Gå til indhold

FAQ om meritpædagoguddannelsen som sporskifte

Hvad er formålet med uddannelsen til pædagog?

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (herunder meritpædagoguddannelsen) er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv.

Hvad er uddannelsens titel?

Uddannelsen giver dimittenden ret til at anvende betegnelsen professionsbachelor som pædagog og den engelske betegnelse Bachelor in Social Education jf. bekendtgørelse nr. 354 af 07/04/2017 om uddannelse til professionsbachelor til pædagog.

Hvor lang tid varer uddannelsen?

Uddannelsen som meritpædagog via sporskiftemodellen er normeret til 130 ECTS-point, svarende til 2 år og 6 måneder. Første studieår tilrettelægges på fuld tid (30 ECTS pr. semester). Andet og tredje studieår tilrettelægges på deltid (max. 45 ECTS pr. år).

Hvad er uddannelsens kerneområder?

Indholdsmæssigt rummer uddannelsen til meritpædagog via sporskifte de samme grundfaglige og specialiseringsfaglige elementer som den ordinære pædagoguddannelse undtaget en reduktion af grundforløbet Profession og samfund med 10 ECTS, en reduktion af bachelorprojektet med 5 ECTS samt alle praktikelementer.

Som studerende oparbejder du løbende praksiserfaring fra din ansættelse i en pædagogisk institution, der inddrages aktivt i undervisningen og skaber et løbende, dynamisk vekselaspekt mellem teori og praksis.

Uddannelsens første år har fokus på den pædagogiske grundfaglighed i såvel et psykologisk som et samfundsmæssigt perspektiv. Derefter sætter uddannelsen fokus på den specialiseringsrettede faglighed på dagtilbudsområdet (0-5 årige).

Forsøgsuddannelsen rummer fagligt set et markant fordybelses- og specialiseringsperspektiv, da den allerede fra første semester sætter fokus på dagtilbudspædagogik og på de faglige udviklingsmuligheder og problemstillinger på dagtilbudsområdet, herunder styrkede pædagogiske læreplaner.

Hvad er adgangskravene til uddannelsen?

Adgang til meritpædagoguddannelsen som sporskifte forudsætter:

 1. At ansøgeren er mindst 25 år.
 2. At ansøgeren har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.
 3. Ansøgere med profil og job inden for dagtilbudsområdet er at foretrække

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

Uddannelsen til meritpædagog via sporskifte udbydes som en særlig tilrettelagt uddannelse og er organiseret med både fuldtids- og deltidsforløb, efter reglerne i lov om åben uddannelse.

Uddannelsen er organiseret som en blanding af undervisning på uddannelsesstedet og netbaserede forløb (blended learning). Det indebærer, at netundervisning (fx forumdiskussioner, videoklip og streaming) suppleres af face to face-undervisning på såkaldte ’indkald’ med intensiv undervisningsaktivitet.

Den netbaserede undervisning kan foregå både i dagtimerne og aftener, mens der vil være indkald ca. hver 4-5 weekend (fredag kl. 16-20 og lørdag kl. 9-16). Indkald betyder undervisning med fysisk tilstedeværelse. Indkald vil foregå på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

Hvor mange timer studerer man om ugen?

Uddannelsen tilrettelagt som fuldtidsstudie det første år (60 ECTS årligt) dvs. minimum 37 timer om ugen. Andet og tredje studieår er uddannelsen tilrettelagt som deltidsstudie (max. 45 ECTS om året).

Undervisningen tilrettelægges som blended learning med netundervisning og indkald i weekender (fredag kl. 16-20 og lørdag kl. 9-16) ud fra hensyn til arbejde ved siden af studiet.

Du skal være opmærksom på, at du forventes at arbejde i en pædagogisk institution sideløbende med dit studium (min. 30 timer om ugen i 2 år). Den sideløbende oparbejdelse af pædagogisk erfaring er en forudsætning for at kunne få merit for alle praktikkerne.

Hvad er uddannelsens konkrete indhold?

Uddannelsen til meritpædagog via sporskiftemodellen består af en fællesdel (grundfagligheden) og en specialiseringsdel.

