan fx være en idé til egen virksomhed, forandring af eksisterende institutioner eller det kan være nye partnerskaber i samspil med borgere og lokalsamfund.

Målet med valgforløbet ’Social innovation og entreprenørskab’ er, at du kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og organisationsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for pædagogprofessionen.

Valgforløbet fokuserer på mangfoldighed og fællesskab er og handler om teoretisk og praktisk arbejde med kulturbegreber og kulturforståelser i relation til mangfoldige målgrupper, institutionsformer og livstemaer.

Målet med valgforløbet ’Kulturmøde og interkulturalitet’ er, at du kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

Her udbydes de valgfrie forløb

På Campus Carlsberg udbydes forløb inden for alle områder. På Campus Nordsjælland udbydes forløb inden for alle områder undtagen ’Kulturmøde og interkulturalitet’ og ’Social innovation og entreprenørskab’. På Bornholm udbydes forløb i 2-3 områder afhængigt af de studerendes ønsker. Bliver et ønsket valgforløb ikke oprettet på den campus, man går på, er der mulighed for at tage forløbene på et af de andre campusser.

Særlige profiler

På Københavns Professionshøjskole kan du tage din pædagoguddannelse med fokus på et emne, som har din særlige interesse. Vi tilbyder tre profiler, som starter allerede på fællesdelen, nemlig profil i Socialt Arbejde (Campus Nordsjælland), profil i Tidlig Indsats (Campus Carlsberg) og en Musikprofil (Campus Carlsberg), og syv profiler, som starter på specialiseringsdelen.

Musikprofilen, Profilen i Socialt Arbejde og profilen i Tidlig Indsats skal du søge om, lige når du er optaget på pædagoguddannelsen. Specialiseringsprofilerne kan du først søge om, når du er et stykke inde i uddannelsen.

Der indgår de samme elementer i profilerne som i den ordinære pædagoguddannelse, men uddannelsesforløbene vil have et særligt tematisk fokus. Du skal være optaget på den pågældende campus, som udbyder profilen for at søge om optagelse.

Brænder du for at arbejde med marginaliserede og socialt udstødte? Med profiluddannelsen i socialt arbejde og socialpædagogik bliver du rustet til det tværfaglige samarbejde mellem socialrådgivere og pædagoger i offentlige, private og frivillige institutioner, der arbejder med udsatte mennesker i sårbare positioner.

Profilen i socialt arbejde og socialpædagogik foregår på Campus Nordsjælland i Hillerød og er en samlæst uddannelse mellem pædagog- og socialrådgiverstuderende. Uddannelsen tager sit udgangspunkt i aktuelle udfordringer for pædagoger, socialrådgivere og andre velfærdsprofessionelle, der kræver samarbejde og perspektiver, der går på tværs af institutioner, organisationer og professioner.

Som færdiguddannet pædagog med profil i socialt arbejde og socialpædagogik vil du desuden være rustet til:

 • At indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
 • At arbejde helhedsorienteret
 • At kunne overskride institutions- og fagskel for at skabe de bedste løsninger for den enkelte borger
 • At kunne bidrage til udviklingen af praksis i et komplekst felt

Før du søger optagelse på profilen i socialt arbejde, skal du vide, at denne profil indeholder det valgfrie forløb ’Social innovation og entreprenørskab’. Du kan altså ikke vælge nogle af de andre valgfrie forløb.

Profilen i socialt arbejde går på tværs af to uddannelser, og det skaber nogle særlige vilkår. Fx er der lavet om på visse obligatoriske opgaver, studieforløb mv. i forhold til den almindelige pædagoguddannelse. Alt det bliver du grundigt introduceret til ved uddannelsens start.

Optagelsesbetingelser

Ønsker du at komme i betragtning til en plads på profiluddannelsen, skal du søge om optagelse på den ordinære pædagoguddannelse Nordsjælland. Hvis du optages på pædagoguddannelsen, får du besked den 28. juli. Der er et begrænset antal pladser.

Uddannelsen er ikke låst til én af pædagoguddannelsens tre specialiseringer (dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik og social- specialpædagogik), og som studerende på profilen i socialt arbejde tildeles du specialisering på lige vilkår med alle andre pædagogstuderende.

Det kræver særlige pædagogiske kompetencer, når diversitet ikke kun er et teoretisk begreb men en konkret del af hverdagen.

På dagtilbudsspecialiseringen udbyder vi en profil, som er målrettet det pædagogiske arbejde i konkrete byområder i Københavns Kommune – nemlig daginstitutioner i Tingbjerg, på Nørrebro og i Valby. Byområder, som kommunen definerer som særligt udfordret på chanceulighed og social udsathed.

