Gå til indhold

Information om coronavirus

En mandlig og en kvindelig studerende fra socialrådgiveruddannelsen diskuterer gruppearbejde

Socialrådgiver

Bliv socialrådgiver og gør en forskel for marginaliserede og socialt udsatte mennesker

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Charlotte Fog Eckhaus/ chfe@kp.dk

Eva Aggernæs / evaa@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Som socialrådgiver vejleder og rådgiver du mennesker med sociale problemer. Du skal løse konflikter og skabe forandringer i andre menneskers liv, når de ikke selv magter det.

Socialrådgiveruddannelsen klæder dig på til at forstå sammenhængen mellem det sociale arbejdes teorier, metoder og praksis. Du lærer at handle reflekteret i forhold til de økonomiske, politiske og juridiske rammer, som velfærdsstaten sætter for det sociale arbejde.

Studieliv

Du kan læse til socialrådgiver på Campus Kronprinsesse Sofies Vej på Frederiksberg, på Campus Nordsjælland i Hillerød og på KP Bornholm. Socialrådgiver-faget er traditionelt kendt for at have et stærkt fagligt engagement. På Kronprinsesse Sofies Vej er der kun socialrådgiver-studerende, hvor du på Nord og Bornholm vil dele adresse med studerende fra andre uddannelser.

Indhold og opbygning

Socialrådgiveruddannelsen er en modulopbygget professionsbachelor, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Det er en fuldtidsuddannelse med mange forskellige studieaktiviteter, der varierer, alt efter hvilke fag og temaer der undervises i. Undervisningen foregår som udgangspunkt på små hold med ca. 35 studerende.

Ud over praksiskobling arbejdes der med en bred vifte af pædagogiske undervisningsmetoder som PBL-baseret læring, projektarbejde, værkstedskurser, feltbesøg, færdighedstræning, udviklingsarbejde og praksisnære og professionsrettede øvelser for at sikre, at du opnår videns-, færdigheds- og kompetencemål.

Som studerende kan du enten tage et semester eller praktikophold i udlandet. Det kan f.eks. være institutioner/NGO’er, danske NGO’er med projekter i udlandet og offentlige institutioner, der svarer til kommunalt niveau. Tidligere studerende har tidligere været i praktik i lande som USA, Canada, Indien og New Zealand samt lande i Afrika bl.a. Sydafrika.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan socialrådgiveruddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til socialrådgiver er opbygget ift. undervisning, praktik og valgmodul

Studieretninger

Når du læser til socialrådgiver på Københavns Professionshøjskole, kan du vælge mellem 3 forskellige studieretninger.

Den klassiske studieretning har fokus på forståelsen af sociale problemer og socialt arbejde i et aktuelt og historisk og perspektiv. Der lægges vægt på en dansk, velfærdsstatslig sammenhæng, men med inddragelse af internationale perspektiver.

Du får viden og færdigheder om socialrådgivning i teori og praksis og indgående kendskab til socialt arbejde med fokus på ledighed og beskæftigelse, børn, unge og familier og udsatte grupper. Du lærer desuden at forstå og handle inden for de politiske, juridiske og økonomiske rammer, som velfærdsstaten sætter for det sociale arbejde.

Den klassiske studieretning udbydes på Frederiksberg og Bornholm. På Bornholm udbydes uddannelsen ikke hvert år. Næste optag er i 2020.

Modulerne på denne studieretning er de samme som den klassiske studieretning, men indholdet er tonet i interkulturel/international retning. Det betyder, at der undervises i sociale problemer og socialt arbejde i en globaliseret verden præget af mangfoldighed og diversitet. Der er fokus på betydningen af et interkulturelt/internationalt perspektiv i forståelsen af sociale problemer og socialt arbejde – i Danmark såvel som uden for Danmark og i EU.

Som studerende på denne studieretning vil du få mulighed for at beskæftige dig med socialt arbejde og sociale problemstillinger i et globalt perspektiv, og samtidig vil du blive udfordret til at bringe et globalt perspektiv ind i det lokale arbejde. Der er mulighed for – men ikke krav om – at praktikperioden kan afvikles i udlandet.

