Gå til indhold
To studerende organiserer en indsats på en modelbane med beredskabsbiler

Katastrofe- og risikomanager

Bliv katastrofe- og risikomanager og arbejd med beredskab, risikoanalyse og krisehåndtering og skab et sikkert samfund

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Hanne Franklin / hnje@kp.dk
Hanne Vibeke Nielsen / hnie@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Danmark og resten af verden er i hastig forandring. Som følge af klimaforandringerne, det ændrede trusselsbillede og øget fokus på sikkerhed, er der brug for kompetente mennesker, der ved noget om forebyggelse, beredskab, sikkerhed, sikring og risikomanagement – både nationalt og globalt. På katastrofe- og risikomanageruddannelsen er omdrejningspunktet før, under og efter en ulykke. På uddannelsen lærer du:

FØR: Hvad en katastrofe- og risikomanager kan gøre for at undgå en ulykke. Nøgleordene er bl.a. beredskab, risikoanalyse, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring.

UNDER: Hvad en katastrofe- og risikomanager kan gøre for at afhjælpe en igangværende ulykke. Nøgleordene er bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering og kommunikation.

EFTER: Hvad en katastrofe- og risikomanager kan gøre, for at vi hurtigt kommer tilbage til en normal situation efter en ulykke. Nøgleordene er bl.a. business continuity management, fortsat drift, evaluering og risikoledelse.

Studieliv på katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Du kan læse til katastrofe- og risikomanager på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og laborant. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Indhold og opbygning

Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen er en semesteropbygget professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år og er et fuldtidsstudium. Uddannelsen består af 7 semestre, heraf er ca. 1 år praktik og 2½ år teori. Der er to studieretninger, hvor du kan vælge at specialisere dig i et fagområde.

På studiet bruges en blanding af nyere undervisningsteknikker og traditionel klasseundervisning, praktiske øvelser, caseoplæg, projekter og opgaver, der skal løses såvel i grupper som individuelt.
Københavns Professionshøjskole har derudover et stort netværk i danske og internationale organisationer, hvor der arbejdes med beredskab og sikkerhed, og hvorfra der indhentes foredragsholdere efter behov.

Som studerende på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen kan du tage et praktikophold og valgmoduler i udlandet. Du kan blandt andet tage et praktikforløb i Kenya, Nepal, Indien, USA, Brasilien, Grønland, Armenien.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til katastrofe- og risikomanager er opbygget ift. undervisning, praktik og simulation + træning

Semestre

Beredskabsfaglig praksis og arbejdsmiljø.

Du kommer i faget til at beskæftige dig med aktiviteter før, under og efter en hændelse. Herudover beskæftiger fagelementet sig med nationalt og internationalt katastrofeberedskab, beredskabsfaglig teori og metode i forhold til beredskabsfaglig planlægning og indsats for den bedst mulige beskyttelse af samfundet, dets institutioner og det enkelte individ. Du kommer ligeledes til at beskæftige dig med risikoanalyse, beredskabsplanlægning, afhjælpende indsats, samfundets genopbygning, evaluering af indsatser, organisation og ledelse, beredskabsfaglige planlægnings-, dimensionerings-, udrednings- og udviklingsopgaver samt risikoledelse i offentlige og private virksomheder og procedure for opretholdelse af fortsat drift.

Håndtering af farlige stoffer og sygdomme og Organisation og ledelse i en beredskabsfaglig kontekst.

Faget ’Håndtering af farlige stoffer og sygdomme’ giver dig viden om kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare samt eksplosive stoffers opbygning og virkning. Den opnåede viden sættes i relation til hændelser nationalt og internationalt, hvor sygdomme eller uheld med farlige stoffer kan være til fare for mennesker, dyr eller miljø.

Omdrejningspunktet i faget ’Organisation og ledelse i en beredskabsfaglig kontekst’ er undervisning i ledelse, organisation, motivation, kommunikation og kultur i organisationer eller afdelinger, der arbejder med beredskab, sikkerhed eller sikring. Teorien operationaliseres efterfølgende i praktik.

Forebyggelse, beredskab og risikohåndtering i en international kontekst.

