Gå til indhold

Information om coronavirus

En ergoterapeutstuderende guider en person, som er iført en bevægelseshæmmende dragt

Ergoterapeut

Bliv ergoterapeut og gør en forskel for andre menneskers hverdagsliv og fremtid.

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

28 uger fordelt over flere perioder.

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Som studerende på ergoterapeutuddannelsen bliver du klogere på aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel, og du lærer at bruge ergoterapeutiske begrebs- og analysemodeller. På uddannelsen er der fokus på bevægeapparatets anatomi, musklernes fysiologi, udviklings- og tilknytningspsykologi samt sundhed og forebyggelse.

Ergoterapeutuddannelsen kombinerer det humanistiske med det naturvidenskabelige. Du lærer at støtte borgerne i at vælge, organisere og udføre de aktiviteter, der optager dem i deres hverdag. På studiet kommer du til at se og mærke på muskler og knogler hos dine medstuderende.

De faglige områder inden for ergoterapi er fx genoptræning af børn og voksne, arbejdsmiljø, rehabilitering, psykiatri, velfærdsteknologi og hjælpemidler.

Det handler ikke om, hvad du vil være, men hvem du vil være det for.

Dreng med lommelygte i seng

Indhold og opbygning

Ergoterapeutuddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse, der veksler mellem teori og praktik. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

På uddannelsen lærer du ergoterapeutiske arbejdsprocesser og behandlingsmetoder. Gennem hele uddannelsen øver og træner du dine færdigheder inden for psykisk og fysisk undersøgelse af mennesket.

Oversigt over, hvordan uddannelsen til ergoterapeut er bygget op ift. undervisning, klinisk undervisning og tværprofessionel undervisning

Semestre på ergoterapeutuddannelsen

Semestret indeholder:

 • Tema 1, Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet (20 ECTS)
 • Tema 2, Menneske, aktivitet og omgivelser (10 ECTS)

Semestret orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af den ergoterapeutiske teori og tankegang, herunder aktiviteters betydning for menneskets sundhed og velbefindende. Du introduceres til ergoterapeutisk arbejde i praksis og fagets forskellige arbejdsområder. Der er ligeledes fokus på forskellige ergoterapeutiske begrebs- og analysemodeller, herunder en overordnet forståelse af begreberne aktivitets- og livsbalance. Du introduceres til klientcentreret praksis og den ergoterapeutiske arbejdsproces, samt hvordan ergoterapeuter skaber professionelle relationer.

På 1. semester arbejder vi også med ADL-begrebet (Activities of Daily Living) samt forskellige tilgange til at udarbejde aktivitetsanalyser. Du introduceres til undersøgelses- og analyseredskaber med fokus på anvendelsen af redskaberne. Anvendelsen af redskaberne relateres til principperne for klientcentrering, til forskellige arbejdsprocesmodeller og den internationale klassifikation af funktionsevne (ICF).

Til forståelse af sammenhæng mellem sundhed, aktivitet og deltagelse introduceres til kroppens opbygning og struktur, kommunikations- og gruppeprocesser samt de sociale og kulturelle omgivelsers betydning. Der undervises endvidere i undersøgelse og bevægelsesanalyse.

Semestret indeholder:

 • Tema 1, Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: 10 ECTS
 • Tema 2, Menneske, aktivitet og omgivelser: 20 ECTS

Semesteret orienterer sig mod indsigt i menneskers forskellige livsaldre i forhold til den psykologiske, sociale og fysiske udvikling og afvikling, samt hvad de forskellige livsfaser betyder for menneskers aktivitet- og deltagelse i hverdagslivet. Der er fokus på udførsel af og refleksion over ergoterapeutiske undersøgelser samt ergoterapi i en ortopædkirurgisk og reumatologisk kontekst.

Der er fokus på ergoterapi og rehabilitering. Indledningsvis i en somatisk kontekst i forhold til mennesker med cancer, osteoporose, diabetes og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), dernæst i en psykiatrisk kontekst i forhold til mennesker med angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Der indgår fire ugers klinisk uddannelse med fokus på ergoterapeutiske kerneydelser, som tilrettelægges således, at den studerende i løbet af de første par dage følger og deltager i ergoterapeuters daglige mono- og tværfaglige arbejde. Derefter skal den studerende selv have en til tre klienter i løbet af den kliniske uddannelsesperiode.

Forud for klinisk uddannelse skal de studerende tage ergonomi og forflytningskursus del I samt certificeres i Hjerte-lunge redning.