Grundfagligheden omhandler følgende kompetenceforløb:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Profession og samfund

Specialiseringsdelen er centreret omkring dagtilbudspædagogik og omhandler følgende kompetenceforløb:

 • Barndom, kultur og læring
 • Valgfrit kompetenceområde
 • Profession og organisation – samt tværprofessionelt samarbejde
 • Bachelorprojekt

Hvad gives der merit for?

Meritpædagoguddannelsen som sporskifte har et omfang på 130 ECTS, idet der i forhold til den ordinære pædagoguddannelse gives merit for 15 ECTS teori, ligesom du inden påbegyndelsen af bachelorprojektet skal søge om merit for alle praktikker.

Samlet gives der merit for følgende:

 • Grundfaglighed 2 (Profession og samfund) reduceres fra 30 til 20 ECTS, særligt mht. indholdselementer vedr. studieteknik og metode.
 • Omfanget af bachelorprojektet reduceres med 5 ECTS, så det udgør 10 ECTS.
 • Der skal søges individuelt om merit for merit for praktikkerne. Som studerende på meritpædagoguddannelsen som sporskifte oparbejder du løbende praksiserfaring fra din ansættelse i en pædagogisk institution under uddannelsen og skal, inden du påbegynder bachelorprojektet, søge om merit for de nævnte praktikker.

Hvad koster uddannelsen?

Der opkræves deltagerbetaling på 10.500 kr. pr. semester (2024) svarende til deltagerbetalingen på den ordinære meritpædagoguddannelse. Dertil kommer udgifter for studerende til bøger og materiale svarende til ca. 4.000 kr.

Kommunerne og/eller den enkelte studerende skal selv dække kursusudgiften. Det forventes, at de kommuner, som deltager i forsøget med sporskifte-meritpædagoguddannelsen, vil dække deltagerbetalingen.

Hvordan søger jeg, og hvor hurtigt får jeg svar på min ansøgning?

Du skal udfylde et ansøgningsskema og vedlægge dokumentation for din tidligere uddannelse.

Hvornår er der studiestart?

I foråret er der studiestart slut januar. I efteråret er der studiestart slut august.

Hvad er forskellen på meritpædagoguddannelsen som sporskifte og den ordinære meritpædagoguddannelse?

Forskellen på de to uddannelser er adgangskrav og varighed/ECTS. På meritpædagoguddannelsen som sporskifte stilles der ikke krav om forudgående pædagogisk erhvervserfaring.

Til gengæld stiller vi krav om, at du har afsluttet en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau og er mindst 25 år.

Desuden giver meritpædagoguddannelsen som sporskifte teoretisk merit for et mindre antal ECTS (15) qua den forudgående videregående uddannelse.

Endelig varer meritpædagoguddannelsen som sporskifte 2 år og 6 måneder og omfatter i alt på 130 ECTS, mens den ordinære meritpædagoguddannelse varer 3 år og er på 150 ECTS.

Hvad hvis jeg ikke opnår 2 års arbejdserfaring?

Hvis du som studerende ikke opnår 2 års arbejdserfaring i løbet af studiet og inden bachelor-projektet skal gå i gang, kan du søge om orlov for at optjene den nødvendige praksiserfaring eller søge om optag på den ordinære pædagoguddannelse for at færdiggøre studiet.

Ansøgning om optag foregår via www.optagelse.dk eller via www.kp.dk, hvis der søges i efteroptaget.

Hvis man bliver optaget, bliver ens tidligere opnåede resultater meriteret ind i uddannelsen, så man ikke skal læse forfra, men kun de studieelementer, som man mangler.

Skal man have pædagogisk erhvervserfaring for at blive optaget?

Nej, det er ikke et krav, at du har forudgående pædagogisk erhvervserfaring, men vi anbefaler, at du har en aftale om ansættelse i en pædagogisk institution på plads, før du starter på uddannelsen, da du skal søge om merit for praktikkerne, inden du kan starte på bachelorprojektet.

Du skal således optjene erfaring med pædagogisk arbejde sideløbende med meritpædagoguddannelsen i et omfang svarende til minimum to år ved en ansættelsesgrad på 81 pct. (svarende til 30 arbejdstimer pr. uge) heraf mindst 1 års sammenhængende ansættelse.

