Gå til indhold

Information om coronavirus

To studerende laver mad i et køkken

Ernæring og Sundhed

Arbejd professionelt med mad, mennesker og sundhed i sociale og kulturelle rammer.

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

Mindst 20 uger fordelt over flere perioder

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Maden påvirker vores sundhed – alt lige fra måden, den produceres på, måden, den påvirker miljøet på, og måden, vi kommunikerer, vejleder og rådgiver om den på. Dette og meget mere er omdrejningspunktet på Københavns Professionshøjskoles ernæring- og sundhedsuddannelse.

På uddannelsen arbejder du med det enkelte menneske og samfundet. Du arbejder med kroppens og madens processer og med de sociale og kulturelle rammer for mad og sundhed. Du lærer, hvordan man kan arbejde med kostmæssige og livsstilsrelaterede ændringer via undervisning, kommunikation og vejledning. Og du beskæftiger dig med organisering og ledelse af processer, der fremmer sunde, sikre og bæredygtige måltider af høj etisk og æstetisk kvalitet.

Indhold og opbygning 

Uddannelsen til professionsbachelor i Ernæring og Sundhed er en videregående uddannelse, der varer 3½ år.

De 2 første semestre udgør en fælles basisdel. Basisdelen giver dig kompetence til at reflektere over maden og måltidets betydning for sundhed og ”det gode liv” gennem viden om bl.a. ernæringsfysiologi og fødevarehåndtering samt viden om målgrupper og formidling.

Herefter vælger du mellem to studieretninger: Fødevarer og ledelse eller Sundhedsfremme og diætetik.

Studieretninger

Fødevarer og ledelse

Studieretningen Fødevarer og ledelse giver dig kompetencer til at arbejde innovativt og udviklingsorienteret med sunde, sikre og bæredygtige måltider og fødevareprodukter i et produktions- og ledelsesperspektiv.

Sundhedsfremme og diætetik

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik giver dig kompetencer til at fremme borgernes sundhed gennem pædagogiske og formidlingsmæssige praksisser med udgangspunkt i viden om ernæring, sundhed, mad og måltider.

Efter 4. semester skal du søge om optag på toningen Sundhedsfremme og forebyggelse eller på Klinisk diætetik. Klinisk diætetik giver dig kompetence til at arbejde med forebyggelse og behandling af sygdom gennem diætetisk vejledning, herunder ernæringsterapi.

Bemærk at der er et begrænset antal studiepladser på toningen Klinisk diætetik. Pladserne fordeles på baggrund af karaktergennemsnit fra de første semestre, motiveret ansøgning og samtale.

Oversigt over, hvordan uddannelsen til ernæring og sundhed er bygget op ift. undervisning, praktik og tværprofessionel undervisning

Semestre

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), hvoraf 1½ ECTS er tværprofessionelle. Semestret klæder dig på til at analysere og vurdere kvaliteten af motion, mad og måltidspraksis i små husholdninger og mindre enheder samt at kunne identificere professionsrelevante problemstillinger.

Semesteret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), hvoraf 1½ ECTS er tværprofessionelle. Semestret kvalificerer dig til at kunne analysere og vurdere kvaliteten af måltidssammensætning og fødevareforbrug i professionelle måltidsproduktioner samt identificere professionsrelevante problemstillinger i dette arbejde. Semestret trækker på følgende temaer:

 • Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse
 • Fødevareproduktion, forbrugeradfærd og ledelse
 • Metode og formidling.
Studieretningen Fødevarer og Ledelse
Sunde måltider – produkter, koncepter og metoder

Semestret udgøres af et teoretisk element (20 ECTS) og et praktisk element (10 ECTS), heraf 4 ECTS tværprofessionelle elementer. Semestret introducerer dig til studieretningen med udgangspunkt i udvikling af fødevarekoncepter og -produkter. Du bliver introduceret til og arbejder aktivt med videnskabsteori og metode som grundlag for udvikling af sunde og bæredygtige produkter og fødevarekoncepter

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik
Ernæring, sygdom og formidling

Semestret udgøres af et teoretisk element (20 ECTS) og et praktisk element (10 ECTS), heraf 4 ECTS tværprofessionelle elementer. Semestret sætter fokus på udvalgte ernæringsrelaterede sygdomme, som kobles til ernæringsfysiologi, sygdomslære, diætprincipper, farmakologi samt menneskers levevilkår og livssituation.

