Gå til indhold
Meritlærer

Meritpædagog som sporskifte

Skift karrierespor med en meritpædagoguddannelse – for dig der allerede har en uddannelse

Fakta

Varighed

2,5 år

Studiestart

Sommer og vinter

Studieservice

Mail: merit-pu@kp.dk
Telefon: 70 89 09 90

Søg ind

Informationsmøde

Om uddannelsen

Sporskifte er for dig, som vil arbejde indenfor det pædagogiske felt og som er fyldt 25 år og har gennemført en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau.

Som studerende på sporskifte, vil du gennem din uddannelse komme til at arbejde indenfor det pædagogiske felt. Det betyder, at du vil modtage løn fra din ansættelse imens du uddanner dig.
Gennem uddannelsen vil du opnå samme kompetencer og kvalifikationer som studerende på den ordinære pædagoguddannelse.

Efter fuldført uddannelse kan du kalde dig “Professionsbachelor som pædagog”.

Adgangskrav

For at søge ind på meritpædagoguddannelsen skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Du skal være fyldt 25 år
 • Have gennemført en uddannelse på minimum bachelor niveau (fx professionsbachelor, bachelor- eller kandidatuddannelse)

Sprogkrav ved udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra et land udenfor Norden, gælder følgende sprogkrav, som skal være bestået inden studiestart:

 • Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3, alle 4 delelementer)
 • HF-enkeltfag Dansk som andetsprog på A-niveau eller HF-enkeltfag Dansk på A-niveau
 • Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) fra KP’s pædagoguddannelse
 • Dokumentere, at du har dansk på et tilsvarende niveau, fx via en individuel kompetencevurdering i dansk A på et VUC-center

Indhold og opbygning

Uddannelsen som sporskifte tager 2,5 år og består af 5 semestre, sammensat af en række obligatoriske og valgfrie forløb.

Det er ikke et krav for at blive optaget på studiet, at du har tidligere erfaring fra det pædagogiske eller pædagoglignende arbejde (fx pædagogmedhjælper). Du vil i stedet opnå din erfaring, ved at arbejde som pædagogmedhjælper (minimum 30 arbejdstimer om ugen, de 2 første år af uddannelsen) ved siden af studiet.

Det er en forudsætning for at kunne påbegynde dit bachelorprojekt og færdiggøre uddannelsen, at du igennem dit studie, har opbygget minimum 2 års relevant erhvervserfaring indenfor det pædagogiske arbejde.

Er du ansat i en kommune kan du undersøge om din ansættelseskommune har en eksisterende samarbejdsaftale med Københavns Professionshøjskole i forhold til specialoprettede valgfrie merithold.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan merituddannelsen til pædagog er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Vektor figur over uddannelsens opbygning og fordeling af undervisning og bachelorprojekt

Specialiseringer

På sporskifte er der fokus på dagtilbudspædagogik, som henvender sig til det pædagogiske arbejde med børn i alderen 0-5 år. Med en specialisering inden for dagtilbudspædagogik opnår du viden og kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt, der har fokus på udvikling, læring og trivsel hos små og mindre børn.

Specialiseringen på uddannelsen starter efter du har fuldført det første grundfaglige år. Det grundfaglige år har til formål at give dig en introduktion til den pædagogiske grundfaglighed, med særligt fokus på psykologiske og samfundsmæssige perspektiver indenfor det pædagogiske arbejde.

Uddannelsen indeholder også et stærkt tværprofessionelt element, som har til formål at klæde dig på til at indgå konstruktivt i samarbejdet mellem både pædagoger og lærere i folkeskolen og mellem pædagoger og socialrådgivere, sygeplejersker mv.

Praksistilknytning

På merituddannelsen som sporskifte vil du i stedet for praktik rotere til 2 måneders ansættelse i anden institution end den du primært er ansat i. Det vil være din arbejdsgiver der arrangerer dette for dig i samarbejde med dig. De 2 måneder i rotation kan placeres når som helst på uddannelsen, men inden 5. semester.

På den måde vil du opnå praksiserfaring gennem dit arbejde som pædagogmedhjælper via:

 • Primær ansættelse i institution minimum 30 arbejdstimer om ugen i 2 år
 • Herunder 2 måneders rotation i sekundær institution minimum 30 arbejdstimer om ugen (i stedet for almindelig praktik)

Al relevant erfaring fra enten 2 års ansættelse og 2 måneder i ”rotation” du har fra tidligere, kan tælles med. Dog skal du være opmærksom på, at det kun er ansættelser, du har erhvervet, efter du har afsluttet din adgangsgivende bacheloruddannelse, der kan tælles med.

Det er et krav, at du kan fremvise dokumentation for de 2 års ansættelse i primær institution og de 2 måneders ansættelse/rotation i sekundær institution, før du kan påbegynde dit bachelorprojekt.

Du vil modtage besked fra uddannelsen i løbet af 5. semester om hvornår, du skal dokumentere din praksistilknytning. Dokumentationen skal ske via lønsedler og blanket med underskrift fra dine ledere i forbindelse med de 2 måneders ansættelse i anden institution. Du kan læse mere herunder.

