Gå til indhold

Information om coronavirus

To studerende laver mad i et køkken

Ernæring og Sundhed

Arbejd professionelt med mad, mennesker og sundhed i sociale og kulturelle rammer.

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Charlotte Dahl / dahl@kp.dk
Rikke Meldgaard Thomsen / rime@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Maden påvirker vores sundhed – alt lige fra måden, den produceres på, måden, den påvirker miljøet på, og måden, vi kommunikerer, vejleder og rådgiver om den på.

På Ernæring og sundhed får du blik for det hele menneske og samfundet, det indgår i: Hvordan det, vi spiser, påvirker vores helbred, sundhedssystem, velfærdsstat og miljø. Og lige så vigtigt får du redskaberne til at guide mennesker i at mestre det sunde hverdagsliv – for individets og vores fælles bedste.

Du lærer at sætte mad og måltider i centrum. Du hjælper børn til at vokse sig stærke, fremmer lighed i sundhed og giver ældreappetit på livet. Du leder arbejdspladser og giver dem energi til at udvikle sig, og hjælper syge med at komme sig hurtigere. Og så er du forrest i feltet, når det gælder den bæredygtige udvikling og nytænkningen af maden, vi spiser.

Du beskæftiger dig med organisering og ledelse af processer, der fremmer sunde, sikre og bæredygtige måltider af høj etisk og æstetisk kvalitet. Og du arbejder med kroppens og madens processer og med de sociale og kulturelle rammer for mad og sundhed. Du lærer, hvordan man kan arbejde med kostmæssige og livsstilsrelaterede ændringer via undervisning, kommunikation og vejledning.

Der er brug for dig. For i takt med at vi bliver både ældre og rigere, møder vi også nye udfordringer. Vores sundhed er under pres, og vores klode råber på grøn omstilling. Der er voldsomt meget på spil på din tallerken – og verden er begyndt at opdage det.

Studieliv

Du kan læse Ernæring og Sundhed på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, fysioterapeut, laborant og jordemoder. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar.

Indhold og opbygning 

Uddannelsen til professionsbachelor i Ernæring og Sundhed er en videregående uddannelse, der varer 3½ år.

De 2 første semestre udgør en fælles basisdel. Basisdelen giver dig kompetence til at reflektere over maden og måltidets betydning for sundhed og ”det gode liv” gennem viden om bl.a. ernæringsfysiologi og fødevarehåndtering samt viden om målgrupper og formidling.
Herefter vælger du mellem to studieretninger: Fødevarer og ledelse eller Sundhedsfremme og diætetik.

Studieformen varierer, alt efter hvilke fag og emner der undervises i. De varierende studieformer betyder, at du ud over klasseundervisning og forelæsninger også kommer til at deltage i øvelser og gruppearbejde. Du vil også have skemafri studiedage, hvor du typisk forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.

Som studerende på professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed har du mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet. Tidligere studerende har fx været på studieophold i Belgien, Indien, Nepal, Tanzania og Zambia.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan Ernæring og Sundhed er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til ernæring og sundhed er bygget op ift. undervisning, praktik og tværprofessionel undervisning

Studieretninger

Studieretningen Fødevarer og ledelse giver dig kompetencer til at arbejde innovativt og udviklingsorienteret med sunde, sikre og bæredygtige måltider og fødevareprodukter i et produktions- og ledelsesperspektiv.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik giver dig kompetencer til at fremme borgernes sundhed gennem pædagogiske og formidlingsmæssige praksisser med udgangspunkt i viden om ernæring, sundhed, mad og måltider.

Efter 4. semester skal du søge om optag på toningen Sundhedsfremme og forebyggelse eller på Klinisk diætetik. Klinisk diætetik giver dig kompetence til at arbejde med forebyggelse og behandling af sygdom gennem diætetisk vejledning, herunder ernæringsterapi.

Bemærk at der er et begrænset antal studiepladser på toningen Klinisk diætetik. Pladserne fordeles på baggrund af karaktergennemsnit fra de første semestre, motiveret ansøgning og samtale.

Semestre

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), hvoraf 1½ ECTS er tværprofessionelle. Semestret klæder dig på til at analysere og vurdere kvaliteten af motion, mad og måltidspraksis i små husholdninger og mindre enheder samt at kunne identificere professionsrelevante problemstillinger.

Semesteret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), hvoraf 1½ ECTS er tværprofessionelle. Semestret kvalificerer dig til at kunne analysere og vurdere kvaliteten af måltidssammensætning og fødevareforbrug i professionelle måltidsproduktioner samt identificere professionsrelevante problemstillinger i dette arbejde. Semestret trækker på følgende temaer:

 • Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse
 • Fødevareproduktion, forbrugeradfærd og ledelse
 • Metode og formidling.

