Gå til indhold
To jordemoderstuderende øver sig i Praksis- og Innovationshuset på en fødestue med to fantomdukker- en mor og hendes baby

Jordemoder

Hjælp børn til verden som jordemoder og vær en vigtig del af livets mirakel

Nyhedsbrev

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Kristina Oldrup / krbo@kp.dk

Fie Jelstrup / jels@kp.dk

 

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen Jordemoder

Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole uddanner dig til at rådgive, støtte og behandle gravide.

Som jordemoder får du lov til at være sammen med mennesker, der oplever noget helt særligt – deres barns fødsel. Du spiller en vigtig rolle ved at give støtte og omsorg til den fødende og hendes partner.

Allerede fra din første arbejdsdag som nyuddannet jordemoder, skal du selvstændigt kunne stå alene med ansvaret på en fødestue. Gennem uddannelsen lærer du at leve op til dette ansvar, dels ved et højt niveau i den teoretiske undervisning, dels ved, at en stor del af jordemoderuddannelsen foregår ude i det virkelige liv, på fødegange og andre afdelinger.

Studieliv

Du kan læse til jordemoder på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og laborant. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar. Jordemoderuddannelsen har også sit eget festudvalg, Club Placenta, og en “søsterordning” hvor du som ny studerende får tildelt en “storesøster” der kan hjælpe dig godt i gang.

Studenterhåndbog

Hvert år laver Studenterrådet på KP en Studenterhåndbog. Håndbogen er de studerendes insiderguide, fra studerende til studerende, og er fyldt med gode tips og tricks til studielivet.

I håndbogen kan du læse artikler om studielivet, få vejvisning til information om din uddannelse og KP-aktiviteter, læse om studiecafeer og traditioner på KP og meget mere.

Det handler ikke om, hvad du vil være, men hvem du vil være det for.

Dreng med lommelygte i seng

Indhold og opbygning

Jordemoderuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Som færdiguddannet kan du kalde dig for professionsbachelor i jordemoderkundskab.
Ud over almindelig holdundervisning kommer du også til at deltage i gruppearbejde og workshops. Du vil også have skemafrie studiedage og skrive opgaver. I halvdelen af uddannelsen er du ude på kliniske afdelinger relateret til graviditet, fødsel og barsel.

Du kan tage dele af uddannelsen ved en af de udenlandske uddannelsesinstitutioner, jordemoderuddannelsen har udvekslingsaftaler med. Jordemoderuddannelsen har aktuelt udvekslingsaftaler inden for de nordiske lande og lande i Nordeuropa.
Du kan også vælge at tage til udlandet som en ekstracurriculær aktivitet, dvs. en aktivitet der ligger ud over indholdet i uddannelsen. Det vil altid være i form af et observationsophold. Her står du selv for de indledende kontakter og bestemmer selv, hvor du rejser hen.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan Jordemoderuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til jordemoder er opbygget ift. undervisning, praktik og tværprofessionel undervisning

Semestre

Grundlæggende viden relateret til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel og barsel og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle

I temaet introduceres til jordemoderens profession og virksomhed. Temaet omhandler grundlæggende anatomi og fysiologi af betydning for ukompliceret graviditet, fødsel og barsel; begreberne sundhedsfremme og forebyggelse samt psykologiske, farmakologiske og ernæringsmæssige forhold af betydning for ukompliceret graviditet, fødsel og barsel.

Desuden indeholder temaet pædagogik, didaktik, kommunikation og vejledning i relation til jordemoderpraksis samt dele af videnskabsteoretiske begreber, positioner og tilgange af betydning for jordemoderkundskab og profession, herunder forskningsprincipper, evidensbaseret praksis, begyndende kritisk tolkning af videnskabelig litteratur, statistikker og forskningsresultater.

Jordemoderfaglig omsorg i relation til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel – raske nyfødte – opøvelse af kliniske kompetencer og refleksiv praksis

Temaet omhandler sundhedsfremme og forebyggelse ved jordemoderfaglig varetagelse af ukompliceret graviditet, fødsel og barsel, herunder pleje af kvinder med ukompliceret barselsperiode samt pleje af raske nyfødte; samarbejde og kommunikation med den gravide, fødende og barslende kvinde og hendes familie og samarbejdspartnere.

Der er fokus på opøvelse og udvikling af kliniske færdigheder, undersøgelsesmetoder og understøttende interaktion og kommunikation.

Grundlæggende viden relateret til ukompliceret og kompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel og raske og syge nyfødte

Temaet omhandler kompliceret graviditet, fødsel og barsel herunder gynækologisk, medicinsk, farmakologisk og mikrobiologisk viden af betydning herfor. Desuden neonatologi med fokus på opgaver i forbindelse med akut opståede problemer og pleje af syge nyfødte.

Temaet indeholder psykologiske og sociale forhold af betydning for kompliceret familiedannelse. Fortsat opøvelse af akademiske arbejdsmetoder og refleksiv praksis.

Jordemoderfaglig omsorg i relation til familiedannelse, ukompliceret og kompliceret graviditet, fødsel, barsel og raske og syge nyfødte – videreudvikling af kliniske kompetencer og refleksiv praksis

Temaet omhandler opøvelse og udvikling af kliniske færdigheder i relation til selvstændig varetagelse af ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. Fokus er endvidere på anvendelse af teknologiske hjælpemidler i forbindelse med ukomplicerede og komplicerede forløb, identifikation af komplikationer; tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om gravide og fødende med særlige behov.

Temaet indeholder også jordemoderfaglig omsorg for og pleje og behandling af kvinder med kompliceret barselsperiode samt pleje og behandling af nyfødte med behov for specialiseret omsorg og indsats.

Kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse

Temaet omhandler det komplekse i at varetage såvel ukomplicerede som komplicerede forløb, herunder det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Ledelse, sundhedsøkonomi, teknologiforståelse, filosofi og etik er væsentlige områder.

Fokus er endvidere på kompleksitet i pleje og behandling af patologisk graviditet, fødsel og barsel – obstetrisk som psykologisk, socialt og kulturelt samt forståelse for og mestring af egne reaktioner på traumatiske forløb og forløb med fatal udgang. Videreudvikling af akademiske arbejdsmetoder og refleksiv praksis.

Jordemoderfaglig omsorg i relation til kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse – udvikling af selvstændighed i kliniske færdigheder og refleksiv praksis

Temaet omhandler udvikling af selvstændighed i kliniske færdigheder hen mod selvstændig varetagelse af ukompliceret såvel som kompliceret graviditet, fødsel og barsel i en helhedsforståelse af opgavevaretagelsen. Temaet indeholder aktiv deltagelse i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, forløbsledelse og visitation, triagering, intensiv og postoperativ pleje. Videreudvikling af kliniske kompetencer og refleksiv praksis.

Jordemoderkundskab, selvstændighed og videnskabelig metode

Temaet omfatter jordemoderkundskab, videnskabsteori og forskningsmetodologi og underbygger uddannelsens slutkompetencer. Temaet indeholder bachelorprojekt og skal dokumentere de studerendes evner til at arbejde med den kompleksitet som er et vilkår for faget og professionen. Dette tema har desuden fokus på jordemoderens virksomhedsområde, selvstændighed og beslutningskompetence.

Fag

På jordemoderuddannelsen er kernefaget jordemoderkundskab. Derudover har du fag fra følgende hovedområder:

 • Anæstesiologi
 • Ernæringslære
 • Farmakologi
 • Gynækologi og sexologi
 • Jordemoderkundskab
 • Neonatologi
 • Obstetrik
 • Sundhedsinformatik
 • Sygdomslære
 • Videnskabsteori og forskningsmetodologi
 • Anatomi og fysiologi
 • Genetik
 • Mikrobiologi og infektionspatologi
 • Lovgivning
 • Organisation, ledelse og sundhedsøkonomi
 • Sociologi og sundhedsantropologi
 • Filosofi og etik
 • Kommunikation
 • Pædagogik
 • Psykologi

Studieteknik er en samlet introduktion til studiet, læringsformer og studieaktiviteter.

Studieretning

De første 1.000 dage i et barns liv er afgørende for, hvordan det kommer til at gå senere i livet. Det er derfor vigtigt, at de professionelle, der via deres arbejde er i kontakt med børn og familier, kan yde en fælles forebyggende indsats på et tidligt tidspunkt. Denne studieretning har fokus på en helhedsorienteret indsats overfor udsatte børn og familier – fra graviditet til børnehave.

Studieretningen tilrettelægges i tæt samarbejde med regionen, kommuner samt private og frivillige organisationer. I undervisningen inddrages en bred vifte af metoder og redskaber knyttet til jordemoderfaglige indsatser med henblik på rådgivning, behandling, motivations-, omsorgs- og relationsarbejde.

Som del af din ordinære uddannelse til henholdsvis jordemoder, pædagog, socialrådgiver og sundhedsplejerske deltager du i en række fælles, tværgående studieaktiviteter, som giver dig viden om de andre professioner og styrker dine fremtidige kompetencer i det tværprofessionelle samarbejde. En studieretning er en ”mild” specialisering, da du efter endt uddannelse kan få ansættelse på lige vilkår med dimittender fra ordinær jordemoderuddannelse.

Samlæsningen mellem de fire uddannelser giver mulighed for at etablere et innovativt lærings- og refleksionsrum, hvor I som studerende følger og lærer af hinandens professionspraksis under praktik og feltbesøg.

Denne studieretning udbydes på KP’s uddannelser i København og på Frederiksberg.

Valgfag

På jordemoderuddannelsen er der kliniske valgfri uddannelseselementer i de første to år i form af projektperioder samt et klinisk valgfrit element på 6. semester.

Klinisk undervisning (praktik)

Den kliniske undervisning finder sted på 2. semester, 4. semester, 6. semester og dele af 7. semester, og er ulønnet, men du kan få SU i hele perioden.
Størstedelen af den kliniske undervisning foregår på fødeafdelingerne og i jordemoderkonsultationen, men du vil også komme i praktik på andre typer af afdelinger, fx barselsafdelinger og neonatal-afdelinger.

Match - samlingsstedet for gode projektforslag

Match er et tilbud til praksis, studerende og vejledere om at skabe et projekt sammen. Et projekt, der kan rykke ved, udforske og udfordre praksis på en måde, der ligger inden for rammerne af et professionsbachelorprojekt. På Match kan du se mere om projekterne, og se hvilke projekter der er aktuelle på denne, og andre, uddannelser lige nu.

Studiestart vinter 2022

Er du optaget til vinterstudiestart, vil du midt i december få en mail med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet, litteratur mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i januar.

Tid

1. februar 2022, kl. 9.00

Sted

Campus Sigurdsgade
Sigurdsgade 26
2200 København N

Adgangskrav

For at søge ind på jordemoderuddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. De skal være bestået inden d. 5. juli.

 • Kemi C eller Bioteknologi A eller Biologi A

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere betinget optagelse og suppleringsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du skal søge i kvote 2, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav og har ét af følgende adgangsgrundlag. Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.:

Relevant erhvervsuddannelse

 • Ambulancebehandler
 • Den pædagogiske assistentuddannelse (PGU)
 • Hospitalsteknisk assistent
 • Redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)
 • Tandklinikassistent
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Veterinærsygeplejerske

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A
 • Samfundsfag på C-niveau eller Psykologi på C-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Motiveret ansøgning
 • Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Eksamensgennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt andre karakterer
 • Højskole eller udlandsophold af min. 3 måneders varighed
 • Andre studierelaterede aktiviteter
 • Engelsk B, samfundsfag og psykologi C
For ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse

For ansøgere, der ikke har en gymnasial eksamen, men en relevant erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed med Dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau og enten psykologi på C-niveau eller samfundsfag på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau eller biologi på A-niveau eller naturfag på C-niveau vægtes ud over ovenstående desuden:

 • Karakterer i de nævnte HF-fag.
 • Psykologi C eller Samfundsfag C
 • Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • En motiveret ansøgning

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på  nemStudie.dk.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Job og karriere

Som uddannet jordemoder kan du blandt andet få ansættelse på sygehusenes føde-, svangre- og barselsafdelinger. Her har du jordemoderkonsultationer og varetager omsorg og behandling for indlagte gravide. Du varetager fødsler enten selvstændigt, eller hvis der opstår komplikationer undervejs, i samarbejde med en læge. Jordemødre tager også ud til hjemmefødsler, og i nogle regioner er der forskellige hjemmefødselsordninger, man som jordemoder kan blive ansat i.

Øvrige karrieremuligheder som jordemoder

I de senere år har jordemødre i stigende grad fået ansættelse i andre funktioner end de traditionelle jordemoderjob. Det kan fx være i kommunerne som forebyggende medarbejdere eller på fertilitetsklinikker. Det er også blevet mere almindeligt at nedsætte sig som privatpraktiserende jordemoder, hvor du fx tilbyder graviditetskonsultationer, akupunktur, fødselshjælp og fødselsforberedelse som et supplement til det etablerede system.

Læs videre

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Som færdiguddannet jordemoder er det muligt at læse videre på diplom-, master- eller kandidatniveau. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tage supplerende fag, inden du kan begynde på en egentlig kandidatgrad. En række jordemødre har taget følgende sundhedsfaglige kandidatgrader:

Kontakt

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til en af nedenstående studievejledere.

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 9.00-11.00. Onsdag: 15.00-17.00

Fie Mette Jelstrup

Studievejleder

+45 24 29 64 35

Kristina Bæk Oldrup

Studievejleder

+45 51 63 28 49

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adresse

Sigurdsgade 26
Stuen, bygning C/D
2200 København N
E-mail: phm_jord@kp.dk

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.