Gå til indhold

Information om coronavirus

To jordemoderstuderende øver sig i Praksis- og Innovationshuset på en fødestue med to fantomdukker- en mor og hendes baby

Jordemoder

Hjælp børn til verden som jordemoder og vær en vigtig del af livets mirakel

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

66 uger fordelt over flere perioder.

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole uddanner dig til at rådgive, støtte og behandle gravide.

Som jordemoder får du lov til at være sammen med mennesker, der oplever noget helt særligt – deres barns fødsel. Du spiller en vigtig rolle ved at give støtte og omsorg til den fødende og hendes partner.

Allerede fra din første arbejdsdag som nyuddannet jordemoder, skal du selvstændigt kunne stå alene med ansvaret på en fødestue. Gennem uddannelsen lærer du at leve op til dette ansvar, dels ved et højt niveau i den teoretiske undervisning, dels ved, at en stor del af jordemoderuddannelsen foregår ude i det virkelige liv, på fødegange og andre afdelinger.

Det handler ikke om, hvad du vil være, men hvem du vil være det for.

Dreng med lommelygte i seng

Indhold og opbygning

Jordemoderuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Som færdiguddannet kan du kalde dig for professionsbachelor i jordemoderkundskab.

Oversigt over, hvordan uddannelsen til jordemoder er opbygget ift. undervisning, praktik og tværprofessionel undervisning

Semestre

Grundlæggende viden relateret til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel og barsel og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle

I temaet introduceres til jordemoderens profession og virksomhed. Temaet omhandler grundlæggende anatomi og fysiologi af betydning for ukompliceret graviditet, fødsel og barsel; begreberne sundhedsfremme og forebyggelse samt psykologiske, farmakologiske og ernæringsmæssige forhold af betydning for ukompliceret graviditet, fødsel og barsel.

Desuden indeholder temaet pædagogik, didaktik, kommunikation og vejledning i relation til jordemoderpraksis samt dele af videnskabsteoretiske begreber, positioner og tilgange af betydning for jordemoderkundskab og profession, herunder forskningsprincipper, evidensbaseret praksis, begyndende kritisk tolkning af videnskabelig litteratur, statistikker og forskningsresultater.

Jordemoderfaglig omsorg i relation til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel – raske nyfødte – opøvelse af kliniske kompetencer og refleksiv praksis

Temaet omhandler sundhedsfremme og forebyggelse ved jordemoderfaglig varetagelse af ukompliceret graviditet, fødsel og barsel, herunder pleje af kvinder med ukompliceret barselsperiode samt pleje af raske nyfødte; samarbejde og kommunikation med den gravide, fødende og barslende kvinde og hendes familie og samarbejdspartnere.

Der er fokus på opøvelse og udvikling af kliniske færdigheder, undersøgelsesmetoder og understøttende interaktion og kommunikation.

Grundlæggende viden relateret til ukompliceret og kompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel og raske og syge nyfødte

Temaet omhandler kompliceret graviditet, fødsel og barsel herunder gynækologisk, medicinsk, farmakologisk og mikrobiologisk viden af betydning herfor. Desuden neonatologi med fokus på opgaver i forbindelse med akut opståede problemer og pleje af syge nyfødte.

Temaet indeholder psykologiske og sociale forhold af betydning for kompliceret familiedannelse. Fortsat opøvelse af akademiske arbejdsmetoder og refleksiv praksis.

Jordemoderfaglig omsorg i relation til familiedannelse, ukompliceret og kompliceret graviditet, fødsel, barsel og raske og syge nyfødte – videreudvikling af kliniske kompetencer og refleksiv praksis

Temaet omhandler opøvelse og udvikling af kliniske færdigheder i relation til selvstændig varetagelse af ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. Fokus er endvidere på anvendelse af teknologiske hjælpemidler i forbindelse med ukomplicerede og komplicerede forløb, identifikation af komplikationer; tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om gravide og fødende med særlige behov.

Temaet indeholder også jordemoderfaglig omsorg for og pleje og behandling af kvinder med kompliceret barselsperiode samt pleje og behandling af nyfødte med behov for specialiseret omsorg og indsats.

Kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse

Temaet omhandler det komplekse i at varetage såvel ukomplicerede som komplicerede forløb, herunder det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Ledelse, sundhedsøkonomi, teknologiforståelse, filosofi og etik er væsentlige områder.

Fokus er endvidere på kompleksitet i pleje og behandling af patologisk graviditet, fødsel og barsel – obstetrisk som psykologisk, socialt og kulturelt samt forståelse for og mestring af egne reaktioner på traumatiske forløb og forløb med fatal udgang. Videreudvikling af akademiske arbejdsmetoder og refleksiv praksis.

Jordemoderfaglig omsorg i relation til kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse – udvikling af selvstændighed i kliniske færdigheder og refleksiv praksis

Temaet omhandler udvikling af selvstændighed i kliniske færdigheder hen mod selvstændig varetagelse af ukompliceret såvel som kompliceret graviditet, fødsel og barsel i en helhedsforståelse af opgavevaretagelsen. Temaet indeholder aktiv deltagelse i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, forløbsledelse og visitation, triagering, intensiv og postoperativ pleje. Videreudvikling af kliniske kompetencer og refleksiv praksis.

Jordemoderkundskab, selvstændighed og videnskabelig metode

Temaet omfatter jordemoderkundskab, videnskabsteori og forskningsmetodologi og underbygger uddannelsens slutkompetencer. Temaet indeholder bachelorprojekt og skal dokumentere de studerendes evner til at arbejde med den kompleksitet som er et vilkår for faget og professionen. Dette tema har desuden fokus på jordemoderens virksomhedsområde, selvstændighed og beslutningskompetence.

Fag

På jordemoderuddannelsen er kernefaget jordemoderkundskab. Derudover har du fag fra følgende hovedområder:

 • Anæstesiologi
 • Ernæringslære
 • Farmakologi
 • Gynækologi og sexologi
 • Jordemoderkundskab
 • Neonatologi
 • Obstetrik
 • Sundhedsinformatik
 • Sygdomslære
 • Videnskabsteori og forskningsmetodologi
 • Anatomi og fysiologi
 • Genetik
 • Mikrobiologi og infektionspatologi
 • Lovgivning
 • Organisation, ledelse og sundhedsøkonomi
 • Sociologi og sundhedsantropologi
 • Filosofi og etik
 • Kommunikation
 • Pædagogik
 • Psykologi

Studieteknik er en samlet introduktion til studiet, læringsformer og studieaktiviteter.

Valgfag

På jordemoderuddannelsen er der kliniske valgfri uddannelseselementer i de første to år i form af projektperioder samt et klinisk valgfrit element på 6. semester.

Studieform

På jordemoderuddannelsen arbejder du med varierende studieaktiviteter. Ud over almindelig holdundervisning kommer du også til at deltage i gruppearbejde og workshops. Du vil også have skemafrie studiedage og skrive opgaver. I halvdelen af uddannelsen er du ude på kliniske afdelinger relateret til graviditet, fødsel og barsel.

I studieaktivitetsmodellen nedenfor kan du se, hvordan jordemoderuddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Internationale muligheder

Jordemoderuddannelsen har en lang tradition for internationalt samarbejde. Som jordemoderstuderende har du derfor mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie.

Studieophold

Du kan tage dele af uddannelsen ved en af de udenlandske uddannelsesinstitutioner, jordemoderuddannelsen har udvekslingsaftaler med. Jordemoderuddannelsen har aktuelt udvekslingsaftaler inden for de nordiske lande og lande i Nordeuropa.

Du kan også vælge at tage til udlandet som en ekstracurriculær aktivitet, dvs. en aktivitet der ligger ud over indholdet i uddannelsen. Det vil altid være i form af et observationsophold. Her står du selv for de indledende kontakter og bestemmer selv, hvor du rejser hen.

Praktik

På jordemoderuddannelsen bruger man betegnelsen ’klinisk undervisning’ i stedet for ’praktik’. Størstedelen af den kliniske undervisning foregår på fødeafdelingerne og i jordemoderkonsultationen, men du vil også komme i praktik på andre typer af afdelinger, fx barselsafdelinger og neonatal-afdelinger.

Den kliniske undervisning finder sted på 2. semester, 4. semester, 6. semester og dele af 7. semester.

Praktikken (den kliniske undervisning) er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Information til praktiksteder

Studiestart sommer 2020

Dato: Tirsdag den 1. september 2020
Tidspunkt: Klokken 09.00
Mødested: Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26, 2200 København N

Introtur

Dato: Tordsag den 27. til fredag den 28. august 2020.
Tidspunkt: Klokken 09.00
Mødested: Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26, 2200 København N ved hovedindgangen

Adgangskrav

Du skal søge ind på jordemoderuddannelsen på optagelse.dk i enten kvote 1 eller 2. Der er både studiestart sommer og vinter. Når du søger ind på uddannelsen, kan du enten søge sommer- eller vinterstudiestart eller begge dele.

Specifikke adgangskrav

For at søge ind på jordemoderuddannelsen skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere:

 • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau eller Biologi på A-niveau

Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om suppleringsfag og betinget optagelse. Bemærk at det specifikke adgangskrav skal være bestået inden kvote 1 ansøgningsfristen 5. juli kl. 12.00.

Har du ikke bestået de specifikke adgangskrav?

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at du kan optages i kvote 1, skal du søge i kvote 2 inden d. 22. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Kvote 2

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 22. marts kl. 12.00. Du skal søge i kvote 2, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav og har ét af følgende adgangsgrundlag:

 • Ambulancebehandler
 • Den pædagogiske assistentuddannelse (PGU)
 • Hospitalsteknisk assistent
 • Redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)
 • Tandklinikassistent
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Veterinærsygeplejerske

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A eller naturfag C*
 • Samfundsfag på C-niveau eller Psykologi på C-niveau.

Du skal være opmærksom på, at alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.

*Bemærk at naturfag på C-niveau udgår som adgangskrav i 2021.

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Kvote 2 – Andre vurderingskriterier

Søger du ind i kvote 2, vil du ud over dit adgangsgrundlag blive vurderet på følgende kvalifikationer:

 • Motiveret ansøgning
 • Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Eksamensgennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt andre karakterer
 • Højskole eller udlandsophold af min. 3 måneders varighed
 • Andre studierelaterede aktiviteter
 • Engelsk B, samfundsfag og psykologi C

For ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse
For ansøgere, der ikke har en gymnasial eksamen, men en relevant erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed med Dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau og enten psykologi på C-niveau eller samfundsfag på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau eller biologi på A-niveau eller naturfag på C-niveau vægtes ud over ovenstående desuden:

 • Karakterer i de nævnte HF-fag.
 • Psykologi C eller Samfundsfag C
 • Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • En motiveret ansøgning

Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 22. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på vores Optagelsesportal. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå i Optagelsesportalen.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning. Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen i optagelsesportalen. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Har du husket det hele?

Vær sikker: tjek vores sider om Optagelse og vejledning 

Studieliv

Du kan læse til jordemoder på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og laborant. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan f.eks. synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar. Jordemoderuddannelsen har også sit eget festudvalg, Club Placenta, og en “søsterordning” hvor du som ny studerende får tildelt en “storesøster” der kan hjælpe dig godt i gang.

Job og karriere

Som uddannet jordemoder kan du blandt andet få ansættelse på sygehusenes føde-, svangre- og barselsafdelinger. Her har du jordemoderkonsultationer og varetager omsorg og behandling for indlagte gravide. Du varetager fødsler enten selvstændigt, eller hvis der opstår komplikationer undervejs, i samarbejde med en læge. Jordemødre tager også ud til hjemmefødsler, og i nogle regioner er der forskellige hjemmefødselsordninger, man som jordemoder kan blive ansat i.

Øvrige karrieremuligheder som jordemoder

I de senere år har jordemødre i stigende grad fået ansættelse i andre funktioner end de traditionelle jordemoderjob. Det kan fx være i kommunerne som forebyggende medarbejdere eller på fertilitetsklinikker. Det er også blevet mere almindeligt at nedsætte sig som privatpraktiserende jordemoder, hvor du fx tilbyder graviditetskonsultationer, akupunktur, fødselshjælp og fødselsforberedelse som et supplement til det etablerede system.

Læs videre

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole her.

Som færdiguddannet jordemoder er det muligt at læse videre på diplom-, master- eller kandidatniveau. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tage supplerende fag, inden du kan begynde på en egentlig kandidatgrad. En række jordemødre har taget følgende sundhedsfaglige kandidatgrader:

Kontakt

Studievejledning

Spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til den studievejleder, som knyttet til den enkelte uddannelse.

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på uddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Andre henvendelser

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Du er også velkommen til at kontakte studiekoordinator og underviser Marianne Axelsen på maax@kp.dk

Jordemoderuddannelsen

Sigurdsgade 26
Stuen, bygning C/D
2200 København N
E-mail: phm_jord@kp.dk

Praktiske oplysninger

Studieordning mm.

SU-berettiget

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS) på SPS’s hjemmeside.

Udgifter på studiet

Bøger

Som studerende på jordemoderuddannelsen må du påregne udgifter til bøger på studiet. Inden studiestart vil du blive anbefalet en liste over grundbøger. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Transport

Når du er i praktik, skal du selv betale for transporten til praktikstedet. På jordemoderuddannelsen ligger de fleste af praktikstederne i hovedstadsområdet, men der er også et par stykker, der ligger længere væk. Det drejer sig om sygehusene i Hillerød, Nykøbing F, Næstved, Slagelse, Roskilde og Bornholm.

Evalueringer og undersøgelser

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.