Undervisningen bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med pædagogerne i praksis i forhold hverdagens konkrete udfordringer og dilemmaer. Og det vil også være i disse klynger/områder, at du skal gennemføre din 2. og 3. praktik.

Du bliver særlig dygtig til:

 • At arbejde med børn i udsatte positioner
 • At arbejde interkulturelt og med mangfoldighed som en ressource i pædagogisk praksis
 • At etablere inkluderende fællesskaber med inddragelse af børns og forældres perspektiver
 • At kommunikere professionelt og at arbejde med mange sprog og sprogmiljøer

På Campus Carlsberg kan du fra september 2022 starte på en særlig profil med fokus på musikpædagogik.

Musik er et enestående redskab i det pædagogiske arbejde. Musikken er vigtig i børns sproglige, sanselige, kognitive og motoriske udvikling, og som redskab i det pædagogiske arbejde kan musikken bidrage at styrke inklusion, udvikling af sociale kompetencer og almen dannelse.

I profilen Musik i pædagogisk arbejde er der til alle forløb tilknyttet en underviser med musikpædagogisk faglighed. Som studerende opnår du grundlæggende færdigheder i at bruge stemme, krop og instrumenter, og du tilegner dig handlekompetencer i forhold til at improvisere spontansang, akkompagnere sanglege og igangsætte lege med kroppen som instrument.

Profilen er ikke en musikeruddannelse og kræver ikke særlige forudsætninger, men det forventes, at de studerende har engagement i at bruge musik i det pædagogiske arbejde.

Læs mere om den nye musikprofil

På Campus Carlsberg kan du give din specialisering i dagtilbud et særligt fokus på natur og bæredygtighed.

Naturen er overalt omkring os. Vi er en del af den, og den er en del af os. Naturen er vores livsgrundlag og samtidig en kilde til fantastiske oplevelser og gode stunder. På profilen i natur og bæredygtighed tager vi på rejse ind i naturen. Vi forholder os aktivt til klimaudfordringen og undersøger, hvordan vi kan arbejde med bæredygtig dannelse i forhold til små børn. Vi skal udforske, hvad science er, hvad friluftslivet kan, og hvordan gode oplevelser i naturen kan påvirke både os selv og børnene.

Profilen er for dig, der er glad for naturen og for at være ude i alt slags vejr. Og så er profilen for dig, der tænker på jordens fremtid og ønsker at handle aktivt i forhold til klimaet.

Undervisningen vil i størst mulig grad foregå udendørs og på økobaser rundt om København. Vi vil cykle ud i naturen, og du skal være beredt på at have tøj og udstyr til at være ude – også om vinteren.

På Campus Carlsberg kan du give din specialisering i skole- og fritidspædagogik et særligt fokus på bevægelse og læring.

Den nye folkeskolereform har sat fokus på læring gennem bevægelse. Det betyder, at skole- og fritidsområdet har brug for pædagoger med særlige kompetencer og en særlig viden inden for idræt, bevægelse og sundhed.

Med en profil i idræt, bevægelse og sundhed opnår du som studerende kompetencer til at udvikle og igangsætte kropslige aktiviteter, der understøtter børn og unges læreprocesser.

Du bliver del af et fællesskab, der arbejder med idræts-, bevægelses- og sundhedspædagogiske aktiviteter i både teori og praksis, og du bliver klædt på til at føre folkeskolereformens krav om 45 minutters bevægelse i skoledagen hos børn og unge ud i livet.

På Campus Carlsberg kan du give din specialisering i social- og specialpædagogik et særligt fokus på social innovation og entreprenørskab.

Social innovation er: At skabe noget nyt og nyttigt sammen med andre og gøre det med afsæt i det, man har og kan.

Social innovation og social entreprenørskab er en profil på pædagoguddannelsen, hvor vi skal finde på nye måder at arbejde på inden for hele det pædagogiske arbejdsområde. Du kender sikkert caféer, der drives af mennesker, som ikke uden videre ville kunne have et almindeligt arbejde. Du kender måske Idrætsprojektet på Nørrebro, der er kendt som et alternativt tilbud til unge i udsatte positioner? Eller hvad med TV-Glad, som er en hel organisation drevet af mennesker med nedsat funktionsevne. Fra valgfaget i social innovation og entreprenørskab viser vores erfaringer, at du som færdiguddannet pædagog kan få ansættelse inden for E-sport, massage og omsorgstilbud ”Det er bare hænder”, syning af bamser med genbrugstøj til børnehaver og måske snart et cykelværksted m.fl.