Studieretningen Fødevarer og Ledelse
Sunde måltider – organisering, produktion og ledelse

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt (3 ECTS) og et valgfrit element (10 ECTS). Semestret kvalificerer dig at arbejde professionelt med alle det sunde og bæredygtige måltids aspekter fra organisation til produktion, kvalitetsstyring og værtskab.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik
Mad, sundhed og formidling

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt (3 ECTS) og et valgfrit element (10 ECTS). Semestret sætter fokus på individers fysiologiske udvikling og ernæringsmæssige behov gennem en livscyklus med nedslag på udvalgte målgrupper.

Studieretningen Fødevarer og Ledelse
Bæredygtig sundhed: projektledelse og innovation.

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS). Semestret har styring og innovation af projekter og koncepter inden for måltider, fødevarer og sundhed som omdrejningspunkt.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik
Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Semestret udgøres et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS). Semestret har styring og innovation af projekter og koncepter inden for sundhedsfremmende, forebyggende og/eller rehabiliterende indsatser i forhold til folkesunds- og epidemiologisk relaterede problemer som omdrejningspunkt

Studieretning Klinisk Diætetik
Diætbehandling og ernæringsterapi

Semestret udgøres at et teoretisk element (26½ ECTS), som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS) og et praktisk element (3½ ECTS). I semestret arbejder du med den kliniske diætists funktion i forbindelse med behandling af patienter under hensyntagen til målgruppens hverdagsliv, det lovgivningsmæssige grundlag samt de organisatoriske og strategiske rammer

Studieretningen Fødevarer og Ledelse
Ledelse, kommunikation, formidling og organisation

Semestret udgøres af et praktisk element (20 ECTS), og et teoretisk element (10 ECTS). På semestret foretager du en selvvalgt specialisering i form af praktisk element. Herefter følger et teoretisk element med projektledelse, kommunikation og formidling som omdrejningspunkt.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik
Sundhedsfremme og diætetik i teori og praksis

For studerende med toningen Sundhedsfremme og Diætetik udgøres semestret af et praktisk element (20 ECTS) og et teoretisk element (10 ECTS).

På semestret foretager du en selvvalgt specialisering i form af praktisk element. Herefter følger et teoretisk element med projektledelse, kommunikation og formidling som omdrejningspunkt.

Studieretning Klinisk Diætetik
Sundhedsfremme og diætetik i teori og praksis

Semestret udgøres af et teoretisk element (1½ ECTS) og et praktisk element (28½ ECTS). Semestret vil have fokus på at opøve færdigheder og kompetencer via selvstændig professionsudøvelse, til at påtage sig ansvar for håndtering af komplekse diætetiske problemstillinger i et tværprofessionelt samarbejde i forhold til specifikke patientgrupper.

Semestret består af et teoretisk forløb (30 ECTS), heraf et valgfrit element (10 ECTS). I semesteret skal du arbejde selvstændigt med en faglig problemstilling med afsæt i praksis. I det valgfrie element arbejdes med særlige kompetencer og fagområder, der styrker toningen i studieretningen.

Afslutningen af ernæring- og sundhedsuddannelsen giver dig kompetence til at arbejde praktisk og teoretisk med professionens faglige udviklingspotentiale.

Studieform

Studieformen varierer, alt efter hvilke fag og emner der undervises i. De varierende studieformer betyder, at du ud over klasseundervisning og forelæsninger også kommer til at deltage i øvelser og gruppearbejde. Du vil også have skemafri studiedage, hvor du typisk forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.

I studieaktivitetsmodellen nedenfor kan du se, hvordan ernærings- og sundhedsuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter. 

Internationale muligheder

Som studerende på professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed har du mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie på følgende måder:

 • Et studieophold i udlandet
 • Et praktikophold i udlandet

Tidligere studerende har fx været på studieophold i Belgien, Indien, Nepal, Tanzania og Zambia.

Praktik

På ernærings- og sundhedsuddannelsen kommer du i praktik på 3. semester og 6. semester. Praktikken kan finde sted både i Danmark og udlandet.

Nedenfor kan du se nogle af de steder, du kan komme i praktik:

 • En kommune eller en virksomhed, der arbejder med sundhedsfremme
 • En fødevarevirksomhed
 • Et storkøkken
 • En kost- og motionsvejleder
 • Et servicefirma
 • Et cateringfirma
 • En kommunal institution
 • En interesseorganisation
 • En forskningsenhed
 • En erhvervsuddannelse (Sosu, produktionsskoler, hotel og restaurant)
 • Et hospital (kliniske diætister)

Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Kontakt vores praktikkoordinator

Har du spørgsmål om praktik på uddannelsen, kan du kontakte vores praktikkoordinator:

Studiestart sommer 2020

Dato: Tirsdag den 1. september 2020
Tidspunkt: Klokken 08.15
Mødested: Området ved receptionen, Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26, 2200 København N
Introdage: Den 21.-23. september

Adgangskrav

Du skal søge ind på ernærings- og sundhedsuddannelsen på optagelse.dk i enten kvote 1 eller 2. Der er både studiestart sommer og vinter. Når du søger ind på uddannelsen, kan du enten søge sommer- eller vinterstudiestart eller begge dele.

Specifikke adgangskrav

For at søge ind på ernærings- og sundhedsuddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere:

 • Engelsk på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau og
 • Biologi, Matematik eller Samfundsfag alle på C-niveau

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om suppleringsfag, og betinget optagelse. Bemærk at de specifikke adgangskrav skal være bestået inden studiestart.

Har du ikke bestået de specifikke adgangskrav?

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 22. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Kvote 2

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 22. marts kl. 12.00. Du skal søge i kvote 2, hvis du har ét af følgende adgangsgrundlag og opfylder de specifikke adgangskrav:

 • Bager (trin 2)
 • Ernæringsassistent (trin 2)
 • Gastronom (med specialer)
 • Gourmetslagter (med specialer)
 • Konditor (trin 2)
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Slagter (med specialer)
 • Tjener (trin 2)

Derudover skal du også have følgende 3 gymnasiale enkeltfag:

 • Engelsk på C-niveau,
 • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau og
 • Biologi, Matematik eller Samfundsfag alle på C-niveau.

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind via kvote 2 vil du desuden blive vurderet på:

 • Motiveret ansøgning
 • Erhvervserfaring minimum 6 mdr. á 30 timer om ugen
 • Udlandsophold minimum 3 mdr.
 • Frivilligt arbejde
 • Højskoleophold minimum 3 mdr.
 • Videregående uddannelse minimum 1 semester (30 ECTS)
 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevante kurser fx HF-enkeltfag ud over dem der indgår i den gymnasiale eksamen og i de specifikke adgangskrav.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 22. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Har du husket det hele?

Vær sikker: tjek vores sider om Optagelse og vejledning 

Studieliv

Du kan læse Ernæring og Sundhed på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, fysioterapeut, laborant og jordemoder. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar. 

Job og karriere

På ernæring og sundhedsuddannelsen er du selv med til at præge dine job- og karrieremuligheder gennem dit valg af studieretning, praktik, valgfrie elementer og evt. toning.

Eksempler på beskæftigelse kan være:

 • Ernærings- og måltidsansvarlig
 • Produkt-, koncept- og serviceudvikler
 • Konsulent inden for måltider og sundhed
 • Projektleder og eventmanager
 • Arbejdsmiljø- og miljøansvarlig
 • Leder/koordinator i catering og food service-virksomhed
 • Beskæftigelse inden for hygiejnestyring
 • Facility service manager
 • Sundhedsfaglig medarbejder i offentlige og private virksomheder
 • Motions- og ernæringsvejleder
 • Underviser
 • Sundhedsfremmende og forebyggende medarbejder i fx et sundhedscenter
 • Kost- og ernæringsansvarlig i offentlig institution
 • Klinisk diætist ansat på sygehus eller i lægepraksis
 • Ernæringskonsulent for kliniske produkter i medicinalfirmaer

Læs videre

Med en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed kan du læse videre på diplom-, master- eller kandidatniveau.

På en række universiteter kan du tage en relevant kandidatgrad, se mere på Uddannelsesguiden.

Enkelte af videreuddannelserne kræver, at du tager nogle suppleringsfag, da professionsbachelorgraden ikke er tilstrækkelig til at blive optaget.

Du har også mulighed for at læse videre på Københavns Professionshøjskole. Læs mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Kontakt

Studievejledning

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til den studievejleder, som knyttet til den enkelte uddannelse.

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Sigurdsgade 26
2200 København N
E-mail: phm_ire@phmetropol.dk

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Udgifter

Bøger

Som studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.