Gå til indhold

Information om covid-19

To studerende laver mad i et køkken

Ernæring og Sundhed

Arbejd professionelt med mad, mennesker og sundhed i sociale og kulturelle rammer.

Nyhedsbrev

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Charlotte Dahl / dahl@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Maden påvirker vores sundhed – alt lige fra måden, den produceres på, måden, den påvirker miljøet på, og måden, vi kommunikerer, vejleder og rådgiver om den på.

På Ernæring og sundhed får du blik for det hele menneske og samfundet, det indgår i: Hvordan det, vi spiser, påvirker vores helbred, sundhedssystem, velfærdsstat og miljø. Og lige så vigtigt får du redskaberne til at guide mennesker i at mestre det sunde hverdagsliv – for individets og vores fælles bedste.

Du lærer at sætte mad og måltider i centrum. Du hjælper børn til at vokse sig stærke, fremmer lighed i sundhed og giver ældreappetit på livet. Du leder arbejdspladser og giver dem energi til at udvikle sig, og hjælper syge med at komme sig hurtigere. Og så er du forrest i feltet, når det gælder den bæredygtige udvikling og nytænkningen af maden, vi spiser.

Du beskæftiger dig med organisering og ledelse af processer, der fremmer sunde, sikre og bæredygtige måltider af høj etisk og æstetisk kvalitet. Og du arbejder med kroppens og madens processer og med de sociale og kulturelle rammer for mad og sundhed. Du lærer, hvordan man kan arbejde med kostmæssige og livsstilsrelaterede ændringer via undervisning, kommunikation og vejledning.

Der er brug for dig. For i takt med at vi bliver både ældre og rigere, møder vi også nye udfordringer. Vores sundhed er under pres, og vores klode råber på grøn omstilling. Der er voldsomt meget på spil på din tallerken – og verden er begyndt at opdage det.

Studieliv

Du kan læse Ernæring og Sundhed på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, fysioterapeut, laborant og jordemoder. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar.

Indhold og opbygning 

Uddannelsen til professionsbachelor i Ernæring og Sundhed er en videregående uddannelse, der varer 3½ år.

1., 2. og 3. semester udgør et samlet læringsforløb kaldet Basis, med fokus på den studerendes grundlæggende studiekompetencer og basale færdigheder, der rummes i de job og beskæftigelsesområder, som udgør Ernæring og sundhedsprofessionen.

Temaet for Basis er mad og sundhed; hvordan den studerende arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering via mad og måltider både i forhold til individer, grupper og på et institutionelt plan. For kompetent at kunne arbejde med ernæring og sundhed, skal den studerende tilegne sig basal ernæringsfaglig viden, og forståelse for hvordan denne er omsat i kostanbefalinger og disse til mad og måltider. Den studerende skal kunne forstå, identificere og forklare den sociokulturelle kontekst for menneskers madvalg og -vaner. Den studerende skal kunne forstå fødevarers egenskaber samt praktiske færdigheder i måltidsproduktion både i hverdagslivet og i professionelle køkkener på tværs af sektorer i samfundet.

Efter Basis vælger den studerende at specialiserer sig indenfor en studieretning enten fødevare og ledelse eller sundhedsfremme og diætetik.

Studieformen varierer, alt efter hvilke fag og emner der undervises i. De varierende studieformer betyder, at du ud over klasseundervisning og forelæsninger også kommer til at deltage i øvelser og gruppearbejde. Du vil også have skemafri studiedage, hvor du typisk forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.

Som studerende på professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed har du mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet. Tidligere studerende har fx været på studieophold i Belgien, Indien, Nepal, Tanzania og Zambia.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan Ernæring og Sundhed er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til ernæring og sundhed er bygget op ift. undervisning, praktik og tværprofessionel undervisning

Studieretninger

Studieretningen Fødevarer og ledelse giver dig kompetencer til at arbejde innovativt og udviklingsorienteret med sunde, sikre og bæredygtige måltider og fødevareprodukter i et produktions- og ledelsesperspektiv.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik giver dig kompetencer til at fremme borgernes sundhed gennem pædagogiske og formidlingsmæssige praksisser med udgangspunkt i viden om ernæring, sundhed, mad og måltider.

Efter 4. semester skal du søge om optag på toningen Sundhedsfremme og forebyggelse eller på Klinisk diætetik. Klinisk diætetik giver dig kompetence til at arbejde med forebyggelse og behandling af sygdom gennem diætetisk vejledning, herunder ernæringsterapi.

Bemærk at der er et begrænset antal studiepladser på toningen Klinisk diætetik. For at komme i betragtning som ansøger til Klinisk diætetik-toningen skal du have et samlet karaktergennemsnit på minimum 7 for 1.- 4. semester.

I ansøgningsprocessen til toningen Klinisk diætetik skal du skrive en motiveret ansøgning, hvor du fagligt og personligt redegør for din motivation for, hvorfor du gerne vil arbejde som klinisk diætist.

Ansøgningen skal være på maksimalt 2.400 anslag og du skal vedlægge dit CV i forlængelse af ansøgningen.

Semestre

Tema: Mad og sundhed – kostanbefalinger i hverdagens måltider

Semestret er opbygget med henblik på at kvalificere den studerende inden for professionens grundlæggende viden og praksis, herunder fysiologi og anatomi, ernæringsfysiologi og fødevareteknologi, mad- og måltidskultur samt levevilkårs betydning for sundhed. På semestret arbejdes med færdigheder til at vurdere kostvaner, anvende kostplanlægning til forskellige målgrupper, ¬¬fødevarelovgivning, hygiejne og egenkontrol samt kulinarisk kvalitet.
Den studerendes erfaringer og praktiske færdigheder styrkes løbende i en række øvelser, hvor der arbejdes, trænes og øves i køkken- og laboratoriefaglokaler.

Tema: Mad og sundhed – professionelle måltider gennem livet

Semestret er opbygget med henblik på at kvalificere den studerende inden for professionens grundlæggende viden og praksis. Gennem arbejdet med professionelle måltider sættes der fokus på, forståelse af livscyklusernæring og færdighed i at omsætte dette til produktion i større køkkener, som fx bosteder, kantiner, plejehjem og børnehaver. Den studerende opbygger færdigheder til at kunne forklare betydning af mad og måltider i sundhedsfremmende og forebyggende interventioner. Der opnås forståelse for ernæringsfysiologi, og færdighed i at arbejde med bæredygtige måltider, hygiejne og egenkontrol og kulinarisk kvalitet i relation til den praktiske måltidsproduktion, Yderligere opøves færdighed i kommunikation og formidling samt, organisatorisk forståelse indenfor professionsfeltet. Den studerendes erfaringer og praktiske færdigheder styrkes løbende i en række øvelser, hvor der arbejdes, trænes og øves i køkken- og laboratoriefaglokaler.

Tema: Mad og sundhed – ernæringsvurdering til måltidspraksis

Semestret er opbygget med henblik på at kvalificere den studerende inden for professionens grundlæggende viden og praksis. Den studerende opnår forståelse for folkesygdomme, ernæringsfysiologi, sygdomslære, farmakologi samt menneskers levevilkår og livssituation. Den studerende opnår praktiske færdigheder som ernæringsvurdering og kulinarisk kvalitet der gennem diætprincipper omsættes til fremstilling af måltider. Der arbejdes med planlægning og gennemførelse af formidlingsaktiviteter med borgerens daglige mad og måltidspraksis i centrum indenfor sundhedsområdet.

Den studerende opbygger kompetencer indenfor videnskabsteori og metode som grundlag for at kunne analysere og sammenligne sammenhænge mellem ernæring, kostvaner og udvalgte sygdomsgrupper. I semestret arbejdes med færdigheder i søgning og anvendelse af primærlitteratur. Den studerende opnår forståelse for centrale videnskabsteoretiske positioner samt færdigheder i anvendelse af kvantitative og kvalitative metoder.

Studieretningen Fødevarer og Ledelse

Sunde måltider – organisering, produktion og ledelse

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt (3 ECTS) og et valgfrit element (10 ECTS). Semestret kvalificerer dig at arbejde professionelt med alle det sunde og bæredygtige måltids aspekter fra organisation til produktion, kvalitetsstyring og værtskab.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

Mad, sundhed og formidling

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt (3 ECTS) og et valgfrit element (10 ECTS). Semestret sætter fokus på individers fysiologiske udvikling og ernæringsmæssige behov gennem en livscyklus med nedslag på udvalgte målgrupper.

Studieretningen Fødevarer og Ledelse

Bæredygtig sundhed: projektledelse og innovation.

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS). Semestret har styring og innovation af projekter og koncepter inden for måltider, fødevarer og sundhed som omdrejningspunkt.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Semestret udgøres et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS). Semestret har styring og innovation af projekter og koncepter inden for sundhedsfremmende, forebyggende og/eller rehabiliterende indsatser i forhold til folkesunds- og epidemiologisk relaterede problemer som omdrejningspunkt

Studieretning Klinisk Diætetik

Diætbehandling og ernæringsterapi

Semestret udgøres at et teoretisk element (26½ ECTS), som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS) og et praktisk element (3½ ECTS). I semestret arbejder du med den kliniske diætists funktion i forbindelse med behandling af patienter under hensyntagen til målgruppens hverdagsliv, det lovgivningsmæssige grundlag samt de organisatoriske og strategiske rammer

Studieretningen Fødevarer og Ledelse

Ledelse, kommunikation, formidling og organisation

Semestret udgøres af et praktisk element (20 ECTS), og et teoretisk element (10 ECTS). På semestret foretager du en selvvalgt specialisering i form af praktisk element. Herefter følger et teoretisk element med projektledelse, kommunikation og formidling som omdrejningspunkt.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

Sundhedsfremme og diætetik i teori og praksis

For studerende med toningen Sundhedsfremme og Diætetik udgøres semestret af et praktisk element (20 ECTS) og et teoretisk element (10 ECTS).

På semestret foretager du en selvvalgt specialisering i form af praktisk element. Herefter følger et teoretisk element med projektledelse, kommunikation og formidling som omdrejningspunkt.

Studieretning Klinisk Diætetik

Sundhedsfremme og diætetik i teori og praksis

Semestret udgøres af et teoretisk element (1½ ECTS) og et praktisk element (28½ ECTS). Semestret vil have fokus på at opøve færdigheder og kompetencer via selvstændig professionsudøvelse, til at påtage sig ansvar for håndtering af komplekse diætetiske problemstillinger i et tværprofessionelt samarbejde i forhold til specifikke patientgrupper.

Semestret består af et teoretisk forløb (30 ECTS), heraf et valgfrit element (10 ECTS). I semesteret skal du arbejde selvstændigt med en faglig problemstilling med afsæt i praksis. I det valgfrie element arbejdes med særlige kompetencer og fagområder, der styrker toningen i studieretningen.

Afslutningen af ernæring- og sundhedsuddannelsen giver dig kompetence til at arbejde praktisk og teoretisk med professionens faglige udviklingspotentiale.

Praktik

På ernærings- og sundhedsuddannelsen kommer du i praktik på 3. semester og 6. semester.

Praktikken kan finde sted både i Danmark og udlandet. Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Nedenfor kan du se nogle af de steder, du kan komme i praktik:

 • En kommune eller en virksomhed, der arbejder med sundhedsfremme
 • En fødevarevirksomhed
 • Et storkøkken
 • En kost- og motionsvejleder
 • Et servicefirma
 • Et cateringfirma
 • En kommunal institution
 • En interesseorganisation
 • En forskningsenhed
 • En erhvervsuddannelse (Sosu, produktionsskoler, hotel og restaurant)
 • Et hospital (kliniske diætister)

Kontakt vores praktikkoordinator

Har du spørgsmål om praktik på uddannelsen, kan du kontakte vores praktikkoordinator, som du kan finde på følgende side:
Praktikinformation til studerende, skoler, KP-undervisere og kommuner

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Match - samlingsstedet for gode projektforslag

Match er et tilbud til praksis, studerende og vejledere om at skabe et projekt sammen. Et projekt, der kan rykke ved, udforske og udfordre praksis på en måde, der ligger inden for rammerne af et professionsbachelorprojekt. På Match kan du se mere om projekterne, og se hvilke projekter der er aktuelle på denne, og andre, uddannelser lige nu.

Studiestart efterår

Dato: 1. september 2021, kl. 8.15

Sted: Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26,2200 København N

Adgangskrav

For at søge ind på Ernæring og Sundhed, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. De skal være bestået inden studiestart:

 • Engelsk C
 • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du skal søge i kvote 2, hvis du har ét af følgende adgangsgrundlag og opfylder de specifikke adgangskrav:

Relevant erhvervsuddannelse og enkeltfag

 • Bager (trin 2)
 • Ernæringsassistent (trin 2)
 • Fitnessuddannelsen (trin 2)
 • Gastronom (med specialer)
 • Gourmetslagter (med specialer)
 • Konditor (trin 2)
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Slagter (med specialer)
 • Tjener (trin 2)

Derudover skal du også have følgende 3 gymnasiale enkeltfag:

 • Engelsk på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind via kvote 2 vil du desuden blive vurderet på:

 • Motiveret ansøgning
 • Erhvervserfaring minimum 6 mdr. á 30 timer om ugen
 • Udlandsophold minimum 3 mdr.
 • Frivilligt arbejde
 • Højskoleophold minimum 3 mdr.
 • Videregående uddannelse minimum 1 semester (30 ECTS)
 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevante kurser fx HF-enkeltfag ud over dem der indgår i den gymnasiale eksamen og i de specifikke adgangskrav.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

Som Professionsbachelor i Ernæring og sundhed har du flere forskellige karrieremuligheder. Nedenfor kan du læse nogle eksempler på, hvordan din karrierevej kunne komme til at se ud.

Eksemplerne er opdelt efter de største emner på uddannelsen – finder du en eller flere af dem interessante, så klik på dem herunder og læs, hvordan en mulig karrierevej kunne være for dig.

Som professionsbachelor i ernæring og sundhed får du bl.a. kompetencer til at fremme børn og voksnes sundhed gennem formidlingsmæssige praksisser inden for ernæring, sundhed, mad og måltider. Fx får redskaber til at koordinere kostvejledningsforløb, udvikle mad- og måltidsproduktion samt undervise i/formidle kost og ernæring.

Uddannelsen kan føre dig til mange spændende jobfunktioner. Fx kan du blive ansat som kostfaglig eneansvarlig i en børnehave, og arbejde med ernæringsvurdering i tilberedningen spændende og ernæringsrige måltider, og være med til at stimulere børnenes madmod og sundhed. Du kan også blive ansat som sundhedskoordinator, fx på et plejecenter, hvor du er med til at tilrettelægge vigtige sundhedstiltag ift. småtspisende og underernærede ældres ernæringstilstand, fx med fokus på ernæringsberegning af proteinindholdet i den mad de får serveret.

Med titlen som professionsbachelor i Ernæring og Sundhed kan du også blive ansat på et sundhedscenter, hvor du fx er med til at fremme sundheden hos borgere med kroniske lidelser gennem kost- og diætvejledning samt indgå i et tværfagligt samarbejde i håndteringen af sundhedsfremmende initiativer.

Du opdager fx gennem din praktik på Ernæring og sundhedsuddannelsen en interesse for arbejdet med ledelse ift. mad og måltider. Det har ført til, at du nu er køkkenansvarlig i en mindre kantine. Her arbejder du med personaleledelse og måltidsproduktion.

Du har desuden været med til at økologiomlægge kantinen og udvikle mere klimavenlige måltidsløsninger samt reducere madspildet. Inden dette var du projektmedarbejder i den organisation, hvor du også var i praktik i løbet af dit studie. Her var du med til at planlægge og gennemføre bl.a. madskoler ved hjælp af dine kompetencer inden for projekt- og frivilligledelse samt formidling.