Er det et krav med job i pædagogisk praksis forud for optagelse på uddannelsen?

Det er ikke et krav, at du har et job inden for pædagogisk praksis forud for optagelse på uddannelsen, men vi anbefaler, at du har en ansættelse på plads, da du skal søge om merit for 2., 3. og 4. praktik, inden du kan starte på bachelorprojektet, og da undervisningen er organiseret omkring vekselvirkningen med arbejdet i pædagogisk praksis.

KP kan hjælpe med at formidle kontakt til deltagende kommuner.

Hvordan får jeg job med relevans for uddannelsen?

De deltagende kommuner opretter særskilte stillingsopslag målrettet denne uddannelse. Så du skal holde øje med stillingsopslag, og du kan tilmelde dig KP’s interesseliste for meritpædagog som sporskifte , hvor der deles relevante stillingsopslag.

Hvad hvis jeg ikke får job eller bliver opsagt i min stilling/mister min ansættelse?

Såfremt du i løbet af uddannelsen mister din ansættelse som pædagogmedhjælper, og det ikke lykkes for dig at finde en ny ansættelse, vil du som studerende få mulighed for at færdiggøre din uddannelse til pædagog på den ordinære pædagoguddannelse.

Jeg er allerede ansat i en pædagogisk institution – kan jeg blive i mit job?

Hvis du allerede er ansat i en pædagogisk institution på dagtilbudsområdet og ønsker at søge ind på meritpædagoguddannelsen som sporskifte, kan du aftale det med din leder/kommune og således beholde din ansættelse. Derefter kan du søge ind på uddannelsen.

Meritpædagoguddannelsen som sporskifte udbyder kun specialiseringen i dagtilbudspædagogik.

Praksismentor fra pædagogisk praksis

Da du skal oparbejde praktisk pædagogisk erfaring samtidig med at du læser på uddannelsen, skal du søge om godkendelse af merit for praktikkerne inden opstart af Ba-projekt.

Det er en forudsætning for den godkendelse af merit, at ansættelsesstedet stiller (og har stillet) en praksismentor til rådighed i den tid du er ansat i praksis og under uddannelse.

Praksismentorens opgave er at bistå den studerende i at knytte hverdagens oplevelser og erfaring til det overordnede formål med pædagoguddannelsen, nemlig at den studerende udvikler et selvstændigt udgangspunkt for at udøve professionen, sparring i hverdagen ift. Professions-udøvelsen, at fremme den studerendes refleksion og støtte denne som lærende samt at bistå den studerende i koblingen af praksis og uddannelse.

Rammerne og strukturen for dette aftales mellem studerende og praksismentor.

Er meritpædagoguddannelsen som sporskifte kun for ledige akademikere?

Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er for studerende med en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau – uanset om du er ledig eller ej.

Får man løn som studerende?

Det er ikke selve uddannelsen, der udbetaler løn. Imidlertid forventes du at have et job i pædagogisk praksis sideløbende med dit studie, og det er dette job, som gør, at du får løn, mens du tager uddannelsen. Lønniveauet afhænger af det konkrete ansættelsessted.

Du er ikke berettiget til SVU (statens voksenuddannelsesstøtte), da du allerede har en videregående uddannelse.

Kan man skifte mellem de forskellige typer af pædagoguddannelser?

Du kan skifte fra meritpædagoguddannelsen som sporskifte til den ordinære pædagoguddannelse. I så fald skal du kontakte KP’s studieadministration.

Hvordan er studiemiljøet?

Dine medstuderende har samme interesser og fokus – og er indstillet på et sporskifte. Det vægtes fra uddannelsens side, at der skabes et godt studiemiljø med fokus på velfungerende gruppearbejde. Studiegrupper spiller en vigtig rolle.

Kan man få yderligere merit for anden uddannelse?

Sporskiftemodellen har indbygget merit for anden uddannelse, så der gives kun merit i særlige tilfælde. Den enkelte sag skal vurderes i KP’s meritnævn.

Kan jeg blive optaget, selvom jeg har en kandidatuddannelse?

Ja, den såkaldte kandidat-regel gælder kun på ordinær videregående uddannelser. Meritpædagoguddannelsen udbydes efter Lov om åben uddannelse.