Gå til indhold

Information om coronavirus

En tegnsprogs- og skrivetolk underviser i tegnsprog i et klasselokale

Tegnsprogs- og skrivetolk

Bliv tegnsprogs- og skrivetolk og medvirk til en ligeværdig kommunikation mellem døve og hørende

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer

Praktik

20 uger fordelt på flere perioder

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

En tegnsprogs- og skrivetolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Arbejdet med sprog og formidling foregår i tæt kontakt med andre mennesker og forudsætter stærke sproglige, sociale og kommunikative kompetencer.

Tolkearbejde foregår fx på arbejdspladser, hvor døve er ansat, i sociale situationer, på uddannelsessteder og ved møder med offentlige myndigheder.

Arbejdet som tegnsprogs- og skrivetolk kræver robusthed, selvstændighed og gode samarbejdsevner, fordi man som tolk indgår i mange forskellige situationer.

På uddannelsen får du indsigt i tolkeetik, sproglige minoriteter og ikke mindst døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår.

Indhold og opbygning

Uddannelsen som tegnsprogs- og skrivetolk er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år. I løbet af uddannelsen har du flere praktikperioder af forskellig længde, i alt 20 uger.

Oversigt over, hvordan uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk er opbygget ift. undervisning, praktik og bachelorprojekt

Fag

Uddannelsen er inddelt i 3 kerneområder:

I kerneområdet Sprog indgår faget tegnsprog, hvor du tilegner dig viden om sproget og lærer at forstå og udtrykke dig på dansk tegnsprog. Dansk er også en del af dette kerneområde, da du skal udvikle dit niveau i dansk, så du kan anvende sproget i professionel praksis.

I kerneområdet Profession arbejder du med emner fra fagområder som kultur, tolketeori og tolkeetik.

Kerneområdet Tolkning dækker over tolkeformer, der retter sig mod forskellige brugergrupper, f.eks. tolkning mellem dansk og dansk tegnsprog, skrivetolkning og fjerntolkning.

Studieår

På dette studieår er der primært undervisning relateret til kerneområderne Sprog og Profession, og der er observationspraktik. I forårssemestret indledes undervisning i Tolkning.  Du afslutter året med en prøve i tegnsprogskommunikation og en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

Studieåret består af undervisning i kerneområderne Sprog, Profession og Tolkning. Desuden er der observationspraktik. Du afslutter året med en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

På dette studieår er en stor del af undervisningen afsat til kerneområderne Profession og Tolkning, og der afvikles færdighedsbaseret praktik. I efterårssemestret afholdes afsluttende prøve i skrivetolkning og professionskundskab. Ved udgangen af studieåret gennemfører du tre afsluttende prøver i tolkning og afleverer en skriftlig prøve baseret på opgaver, der er udarbejdet i løbet af hele studieåret.

Det sidste studieår omfatter kun efterårssemestret. Semestret udgøres af bedømmelsespraktik, skrivning af bachelorprojekt og selvstudium. Dette semester afslutter du med bedømmelse af dit praktikforløb og en mundtlig prøve i tilknytning til den skriftlige del af dit bachelorprojekt.

Studieform

Uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk er et fuldtidsstudium, der består af flere studieformer. Ud over undervisningstimer er der fx praktik, forberedelsestid, gruppearbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, observationsarbejde, projekter mv. Studiet kræver en aktiv indsats af dig som studerende.

I studieaktivitetsmodellen nedenfor kan du se, hvordan tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Studiestart sommer 2020

Info om studiestart kommer senere.

Praktik

Der er i alt 20 ugers praktik på uddannelsen. Der er praktikperioder af varierende længde på alle studieår. Praktikkerne er ulønnede, men SU-berettigede. Da praktikstederne er spredt over hele landet, må du forvente en hel del udgifter til transport, kost og logi i praktikperioderne. Uddannelsen hjælper med at skaffe praktikpladser på landsplan, dog skal du i praktikken på 7. semester selv finde og søge om en praktikplads.

På studiets første og andet år er der korte praktikperioder hvor du lærer om praksisfeltet gennem observation og refleksion. Du arbejder både individuelt og i grupper med observationer og de skriftlige opgaver, der er tilknyttet praktikken.

På studiets tredje og fjerde år er der længere perioder med færdighedsbaseret praktik: du afprøver metoder, redskaber og færdigheder i praksis. Praktikperioderne foregår på landsplan og du må forvente væsentlige udgifter til transport og evt. til kost og logi. Den sidste praktikperiode er en bedømmelsespraktik.

Kurser

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder årligt efteruddannelseskurser og workshoprækker til eksaminerede tegnsprogs- og skrivetolke.

Åben uddannelse

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder enkeltmoduler i uddannelsens tre kerneområder: Sprog, Tolkning og Profession.

Adgangskrav

Der er studiestart på uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk én gang om året – om sommeren. Du skal søge på optagelse.dk og kan kun søge i kvote 2.

Specifikke adgangskrav

For at søge ind på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A niveau: minimum karakteren 4 både mundtligt og skriftligt
 • Engelsk B niveau
 • Samfundsfag eller samtidshistorie eller historie på C niveau

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om suppleringsfag og betinget optagelse. Bemærk at de specifikke adgangskrav skal være bestået inden studiestart.

Ud over de formelle adgangskrav, bør du vide, at du som tegnsprog- og skrivetolk skal kunne sidde, stå og gå i længere tid adgangen. Du skal have normal bevægelighed i arme, hænder og fingre, og du skal vide, at ordblindhed kan være et problem.

Har du ikke bestået de specifikke adgangskrav?

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Kun kvote 2

Du kan kun søge optagelse på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen via kvote 2 med ansøgningsfrist den 22. marts kl. 12.00. Du optages på baggrund af adgangsgivende eksamen, specifikke adgangskrav og bestået optagelsesprøve.

Du kan søge, hvis du har et af følgende adgangsgrundlag:

En dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF)

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Læs mere om hvordan du får en individuel kompetencevurdering.

Optagelsesprøve

Til ansøgere

Grundet Covid-19 situationen vil optagelsessamtalen ændres til et virtuelt forløb. Der arbejdes pt. på en løsning, og du vil få besked når vi ved mere.

Du indkaldes til optagelsesprøve, når du som ansøger har en adgangsgivende eksamen samt opfylder de specifikke adgangskrav eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV). Hvis du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, indkaldes du også til prøve.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 • Du kan kun søge i kvote 2 med frist 22. marts kl. 12.00 OBS: Fristen er forlænget i en uge pga. nedlukning af uddannelsesinstitutioner ifm. udbrud af coronavirus (COVID-19)
 • Du skal skrive en motiveret ansøgning
 • Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 • Ansøg om optagelse digitalt gennem www.optagelse.dk, hvor du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 • Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 22. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk.

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Har du husket det hele?

Vær sikker: tjek vores sider om Optagelse og vejledning 

Studieliv

Du kan læse til tegnsprogs- og skrivetolk på Campus Carlsberg i København der også uddanner lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter og tekstilformidlere. Uddannelsen har sin egen ”basecamp” hvor man kan møde medstuderende og der er et stærkt netværk på tværs af hold og årgange. Af aktiviteter kan bl.a. nævnes tegnsprogscafé og sportsarrangementer for døve. Derudover er der også mange faglige og sociale aktiviteter på tværs af studierne på Campus Carlsberg

Job og karriere

Jobmuligheder

Som færdiguddannet tegnsprogs- og skrivetolk kan du fx komme til at arbejde et af disse steder:

 • I et landsdækkende tolkefirma
 • I et lokalt tolkefirma
 • Som fast tilknyttet tolk på en arbejdsplads
 • Som selvstændig

Hvis du arbejder for et landsdækkende tolkefirma eller et lokalt tolkefirma, kan du være fastansat eller arbejde freelance.

Arbejdet som tegnsprogs- og skrivetolk foregår over hele landet, så du skal være indstillet på også at søge arbejde uden for Københavnsområdet.

Læs videre

Som færdiguddannet tolk kan du tage supplerende kurser, fx et kursus i retstolkning eller fjerntolkning.

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til selve uddannelsen, indholdet, opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole eller specialpædagogisk støtte, kan du kontakte studievejledningen. Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen

Humletorvet 3
1799 København V
E-mail: tolkeuddannelsen@kp.dk
EAN: 5798009882882 – Ref. 2209
CVR/SE-nr.: 3078 7986

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Udgifter på studiet

Bøger og materialer

Du har begrænsede udgifter til bøger på studiet, men for hvert semester skal du regne med at bruge penge på adgang til en artikelbase og på kopiering af opgaver og lign. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Computer

Der kan komme udgifter til køb af program til videooptagelser og fx eksternt tastatur.

Transport

I forbindelse med praktik skal du regne med at bruge penge på rejse og ophold. Praktik kan foregå i hele landet, så du kan ikke nødvendigvis regne med at finde praktikpladser i den by, du bor i.

Adgang til indplaceringsprøve i tegnsprogskommunikation

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen herunder:

Udgivelser, Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen

Herunder findes en oversigt med links til en række tidligere udgivelser. De sælges ikke længere, men er tilgængelige på Google Books.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.