Gå til indhold
Der er mange mennesker og aktiviteter på torvet mellem bygningerne på campus carlsberg, som her ses gennem glasfacaden.

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling på Københavns Professionshøjskole (KP) skaber ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de professioner, vi uddanner til. Forskning og udvikling i undervisning og praksis er en af de fire vigtige prioriteter i KP's strategiske retning ”Fælles om fremragende undervisning".

Praksisnær forskning og udvikling ind i undervisningen

Et mål for KP er at få mere praksisnær forskning og udvikling ind i undervisningen på vores uddannelser. Det er velkendt, at omsætning af resultater af forskning og udvikling i undervisning og praksis ikke sker automatisk. Derfor er der grund til at sætte fokus på, hvordan KP sikrer denne omsætning.

For at nå målet arbejder KP bl.a. med, at

  • alle, der er aktive inden for forskning og udvikling, også underviser i varierende omfang
  • der er relevante fora til videndeling
  • forsknings- og udviklingsaktiviteter resulterer i materiale, der kan bruges i undervisningen

Forskning og udvikling, der besvarer udfordringer i praksis

Det er et mål, at forskning og udvikling på KP har relevans for de væsentlige samfundsudfordringer, som vores professioner skal bidrage til at håndtere. KP’s forskning og udvikling skal sætte professionerne i stand til at varetage en mere kvalificeret opgaveløsning i forhold til de borgere eller virksomheder, de arbejder for, ved at skabe konkrete løsninger og på andre måder kvalificere det professionelle handlerum.

Det gør vi bl.a. ved at

  • udvikle og afprøve redskaber, handleformer, metoder og interventioner for professionerne i praksis
  • have fokus på forskningsprojekternes potentiale for skalering til mange professionsudøvere

Oversigt over forskningsprogrammer

KP’s forsknings- og udviklingsaktiviteter er organiseret i forskningsprogrammer. Hvert forskningsprogram er rettet mod en helt central samfundsmæssig udfordring, som en eller flere professioner skal bidrage til at løse. Nedenfor finder du en liste over KP’s forskningsprogrammer. På det enkelte programs side kan du læse om programmets formål, centrale satsninger og projekter samt finde kontaktoplysninger på de ansvarlige og links til UC-viden, hvor du kan læse mere om de enkelte projekter.

Større initiativer

Københavns Professionshøjskole er med i flere større initiativer, programmer og partnerskaber.

Playful Learning

Langsigtet partnerskab mellem alle landets professionshøjskoler og LEGO Fonden for at udvikle og fremme en legende tilgang til udvikling, læring og trivsel.

Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive

10-årigt forsknings- og udviklingsprogram med det formål at skabe indsigt i tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og at udvikle læse- og skrivepædagogikken på området.

Forskningsetisk Udvalg på KP 

Københavns Professionshøjskole har i 2019 nedsat et Forskningsetisk Udvalg ved KP (FU) for at fremme og rådgive om god videnskabelig praksis på KP. Udvalget har desuden i løbet af 2020 udarbejdet en politik for ansvarlig forskning på KP.

FU skal medvirke til at sikre, at der på KP sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed i sager om videnskabelig uredelighed.

Udvalget kan kontaktes på forskningsetiskudvalg@kp.dk

Sager anmeldes ligeledes ved henvendelse til forskningsetiskudvalg@kp.dk

Bente Larsen, Biblioteket
Nana Katrine Vaaben, Videreuddannelsen
Henrik Hersom, Det Lærerfaglige Fakultet
Vakant, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet
Benjamin Miguel Olivares Bøgeskov, Det Sundhedsfaglige Fakultet (formand)
Martin Bayer, FoU-ledelsesnetværket
Erik Caparros Højbjerg, FoU chef (født medlem)

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Erik Caparros Højbjerg
Forsknings- og Udviklingschef
erih@kp.dk
+45 41 89 75 65

Lisa Brønnum
Chefkonsulent
lsbr@kp.dk