Denne studieretning udbydes på Frederiksberg

Denne studieretning har særligt fokus på det sociale arbejde i offentlige, private og frivillige institutioner, der arbejder med udsatte og sårbare mennesker uden for forvaltningen. I undervisningen inddrages en bred vifte af metoder og redskaber knyttet til sociale og pædagogiske indsatser med henblik på rådgivning, behandling, motivations-, omsorgs- og relationsarbejde.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med pædagoguddannelsen. Det fælles udbud med pædagoguddannelsen har til formål at styrke dine kompetencer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem forvaltning og institutioner og mellem forskellige grupper af professionelle.

Samlæsningen mellem de to uddannelser giver mulighed for etablering af et innovativt lærings- og refleksionsrum, hvor de studerende følger og lærer af hinandens professionspraksis under praktik og feltbesøg.

Denne studieretning udbydes i Hillerød

Obligatoriske moduler

Modulet har fokus på sociale problemer på individ-, gruppe – og samfundsniveau. Modulet har endvidere fokus på socialt arbejdes praksis, herunder socialrådgiverens roller og metodeanvendelse. Du introduceres til teorier om sociale problemer og deres årsager samt til juridisk metode og grundlæggende retlige principper i udøvelsen af socialt arbejde.

Modulet har fokus på socialrådgivning i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Der lægges vægt på velfærdsstatens politiske, økonomiske og juridiske rammesætning og dens betydning for professionens videns- og praksisgrundlag. Socialrådgiverprofessionens udvikling ses i et nationalt og internationalt perspektiv.

Modulet har fokus på socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap. Der er fokus på sociale problemer relateret til f.eks. psykiske lidelser, handicap, misbrug, kriminalitet, hjemløshed og prostitution. Der lægges vægt på indsatser og metoder i socialt arbejde, herunder rehabilitering og samarbejdet med sundhedssektoren.

Modulet har fokus på socialt arbejde på beskæftigelsesområdet. Der er fokus på ledighed, arbejdsfastholdelse og forsørgelse og den politiske regulering og organisering heraf. Der lægges vægt på indsatser og metoder i socialt arbejde, herunder rehabilitering og samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer.

Modulet har fokus på socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier herunder. Der lægges vægt på sociale problemer samt forebyggende indsatser og helhedsorienteret undersøgelsesarbejde. Der inddrages metoder og redskaber knyttet hertil, og du vil blive introduceret til det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.

Modulet har fokus på den politiske og økonomiske organisering af socialt arbejde og betydningen heraf for professionsudøvelsen. Der inddrages forskellige typer af offentlige, private og frivillige organisationer. Modulet er praktikforberedende og lægger vægt på socialrådgiverens funktioner og roller i organisationen, herunder myndighedsrollen.

Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give dig mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes vidensgrundlag i en konkret professionssammenhæng. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende.


På socialrådgiveruddannelsen skal du i praktik i 5 måneder på 4. semester.

Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab. Du skal opnå selvstændighed i din udøvelse af socialt arbejde og forståelse for den professionelle rolle som socialrådgiver.

Praktikstederne ligger i Region Hovedstaden og omfatter kommunale, regionale, statslige og private/selvejende institutioner. I kommunerne er der bl.a. mulighed for at komme i praktik inden for børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet, beskæftigelsesområdet eller på området for misbrugsbehandling.

Institutioner under staten har især praktikpladser inden for kriminalforsorgen.

I regionerne har du mulighed for at komme i praktik på bl.a. sygehuse, i distriktspsykiatrien eller på et misbrugscenter.

Praktikken er fuldtid og ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Information til praktiksteder

Modulet har fokus på socialrådgiverens samarbejde i praksis med andre professioner inden for og på tværs af sektorer med henblik på en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Der lægges vægt på muligheder og barrierer for planlægning og implementering af samarbejde i forskellige organisatoriske sammenhænge.

Modulet har fokus på udvikling af det sociale arbejde gennem dokumentation, kvalitetssikring og evaluering. Der lægges vægt på forskellige projektarbejdsmetoder, innovation og socialt entreprenørskab. Der inddrages relevante perspektiver, teorier og metoder til dokumentation, evaluering samt kvalitetssikring.

På Interkulturel og international studieretning foregår modulet på engelsk og henvender sig også til udenlandske studerende.

Modulet har fokus på udvikling og forskningsbasering af socialt arbejde som fag og profession. Der lægges vægt på vidensformer, videnskabsteori, projektdesign og konkrete metoder til at skabe viden om og udvikle socialt arbejdes praksis. Modul 12 svarer til i alt 5 uger.

Bachelorprojektet udarbejdes i relation til en praksisnær problemstilling, der skal være central for faget og professionen. Problemstillingen godkendes af uddannelsesinstitutionen. Du skal i bachelorprojektet anvende og reflektere over professionens vidensgrundlag og grundlæggende akademiske arbejdsmetoder i undersøgelse af projektets problemstilling. Du kan under udarbejdelse af bachelorprojektet samarbejde med en privat, frivillig eller offentlig virksomhed.

Bachelormodulet varer 15 uger.

Valgmoduler

På 5. og 6. semester skal du vælge 2 valgmoduler. Her skal du vælge mindst et af de obligatoriske valgmoduler og et andet valgfrit modul. Du kan også vælge begge obligatoriske valgmoduler. De 2 obligatoriske valgmoduler kan læses på alle 3 udbudssteder. Hvad angår de valgfrie valgmoduler, skal du orientere dig under valgmodulet for udbudsstedet.

Obligatoriske valgmoduler

Dette valgmodul er en forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn.

Der er fokus på socialfaglige vurderinger og foranstaltninger for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier. Der lægges vægt på dybere kendskab til foranstaltningerne set i sammenhæng med problemforståelse, undersøgelsesarbejdet og rammerne for indsatsen.

Dette valgmodul er en forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn.

Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige beskæftigelsesmæssige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen. Der lægges vægt på et dybere kendskab til arbejdsmarkedet og samarbejdet med offentlige og private aktører herunder virksomheder.

Valgfrie valgmoduler

Dette valgmodul er en forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn.

Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen. Der lægges vægt på et dybere kendskab til udvalgte målgrupper og samspillet mellem forskellige sociale problemstillinger. Derudover lægges vægt på kendskab til og samarbejde med centrale aktører inden for social- og sundhedsområdet herunder frivillige organisationer, patientforeninger og brugerorganisationer.

Modulet har fokus på socialt arbejde i praksis. Formålet er at understøtte den professionelle dannelse ved at inddrage den studerendes egne erfaringer fra lønnet eller frivilligt arbejde og dermed styrke sammenhængen mellem læring på uddannelsen og læring i praksis. Pædagogisk bliver modulet planlagt som en vekselvirkning mellem træning af konkrete færdigheder og kompetencer i det lønnede eller frivillige arbejde og teoretisk refleksion på uddannelsen med afsæt i eksisterende viden om socialt arbejde. Deltagelsen på modulet forudsætter, at den studerende selv har skaffet sig professionsrelevant arbejde, der kan godkendes af uddannelsen inden modulopstart. Det kan være i kommunale, regionale, statslige og private/selvejende institutioner, der beskæftiger sig med socialt arbejde.

Valgmodulet udvider og uddyber professionsperspektivet på socialt arbejde ved at kigge udover Danmarks grænser for at kvalificere de studerende til at arbejde internationalt med sociale problemer knyttet til krig, konflikt, nødhjælp, bistands- og udviklingsarbejde. Der er fokus på kollektive indsatser og metoder, og på samspillet mellem sundhed, fattigdom og sociale problemer.

Modulet har fokus på socialt og pædagogisk arbejde i offentlige, private og frivillige institutioner, der arbejde med udsatte og sårbare mennesker udenfor forvaltningen. Der inddrages en bred vifte af kollektive og kreative indsatser og metoder knyttet til sociale og pædagogiske indsatser med henblik på rådgivning, behandling, motivations-, omsorgs- og relationsarbejde med forskellige grupper af udsatte. Modulet har til formål at udvide professionsperspektivet på socialt arbejde i krydsfeltet til den traditionelle socialpædagogik.