Semestret indeholder:

 • Tema 3, Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse, som muliggør aktivitet og deltagelse: 30 ECTS

Semesteret orienterer sig mod rehabilitering og habilitering, herunder genoptræning, behandling og kompenserende foranstaltninger for borgere/patienter med nedsat funktionsevne. Der tages udgangspunkt i den fysiske, psykiske og sociale udvikling med henblik på at fremme sundhed og muliggøre aktivitet og deltagelse hos børn, unge, voksne og ældre. Der arbejdes med ergoterapeutisk intervention herunder undersøgelses- og behandlingsmetoder, vejledning og rådgivning.

Der undervises i neuroanatomi, neurofysiologi, neuro-plasticitet og generel neurologi, som en forudsætning for at kunne indgå i neuro-rehabilitering. Der undervises i recovery og psykosocial rehabilitering.

Desuden undervises der i teori om og metoder til sanseintegration, og der introduceres til anvendelse af teknologi i en rehabiliterende sammenhæng.

På 3. semester indgår ligeledes Ergonomi- og forflytningskursus del II, som forberedelse til klinisk uddannelse på 4. semester.

Semestret indeholder:

 • Tema 4, Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer (30 ECTS)

Semestret indledes med otte ugers klinisk uddannelse med fokus på udøvelse af ergoterapi, klinisk ræsonnering og grundlæggende ergoterapeutiske kompetencer, herunder at kunne etablere og vedligeholde en terapeutisk relation.

Efter den kliniske uddannelsesperiode er fokus rettet mod bolig- og lokalmiljøer, hvor omdrejningspunktet er mennesker, der har begrænset mulighed for deltagelse i samfundet og mennesker, som er i risiko for at udvikle aktivitetsproblemer, som følge af sygdom, psykiske og/eller sociale problemer. Semestret afsluttes med et forløb om hjælpemiddelformidling og boligindretning, samt tilgængelighed i den enkelte borgers lokale miljø.

Semestret indeholder:

 • Tema 5, Sundhedsfremme og forebyggelse, arbejdsmiljø og arbejdsfastholdelse (15 ECTS)
 • Tema 6, Tværprofessionelt arbejde (15 ECTS)

Temaet indledes med et forløb om projektledelse og ledelse. Dernæst retter semestret sig mod ergoterapeutisk indsats inden for sundhedsfremmende og forebyggende arbejde inden for arbejdsmiljøområdet. Der er fokus på sundhedsfremmende og forebyggende arbejdsmiljøfaktorer, ergonomi og rådgivning. Derudover arbejdes der med arbejdsfastholdelse, tilbagevenden til arbejde (TTA) samt beskæftigelsesrehabilitering for personer uden for arbejdsmarkedet. Klinisk uddannelse har fokus på ergoterapeutisk intervention i det tværprofessionelle samarbejde. Der indgår 3 ugers klinisk uddannelse i Tema 5

Semesteret afsluttes med et tværprofessionelt uddannelseselement i samarbejde med de øvrige professionsuddannelser på Københavns Professionshøjskole. Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at den studerende kan agere professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige skel i sammenhænge, hvor professionerne indgår i forskellige typer af samarbejdsformer.

Semestret indeholder:

 • Tema 7, Kvalitetsudvikling og innovation (12 ECTS)
 • Tema 8, Ergoterapeutisk praksis og tværprofessionelle relationer (18 ECTS)

Første del af semestret er rettet mod kvalitetsudvikling som grundlag for at vurdere behov for udvikling af praksis og for at udøve evidensbaseret praksis. Videnskabelig teori og metode anvendes til at opnå forståelse for dokumentation, kvalitetsudvikling og evidensbaseret praksis. Der sættes fokus på utraditionelle og nye arbejdsområder med baggrund i professionens udvikling. I forbindelse med den første kliniske uddannelsesperiode arbejdes der med projekter med henblik på at udvikle en innovativ og iværksættende professionsudøvelse inden for ergoterapeutens arbejdsområder.

Semestrets anden del består af 10 ugers klinisk uddannelse, som er orienteret mod ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis med fokus på ergoterapeutiske kompetencer og kerneydelser.

Efter klinisk uddannelse afsluttes semestret med to uger, hvor der er fokus på ergoterapeutisk praksis og forskning, der kan anvendes som optakt til bachelorforløbet på syvende semester.

Semestret indeholder to temaer:

 • Tema 9, Valgfrie uddannelseselementer (10 ECTS)
 • Tema 10, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde (20 ECTS)

Semestret indledes med valgfrie uddannelseselementer, hvor den studerende har mulighed for at fordybe sig inden for et valgfrit område, og dermed tone sin uddannelse. Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed inden for innovation, teknologi, forsknings – og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt. Det valgfrie uddannelseselement kan bestå af teoretiske, kliniske tværfaglige eller tværsektorielle forløb, der udbydes på egen, anden eller udenlandsk relevant uddannelse. Den studerende har tillige mulighed for at tilrettelægge et individuelt forløb i Ind- eller udlandet. Dette skal godkendes af ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Anden del af semestret er rettet mod forskning og udvikling i ergoterapi og aktivitetsvidenskab ved udarbejdelse af bachelorprojekt. Der er fokus på udvikling af færdigheder i videnskabsteori og videnskabelig metodik. Genstandsfeltet for bachelorprojektet er aktivitetsudførelse, ergoterapiteori og/eller aktivitetsvidenskab. Derudover skal bachelorprojektet være af relevans for ergoterapeutisk praksis.

Fag

Du får undervisning i det sundhedsvidenskabelige fag ergoterapi under hele uddannelsen. Derudover får du en række fag fra flere forskellige fagområder:

 • Sundhedsvidenskab
  Sygdomslære, social- og arbejdsmedicin.
 • Naturvidenskab
  Anatomi, fysiologi.
 • Humanistisk videnskab
  Pædagogik, psykologi, etik.
 • Samfundsvidenskab
  Sociologi, social- og sundhedspolitik og lovgivning.

I alle fag indgår videnskabsteori og videnskabelig metode.

Toning af uddannelsen

På 3, 5. og 7. semester kan du selv påvirke din uddannelse ved at vælge et eller flere valgfrie elementer eller tværfaglige forløb.

Studieform

Ergoterapeutuddannelsen er en fuldtidsuddannelse med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke fag og temaer der undervises i. De varierende studieaktiviteter betyder, at du ud over klasseundervisning og forelæsninger skal deltage i fx simulationsundervisning, workshops, færdighedsøvelser og gruppearbejde.

I studieaktivitetsmodellen nedenfor kan du se, hvordan ergoterapeutuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Internationale muligheder

Som studerende på ergoterapeutuddannelsen har du mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie. Det kan du gøre ved at rejse ud i studietiden.

Du kan i princippet studere ergoterapi over hele verden, når blot du finder et studie-/praktiksted, som lever op til kravene herhjemme. Du kan typisk tage på tre måneders studieophold i udlandet, som kan omfatte praktiske og/eller teoretiske studier.

Praktik

På ergoterapeutuddannelsen bruger vi betegnelsen ’klinisk uddannelse’ i stedet for ’praktik’. Som studerende på ergoterapeutuddannelsen vil en del af din uddannelse foregå i praksis. Du er garanteret en praktikplads.

I den kliniske uddannelse kvalificerer du dig til selvstændigt at arbejde med ergoterapi i den virkelige verden. Med udgangspunkt i borgerens behov og i samarbejde med ergoterapeuter og andre faggrupper vil du udvikle og afprøve dine terapeutiske kompetencer inden for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse.

Den kliniske uddannelse foregår på en række kliniske uddannelsessteder. Det kan være hospitaler, i kommunen, sundheds- og genoptræningscentre, psykiatriske centre, børnebehandlingssteder og inden for arbejdsmiljø.

Praktik på de enkelte semestre

På studiebesøget får du indsigt i ergoterapeutiske arbejdsområder, og du får kendskab til forskellige grene af ergoterapeutisk arbejde. Du stifter bekendtskab med, hvordan ergoterapeuter anvender aktivitet som mål og middel.

I klinisk uddannelse på 2. semester følger og deltager du i ergoterapeuters daglige mono- og tværfaglige arbejde i de første par dage. Derefter skal du selv varetage forløb med en til tre borgere/patienter i løbet af den kliniske uddannelsesperiode. Formålet er, at du skal øve og træne interviewteknik, observationsmetoder samt ergoterapeutiske undersøgelsesmetoder ud fra de teorier og modeller, der anvendes i rehabiliteringen.

Formålet er, at du bliver i stand til selvstændigt med støtte fra den kliniske underviser at udføre både undersøgelse og behandling af borgere/patienter. Den kliniske uddannelse afsluttes med intern, klinisk prøve.

På 5. semester foregår klinisk uddannelse på blandt andet træningscentre, sundhedscentre eller hospitaler, hvor du arbejder med et mindre projekt inden for arbejdsmiljø på dit kliniske uddannelsessted. I løbet af perioden får du kendskab til organisationen og det tværprofessionelle samarbejde, samt til hvordan den ergoterapeutiske intervention indgår inden for arbejdsmiljø og arbejdsfastholdelse. 

Klinisk uddannelse på 6. semester består af to perioder. 

3 ugers klinisk uddannelse i starten af semesteret:  

Klinisk uddannelse først i semesteret retter sig mod innovation, dokumentation, ledelse og kvalitetsudvikling af ergoterapi inden for det social- og sundhedsfaglige område. Her skal du arbejde med kvalitetsudvikling som grundlag for at vurdere behov for udvikling af praksis og for at udøve evidensbaseret praksis. 

10 ugers klinisk uddannelse i slutningen af semestret:  

I slutningen af 6. semester skal du ud i din sidste kliniske uddannelsesperiode. Forløbet er rettet mod ergoterapeutisk professionsudøvelse, hvor du arbejder med mere komplekse problemstillinger med fokus på ergoterapeutiske kompetencer og kerneydelser. 

Information til praktiksteder

Studiestart sommer 2020

Dato: Tirsdag den 1. september 2020
Tidspunkt: Klokken 08.15
Mødested: Området ved receptionen, Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26, 2200 København N
Introtur: Den 11. – 13. september

Adgangskrav

Du skal søge ind på ergoterapeutuddannelsen på optagelse.dk i enten kvote 1 eller 2. Der er både studiestart sommer og vinter. Når du søger ind på uddannelsen, kan du enten søge sommer- eller vinterstudiestart eller begge dele.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge ind via kvote 2 inden den 22. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Kvote 2

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 22. marts kl. 12.00. Du skal søge i kvote 2, hvis du har et af følgende adgangsgrundlag:

Med de specifikke adgangskrav:  

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau og
 • Enten naturfag på C-niveau, biologi på C-niveau, kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau og
 • Enten naturfag på C-niveau, biologi på C-niveau, kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau eller Geovidenskab på A-niveau eller Biologi, Fysik, Kemi eller Matematik alle på B-niveau og
 • Samfundsfag på C-niveau eller Psykologi på C-niveau

Du skal være opmærksom på:

 • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
 • Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået.

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2 – andre vurderingskriterier

I kvote 2 foretager vi en helhedsvurdering på baggrund af de kvalifikationer og erfaringer, du har tilegnet dig i tillæg til din adgangsgivende eksamen. Følgende udvælgelseskriterier kan indgå i helhedsvurderingen:

 • Eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
 • Supplering til den adgangsgivende eksamen med relevante HF-enkeltfag, fx dansk, engelsk, biologi, fysik, psykologi, samfundsfag
 • Erfaring med tilegnelse af teoretisk viden inden for de seneste år
 • Erhvervserfaring inden for social- og sundhedssektoren mindst 18 timer om ugen
 • Motiveret ansøgning
 • Erhvervserfaring inden for industri- og servicesektoren mindst 18 timer om ugen
 • Erfaring med arbejde eller studieophold i udlandet (minimum 4 sammenhængende mdr.)
 • Anden studierelevant erfaring/viden, fx frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus eller lignende højskoleophold mindst 16 uger fuld tid

Din ansøgning i kvote 2 vil blive vurderet højere, hvis du opfylder flere af disse vurderingskriterier.

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 22. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Har du husket det hele?

Vær sikker: tjek vores sider om Optagelse og vejledning 

Studieliv

Du kan læse til ergoterapeut på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, fysioterapi, laborant og jordemoder. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar.

Job og karriere

Som ergoterapeut kan din karriere gå i mange retninger. Du kan arbejde med borgere i alle aldre og på forskellige steder som fx sundhedscentre, jobcentre, specialinstitutioner, hospitaler, private virksomheder og uddannelsessteder.

Du kan fx arbejde med at genoptræne borgere efter ulykker, sikre borgere, at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, understøtte psykisk sårbare, så de opnår god livskvalitet eller sikre børns hverdagsliv. Du kan også vælge at arbejde som konsulent inden for arbejdsmiljø eller design af hjælpemidler i det private erhvervsliv. Du kan etablere din egen virksomhed, og du kan arbejde som leder.

Læs videre

Som ergoterapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig.

Du kan tage en masteruddannelse på et af universiteterne i Danmark, en kandidat i ergoterapi på Syddansk Universitet (SDU), eller en international masteruddannelse i fx Sverige eller England. Derudover har du mulighed for at tage kortere kurser på mange forskellige niveauer og med forskelligt fagligt fokus.

På Københavns Professionshøjskole kan du videreuddanne dig i forskellige sundhedsfaglige efter- og videreuddannelser på diplomniveau. Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Studievejledning

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til den studievejleder, som knyttet til den enkelte uddannelse.

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Ergoterapeutuddannelsen

Sigurdsgade 26
2200 København N
E-mail: phm_ergo@kp.dk

Praktik

Sussi Slot
Lektor
E-mail: SSLA@KP.DK

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Andre udgifter

I løbet af uddannelsen vil du have udgifter til bøger og andet undervisningsmateriale.

CopyDan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på ergoterapeutuddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra Ergoterapeutuddannelsen her.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.