Nærmere aftaler i forbindelse med orlov i denne periode m.m. organiseres i samarbejde med ansættelseskommunen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte studieservice på 70 89 09 90.

Valgfrit modul

Som en del af uddannelsen skal du have et valgfrit modul.

Nedenfor kan du klikke ind og læse mere om indholdet på de valgfrie modulerne

Valgforløbene inden for området ”Kreative udtryksformer” har fokus på forskellige former for kreativt udtryk. Der udbydes skiftende valgforløb fra semester til semester, og du bliver informeret om, hvilke valgforløb du kan ønske imellem ca. et halvt år før, at du skal påbegynde forløbet.

Nedenfor kan du se eksempler på forløb der har været udbudt inden for området ”Kreative udtryksformer”.

Musik

I dette valgforløb arbejder vi med sang, rytme, instrumenter og sangskrivning. Du kommer både til at arbejde med dine egne musiske kompetencer, men forløbet har også fokus på din rolle som formidler, så du lærer at planlægge og gennemføre musikaktiviteter i en pædagogisk sammenhæng.

Der er plads til alle uanset niveau på valgforløbet.

Billede og værkstedsarbejde

I dette valgforløb kan du afprøve mange forskellige visuelle udtryk. Det kan fx være street art, keramik, digitale billeder, grafik og skulpturelt arbejde.

Vi har fokus på eksperimenterende kreative processer og de fællesskaber, der kan opstå i den kreative proces.

Vi arbejder også med, hvordan du som kommende pædagog kan tage afsæt i de visuelle udtryk, som din brugergruppe er optagede af og har forudsætninger til at prøve kræfter med.

Leg, drama og teater

Dette valgforløb fokuserer på alt det, der binder mennesker sammen. Det dramapædagogiske arbejde giver metoder til konflikthåndtering og udvikling af fællesskaber, og du får erfaring med at udvikle lege, dramatiske spil, filmiske udtryk og teaterproduktioner med alle målgrupper.

Valgforløbet er for dig, der vil finde eller videreudvikle din legelyst og dit dramatiske udtryk og give det videre til andre i en pædagogisk sammenhæng.

Målet med valgforløbet ’Kreative udtryksformer’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Dette valgforløb sætter med alvor og sjov fokus på naturen. Vi beskæftiger os med miljøforhold, vi tager på ture og laver friluftsaktiviteter, og vi undersøger mulighederne for at formidle naturvidenskab og naturoplevelser til forskellige pædagogiske målgrupper.

De praktiske aktiviteter sættes i perspektiv med teori om bl.a. lystbetonet læring og natur- og friluftsdidaktik.

Målet med valgforløbet ’Natur og udeliv’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø.

Dette valgforløb har fokus på bevægelsesglæde, motivation og trivsel. Undervisningen er en kombination af teori og praksis, hvor begreber om kropsbevidsthed og kropslige færdigheder supplerer praktiske idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Du lærer at planlægge og lede bevægelsesaktiviteter til forskellige pædagogiske målgrupper, og undervisningen vil byde på både gæstelærere og besøg i institutioner fra praksisfeltet.

Målet med valgforløbet ’Sundhedsfremme og bevægelse’ er, at du kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

Dette valgforløb giver dig mulighed for at være kreativt skabende med digitale medier og undersøge digitale teknologiers pædagogiske muligheder i forhold til forskellige målgrupper. Du får indsigt i multimedieproduktion og hvordan du kan igangsætte spændende og lærerige pædagogiske miljøer med brug af digitale teknologier.

Målet med valgforløbet ’Medier og digital kultur’ er, at du kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner ved anvendelse af digitale medier.

På valgforløbet ”Social innovation og entreprenørskab” får du muligheden for at nytænke den eksisterende viden og finde nye bud på løsninger af sociale udfordringer.

Det kan fx være en idé til egen virksomhed, forandring af eksisterende institutioner eller det kan være nye partnerskaber i samspil med borgere og lokalsamfund.

Målet med valgforløbet ’Social innovation og entreprenørskab’ er, at du kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og organisationsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for pædagogprofessionen.

Valgforløbet fokuserer på mangfoldighed og fællesskab er og handler om teoretisk og praktisk arbejde med kulturbegreber og kulturforståelser i relation til mangfoldige målgrupper, institutionsformer og livstemaer.

Målet med valgforløbet ’Kulturmøde og interkulturalitet’ er, at du kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

Valgforløbet sigter mod at klæde kommende pædagoger på til at iværksætte og lede kulturprojekter. Det vil typisk foregå i fællesskab med samarbejdspartnere fra kulturinstitutioner eller lokale aktører, og indholdet i de udbudte valgforløbet vil derfor afhænge af de aktører og institutioner som pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole samarbejder med.

Målet med valgforløbet ’Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri’ er, at du kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod menneskers inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv.

Tilrettelæggelse af studiet

Uddannelsen er bygget så der gennem hele studieforløbet veksles mellem fysisk fremmøde og netbaseret undervisning.