Profilen er noget for dig, hvis du har interesse i at oparbejde kompetence til at iværksætte nye projekter eller blive særligt kvalificeret til at søge ansættelse i projekter baseret på nye sociale indsatser, nye måder at tænke praksis – med et innovativt mindset. Steder hvor man arbejder med særlige former for inddragelse af borgerne, uanset om det er børn, unge, familier eller ældre. Social innovation og entreprenørskab bygger på visioner om at få mennesker til at mødes og skabe noget på tværs af forskelligheder, så forskellighed bliver til og skaber ressourcer i samskabelse.

På Campus Carlsberg kan du give din specialisering i social- og specialpædagogik et særligt fokus på urbanitet og marginalisering.

Profilen i urbanitet og marginalisering vil kvalificere dig til at arbejde med marginaliserede mennesker med særligt blik for den kontekst, hvor disse mennesker bor, lever og opholder sig. Byerne vokser over hele kloden – også i Danmark. Og imens den generelle velfærd stiger, og størstedelen af den danske befolkning oplever velstand og tryghed, så bliver forskellen på ’rig og fattig’, ’ressourcestærk og ressourcesvag’ samtidig større, hvilket betyder at uligheden også vokser.

Profilen ’urbanitet og marginalisering’ vil beskæftige sig med byen som kontekst for nye former af ulighed og det pædagogiske arbejde hermed. Med andre ord stiller profilen skarpt på: hvilke konsekvenser udviklingen af storbyen har for de mere marginaliserede menneskers livsomstændigheder og livsmuligheder, og hvordan udspiller samfundsmæssige ulighedsstrukturer sig i, udenfor og imellem huse og pædagogiske institutioner i storbyen? Og hvordan kan velfærdsprofessionerne og velfærdsinstitutionerne arbejde i og med byen som kontekst for målgruppernes liv og livschancer?

De første 1.000 dage i et barns liv er afgørende for, hvordan det kommer til at gå senere i livet. Det er derfor vigtigt, at de professionelle, der via deres arbejde er i kontakt med børn og familier, kan yde en fælles forebyggende indsats på et tidligt tidspunkt. Denne studieretning har fokus på en helhedsorienteret indsats overfor udsatte børn og familier – fra graviditet til børnehave.

Studieretningen tilrettelægges i tæt samarbejde med regionen, kommuner samt private og frivillige organisationer. I undervisningen inddrages en bred vifte af metoder og redskaber knyttet til pædagogiske indsatser med henblik på rådgivning, behandling, motivations-, omsorgs- og relationsarbejde.

Som del af din ordinære uddannelse til henholdsvis jordemoder, pædagog, socialrådgiver og sundhedsplejerske deltager du i en række fælles, tværgående studieaktiviteter, som giver dig viden om de andre professioner og styrker dine fremtidige kompetencer i det tværprofessionelle samarbejde. En studieretning er en ”mild” specialisering, da du efter endt uddannelse kan få ansættelse på lige vilkår med dimittender fra ordinær pædagoguddannelse.

Samlæsningen mellem de fire uddannelser giver mulighed for at etablere et innovativt lærings- og refleksionsrum, hvor I som studerende følger og lærer af hinandens professionspraksis under praktik og feltbesøg.

Denne studieretning udbydes på KP’s uddannelser i København og på Frederiksberg.

Praktik

En tredjedel af pædagoguddannelsen foregår i praktik.

De erfaringer, du gør dig i praktikperioderne, har en afgørende betydning gennem hele uddannelsen. Det meste af praktikken vil foregå i tilknytning til den enkelte specialisering.

Når du er optaget på pædagoguddannelsen, er du garanteret en praktikplads.

Praktikkerne er tilrettelagt som 4 forskellige praktikforløb. Det 1. praktikforløb er på 32 dage, 2. og 3. praktik er lønnede praktikker a 26 ugers varighed, og 4. praktikforløb er på 16 dage. Du får løn i de 2 lange praktikperioder på pædagoguddannelsen. Under de korte praktikker får du SU. Du kan læse mere om praktiklønnen på hjemmesiden for Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Studiestart vinter 2022

Er du optaget til vinterstudiestart, vil du midt i december få en mail med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet, litteratur mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i januar.

Campus Carlsberg

Både for den ordinære pædagoguddannelse og meritpædagoguddanelsen

Tid

 • 31. januar 2022, kl. 8.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Campus Nordsjælland

Tid

For den ordinære pædagoguddannelse

 • 31. januar 2022, kl. 10.00

For meritpædagoguddannelsen og den netbaserede pædagoguddannelse:

 • 27. januar 2022, kl. 10.00

Sted

KP Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
Atrium

Adgangskrav på pædagoguddannelsen

For at søge ind på pædagoguddannelsen via kvote 1, skal du have en dansk gymnasial eksamen og du vurderes udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du skal søge i kvote 2, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav og har ét af følgende adgangsgrundlag.

Social og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (sosu-assistent) med

 • dansk på C-niveau
 • naturfag på C-niveau
 • engelsk på D-niveau

Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) med

 • dansk på C-niveau,
 • samfundsfag på C-niveau
 • engelsk på E-niveau.

Gymnasiale enkeltfag

Bestået eksamen i de fire gymnasiale enkeltfag:

 • dansk på A-niveau
 • engelsk på B-niveau
 • samfundsfag på C-niveau
 • et valgfrit fag på C-niveau.

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
 • Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Når du søger via kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse. Udvælgelsen sker på grundlag af individuel bedømmelse, hvor der lægges vægt på følgende:

Erhvervserfaring

Al erhvervserfaring kan tælle med i den samlede vurdering. Der lægges dog særlig vægt på studierelevant arbejde, som fx kan være arbejde inden for sundhedsområdet, pædagogisk arbejde med børn, unge eller udsatte. Virksomhedspraktik samt militærtjeneste kan indgå som erhvervserfaring. Omfanget skal være af minimum 4 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen.

Højskoleophold

Højskoleophold skal være minimum 4 måneder, og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.

Udlandsophold

Udlandsophold af minimum 3 måneders sammenhængende varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde, studieophold eller hvis du har været udvekslingsstuderende.

Frivilligt arbejde m.m.

Frivilligt socialt arbejde, herunder foreningsarbejde.

Anden uddannelse

Gennemført erhvervsuddannelse (fuldtidsstudium) på minimum 2 år eller bestået mindst ét år af en mellemlang- eller videregående uddannelse (60 ECTS).

Eksamensresultatet

Hvis du har et eksamensresultat fra en adgangsgivende eksamen, tæller det også med.

Nyhedsbrev

Vil du modtage information om Åbent Hus-arrangementer, ansøgningsfrister og ledige pladser på KP? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)

Formålet med forberedelseskurset er, at du som ansøger med en anden etnisk baggrund end dansk supplerer dine forudsætninger for at blive pædagog. Uddannelsen tager 1 år og er en adgangsvej til pædagoguddannelsen. Efter forberedelseskurset kan du søge optagelse i kvote 2 på KP’s pædagoguddannelse på lige fod med andre ansøgere.

Job og karriere

Pædagoguddannelsen forbereder kommende pædagoger til et bredt arbejdsfelt. Efter uddannelsen kan du søge arbejde i fx:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Skoler
 • Klubber og fritidshjem
 • Behandlingshjem
 • Bo- og væresteder
 • På gadeplan

Læs videre

Når du er færdiguddannet som pædagog, kan du specialisere og videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse, en master eller kandidat. Med en af disse videreuddannelser kan du blive leder, pædagogisk konsulent, praktikvejleder m.m.

Du kan også tage en kandidatuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole eller på IT-Universitetet.

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse, herunder kurser og diplomuddannelser for færdiguddannede pædagoger, på Københavns Professionshøjskole her.

Løn for pædagoger

Pædagogers løn består af mange forskellige elementer fra forskellige aftaler og overenskomster. Det kan være svært at holde styr på, hvad rammerne er og hvem der sætter dem.

Læs mere om pædagogers lønforhold på BUPL’s hjemmeside

Netuddannelse

Det er også muligt at tage pædagoguddannelsen som en netbaseret uddannelse.

Meritpædagog

Har du mere end 5 års erhvervserfaring med pædagogisk eller pædagoglignende arbejde? Så er merituddannelsen til pædagog måske noget for dig. Du bliver uddannet pædagog på lige fod med de studerende, der følger den ordinære pædagoguddannelse, blot på kortere tid fordi du får merit for anden og tredje praktik.

Kontakt

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-11.00. Onsdag: 15.00-17.00

Inge Sperling

Studievejleder

+45 23 73 33 15

Kristina Bæk Oldrup

Studievejleder

+45 51 63 28 49

Fie Mette Jelstrup

Studievejleder

+45 24 29 64 35

Stine Ny Jensen

Studievejleder

+45 24 29 64 61

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adresser

KP Bornholm

Minervavej 1
3700 Rønne
E-mail: paedbornholm@kp.dk

Campus Nordsjælland

Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Campus Carlsberg

Humletorvet 3
1799 København

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.