Gå til indhold

Information om coronavirus

To studerende organiserer en indsats på en modelbane med beredskabsbiler

Katastrofe- og risikomanager

Bliv katastrofe- og risikomanager og arbejd med beredskab, risikoanalyse og krisehåndtering og skab et sikkert samfund

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

32 uger fordelt over flere perioder.

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Danmark og resten af verden er i hastig forandring, og som følge af klimaforandringerne, det ændrede trusselsbillede og øget fokus på sikkerhed, er der stadigt mere brug for kompetente mennesker, der ved noget om forebyggelse, beredskab, sikkerhed, sikring og risikomanagement – både nationalt og globalt.

På katastrofe- og risikomanageruddannelsen er omdrejningspunktet før, under og efter en ulykke. På uddannelsen lærer du:

FØR: Hvad en katastrofe- og risikomanager kan gøre for at undgå en ulykke. Nøgleordene er bl.a. beredskab, risikoanalyse, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring.

UNDER: Hvad en katastrofe- og risikomanager kan gøre for at afhjælpe en igangværende ulykke. Nøgleordene er bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering og kommunikation.

EFTER: Hvad en katastrofe- og risikomanager kan gøre, for at vi hurtigt kommer tilbage til en normal situation efter en ulykke. Nøgleordene er bl.a. business continuity management, fortsat drift, evaluering og risikoledelse.

Indhold og opbygning

Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen er en semesteropbygget professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Heraf er ca. 1 år praktik og 2½ år teori.

På uddannelsen er der 2 studieretninger, hvor du kan vælge at specialisere dig i et fagområde.

Oversigt over, hvordan uddannelsen til katastrofe- og risikomanager er opbygget ift. undervisning, praktik og simulation + træning

Semestre

Beredskabsfaglig praksis og arbejdsmiljø.

Du kommer i faget til at beskæftige dig med aktiviteter før, under og efter en hændelse. Herudover beskæftiger fagelementet sig med nationalt og internationalt katastrofeberedskab, beredskabsfaglig teori og metode i forhold til beredskabsfaglig planlægning og indsats for den bedst mulige beskyttelse af samfundet, dets institutioner og det enkelte individ. Du kommer ligeledes til at beskæftige dig med risikoanalyse, beredskabsplanlægning, afhjælpende indsats, samfundets genopbygning, evaluering af indsatser, organisation og ledelse, beredskabsfaglige planlægnings-, dimensionerings-, udrednings- og udviklingsopgaver samt risikoledelse i offentlige og private virksomheder og procedure for opretholdelse af fortsat drift.

Håndtering af farlige stoffer og sygdomme og Organisation og ledelse i en beredskabsfaglig kontekst.

Faget ’Håndtering af farlige stoffer og sygdomme’ giver dig viden om kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare samt eksplosive stoffers opbygning og virkning. Den opnåede viden sættes i relation til hændelser nationalt og internationalt, hvor sygdomme eller uheld med farlige stoffer kan være til fare for mennesker, dyr eller miljø.

Omdrejningspunktet i faget ’Organisation og ledelse i en beredskabsfaglig kontekst’ er undervisning i ledelse, organisation, motivation, kommunikation og kultur i organisationer eller afdelinger, der arbejder med beredskab, sikkerhed eller sikring. Teorien operationaliseres efterfølgende i praktik.

Forebyggelse, beredskab og risikohåndtering i en international kontekst.

Semesterets kompetenceprofil er bygget op omkring en kombination af politologiske, juridiske og beredskabsfaglige fagelementer i en international kontekst. Fokus i semesteret er særligt rettet mod de koordinerende, etiske og analysemæssige opgaver, du som katastrofe- og risikomanager kan varetage i forbindelse med gennemførelsen af internationale projekter. På semesteret får du mulighed for at arbejde indgående med teorier og metoder knyttet til forebyggelse, beredskab og risikohåndtering. Der arbejdes gennem semestret med at udvide din forståelse af sammenhængen mellem problemstillinger og videnskabelige metoder, herunder undersøgelsesdesign samt projektgennemførelse.

Tværkulturelt samarbejde og praksiskendskab.