Undervisning med fysisk fremmøde er placeret hver 5. weekend på uddannelsesstedet Københavns Professionshøjskole Campus Carlsberg i tidsrummet:

 • Fredag fra 16:00-20:00 og lørdag fra 09:00-16:00 (dog med studiestart fra torsdag til lørdag)

1. studieår er et fuldtidsstudie svarende til 37 timers studieaktiviteter (fx undervisning, forberedelsestid, teorilæsning, gruppesamarbejde m.m.).

2. og 3. studieår er et deltidsstudie svarende til 20-25 timers studieaktiviteter (fx undervisning, Forberedelsestid, teorilæsning og gruppearbejde m.m.).

Studiestart

Er du optaget til sommerstudiestart, får du et velkomstbrev i nemStudie med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart ca. 3 uger inden studiestart.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i august.

Campus Carlsberg

Tid

29. august 2024, kl. 10.00

Sted

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Ansøgningsprocessen

Du søger om optagelse på meritpædagoguddannelsen som sporskifte ved at søge via nemStudie.dk.

Er du ansat og har en aftale vedr. kommunefinansieret deltagerbetaling, skal du også indsende en underskrevet arbejdsgivererklæring fra din kommune. Du kan finde skemaet nedenfor.

Når du sender din ansøgning til meritpædagoguddannelsen, skal du huske og indsende følgende dokumenter:

 • Uddannelsesbevis for din adgangsgivende eksamen
 • Evt. arbejdsgivererklæring fra din kommune

Dokumentationen oploader du som bilag i din ansøgning.

Har du en udenlandsk eksamen, skal du have bestået enten:

 • Studieprøven i Dansk
  eller
 • Dansk på A-niveau

Dit eksamensbevis skal desuden oversættes hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du sender til os.

OBS: gør det i god tid, da det kan være en langsom proces.

Hvis du allerede har bestået dele af pædagoguddannelsen enten på KP eller en af de andre professionshøjskoler, laver vi et særligt uddannelsesforløb til dig ud fra, hvad du allerede har bestået. Du bedes derfor sende en mail til merit-pu@kp.dk med emnefeltet ’Genindskrivning’ efter du har søgt ind på uddannelsen i nemStudie.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist 1. juni.

Du kan forvente at få svar slut juni.

Deltagerbetaling

Da meritpædagoguddannelsen som sporskifte udbydes under lov om Åben Uddannelse, er der anno 2024 en deltagerbetaling for uddannelsen på 10.500 kr. pr. semester (med forbehold for prisreguleringer). Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester.

Udover deltagerbetaling må der påregnes udgifter til bøger, materialer, kopier, etc. De samlede udgifterne for hele uddannelsen forventes at lægge på 5000 kr.

Søg via nemStudie

Få nyheder om meritpædagoguddannelsen som sporskifte

Hvis du vil modtage nyheder om meritpædagoguddannelsen som sporskifte, kan du skrive dig op til interesselisten:

Ingen felter fundet.

Optag på meritpædagog som ordinær pædagogstuderende

Hvis du ønsker at skifte fra ordinær pædagoguddannelse til meritpædagoguddannelsen som sporskifte, skal du søge om optagelse på meritpædagoguddannelsen. Du kan få merit for allerede beståede moduler på pædagoguddannelsen.

Du skal være opmærksom på at opfylde optagelseskravene til meritpædagoguddannelsen som sporskifte for at være optagelsesberettiget (se adgangskrav her på hjemmesiden).

Du søger om optag på meritpædagoguddannelsen som sporskifte ved at udfylde og sende nedenstående skema og brugerbetalingsskema til merit-pu@kp.dk.

Frister

Overflytning med start i efterårssemesteret senest 1. juni.
Overflytning med start i forårssemesteret senest 1. december.

Har du spørgsmål, skriv til merit-pu@kp.dk.

Job og karriere

Pædagoguddannelsen forbereder kommende pædagoger til et bredt arbejdsfelt. Efter uddannelsen kan du søge arbejde i fx:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Skoler
 • Klubber og fritidshjem
 • Behandlingshjem
 • Bo- og væresteder
 • På gadeplan

Læs videre

Når du er færdiguddannet som pædagog, kan du specialisere og videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Med en af disse videreuddannelser kan du blive leder, pædagogisk konsulent, praktikvejleder m.m.

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse, herunder kurser og diplomuddannelser for færdiguddannede pædagoger, på Københavns Professionshøjskole.

Kontakt

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til optagelse på meritpædagoguddannelsen:

Studieservice, meritpædagog

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 70 89 09 90

Har du spørgsmål til uddannelsens indhold, kan du kontakte:

Martin Sørensen

Lektor

+45 41 89 80 07

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Campus Carlsberg

Humletorvet 3
1799 København V

Praktiske oplysninger

På meritpædagoguddannelsen er der deltagerbetaling på kr. 10.500 pr. semester (2024-pris).

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til bøger og transport både til og fra uddannelsesstedet samt i forbindelse med udflugter og lignende (ca. 4000 kr. i løbet af hele uddannelsen).

Framelding til et semester/uddannelsen skal ske skriftligt til merit-pu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen.