Gå til indhold
En mandlig og en kvindelig radiograf-studerende scanner og undersøger en fantomdukke i Praksis- og Innovationshuset

Radiograf

Bliv radiograf og arbejd med højteknologisk udstyr tæt på mennesker i alle aldre

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Optagelse og vejledning

E-mail: optagelse@kp.dk
Tlf.: 72 48 75 41

Om radiografuddannelsen

Kroppen er forunderlig, og billeder af den kan gøre os klogere på dens funktioner og sygdomme. Som radiograf behersker du en stor viden om teknologi og mennesker, som du bruger til at afdække sygdomme hos mennesker i alle aldre og forskellige livssituationer.

Din viden om anatomi og radiografisk teknologi er en vigtig brik i undersøgelse og behandling af den enkelte patient, og du samarbejder tæt med blandt andet læger, fysikere, sygeplejersker og bioanalytikere.

Studieliv på radiografuddannelsen

Du kan læse til radiograf på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, ergoterapi, fysioterapi og laborant. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar.

Instagram Takeover

Følg vores radiografstuderende en hel uge på studiet, hvor de viser dig rundt i både det faglige og sociale studieliv. Det sker lige ovre på vores Instagram-profil, hvor de har haft Takeover.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Indhold og opbygning

Radiografuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Det er et fuldtidsstudium, der ud over undervisningstimer også består af f.eks. klinisk undervisning (praktik), gruppearbejde, workshops og observationsarbejde.

Uddannelsen begynder med en basisdel, og efter ca. 2 år skal du ønske en af de tre studieretninger; Nuklearmedicinsk billeddiagnostik, Radiologisk billeddiagnostisk og Stråleterapi.

Klinik i udlandet

Som studerende har du mulighed for at tage en del af uddannelsen i udlandet. Københavns Professionshøjskole har formelle samarbejdsaftaler med radiografuddannelser i Sverige, Norge, Finland, Island, Holland, England og Skotland. Desuden er der mulighed for at træffe individuelle aftaler om studieforløb i andre lande.

Vi arrangerer et besøg på en af de afdelinger, vi samarbejder med. Her vil du følges med radiografer, som vil fortælle om deres arbejde, og du får mulighed for at deltage i arbejdet.

Semesteroversigt

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan radiografuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Oversigt over, hvordan uddannelsen til radiograf er opbygget ift. undervisning, klinik, tværprofessionelt forløb og bachelorforløb

Basisdel

De første 2 studieår udgør basisdelen i radiografuddannelsen.
På basisdelen af uddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at udføre almindelige billeddiagnostiske undersøgelser og indgå i enkelte stråleterapeutiske og billedvejledte behandlingsforløb.

Grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på patientforløb ved alment forekommende røntgen- og CT-undersøgelser og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi

Semestret omfatter grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografiske undersøgelses- og behandlingssituationer. Semestret retter sig mod mødet med patienten i relation til planlægning, udførelse og evaluering af almindeligt forekommende undersøgelser og behandlinger i den radiologiske, nuklearmedicinske og stråleterapeutiske praksis. Semestret omfatter ligeledes evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode anvendt i praksis.

Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb med fokus på alment forekommende røntgen-, CT – og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi

Temaet omfatter viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode.

Viden om radiografi i patientforløb med fokus på CT -, MR- og komplekse røntgenundersøgelser

Temaet har fokus på et nuanceret samfunds- og humanvidenskabeligt blik på relationen mellem patient og radiograf, herunder etiske dilemmaer i radiografi. Temaet omfatter ny og udvidet viden inden for radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, radiografisk billeddannelse, sundhedsjura, patientsikkerhed, farmakologi, evidensbaseret radiografi samt videnskabsteori og metode.

Færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved komplekse røntgen-, CT og MR-undersøgelser

Temaet omfatter færdigheder og kompetencer i planlægning, udførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder grundlæggende MR-, komplekse røntgen- og CT-undersøgelser. Temaet har endvidere fokus på omsorg, kommunikation og etik i relation til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer. Temaet har endvidere fokus på det tværprofessionelle samarbejde som grundlag for sammenhængende patientforløb.

Studieretninger

På radiografuddannelsens 5. og 6. semester specialiserer du dig inden for 1 af de 3 studieretninger. Herefter samles holdet igen på 7. semester, uanset hvilken studieretning du har valgt.

Studieretningen Nuklearmedicinsk billeddiagnostik retter sig primært mod sygehusenes klinisk fysiologiske afdelinger.
Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere humanbiologiske analyser samt nuklearmedicinske undersøgelser.

5. semester

Specialiseret viden om billeddannende udstyr, anden teknologi og radiografi i patientforløb med fokus på klinisk fysiologiske- og nuklearmedicinske undersøgelser

6. semester

Færdigheder og kompetencer i specialiseret radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved klinisk fysiologiske- og nuklearmedicinske undersøgelser

7. semester

Perspektiveret viden om og færdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi

7. semester er fælles for alle radiografstuderende uanset studieretning.

Studieretningen Radiologisk billeddiagnostik retter sig primært mod sygehusenes billeddiagnostiske afdelinger. Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere radiologisk billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger af mennesker.

5. semester

Specialiseret viden om billeddannende udstyr, anden teknologi og radiografi i patientforløb med fokus på røntgen-, ultralyd- og MR-undersøgelser

6. semester

Færdigheder og kompetencer i specialiseret radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved røntgen-, ultralyd- og MR-undersøgelser

7. semester

Perspektiveret viden om og færdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi

7. semester er fælles for alle radiografstuderende uanset studieretning.

Studieretningen Stråleterapi retter sig primært mod sygehusenes stråleterapiafdelinger.

Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere strålebehandlingsforløb og behandlingsteknik ved udvalgte kræftformer.

5. semester

Specialiseret viden om billeddannende udstyr, anden teknologi og radiografi i patientforløb med fokus på planlægning og udførelse af stråleterapeutiske behandlinger

6. semester

Færdigheder og kompetencer i specialiseret radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved planlægning og udførelse af stråleterapeutiske behandlinger

7. semester

Perspektiveret viden om og færdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi

7. semester er fælles for alle radiografstuderende uanset studieretning.

Klinisk undervisning (praktik)

I den kliniske del af uddannelsen lærer du at udføre de mange forskellige undersøgelser, som en radiograf kan udføre. Den kliniske undervisning foregår på hospitaler i Region Hovedstaden og tilrettelægges efter, hvilke specialer de enkelte hospitaler kan tilbyde. Den kliniske undervisning er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Valgfrie elementer

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Adgangskrav

For at søge ind på radiografuddannelsen via kvote 1, skal du have en dansk gymnasial eksamen og du vurderes udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

Fra optagelsen 2024 kræves dansk A-niveau for alle ansøgere med gymnasial eksamen.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 15. marts kl. 12.00. Du skal søge i kvote 2, hvis du har ét af følgende adgangsgrundlag:

Gymnasiale enkeltfag

4 gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på C-niveau og
 • to af følgende fag: Biologi på B-niveau, Bioteknologi på A-niveau, Fysik på B-niveau, Kemi på B-niveau, Matematik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
 • Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med bestemte fag

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau og
 • to af følgende fag: Biologi på B-niveau, Bioteknologi på A-niveau, Fysik på B-niveau, Kemi på B-niveau, Matematik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen
 • Karakterer og niveauer i Fysik og Matematik
 • Beståede eksaminer på en anden mellemlang eller lang videregående uddannelse
 • Relevant erhvervsarbejde, hvor du har arbejdet med mennesker, min. 3 mdr. á 30 timer/uge
 • Andet erhvervsarbejde min. 3 sammenhængende mdr. á 30 timer/uge
 • Højskoleophold min. 3 mdr.
 • Udlandsophold min. 3 sammenhængende mdr.
 • Frivilligt arbejde min. 3 sammenhængende mdr.
 • Militærtjeneste
 • Motiveret ansøgning

Din ansøgning i kvote 2 vil blive vurderet højere, hvis du opfylder flere af disse vurderingskriterier.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Nyhedsbrev

Vil du modtage information om Åbent Hus-arrangementer, ansøgningsfrister og ledige pladser på KP? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Studiestart sommer 2022

Dato: 31. august 2022, kl. 09.00

Sted: Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26, 2200 København N – Vi tager imod i forhallen og efterfølgende i lokale SIG.A324

Job og karriere

På radiografuddannelsen på Københavns Professionshøjskole bliver du uddannet inden for 1 af disse 3 studieretninger:

 • Radiologisk billeddiagnostik
 • Nuklearmedicinsk billeddiagnostik
 • Stråleterapi

Valget af studieretning er som oftest med til at forme dit arbejdsliv.

Som radiograf arbejder du typisk på et hospital og har ansvar for at udføre mange forskellige slags undersøgelser og behandlinger – både almindelige røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte og lunger og mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Jobmuligheder uden for hospitaler er fx:

 • Ansat i et privat firma som produktspecialist eller sælger
 • Industriradiograf – fx opgaver med kvalitetssikring af industrielle materialer
 • Underviser på uddannelsesinstitutioner

Læs videre

Med en afsluttet radiografuddannelse kan du kalde dig professionsbachelor i radiografi. Det giver dig flere muligheder for en master-, diplom- og kandidatuddannelser inden for fx sundhed, teknologi og ledelse. Nogle radiografer vælger at videreuddanne sig i udlandet – der er bl.a. gode og relevante masteruddannelser i Norge og England.

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Løn som radiograf

Radiografernes løn og pension reguleres jævnligt gennem de gældende overenskomster.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Mandag, onsdag og fredag: kl. 09.00-11.30
Tirsdag og torsdag: kl. 12.30-14.30

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Mandag, torsdag, fredag: 9.00-11.00.
Tirsdag: 9.00-11.00 og 15.00-17.00

Adresse

Sigurdsgade 26
2200 København N
E-mail: phm_rad@kp.dk

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Transport

Radiografstuderende skal påregne at komme i klinik på afdelinger i såvel Region Hovedstaden som i Region Sjælland i løbet af den samlede uddannelse.
Der er transporttid og transportudgifter forbundet med at være i klinik. Enkelte hospitaler tilbyder bolig i afgrænsede perioder.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.