Semesteret er målrettet praksiskendskab, hvor der afprøves læringsmål i international kontekst. Semesteret indeholder tillige valgfag. I valgfagsdelen indgår det tværprofessionelle forløb på Københavns Professionshøjskole. Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at du kan agere professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige skel i sammenhænge, hvor professionerne indgår i forskellige typer af samarbejdsformer.

Risikoledelse i virksomheder og operationel kriseledelse, Studieretning: Kriseledelse og Strategisk forebyggelse.

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for risikoledelse, krisehåndtering og fortsat drift (business continuity) i en national og international kontekst. Semesteret fokuserer på at klæde dig på til at lede processer med henblik på at undgå og reducere konsekvenserne af uønskede situationer, håndtere hændelser, begrænse omkostninger og sikre organisationens fortsatte drift. Du introduceres til risikoledelse, og der linkes til strategisk ledelse. Derudover trænes du til at virke i koordinerende funktioner i krisestyringsstabe. På semestret indgår dilemma- og krisestyringsøvelser, hvor du kommer til at indgå i tværfagligt samarbejde omkring håndtering af uønskede hændelser. Semestret indeholder praksisbesøg i udvalgte virksomheder i den offentlige og private sektor.

Risikoledelse i virksomheder og Sikring, Studieretning: Sikkerhed og Sikring.

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for risikoledelse, sikring, projektering af sikringsløsninger, forsikring og fortsat drift (business continuity) i en national og international kontekst. Semesteret fokuserer på at klæde dig på til at arbejde inden for sikkerhed- og sikringsområdet, vurdere sikring- og sikkerhedsløsninger, jura og forsikringsforhold, begrænse omkostninger og sikre organisationens fortsatte drift. Semestret indeholder praksisbesøg i udvalgte virksomheder i den offentlige og private sektor, hvor du ser og løser opgaver i relation til sikring.

Strategisk forebyggelse, innovation og risikoledelse, Studieretning: Kriseledelse og Strategisk forebyggelse.

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for strategisk forebyggelse, innovation og risikoledelse. Undervisningen i strategisk forebyggelse har fokus på forebyggelsesteori, kampagnekommunikation, risikokommunikation og risikoledelse. Formålet er at gøre dig i stand til at skabe adfærdsændringer ved hjælp af forskellige kommunikative metoder og træne dig i at arbejde med risikoledelse og virksomheders fortsatte drift. Undervisningen i innovation fokuserer på, hvordan innovation som metode kan bidrage og anvendes til at udvikle og styrke arbejdet med samfundssikkerhed, risikoledelse og beredskab. I semesteret indgår en praktikperiode, hvor du får mulighed for at anvende viden og metoder fra undervisningen på en praksisnær problemstilling i en beredskabsfaglig kontekst.

Sikkerhed, innovation og risikoledelse Studieretning: Sikkerhed og Sikring.

Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for sikkerhed og sikring, innovation og risikoledelse. Undervisningen i sikkerhed har fokus på sikkerhed på mikro-, meso- og makroniveau samt sikkerhed i relation til bygninger, transport og logistik. Formålet er at bibringe dig en sikkerheds- og sikringsforståelse, og træne dig i at arbejde med risikoledelse og virksomheders fortsatte drift. Undervisningen i innovation fokuserer på, hvordan innovation som metode kan bidrage og anvendes til at udvikle og styrke arbejdet med samfundssikkerhed, risikoledelse, sikkerhed og sikring. I semesteret indgår en praktikperiode, hvor du får mulighed for at anvende viden og metoder fra undervisningen på en praksisnær problemstilling i en sikrings- og sikkerhedsmæssig kontekst.

Videnskabelig metode, valgfag og bachelorprojekt.

Syvende semester har tre delelementer: et valgfag, et metodefag og professionsbachelorprojektet på 20 ECTS.

Valgfag

Valgfagene er tilrettelagt, så de udbudte temaer afspejler aktuelle tendenser i den beredskabsfaglige profession og tilgodeser muligheder for faglig fordybelse. Toningen kan indeholde uddybning af temaer, der i forvejen indgår i uddannelsen eller være supplerende i forhold hertil.

Metodedel

Metodedelen har til formål, at du som studerende tilegner dig færdigheder, der understøtter en selvstændig tilrettelæggelse og udførelse af beredskabsfaglige undersøgelser gennem anvendelse af udvalgte akademiske fremgangsmåder og videnskabsteori.

Bachelorprojekt

Professionsbachelorprojektet omfatter det afsluttende eksamensprojekt. Bachelorprojektet består af en skriftlig og en mundtlig del.

Studieretninger

På studieretningen i ’Kriseledelse og strategisk forebyggelse’ er der to overordnede temaer.

Kriseledelse: indeholder bl.a. stabsarbejde, operativ ledelse i nationale og internationale indsatser, beredskabsfaglig jura og sagsbehandling samt risikoledelse

Strategisk forebyggelse: Fagområdet indeholder forebyggelsesstrategier, forebyggelsesværktøjer, adfærdspåvirkende kampagner og beredskabsfaglig innovation.

På studieretningen i ’Sikkerhed og Sikring’ er der to overordnede temaer.

Sikring som bl.a. indeholder sikring af bygninger, projektering, forsikring, transport og logistik i relation til sikring og jura, samt risikoledelse.

Sikkerhed som bl.a. indeholder trusselsbilleder lokalt, nationalt og internationalt, adfærdspåvirkende kampagner og sikkerhedsforståelse.

Studieform

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen er et fuldtidsstudium.

På studiet bruges en blanding af nyere undervisningsteknikker og traditionel klasseundervisning, praktiske øvelser, caseoplæg, projekter og opgaver, der skal løses såvel i grupper som individuelt.

Københavns Professionshøjskole har derudover et stort netværk i danske og internationale organisationer, hvor der arbejdes med beredskab og sikkerhed, og hvorfra der indhentes foredragsholdere efter behov.

I studieaktivitetsmodellen nedenfor kan du se, hvordan katastrofe- og risikomanageruddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter. 

Internationale muligheder

Som studerende på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen har du mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie. Det kan du gøre ved at tage praktikophold og valgmoduler i udlandet.

Nogle af de internationale muligheder, der er på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, er følgende:

 • Praktikforløb i Kenya, Nepal, Indien, USA, Brasilien, Grønland, Armenien.

Hvis du vil vide mere om vores studie, er du meget velkommen til at deltage i vores Åbent hus-arrangement hvor du kan møde studerende, undervisere og få information om uddannelsen. Åbent hus-arrangementet vil normalt være i slutningen af februar. Derudover er du også velkommen til at kontakte os for mere information om uddannelsen

Praktik

På katastrofe- og Risikomanageruddannelsen har du praktik i samlet 32 uger fordelt på 4 praktikforløb.

Uddannelsen indeholder følgende praktik:

 • 1 uge på beredskabscentrene
 • 10 uger i en offentlig eller privat virksomhed eller afdeling, der arbejder med beredskab eller sikkerhed
 • 10 uger i en offentlig eller privat virksomhed, evt. NGO, i Danmark eller i udlandet, hvor fokus er på internationalt arbejde
 • 11 uger, hvor der enten arbejdes med forebyggelses- og kampagneteori eller med sikkerhed og sikring i en offentlig eller privat virksomhed

Alle praktikforløbene foregår som udgangspunkt et sted i Danmark, mens det 10 ugers praktikforløb med internationalt fokus vil foregå i Danmark eller i udlandet.

Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Information til praktiksteder

Studiestart sommer 2020

Info om studiestart kommer senere.

Adgangskrav

Du skal søge ind på katastrofe- og risikomanageruddannelsen på optagelse.dk i enten kvote 1 eller 2. Der er både studiestart sommer og vinter. Når du søger ind på uddannelsen, kan du enten søge sommer- eller vinterstudiestart eller begge dele.

Specifikke adgangskrav

For at søge ind på katastrofe- og risikomanageruddannelsen skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere:

 • Fysik på C-niveau eller kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau eller geovidenskab på A-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau eller historie på A-niveau

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om suppleringsfag og betinget optagelse. Bemærk at de specifikke adgangskrav skal være bestået inden studiestart.

Har du ikke bestået de specifikke adgangskrav?

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 22. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Kvote 2

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 22. marts kl. 12.00. Du skal have et af følgende adgangsgrundlag for at søge i kvote 2, og du skal opfylde de specifikke adgangskrav:

4 gymnasiale enkeltfag med:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller fysik på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau eller geovidenskab på A-niveau

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
 • Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået.

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau
 • Matematik på C-niveau og
 • Kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen
 • Beståede eksaminer fra andre lange – eller mellemlange videregående uddannelser.
 • Uddannelsesrelevant erhvervsarbejde svarende til 30 t/uge i minimum 3 måneder. F.eks. brandmand, risikokoordinator, nationalt/internationalt humanitært arbejde eller værnepligt i beredskabet.
 • Uddannelsesrelevant socialt fritidsarbejde eller tilsvarende frivilligt arbejde.
 • Arbejde i udlandet af minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Andet erhvervsarbejde af minimum 30 t/uge.
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Motiveret ansøgning
 • Højskoleophold i minimum 3 måneder

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 22. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Har du husket det hele?

Vær sikker: tjek vores sider om Optagelse og vejledning 

Studieliv

Du kan læse til katastrofe- og risikomanager på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og laborant. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar. 

Job og karriere

En uddannelse til katastrofe- og risikomanager er et godt springbræt til et job inden for beredskabet – det kan både være i ind- og udland samt i offentlige og private virksomheder.

 • Beredskabsfaglig specialist
 • Specialist i risikostyring og risikovurdering
 • Risikorådgiver
 • Risk- og sikringskonsulent
 • Beredskabsansvarlig
 • Business Continuity & Security Consultant
 • Enterprise Risk Management-konsulent i en forsikringsmæglervirksomhed
 • Security Manager
 • Safety and Emergency
 • Quality and Risk Coordinator
 • Projektleder

Eksempler på arbejdsgivere: Atkins, Banedanmark, DSB, Femern, Danske Bank, Coop, Københavns Lufthavn, BestSeller, KPMG, FLSmidth, Haldor Topsø.

 • Krise- og beredskabskoordinator
 • Projektkoordinator
 • Projektmedarbejder
 • Assisterende sikkerhedsofficer
 • Konsulent – beredskab og eksplosiver
 • Afdelingsleder
 • Sagsbehandler
 • Awardkoordinator
 • Netværksmedarbejder
 • Deputy Head of Office
 • Projektansvarlig

Eksempler på arbejdsgivere: Red Barnet, Røde Kors, Save the Children International, Folkekirkens Nødhjælp.

Læs videre

Som færdiguddannet katastrofe- og risikomanager kan du læse videre på en række nationale og internationale universiteter, der udbyder master- og kandidatuddannelser, som matcher Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen:

 • Development and International Relations, Aalborg Universitet i Aalborg
 • Global Systems Design, cand.tech., Aalborg Universitet i København
 • Master of Science (MSc) in Environmental Risk, Roskilde Universitet
 • Adaptation, Master’s Programme, Lunds Universitet, Sverige
 • Risk and Safety Management, cand.tech., Aalborg Universitet i Esbjerg
 • Master of Social Sciences in International Security and Law, Syddansk Universitet, Odense
 • Master i risikostyring og sikkerhetsledelse, Universitetet i Stavanger, Norge
 • Samfunnssikkerhet, Universitetet i Stavanger, Norge
 • Master of Sociology: Migration and Ethnic Studies, Universiteit van Amsterdam, Holland
 • MA in Conflict, Security and Development, King’s College London, England
 • Master of Emergency Management, Auckland University of Technology, New Zealand

Kontakt

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til selve uddannelsen, indholdet, opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole eller specialpædagogisk støtte, kan du kontakte studievejledningen. Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen

Sigurdsgade 26
2200 København N
E-mail: krm_info@kp.dk

Studievejledning

Hanne Franklin
Studievejleder
E-mail: HNJE@kp.dk
Tlf.: +45 51 63 25 02

Helle Holmsgaard
Studievejleder
E-mail: HLHO@kp.dk
Tlf.: +45 51 38 04 52

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Udgifter på studiet

Bøger

Du skal regne med at bruge ca. 1.000 kr. på bøger pr. semester. Det er dit eget ansvar at anskaffe bøgerne. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.200 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.