Du har måske nogle ambitioner om at arbejde mere med sundhed samt at skulle lede et større team der udvikler og producerer sunde, lækre og klimavenlige måltider i stor skala. Derfor vil du om nogle år måske gerne være køkkenleder i et større professionelt køkken – muligvis i det offentlige, fx på et hospital.

Du udvikler måske i løbet af din tid på Ernæring og sundhed en interesse for fødevarers ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet samt jord til bord tankegangen. Det bliver derfor hurtigt en ambition for dig at arbejde professionelt med dette. I dag hjælper du med at kvalitetssikre danske fødevarevirksomheder som tilsynsførende i det offentlige med fokus på fødevarekontrol og hygiejne.

Før dette underviste du i fødevarer på en ungdomsskole i et par år mens du udviklede opskrifter til et online madmagasin. Herved byggede du videre på din viden omkring formidling og måltidsudvikling. Du har måske et mål om en dag at arbejde med kvalitet og produktudvikling i fødevarebranchen, fx en virksomhed der producerer klimavenlige måltidskasser – måske endda din egen. Her ville du kunne kombinere dine kompetencer inden for fx sensorik og fødevarevidenskab.

På Ernæring og sundhedsuddannelsen kan du læse til klinisk diætist, hvor du bliver specialist inden for klinisk ernæring med en bred viden inden for sygdomslære, ernæringsterapi og redskaber som ernæringsscreening og -vurdering.

Som færdiguddannet klinisk diætist er din vigtigste opgave at vejlede patienter og deres pårørende i optimal diætbehandling i forhold til forskellige sygdomme. Du kan fx blive ansat på et sygehus, hvor du vejleder diabetespatienter i at tælle kulhydrater, eller dialysepatienter til at begrænse indtaget af fosfat og kalium i forhold til deres dialysebehandling.

Uddannelsen som klinisk diætist giver dig samtidig kommunikative kompetencer, som er vigtige i patientkontakten, og det tværprofessionelle samarbejde med bl.a. sygeplejersker og læger ude i praksis.

Fremtidsudsigterne som klinisk diætist er mangfoldige. På sigt kan du specialisere dig i diætvejledning til børn med særlige ernæringsbehov, og arbejde som underviser i ernæringsterapi og diætetik for læger og plejepersonale i kommunalt regi.

På uddannelsen i Ernæring og Sundhed kan du kombinere din interesse for bæredygtighed, ernæring og måltider. På uddannelsen får du kompetencer i alt fra madspild og emballageforbrug, til at vejlede i ernæringsrigtige og bæredygtige måltidsløsninger.

Som færdiguddannet kan du fx blive ansat som bæredygtighedskonsulent i det kommunale, og arbejde med at hjælpe professionelle køkkener med at mindske CO2-udledningen i produktionen mere bæredygtige og sunde måltider. Du kan også arbejde med at fremme borgerens sundhed ved at rådgive om, hvordan en traditionel dansk kost kan omlægges til at være mere plantebaseret samt arbejde som underviser på madlavningskurser til børn og unge med fokus på bæredygtige fødevare- og måltidsløsninger.

Med en titel som professionsbachelor i Ernæring og sundhed, kan du også blive frontløber på dit eget iværksættereventyr, opstarte din egen virksomhed inden for bæredygtig fødevareproduktion i forhold til både klima og sundhed.

Læs videre

Med en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed kan du læse videre på diplom-, master- eller kandidatniveau.

På en række universiteter kan du tage en relevant kandidatgrad, se mere på Uddannelsesguiden.
Enkelte af videreuddannelserne kræver, at du tager nogle suppleringsfag, da professionsbachelorgraden ikke er tilstrækkelig til at blive optaget.

Du har også mulighed for at læse videre på Københavns Professionshøjskole. Læs mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Kontakt

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00. Onsdag: 15.00-17.00

Charlotte Dahl

Studievejleder

+45 51 38 03 65

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adresse

Sigurdsgade 26
2200 København N
E-mail: esu@kp.dk

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.