Gå til indhold

Information om coronavirus

En tegnsprogs- og skrivetolk underviser i tegnsprog i et klasselokale

Tegnsprogs- og skrivetolk

Bliv tegnsprogs- og skrivetolk og medvirk til en ligeværdig kommunikation mellem døve og hørende

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer

Studievejledning

Ditte Thiel / dibe@kp.dk
Inge Sperling / insp@kp.dk

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

En tegnsprogs- og skrivetolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Arbejdet med sprog og formidling foregår i tæt kontakt med andre mennesker og forudsætter stærke sproglige, sociale og kommunikative kompetencer.

Tolkearbejde foregår fx på arbejdspladser, hvor døve er ansat, i sociale situationer, på uddannelsessteder og ved møder med offentlige myndigheder. Arbejdet som tegnsprogs- og skrivetolk kræver robusthed, selvstændighed og gode samarbejdsevner, fordi man som tolk indgår i mange forskellige situationer.

På uddannelsen får du indsigt i tolkeetik, sproglige minoriteter og ikke mindst døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår.

Studieliv

Du kan læse til tegnsprogs- og skrivetolk på Campus Carlsberg i København der også uddanner lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter og tekstilformidlere. Uddannelsen har sin egen ”basecamp” hvor man kan møde medstuderende og der er et stærkt netværk på tværs af hold og årgange. Af aktiviteter kan bl.a. nævnes tegnsprogscafé og sportsarrangementer for døve. Derudover er der også mange faglige og sociale aktiviteter på tværs af studierne på Campus Carlsberg.

Indhold og opbygning

Uddannelsen som tegnsprogs- og skrivetolk er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år. I løbet af uddannelsen har du flere praktikperioder af forskellig længde, i alt 20 uger.

Uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk er et fuldtidsstudium, der består af flere studieformer. Ud over undervisningstimer er der fx praktik, forberedelsestid, gruppearbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, observationsarbejde, projekter mv. Studiet kræver en aktiv indsats af dig som studerende.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk er opbygget ift. undervisning, praktik og bachelorprojekt

Fag

Uddannelsen er inddelt i 3 kerneområder:

I kerneområdet Sprog indgår faget tegnsprog, hvor du tilegner dig viden om sproget og lærer at forstå og udtrykke dig på dansk tegnsprog. Dansk er også en del af dette kerneområde, da du skal udvikle dit niveau i dansk, så du kan anvende sproget i professionel praksis.

I kerneområdet Profession arbejder du med emner fra fagområder som kultur, tolketeori og tolkeetik.

Kerneområdet Tolkning dækker over tolkeformer, der retter sig mod forskellige brugergrupper, f.eks. tolkning mellem dansk og dansk tegnsprog, skrivetolkning og fjerntolkning.

Studieår

På dette studieår er der primært undervisning relateret til kerneområderne Sprog og Profession, og der er observationspraktik. I forårssemestret indledes undervisning i Tolkning.  Du afslutter året med en prøve i tegnsprogskommunikation og en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

Studieåret består af undervisning i kerneområderne Sprog, Profession og Tolkning. Desuden er der observationspraktik. Du afslutter året med en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

På dette studieår er en stor del af undervisningen afsat til kerneområderne Profession og Tolkning, og der afvikles færdighedsbaseret praktik. I efterårssemestret afholdes afsluttende prøve i skrivetolkning og professionskundskab. Ved udgangen af studieåret gennemfører du tre afsluttende prøver i tolkning og afleverer en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

Det sidste studieår omfatter kun efterårssemestret. Semestret udgøres af bedømmelsespraktik, skrivning af bachelorprojekt og selvstudium. Dette semester afslutter du med bedømmelse af dit praktikforløb og en mundtlig prøve i tilknytning til den skriftlige del af dit bachelorprojekt.

Praktik

Der er i alt 20 ugers praktik på uddannelsen. Der er praktikperioder af varierende længde på alle studieår. Praktikkerne er ulønnede, men SU-berettigede. Da praktikstederne er spredt over hele landet, må du forvente en hel del udgifter til transport, kost og logi i praktikperioderne. Uddannelsen hjælper med at skaffe praktikpladser på landsplan, dog skal du i praktikken på 7. semester selv finde og søge om en praktikplads.

Praktikmodul 1

På studiets første og andet år er der korte praktikperioder hvor du lærer om praksisfeltet gennem observation og refleksion. Du arbejder både individuelt og i grupper med observationer og de skriftlige opgaver, der er tilknyttet praktikken.

