Gå til indhold

Meritpædagog som sporskifte

Skift karrierespor med en meritpædagoguddannelse – for dig der allerede har en uddannelse

Fakta

Varighed

2,5 år

Studiestart

Sommer og vinter

Optagelse og vejledning

Om uddannelsen

Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er for dig, der har en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau og som er fyldt 25 år. Som studerende forventes du at have pædagogisk arbejde samtidig med, at du uddanner dig til meritpædagog. Det betyder dels, at du får løn, mens du uddanner dig og dels, at du får mulighed for at søge om merit for praktik.

Du bliver uddannet pædagog på lige fod med de studerende, der har fulgt den ordinære pædagoguddannelse. Efter endt uddannelse kan du kalde dig “professionsbachelor som pædagog”.

Indhold og opbygning

Meritpædagoguddannelsen som sporskifte tager 2,5 år og er sammensat af en række obligatoriske og valgfrie forløb. På meritpædagoguddannelsen som sporskifte er det ikke et krav, at du har erfaring fra pædagogisk arbejde, men når du starter, forventes det, at du samtidig arbejder som pædagogmedhjælper (minimum 30 timer om uge i studiets første to år). KP har indgået aftale med en række kommuner i Region H, og vi formidler gerne kontakt mellem kommuner og studerende med henblik på en pædagogisk ansættelse. Det er en forudsætning for, at du kan påbegynde dit bachelorprojekt og dermed færdiggøre uddannelsen, at du undervejs har oparbejdet erfaring med pædagogisk arbejde i minimum 2 år.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan merituddannelsen til pædagog er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Specialiseringer

Uddannelsen består af et første grundfagligt år. Her er fokus på den pædagogiske grundfaglighed i såvel et psykologisk som et samfundsmæssigt perspektiv. Derefter sætter meritpædagog som sporskifte fokus på dagtilbudspædagogik (0-5 årige). Med en specialisering inden for dagtilbudspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt, der retter sig mod 0–5-årige børn. Kompetencer til at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Uddannelsen indeholder desuden et tværprofessionelt element, som skal klæde dig på til samarbejdet mellem pædagoger og lærere i folkeskolen og mellem pædagoger og socialrådgivere, sygeplejersker mv.

Praksistilknytning

På merituddannelsen via sporskifte er der ikke praktik. Til gengæld er der følgende ordning hvor studerende inden igangsættelse af bachelor-projekt skal dokumentere følgende: 2 måneders ansættelse i anden pædagogiske institution end primær ansættelsen. Dette er forudsætningskrav for at kunne gå til BA-eksamen og organiseres i samarbejde med ansættelseskommunen.

Valgfrit modul

Som en del af uddannelsen skal du have et valgfrit modul.
Københavns Professionshøjskole opretter gerne merithold i samarbejde med kommuner eller lign.

Valgforløbene inden for området ”Kreative udtryksformer” har fokus på forskellige former for kreativt udtryk. Der udbydes skiftende valgforløb fra semester til semester, og du bliver informeret om, hvilke valgforløb du kan ønske imellem ca. et halvt år før, at du skal påbegynde forløbet. Nedenfor kan du se eksempler på forløb der har været udbudt inden for området ”Kreative udtryksformer”.

Musik

I dette valgforløb arbejder vi med sang, rytme, instrumenter og sangskrivning. Du kommer både til at arbejde med dine egne musiske kompetencer, men forløbet har også fokus på den studerendes rolle som formidler, så du lærer at planlægge og gennemføre musikaktiviteter i en pædagogisk sammenhæng. Der er plads til alle uanset niveau på valgforløbet.

Billede og værkstedsarbejde

I dette valgforløb kan du afprøve mange forskellige visuelle udtryk. Det kan fx være street art, keramik, digitale billeder, grafik og skulpturelt arbejde. Vi har fokus på eksperimenterende kreative processer og de fællesskaber, der kan opstå i den kreative proces. Vi arbejder også med, hvordan du som kommende pædagog kan tage afsæt i de visuelle udtryk, som din brugergruppe er optagede af og har forudsætninger til at prøve kræfter med.

Leg, drama og teater

Dette valgforløb fokuserer på alt det, der binder mennesker sammen. Det dramapædagogiske arbejde giver metoder til konflikthåndtering og udvikling af fællesskaber, og du får erfaring med at udvikle lege, dramatiske spil, filmiske udtryk og teaterproduktioner med alle målgrupper. Valgforløbet er for dig, der vil finde eller videreudvikle din legelyst og dit dramatiske udtryk og give det videre til andre i en pædagogisk sammenhæng.

Målet med valgforløbet ’Kreative udtryksformer’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Dette valgforløb sætter med alvor og sjov fokus på naturen. Vi beskæftiger os med miljøforhold, vi tager på ture og laver friluftsaktiviteter, og vi undersøger mulighederne for at formidle naturvidenskab og naturoplevelser til forskellige pædagogiske målgrupper. De praktiske aktiviteter sættes i perspektiv med teori om bl.a. lystbetonet læring og natur- og friluftsdidaktik.

Målet med valgforløbet ’Natur og udeliv’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø.

Dette valgforløb har fokus på bevægelsesglæde, motivation og trivsel. Undervisningen er en kombination af teori og praksis, hvor begreber om kropsbevidsthed og kropslige færdigheder supplerer praktiske idræts- og bevægelsesaktiviteter. Du lærer at planlægge og lede bevægelsesaktiviteter til forskellige pædagogiske målgrupper, og undervisningen vil byde på både gæstelærere og besøg i institutioner fra praksisfeltet.

Målet med valgforløbet ’Sundhedsfremme og bevægelse’ er, at du kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

Dette valgforløb giver dig mulighed for at være kreativt skabende med digitale medier og undersøge digitale teknologiers pædagogiske muligheder i forhold til forskellige målgrupper. Du får indsigt i multimedieproduktion og hvordan du kan igangsætte spændende og lærerige pædagogiske miljøer med brug af digitale teknologier.

Målet med valgforløbet ’Medier og digital kultur’ er, at du kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner ved anvendelse af digitale medier.

På valgforløbet ”Social innovation og entreprenørskab” får du muligheden for at nytænke den eksisterende viden og finde nye bud på løsninger af sociale udfordringer. Det kan fx være en idé til egen virksomhed, forandring af eksisterende institutioner eller det kan være nye partnerskaber i samspil med borgere og lokalsamfund.

Målet med valgforløbet ’Social innovation og entreprenørskab’ er, at du kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og organisationsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for pædagogprofessionen.

Valgforløbet fokuserer på mangfoldighed og fællesskab er og handler om teoretisk og praktisk arbejde med kulturbegreber og kulturforståelser i relation til mangfoldige målgrupper, institutionsformer og livstemaer.

Målet med valgforløbet ’Kulturmøde og interkulturalitet’ er, at du kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

Valgforløbet sigter mod at klæde kommende pædagoger på til at iværksætte og lede kulturprojekter. Det vil typisk foregå i fællesskab med samarbejdspartnere fra kulturinstitutioner eller lokale aktører, og indholdet i de udbudte valgforløbet vil derfor afhænge af de aktører og institutioner som pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole samarbejder med.

Målet med valgforløbet ’Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri’ er, at du kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod menneskers inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv.

Tilrettelæggelse af studiet

Gennem hele uddannelsen veksles mellem undervisning på uddannelsesstedet i Hillerød hver 4.-5. weekend (fredag kl. 16-20 og lørdag kl . 9-16) og netbaseret undervisning. Det første år på merituddannelsen er et fuldtidsstudie. 2. og 3. studieår tages som deltidsstudie.

Studiestart vinter 2022

Er du optaget til vinterstudiestart, får du en mail med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet, litteratur mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i januar.

Til nye studerende: Velkommen til KP – log på og bliv klar til studiestart

Campus Nordsjælland

Tid

Torsdag den 27. januar kl. 10.00

Sted

KP Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
Atrium

Adgangskrav

For at søge ind på merituddannelsen til pædagog skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Du skal være fyldt 25 år.
 2. Du skal have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.
 3. Ansøgere med profil og job inden for dagtilbudsområdet er at foretrække

Sådan søger du

Meritpædagoguddannelsen udbydes under lov om Åben Uddannelse og prisen er med virkning fra 2020 kr. 8.000 pr. semester, hvilket opkræves forud for hvert semester (med forbehold for prisregulering).

Du skal udfylde et ansøgningsskema, hvor du angiver ønsket starttidspunkt og hvordan du ønsker uddannelsen tilrettelagt.

Har du en aftale vedr. betaling med din kommune, skal du også vedlægge en bekræftelse her på. Husk at medsende bekræftelsen sammen med dit ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist 15. juni 2021.

Når du sender din ansøgning til meritpædagoguddannelsen, skal du vedhæfte følgende:

 • Ansøgningsskema
 • Uddannelsesbevis for din adgangsgivende eksamen
 • Bekræftelse fra kommunen hvis du har en aftale vedr. betaling af uddannelsen

Få nyheder om meritpædagoguddannelsen som sporskifte

Hvis du vil modtage nyheder om meritpædagoguddannelsen som sporskifte, kan du skrive dig op her

Job og karriere

Pædagoguddannelsen forbereder kommende pædagoger til et bredt arbejdsfelt. Efter uddannelsen kan du søge arbejde i fx:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Skoler
 • Klubber og fritidshjem
 • Behandlingshjem
 • Bo- og væresteder
 • På gadeplan

Læs videre

Når du er færdiguddannet som pædagog, kan du specialisere og videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Med en af disse videreuddannelser kan du blive leder, pædagogisk konsulent, praktikvejleder m.m.

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse, herunder kurser og diplomuddannelser for færdiguddannede pædagoger, på Københavns Professionshøjskole her.

Kontakt

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til optagelse på meritpædagoguddannelsen:

Telefon: 70 89 09 90

E-mail: merit-pu@kp.dk

Har du spørgsmål til uddannelsens indhold, kan du kontakte Martin Sørensen. Se kontaktoplysninger herunder.

Martin Sørensen

Lektor

+45 41 89 80 07

Praktiske oplysninger

På meritpædagoguddannelsen er der deltagerbetaling på kr. 8.000 pr. semester (2020-pris).

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til bøger og transport både til og fra uddannelsesstedet samt i forbindelse med udflugter og lignende (ca. 4000 kr. i løbet af hele uddannelsen).

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.

Framelding til et semester/uddannelsen skal ske skriftligt til merit-pu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen.