Gå til indhold

Center for Bedre Børneliv

Professionsrettet forskning til de 0-6-årige.

Børn i børnehave

Om Center for Bedre Børneliv

Børnenes første leveår er afgørende for, hvordan de klarer sig senere i livet. Center for Bedre Børneliv er et tværfagligt forskningscenter som har særligt fokus på de mindste børn.

Alle børn fortjener den bedste start på livet. Et børneliv fyldt med leg og bevægelse, gode børnefællesskaber og trygge og støttende relationer, der klæder barnet på til at håndtere udfordringer og gribe alt det gode. Vi ved fra forskningen, at gode børneliv også giver de bedste forudsætninger for at få et godt og sundt voksenliv med høj livskvalitet. Derfor åbner Københavns Professionshøjskole Center for Bedre Børneliv i efteråret 2024.

Danmark ligger under OECD-gennemsnittet, når det kommer til at modvirke konsekvenserne af ulighed blandt børns fysiske, mentale og sociale trivsel og udvikling. Det er der en række årsager til, bl.a. manglende tværprofessionelt samarbejde omkring børn og familier, problemer med rekruttering og fastholdelse på tværs af professioner, manglende viden om professionernes praksis og problemer med at omsætte viden til praksis.

Hvad er professionsrettet forskning?

Professionsrettet forskning har den professionelle dømmekraft som udgangspunkt. Fagprofessionelles faglighed består i høj grad i at handle ved hjælp af dømmekraft. At bruge sin professionelle dømmekraft betyder at bruge sin faglige viden og erfaring til at vurdere, hvad der er den bedste handling i en given situation. Dømmekraften hviler på viden, færdigheder og professionsetik og udvikles løbende gennem ny viden, træning og faglig refleksion.

Den professionelle dømmekraft er omdrejningspunktet for forskningen i Center for Bedre Børneliv. Det betyder konkret, at vi udvikler ny viden og metoder i tæt samarbejde mellem praktikere og forskere og hele tiden med øje for, hvordan vores arbejde kan bidrage til at styrke den professionelle dømmekraft. Det betyder også, at vi afsøger nye veje til at understøtte fagprofessionelle i at opøve ekspertise som led i udvikling, afprøvning og spredning af ny viden og lovende metoder.

Centeret vil adressere tre udfordringer

 • Det eksisterende vidensgrundlag i velfærdsprofessionerne er utilstrækkeligt ift. at vejlede de fagprofessionelles praksis.

  Der er relativt lidt forskning om, hvad der virker i en dansk kontekst eller i lignende lande, og meget lidt forskning har aktuelt positiv indvirkning på understøttelse af de små børn og deres familier.

 • Der mangler forskningskapacitet på tværs af professionerne

  Indtil for 10 år siden modtog professionshøjskolerne, som uddanner de velfærdsprofessionelle, ingen offentlige midler til forskning. Dette har bidraget både til manglende indsigt i forskningsviden i praksis og til vanskeligheder med at udvikle excellente forskere med udgangspunkt i professionerne.

 • Det er meget vanskeligt at omsætte viden til reelle forandringer for børn og familier.

  Der er brug for at forbedre omsætningskæderne mellem forskning, uddannelse og praksis, og for at forbedre læringsmiljøer i professionerne. Dette er en international udfordring, hvor fortalere for evidensbaseret praksis brydes med forskellige modeller og metoder til at omsætte viden til konkrete forandringer, særligt i større skala.

Derfor har Center for Bedre Børneliv fire hovedambitioner:

 • Skabe et betydeligt kvalitetsløft i de velfærdsprofessionelles kompetencer og praksis med henblik på en positiv indvirkning på børn og familiers liv.
 • Realisere fremragende forskningsbidrag inden for støtte til små børn og deres familier, omsætning af forskning til praksis, og kompleks interventionsforskning.
 • Fostre bedre forståelse og samarbejde mellem interessenter på området mhp. bedre rammer for videreudvikling af de fagprofessionelles støtte til børn og forældre.
 • Opbygge forskningskapacitet og fostre en ny generation af forskere i Danmark med fokus på forskning, der adresserer behov og udfordringer i praksis og styrker de fagprofessionelles praksis til gavn for de små børn og deres forældre.

Center for Bedre Børneliv er bygget op om fire forskningsprogrammer

Center for Bedre Børneliv er bygget op om fire forskningsprogrammer, som på hver deres måde skal være med til at understøtte den bedste start på børnelivet:

Styrke sårbare forældres deltagelse gennem understøttende tilbud.

Konstitueret programleder Charlotte Bredahl Jacobsen, forskningsleder, Ph.d., Institut for Socialrådgiveruddannelse.

Styrke børns sociale udvikling og positive oplevelse af at være del af børnefællesskaber.

Programleder Janne Hedegaard Hansen, forskningsleder, Ph.d., Institut for Pædagoguddannelse.

Udvikle færdigheder og metoder til at understøtte fysisk aktivitet og leg i dagtilbud for at stimulere bedre fysisk og mental trivsel blandt børn.

Programleder Anna Bugge, docent, Ph.d., Institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser.

Understøtte tværprofessionelt samarbejde og samarbejde med forældre med henblik på at forbedre tilbud til børn i mistrivsel af sociale eller udviklingsmæssige årsager.

Programleder Charlotte Bredahl Jacobsen, forskningsleder, Ph.d., Institut for Socialrådgiveruddannelse.

Hvordan har vi tænkt os at arbejde?

Centerets teoretiske fundament tager udgangspunkt i en kombination af kompleks interventionsforskning og konceptet ’professionel dømmekraft’, som indebærer en orientering mod og en stræben efter forskning, som understøtter professionel ekspertise og etisk handlen.

Derfor er centerets omdrejningspunkt involvering – involvering af praksis og de professionelle, af forældre og børn samt af politiske beslutningstagere og andre interessenter. Derudover er de tre hovedelementer i centeret: Forskning, omsætning af viden og kapacitetsopbygning.

Kontakt

Annegrete Juul, dekan for det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole

Annegrete Juul

Dekan

+45 51 63 24 84

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83

Charlotte Bredahl Jacobsen

Leder af Forskning og Udvikling, Institut for Socialrådgiveruddannelse

+45 23 73 33 13

Fakta om Center for Bedre Børneliv

Center for Bedre Børneliv åbner i efteråret 2024, hvor det placeres på Københavns Professionshøjskole.

 • Centeret er et tværfagligt center med fokus på det tidlige børneliv.
 • Centeret inddrager ressourcer fra bl.a. pædagog-, sygeplejerske-, jordemoder-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelserne på Københavns Professionshøjskole.
 • Centeret har støtte fra en lang række samarbejdspartnere i nationale vidensmiljøer, internationale vidensmiljøer, civilsamfund, faglige organisationer og offentlige myndigheder.
 • Centeret er støttet med 250 millioner i op til 10 år fra Novo Nordisk Fonden, LEGO Fonden og TrygFonden