Gå til indhold
Børnehavebørn

Nyt nationalt forskningscenter skal sikre den bedste start på livet

Børnenes første leveår er afgørende for, hvordan de klarer sig senere i livet. Derfor opretter Københavns Professionshøjskole, Novo Nordisk Fonden, LEGO Fonden og TrygFonden et nyt tværfagligt forskningscenter med særlig fokus på de mindste børn. I centerets arbejde skal forskning og praksis gå hånd i hånd med henblik på at styrke indsatsen for at sikre vores børns trivsel.

Alle børn fortjener den bedste start på livet. Et børneliv fyldt med leg og bevægelse, gode børnefællesskaber og trygge og støttende relationer, der klæder barnet på til at håndtere udfordringer og gribe alt det gode. På den længere bane ved vi fra forskningen, at gode børneliv også giver de bedste forudsætninger for at få et godt og sundt voksenliv med høj livskvalitet.

I Danmark spiller vores dygtige velfærdsprofessionelle en vigtig rolle, når de møder børnene og familierne i løbet af deres opvækst. Især fordi langt de fleste børn tilbringer en væsentlig del af deres barndom sammen med andre børn i vuggestue og børnehave.

Men hvordan kan pædagogen, jordemoderen, sundhedsplejersken, socialrådgiveren, ergoterapeuten, fysioterapeuten og den psykomotoriske terapeut blive bedre til at hjælpe og støtte de små børn og deres familier? Og hvordan kan de udvikle deres professionelle dømmekraft?

Det skal et nyt forskningscenter, Center for Bedre Børneliv, gøre os klogere på. Københavns Professionshøjskole etablerer centeret med støtte fra Novo Nordisk Fonden, LEGO Fonden og TrygFonden, der bevilger op til 250 millioner kroner i en periode på op til 10 år.

Centeret vil i Danmark være det første fondsfinansierede forskningscenter af den størrelse, der placeres på en professionshøjskole, hvor man netop uddanner de velfærdsprofessionelle. Dermed kan centerets viden omsættes direkte i uddannelsen af fremtidens pædagoger, socialrådgivere, jordemødre, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykomotoriske terapeuter.

Derudover skal centeret skabe et bedre vidensgrundlag for praksis på området, så det professionelle arbejde med at støtte små børn og deres familier styrkes. Således vil centeret drive praksisnær og tværprofessionel forskning i tæt kobling til virkeligheden.

”Der er i dag allerede stærk forskning på området, men vi vil have særligt fokus på at skabe helhedsløsninger på tværs af alle de fagprofessionelle, der omgiver små børn og deres familier i de første år”, forklarer dekan Annegrete Juul fra det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole.  

Annegrete Juul, dekan for det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole
Annegrete Juul, dekan for det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole

Danmark har en lang en tradition for at investere i støtte til små børn og deres familier. Stort set alle gravide ser en jordemoder, nyfødte og deres familier en sundhedsplejerske, ligesom langt de fleste børn går i dagtilbud. Men vores stolte traditioner og professionelle praksis er under pres, og trods store investeringer ligger Danmark stadig under OECD-gennemsnittet, når det kommer til at modvirke konsekvenserne af ulighed for børns fysiske, mentale og sociale trivsel.  

Professionshøjskolerne modtager kun få offentlige midler til forskning, hvilket gør støtten fra Novo Nordisk Fonden, LEGO Fonden og TrygFonden helt afgørende. Denne finansiering vil muliggøre opbygning af nødvendig viden og kapacitet inden for området og sætte professionsrettet og praksisnær forskning i frontlinjen af løsninger for børn i alderen 0-6 år og deres familier.  

”Vi ved, at leg styrker børns livskvalitet, udvikling og livslange læring. Derfor er vi særligt begejstrede for, at ’Center for Bedre Børneliv’ undersøger legens rolle i forhold til børns sociale, mentale og fysiske trivsel i de tidlige år. Og at centret fokuserer på at omsætte den nye viden til praksis, så børn i Danmark kommer til at opleve resultaterne af centrets arbejde direkte”, fortæller Michael Stahl, landedirektør for LEGO Fonden i Danmark.  