Praktikmodul 2 og 3

På studiets tredje og fjerde år er der længere perioder med færdighedsbaseret praktik: du afprøver metoder, redskaber og færdigheder i praksis. Praktikperioderne foregår på landsplan og du må forvente væsentlige udgifter til transport og evt. til kost og logi. Den sidste praktikperiode er en bedømmelsespraktik.

Adgangskrav

For at søge ind på tegnsprogs- og skrivetolk, skal du udover at opfylde kravet om en gymnasial eksamen, ligeledes opfylde følgende specifikke adgangskrav. De skal være bestået inden studiestart:

 • Dansk A med eksamenskarakter på mindst 4 i både den mundtlige og skriftlige del.
 • Engelsk B
 • Samfundsfag eller samtidshistorie eller historie på C
 • Som tegnsprog- og skrivetolk skal du kunne sidde, stå og gå i længere tid adgangen
 • Du skal have normal bevægelighed i arme, hænder og fingre, og du skal vide, at ordblindhed kan være et problem

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere betinget optagelse og suppleringsfag.

Du kan kun søge optagelse på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen via kvote 2 med ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12.00. Du optages på baggrund af adgangsgivende eksamen, specifikke adgangskrav og bestået optagelsesprøve.

Du kan søge, hvis du har et af følgende adgangsgrundlag:

Gymnasial eksamen

En dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF)

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Læs mere om hvordan du får en individuel kompetencevurdering.

Du indkaldes til optagelsesprøve, når du som ansøger har en adgangsgivende eksamen samt opfylder de specifikke adgangskrav eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV). Hvis du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, indkaldes du også til prøve.

Vi har ledige pladser på enkelte uddannelser, med studiestart til september og februar.
Så hvis du ikke fik søgt i tide, kan du på denne side www.kp.dk/lp/ledige-pladser/ få et overblik over hvilke uddannelser, der tilbyder ledige pladser.

For at komme i betragtning til en ledig plads, skal du opfylde adgangskravene til uddannelsen. Både ansøgere, der normalt skal søge i kvote 1 og kvote 2, kan søge ind på ledige pladser.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Sådan søger du

 • Du kan kun søge i kvote 2 med frist 15. marts kl. 12.00
 • Du skal skrive en motiveret ansøgning
 • Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 • Ansøg om optagelse digitalt gennem www.optagelse.dk, hvor du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 • Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk.

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

Som færdiguddannet tegnsprogs- og skrivetolk kan du fx komme til at arbejde et af disse steder:

 • I et landsdækkende tolkefirma
 • I et lokalt tolkefirma
 • Som fast tilknyttet tolk på en arbejdsplads
 • Som selvstændig

Hvis du arbejder for et landsdækkende tolkefirma eller et lokalt tolkefirma, kan du være fastansat eller arbejde freelance.

Arbejdet som tegnsprogs- og skrivetolk foregår over hele landet, så du skal være indstillet på også at søge arbejde uden for Københavnsområdet.

Læs videre

Som færdiguddannet tolk kan du tage supplerende kurser, fx et kursus i retstolkning eller fjerntolkning. Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Kurser

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder årligt efteruddannelseskurser og workshoprækker til eksaminerede tegnsprogs- og skrivetolke.

Åben uddannelse

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder enkeltmoduler i uddannelsens tre kerneområder: Sprog, Tolkning og Profession.

Kontakt

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen
Humletorvet 3
1799 København V
E-mail: tolkeuddannelsen@kp.dk
EAN: 5798009882882 – Ref. 2209
CVR/SE-nr.: 3078 7986

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00. Onsdag: 16.00-18.00

OBS: På grund af de seneste justerede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, er vores booking og drop-in vejledning lukket på alle vores adresser indtil d. 4/10. Vores mail og telefoner er fortsat åbne, så du er velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder.

Inge Sperling

Studievejleder

+45 23 73 33 15

Ditte Thiel Berg

Studievejleder

+45 23 73 33 32

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 41 89 82 58
Mail: optagelse@kp.dk.

Vi kan samtidig henvise til eVejledning, hvis du skulle have flere spørgsmål.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: su@kp.dk
Telefon: 41 89 92 92.

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Computer

Der kan komme udgifter til køb af program til videooptagelser og fx eksternt tastatur.

Transport

I forbindelse med praktik skal du regne med at bruge penge på rejse og ophold. Praktik kan foregå i hele landet, så du kan ikke nødvendigvis regne med at finde praktikpladser i den by, du bor i.

Det er muligt at søge dispensation for undervisningsdeltagelse i en del af faget tegnsprog på
tolkeuddannelsens første år, hvis man har kompetencer, der ækvivalerer kravene for en bestået prøve i faget ved afslutningen af tolkeuddannelsens første år.

Læs mere her (PDF)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.