The aim of the course is to qualify social work with young adults. You will explore different subcultures and groups of young adults with various social problems, and how these are addressed politically and professionally in a comparative perspective. You will focus on social practices, organizations and methods in social work related to Youth at risk or in a marginalized position. The course includes a range of field visits and practice related exercises.

Studiestart vinter 2021

Information om dato, tidspunkt og mødested kommer

Adgangskrav

For at søge ind på Socialrådgiveruddannelsen via kvote 1, skal du have en dansk gymnasial eksamen og du vurderes udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen:

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 15. marts kl. 12.00. Du skal have et af følgende adgangsgrundlag for at søge i kvote 2.

Gymnasiale enkeltfag

4 gymnasiale enkeltfag med:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau og
 • Psykologi på C-niveau

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
 • Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau og
 • Samfundsfag på C-niveau eller Naturfag på C-niveau.

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau eller Naturfag på C-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning
 • Relevant erhvervsarbejde min. 6 mdr. og min. 30 timer ugentligt, f.eks. inden for det sociale eller sundhedsmæssige område.
 • Samfundsrelevante ulønnede aktiviteter, f.eks. frivilligt arbejde, tillidsposter eller ungdomsarbejde. Intet minimumskrav.
 • Udlandsophold og højskoleophold af mindst 12 ugers varighed.
 • Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Vi har ledige pladser på enkelte uddannelser, med studiestart til september og februar.
Så hvis du ikke fik søgt i tide, kan du på denne side www.kp.dk/lp/ledige-pladser/ få et overblik over hvilke uddannelser, der tilbyder ledige pladser.

For at komme i betragtning til en ledig plads, skal du opfylde adgangskravene til uddannelsen. Både ansøgere, der normalt skal søge i kvote 1 og kvote 2, kan søge ind på ledige pladser.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

Den lave arbejdsløshed som socialrådgiver giver dig gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet. Samtidig er der mange jobmuligheder, både inden for det offentlige og private arbejdsmarked.

Mange færdiguddannede socialrådgivere får arbejde som rådgivere i de kommunale og regionale forvaltninger. Det kan fx være inden for arbejdsområder som børn, unge og familier, aktivering, pensionsforhold, integration af flygtninge og indvandrere eller i mere projektorienterede arbejdsområder.

Der findes også spændende arbejdsområder for socialrådgivere i kriminalforsorgen, dagbehandlingstilbud, distriktspsykiatrien, fagforeninger på hospitaler og revaliderings- og døgninstitutioner. Socialrådgivere arbejder også som undervisere, fx på socialrådgiveruddannelserne, pædagoguddannelserne og på social- og sundhedsskoler.

Mange private organisationer og virksomheder har socialrådgivere ansat. Traditionelt har socialrådgivere arbejdet i store private organisationer som Kræftens Bekæmpelse, Mødrehjælpen mv. Gennem de senere år har jobmulighederne bredt sig til bl.a. større virksomheders personaleafdelinger, pensionskasser og internationale organisationer, der er udstationeret mange steder i verden, fx Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Nogle socialrådgivere vælger også at blive selvstændige og bl.a. udføre konsulentopgaver for kommuner.  

Læs videre

Hvis du gerne vil læse videre på kandidatniveau, efter du har afsluttet din bachelor, er der forskellige muligheder:

 • Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet (tidligere DPU)
 • Roskilde Universitet
 • Cand.soc. i samfundsvidenskabelig jura på Københavns Universitet

Som socialrådgiver har du derudover mulighed for at efteruddanne dig på forskellige niveauer, fx med en diplomuddannelse.

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Socialrådgiveruddannelsen
Kronprinsesse Sofies vej 35
2000 Frederiksberg
E-mail: phm_isa@kp.dk

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00. Onsdag: 16.00-18.00

OBS: På grund af de seneste justerede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, er vores booking og drop-in vejledning foreløbigt lukket. Vores mail og telefoner er fortsat åbne, så du er velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder.

Eva Skjerne Aggernæs

Studievejleder

+45 51 38 04 13

Charlotte Fog Eckhaus

Studievejleder

+45 51 38 03 99

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Vi kan samtidig henvise til eVejledning, hvis du skulle have flere spørgsmål.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: su@kp.dk
Telefon: 41 89 92 92.

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.