Studieretningen Fødevarer og Ledelse

Sunde måltider – produkter, koncepter og metoder

Semestret udgøres af et teoretisk element (20 ECTS) og et praktisk element (10 ECTS), heraf 4 ECTS tværprofessionelle elementer. Semestret introducerer dig til studieretningen med udgangspunkt i udvikling af fødevarekoncepter og -produkter. Du bliver introduceret til og arbejder aktivt med videnskabsteori og metode som grundlag for udvikling af sunde og bæredygtige produkter og fødevarekoncepter

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

Ernæring, sygdom og formidling

Semestret udgøres af et teoretisk element (20 ECTS) og et praktisk element (10 ECTS), heraf 4 ECTS tværprofessionelle elementer. Semestret sætter fokus på udvalgte ernæringsrelaterede sygdomme, som kobles til ernæringsfysiologi, sygdomslære, diætprincipper, farmakologi samt menneskers levevilkår og livssituation.

Studieretningen Fødevarer og Ledelse

Sunde måltider – organisering, produktion og ledelse

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt (3 ECTS) og et valgfrit element (10 ECTS). Semestret kvalificerer dig at arbejde professionelt med alle det sunde og bæredygtige måltids aspekter fra organisation til produktion, kvalitetsstyring og værtskab.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

Mad, sundhed og formidling

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt (3 ECTS) og et valgfrit element (10 ECTS). Semestret sætter fokus på individers fysiologiske udvikling og ernæringsmæssige behov gennem en livscyklus med nedslag på udvalgte målgrupper.

Studieretningen Fødevarer og Ledelse

Bæredygtig sundhed: projektledelse og innovation.

Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS). Semestret har styring og innovation af projekter og koncepter inden for måltider, fødevarer og sundhed som omdrejningspunkt.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Semestret udgøres et teoretisk element (30 ECTS), som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS). Semestret har styring og innovation af projekter og koncepter inden for sundhedsfremmende, forebyggende og/eller rehabiliterende indsatser i forhold til folkesunds- og epidemiologisk relaterede problemer som omdrejningspunkt

Studieretning Klinisk Diætetik

Diætbehandling og ernæringsterapi

Semestret udgøres at et teoretisk element (26½ ECTS), som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS) og et praktisk element (3½ ECTS). I semestret arbejder du med den kliniske diætists funktion i forbindelse med behandling af patienter under hensyntagen til målgruppens hverdagsliv, det lovgivningsmæssige grundlag samt de organisatoriske og strategiske rammer

Studieretningen Fødevarer og Ledelse

Ledelse, kommunikation, formidling og organisation

Semestret udgøres af et praktisk element (20 ECTS), og et teoretisk element (10 ECTS). På semestret foretager du en selvvalgt specialisering i form af praktisk element. Herefter følger et teoretisk element med projektledelse, kommunikation og formidling som omdrejningspunkt.

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

Sundhedsfremme og diætetik i teori og praksis

For studerende med toningen Sundhedsfremme og Diætetik udgøres semestret af et praktisk element (20 ECTS) og et teoretisk element (10 ECTS).

På semestret foretager du en selvvalgt specialisering i form af praktisk element. Herefter følger et teoretisk element med projektledelse, kommunikation og formidling som omdrejningspunkt.

Studieretning Klinisk Diætetik

Sundhedsfremme og diætetik i teori og praksis

Semestret udgøres af et teoretisk element (1½ ECTS) og et praktisk element (28½ ECTS). Semestret vil have fokus på at opøve færdigheder og kompetencer via selvstændig professionsudøvelse, til at påtage sig ansvar for håndtering af komplekse diætetiske problemstillinger i et tværprofessionelt samarbejde i forhold til specifikke patientgrupper.

Semestret består af et teoretisk forløb (30 ECTS), heraf et valgfrit element (10 ECTS). I semesteret skal du arbejde selvstændigt med en faglig problemstilling med afsæt i praksis. I det valgfrie element arbejdes med særlige kompetencer og fagområder, der styrker toningen i studieretningen.

Afslutningen af ernæring- og sundhedsuddannelsen giver dig kompetence til at arbejde praktisk og teoretisk med professionens faglige udviklingspotentiale.

Praktik

På ernærings- og sundhedsuddannelsen kommer du i praktik på 3. semester og 6. semester.

Praktikken kan finde sted både i Danmark og udlandet. Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Nedenfor kan du se nogle af de steder, du kan komme i praktik:

 • En kommune eller en virksomhed, der arbejder med sundhedsfremme
 • En fødevarevirksomhed
 • Et storkøkken
 • En kost- og motionsvejleder
 • Et servicefirma
 • Et cateringfirma
 • En kommunal institution
 • En interesseorganisation
 • En forskningsenhed
 • En erhvervsuddannelse (Sosu, produktionsskoler, hotel og restaurant)
 • Et hospital (kliniske diætister)

Kontakt vores praktikkoordinator

Har du spørgsmål om praktik på uddannelsen, kan du kontakte vores praktikkoordinator, som du kan finde på følgende side:
Praktikinformation til studerende, skoler, KP-undervisere og kommuner

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Studiestart vinter 2021

Dato: 1. februar 2021, 09.15
Sted: Kommer

Adgangskrav

For at søge ind på Ernæring og Sundhed, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. De skal være bestået inden studiestart:

 • Engelsk C
 • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Biologi, Matematik eller Samfundsfag alle på C-niveau

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du skal søge i kvote 2, hvis du har ét af følgende adgangsgrundlag og opfylder de specifikke adgangskrav:

Relevant erhvervsuddannelse og enkeltfag

 • Bager (trin 2)
 • Ernæringsassistent (trin 2)
 • Gastronom (med specialer)
 • Gourmetslagter (med specialer)
 • Konditor (trin 2)
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Slagter (med specialer)
 • Tjener (trin 2)

Derudover skal du også have følgende 3 gymnasiale enkeltfag:

 • Engelsk på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi, Matematik eller Samfundsfag alle på C-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind via kvote 2 vil du desuden blive vurderet på:

 • Motiveret ansøgning
 • Erhvervserfaring minimum 6 mdr. á 30 timer om ugen
 • Udlandsophold minimum 3 mdr.
 • Frivilligt arbejde
 • Højskoleophold minimum 3 mdr.
 • Videregående uddannelse minimum 1 semester (30 ECTS)
 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevante kurser fx HF-enkeltfag ud over dem der indgår i den gymnasiale eksamen og i de specifikke adgangskrav.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Vi har ledige pladser på enkelte uddannelser, med studiestart til september og februar.
Så hvis du ikke fik søgt i tide, kan du på denne side www.kp.dk/lp/ledige-pladser/ få et overblik over hvilke uddannelser, der tilbyder ledige pladser.

For at komme i betragtning til en ledig plads, skal du opfylde adgangskravene til uddannelsen. Både ansøgere, der normalt skal søge i kvote 1 og kvote 2, kan søge ind på ledige pladser.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

På ernæring og sundhedsuddannelsen er du selv med til at præge dine job- og karrieremuligheder gennem dit valg af studieretning, praktik, valgfrie elementer og evt. toning.

Eksempler på beskæftigelse kan være:

 • Ernærings- og måltidsansvarlig
 • Produkt-, koncept- og serviceudvikler
 • Konsulent inden for måltider og sundhed
 • Projektleder og eventmanager
 • Arbejdsmiljø- og miljøansvarlig
 • Leder/koordinator i catering og food service-virksomhed
 • Beskæftigelse inden for hygiejnestyring
 • Facility service manager
 • Sundhedsfaglig medarbejder i offentlige og private virksomheder
 • Motions- og ernæringsvejleder
 • Underviser
 • Sundhedsfremmende og forebyggende medarbejder i fx et sundhedscenter
 • Kost- og ernæringsansvarlig i offentlig institution
 • Klinisk diætist ansat på sygehus eller i kommunerne
 • Ernæringskonsulent for kliniske produkter i medicinalfirmaer

Læs videre

Med en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed kan du læse videre på diplom-, master- eller kandidatniveau.

På en række universiteter kan du tage en relevant kandidatgrad, se mere på Uddannelsesguiden.
Enkelte af videreuddannelserne kræver, at du tager nogle suppleringsfag, da professionsbachelorgraden ikke er tilstrækkelig til at blive optaget.

Du har også mulighed for at læse videre på Københavns Professionshøjskole. Læs mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Kontakt

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Ernærings- og sundhedsuddannelsen
Sigurdsgade 26
2200 København N
E-mail: esu@kp.dk

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00. Onsdag: 16.00-18.00

OBS: På grund af de seneste justerede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, er vores booking og drop-in vejledning foreløbigt lukket. Vores mail og telefoner er fortsat åbne, så du er velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder.

Charlotte Dahl

Studievejleder

+45 51 38 03 65

Rikke Meldgaard Thomsen

Studievejleder

+45 51 63 26 52

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Vi kan samtidig henvise til eVejledning, hvis du skulle have flere spørgsmål.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.