”Jordemødre, sundhedsplejersker, pædagoger og socialrådgivere kan have afgørende betydning for børns tidlige udvikling, og de gør dagligt et stort arbejde for at støtte børn og forældre. Vi vil gerne bidrage til, at disse fagprofessionelle får endnu stærkere kompetencer, så flere børn får den bedste start på livet, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt”, siger projektchef Frederik Mühldorff Sigurd fra TrygFonden.   

”Velfærdsprofessionelle bidrager til at fremme vores børns sundhed og udvikling tidligt i livet, og dermed er de også et vigtigt led i den fælles indsats for at sætte ind over for en stigende ulighed i sundhed, som vi er meget optagede af. Ved at indgå i tæt samspil med praksis, vil centeret bane vej for ny viden, der hurtigt kan integreres og gøre nytte for børn og familier og i uddannelsen af de kommende generationer af velfærdsprofessionelle,” siger Flemming Konradsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.   

Center for Bedre Børneliv ventes at åbne i august 2024, og åbningen vil blive markeret med forskellige aktiviteter på Københavns Professionshøjskole.

FAKTA

Center for Bedre Børneliv har fire hovedambitioner:   

 • Skabe et betydeligt kvalitetsløft i de velfærdsprofessionelles kompetencer og praksis med henblik på en positiv indvirkning på børn og familiers liv. 
 • Realisere fremragende forskningsbidrag inden for støtte til små børn og deres familier, omsætning af forskning til praksis, og kompleks interventionsforskning. 
 • Fostre bedre forståelse og samarbejde mellem interessenter på området mhp. bedre rammer for videre udvikling af de fagprofessionelles støtte til børn og forældre 
 • Opbygge forskningskapacitet og fostre en ny generation af forskere i Danmark med fokus på forskning, der adresserer behov og udfordringer i praksis og styrker de fagprofessionelles praksis til gavn for de små børn og deres forældre.

Center for Bedre Børneliv er bygget op om fire forskningsprogrammer, som på hver deres måde skal være med til at understøtte den bedste start på børnelivet:  

 • Tilknytning og forældreskab 
 • Leg og børnefællesskaber 
 • Bevægelse, sanser og leg 
 • Lige muligheder for alle børn 

Center for Bedre Børneliv får økonomisk støtte af Novo Nordisk Fonden, TrygFonden og LEGO Fonden med op til 250 millioner kroner i op mod 10 år. Derudover har centeret på nuværende tidspunkt opbakning fra en lang række samarbejdspartnere: 

 • Nationale vidensmiljøer: Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, KU, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, AU, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, TrygFondens Børneforskningscenter, AU, SCOPAS – Formning af viden, begreber, praksis og forandringer i socialt arbejde, AAU, Tænketanken DEA, De øvrige professionshøjskoler: Absalon, UCL, UCN, UC Syd og VIA   
 • Internationale vidensmiljøer: Children’s Social Care Research and Development Centre (CASCADE), Cardiff University, Centre for Maternal & Child Health Reseach, University of London, Forskningsgruppe ”Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole”, OsloMet, Forskningsgruppe ”Livskvalitet i barnehagen”, OsloMet
   
 • Civilsamfund: Børns Vilkår, FOLA Forældrenes Landsorganisation, Mødrehjælpen, Red Barnet, Røde Kors
   
 • Faglige organisationer: Dansk Socialrådgiverforening, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Jordemoderforeningen, Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)

 • Offentlige myndigheder: Kommuner på tværs af landet, Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 

For yderligere oplysninger:

Michael Duus Andersen

Pressechef, Københavns Professionshøjskole

+45 23 44 53 83

Karen Bøgedal

Projektchef, TrygFonden

+45 30 56 34 32

Nils Eskestad

Senior Corporate Writer, Novo Nordisk Fonden

+45 30 23 29 04

Rikke Bruntse Dahl

Senior Communications Specialist, LEGO Fonden

+45 53 19 54 31