Semesterets kompetenceprofil er bygget op omkring en kombination af politologiske, juridiske og beredskabsfaglige fagelementer i en international kontekst. Fokus i semesteret er særligt rettet mod de koordinerende, etiske og analysemæssige opgaver, du som katastrofe- og risikomanager kan varetage i forbindelse med gennemførelsen af internationale projekter. På semesteret får du mulighed for at arbejde indgående med teorier og metoder knyttet til forebyggelse, beredskab og risikohåndtering. Der arbejdes gennem semestret med at udvide din forståelse af sammenhængen mellem problemstillinger og videnskabelige metoder, herunder undersøgelsesdesign samt projektgennemførelse.

Tværkulturelt samarbejde og praksiskendskab.

Semesteret er målrettet praksiskendskab, hvor der afprøves læringsmål i international kontekst. Semesteret indeholder tillige valgfag. I valgfagsdelen indgår det tværprofessionelle forløb på Københavns Professionshøjskole. Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at du kan agere professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige skel i sammenhænge, hvor professionerne indgår i forskellige typer af samarbejdsformer.

Risikoledelse i virksomheder og operationel kriseledelse, Studieretning: Kriseledelse og Strategisk forebyggelse.

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for risikoledelse, krisehåndtering og fortsat drift (business continuity) i en national og international kontekst. Semesteret fokuserer på at klæde dig på til at lede processer med henblik på at undgå og reducere konsekvenserne af uønskede situationer, håndtere hændelser, begrænse omkostninger og sikre organisationens fortsatte drift. Du introduceres til risikoledelse, og der linkes til strategisk ledelse. Derudover trænes du til at virke i koordinerende funktioner i krisestyringsstabe. På semestret indgår dilemma- og krisestyringsøvelser, hvor du kommer til at indgå i tværfagligt samarbejde omkring håndtering af uønskede hændelser. Semestret indeholder praksisbesøg i udvalgte virksomheder i den offentlige og private sektor.

Risikoledelse i virksomheder og Sikring, Studieretning: Sikkerhed og Sikring.

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for risikoledelse, sikring, projektering af sikringsløsninger, forsikring og fortsat drift (business continuity) i en national og international kontekst. Semesteret fokuserer på at klæde dig på til at arbejde inden for sikkerhed- og sikringsområdet, vurdere sikring- og sikkerhedsløsninger, jura og forsikringsforhold, begrænse omkostninger og sikre organisationens fortsatte drift. Semestret indeholder praksisbesøg i udvalgte virksomheder i den offentlige og private sektor, hvor du ser og løser opgaver i relation til sikring.

Strategisk forebyggelse, innovation og risikoledelse, Studieretning: Kriseledelse og Strategisk forebyggelse.

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for strategisk forebyggelse, innovation og risikoledelse. Undervisningen i strategisk forebyggelse har fokus på forebyggelsesteori, kampagnekommunikation, risikokommunikation og risikoledelse. Formålet er at gøre dig i stand til at skabe adfærdsændringer ved hjælp af forskellige kommunikative metoder og træne dig i at arbejde med risikoledelse og virksomheders fortsatte drift. Undervisningen i innovation fokuserer på, hvordan innovation som metode kan bidrage og anvendes til at udvikle og styrke arbejdet med samfundssikkerhed, risikoledelse og beredskab. I semesteret indgår en praktikperiode, hvor du får mulighed for at anvende viden og metoder fra undervisningen på en praksisnær problemstilling i en beredskabsfaglig kontekst.

Sikkerhed, innovation og risikoledelse Studieretning: Sikkerhed og Sikring.

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for sikkerhed og sikring, innovation og risikoledelse. Undervisningen i sikkerhed har fokus på sikkerhed på mikro-, meso- og makroniveau samt sikkerhed i relation til bygninger, transport og logistik. Formålet er at bibringe dig en sikkerheds- og sikringsforståelse, og træne dig i at arbejde med risikoledelse og virksomheders fortsatte drift. Undervisningen i innovation fokuserer på, hvordan innovation som metode kan bidrage og anvendes til at udvikle og styrke arbejdet med samfundssikkerhed, risikoledelse, sikkerhed og sikring. I semesteret indgår en praktikperiode, hvor du får mulighed for at anvende viden og metoder fra undervisningen på en praksisnær problemstilling i en sikrings- og sikkerhedsmæssig kontekst.

Videnskabelig metode, valgfag og bachelorprojekt.

Syvende semester har tre delelementer: et valgfag, et metodefag og professionsbachelorprojektet på 20 ECTS.

Valgfag

Valgfagene er tilrettelagt, så de udbudte temaer afspejler aktuelle tendenser i den beredskabsfaglige profession og tilgodeser muligheder for faglig fordybelse. Toningen kan indeholde uddybning af temaer, der i forvejen indgår i uddannelsen eller være supplerende i forhold hertil.

Metodedel

Metodedelen har til formål, at du som studerende tilegner dig færdigheder, der understøtter en selvstændig tilrettelæggelse og udførelse af beredskabsfaglige undersøgelser gennem anvendelse af udvalgte akademiske fremgangsmåder og videnskabsteori.

Bachelorprojekt

Professionsbachelorprojektet omfatter det afsluttende eksamensprojekt. Bachelorprojektet består af en skriftlig og en mundtlig del.

Studieretninger

På studieretningen i ’Kriseledelse og strategisk forebyggelse’ er der to overordnede temaer.

Kriseledelse: indeholder bl.a. stabsarbejde, operativ ledelse i nationale og internationale indsatser, beredskabsfaglig jura og sagsbehandling samt risikoledelse

Strategisk forebyggelse: Fagområdet indeholder forebyggelsesstrategier, forebyggelsesværktøjer, adfærdspåvirkende kampagner og beredskabsfaglig innovation.

På studieretningen i ’Sikkerhed og Sikring’ er der to overordnede temaer.

Sikring som bl.a. indeholder sikring af bygninger, projektering, forsikring, transport og logistik i relation til sikring og jura, samt risikoledelse.

Sikkerhed som bl.a. indeholder trusselsbilleder lokalt, nationalt og internationalt, adfærdspåvirkende kampagner og sikkerhedsforståelse.

Praktik

På katastrofe- og Risikomanageruddannelsen har du praktik i samlet 32 uger fordelt på 4 praktikforløb. Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Uddannelsen indeholder følgende praktik:

 • 1 uge på beredskabscentrene
 • 10 uger i en offentlig eller privat virksomhed eller afdeling, der arbejder med beredskab eller sikkerhed
 • 10 uger i en offentlig eller privat virksomhed, evt. NGO, i Danmark eller i udlandet, hvor fokus er på internationalt arbejde
 • 11 uger, hvor der enten arbejdes med forebyggelses- og kampagneteori eller med sikkerhed og sikring i en offentlig eller privat virksomhed

Alle praktikforløbene foregår som udgangspunkt et sted i Danmark, mens det 10 ugers praktikforløb med internationalt fokus vil foregå i Danmark eller i udlandet.

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Match - samlingsstedet for gode projektforslag

Match er et tilbud til praksis, studerende og vejledere om at skabe et projekt sammen. Et projekt, der kan rykke ved, udforske og udfordre praksis på en måde, der ligger inden for rammerne af et professionsbachelorprojekt. På Match kan du se mere om projekterne, og se hvilke projekter der er aktuelle på denne, og andre, uddannelser lige nu.

Studiestart vinter 2022

Er du optaget til vinterstudiestart, vil du midt i december få en mail med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet, litteratur mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i januar.

Tid

1. februar 2022, kl. 8.00

Sted

Campus Sigurdsgade
Sigurdsgade 26
2200 København N

Adgangskrav

For at søge ind på katastrofe- og risikomanageruddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. De skal være bestået inden studiestart:

 • Fysik C eller kemi C eller bioteknologi A eller geovidenskab A
 • Samfundsfag C eller historie A

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du skal søge i kvote 2, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav og har ét af følgende adgangsgrundlag.

Gymnasiale enkeltfag

4 gymnasiale enkeltfag med:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller fysik på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau eller geovidenskab på A-niveau

Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00. Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

Redderuddannelsen (ambulanceassistent)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau
 • Matematik på C-niveau og
 • Kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Ambulancebehandler med bestemte fag

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen
 • Beståede eksaminer fra andre lange – eller mellemlange videregående uddannelser.
 • Uddannelsesrelevant erhvervsarbejde svarende til 30 t/uge i minimum 3 måneder. F.eks. brandmand, risikokoordinator, nationalt/internationalt humanitært arbejde eller værnepligt i beredskabet.
 • Uddannelsesrelevant socialt fritidsarbejde eller tilsvarende frivilligt arbejde.
 • Arbejde i udlandet af minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Andet erhvervsarbejde af minimum 30 t/uge.
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Motiveret ansøgning
 • Højskoleophold i minimum 3 måneder

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Nyhedsbrev

Vil du modtage information om Åbent Hus-arrangementer, ansøgningsfrister og ledige pladser på KP? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

En uddannelse til katastrofe- og risikomanager er et godt springbræt til et job inden for beredskabet – det kan både være i ind- og udland samt i offentlige og private virksomheder.

 • Beredskabsfaglig specialist
 • Specialist i risikostyring og risikovurdering
 • Risikorådgiver
 • Risk- og sikringskonsulent
 • Beredskabsansvarlig
 • Business Continuity & Security Consultant
 • Enterprise Risk Management-konsulent i en forsikringsmæglervirksomhed
 • Security Manager
 • Safety and Emergency
 • Quality and Risk Coordinator
 • Projektleder

Eksempler på arbejdsgivere: Atkins, Banedanmark, DSB, Femern, Danske Bank, Coop, Københavns Lufthavn, BestSeller, KPMG, FLSmidth, Haldor Topsø.

 • Krise- og beredskabskoordinator
 • Projektkoordinator
 • Projektmedarbejder
 • Assisterende sikkerhedsofficer
 • Konsulent – beredskab og eksplosiver
 • Afdelingsleder
 • Sagsbehandler
 • Awardkoordinator
 • Netværksmedarbejder
 • Deputy Head of Office
 • Projektansvarlig

Eksempler på arbejdsgivere: Red Barnet, Røde Kors, Save the Children International, Folkekirkens Nødhjælp.

Læs videre

Som færdiguddannet katastrofe- og risikomanager kan du læse videre på en række nationale og internationale universiteter, der udbyder master- og kandidatuddannelser, som matcher Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen bl.a.:

 • Development and International Relations, Aalborg Universitet i Aalborg
 • Global Systems Design, cand.tech., Aalborg Universitet i København
 • Adaptation, Master’s Programme, Lunds Universitet, Sverige
 • Risk and Safety Management, cand.tech., Aalborg Universitet i Esbjerg
 • Master of Social Sciences in International Security and Law, Syddansk Universitet, Odense
 • International Virksomhedskommunikation, Syddansk Universitet Odense
 • Cand. soc i jura, KU
 • Master of Science (MSc) in Environmental Risk, Roskilde Universitet
 • Kandidat i miljørisiko, Roskilde Universitet (kræver evt. ekstra fag)
 • Environmental Studies and Sustainability Science, Lunds Universitet
 • MSc. i International Development and Management, Lunds Universitet
 • Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation, Lunds Universitet
 • Migration and Ethnic Relations, Malmö Universitet
 • Kandidat i Kriminologi, Malmø universitet
 • Master i risikostyring og sikkerhetsledelse, Universitetet i Stavanger, Norge
 • Samfunnssikkerhet, Universitetet i Stavanger, Norge
 • Master of Sociology: Migration and Ethnic Studies, Universiteit van Amsterdam, Holland
 • MA in Conflict, Security and Development, King’s College London, England
 • Master of Emergency Management, Auckland University of Technology, New Zealand

Kontakt

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-11.00. Onsdag: 15.00-17.00

Hanne Franklin

Studievejleder

+45 51 63 25 02

Hanne Vibeke Nielsen

Studievejleder

+45 51 63 24 19

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adresse

Sigurdsgade 26
2200 København N
E-mail: krm_info@kp.dk

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.