Gå til indhold
Tre meritpædagog-studerende sidder i et auditorium

Meritpædagog

Få begreber og teori på det, du har erfaring med - bliv meritpædagog

Nyhedsbrev

Fakta

Varighed

3 år

Studiestart

Sommer og vinter

Studieservice

Mail: merit-pu@kp.dk
Telefon: 70 89 09 90

Åbent Hus i uge 9

Om meritpædagoguddannelsen

Merituddannelsen til pædagog er for dig, der enten har minimum to års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde og er mindst 25 år eller har minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer og i dit praktiske kendskab til pædagogisk arbejde med børn, unge, voksne eller ældre. Du studerer sammen med andre voksne, der også kender de pædagogiske udfordringer.

Du bliver uddannet pædagog på lige fod med de studerende, der har fulgt den ordinære pædagoguddannelse, blot på kortere tid fordi du får merit for anden og tredje praktik. Efter endt uddannelse kan du kalde dig “professionsbachelor som pædagog”.

Studieliv på meritpædagoguddannelsen

Du kan læse til meritpædagog på Campus Carlsberg i København og på Campus Nordsjælland i Hillerød. På begge campusser er der et rigt og socialt studieliv med mange aktiviteter og foreninger.

Meritpædagog som sporskifte

Hvis du har en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau og er fyldt 25 år, kan meritpædagoguddannelsen som sporskifte være noget for dig.

Indhold og opbygning

Meritpædagoguddannelsen tager 3 år og er sammensat af en række obligatoriske og valgfrie forløb. I løbet af uddannelsen er du i praktik to gange.

I studieaktivitetsmodellen kan du se, hvordan merituddannelsen til pædagog er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til meritpædagog er opbygget ift. undervisning, praktik og bachelorprojekt

Specialiseringer

Uddannelsen består af et første grundfagligt år, som er fælles for alle studerende. Allerede når du bliver tilbudt studieplads, skal du vælge én af de tre specialiseringer. Du får den specialisering, du har størst erfaring indenfor, eller du har mulighed for at vælge på baggrund af mindst 1 års erhvervserfaring.

Som studerende på merituddannelsen kan du forvente, at din specialiseringsundervisning foregår sammen med studerende fra andre specialiseringer. Den tværgående undervisning forbereder dig på at understøtte sammenhænge i børn og unges liv på tværs af livsarenaer, institutionelle kontekster og fællesskaber.

Uddannelsen indeholder desuden et tværprofessionelt element, som skal klæde dig på til samarbejdet mellem pædagoger og lærere i folkeskolen og mellem pædagoger og socialrådgivere, sygeplejersker mv.

Med en specialisering inden for dagtilbudspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt, der retter sig mod 0–5-årige børn. Kompetencer til at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Med en specialisering inden for skole- og fritidspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18-års alderen. Du får i særlig grad viden om børn og unges udvikling, læring og dannelse. Med denne specialiseringen opnår du kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområder, herunder i undervisningen, samt i det fritidspædagogiske arbejde.

Med en specialisering inden for social- og specialpædagogik vil du opnå viden om lovgivningen på det sociale område, målgruppernes karakteristika og behov, forebyggelse af marginalisering og udstødelse, etik og værdier. Du kommer til at arbejde med processer, der understøtter målgruppernes motivation, udvikling og kompetencer til at danne relationer. Pædagoger med denne specialisering opnår særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker inden for tre overordnede målgrupper

 • Børn og unge med særlige behov
 • Mennesker i sociale vanskeligheder
 • Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

I løbet af uddannelsen er du i praktik to gange.

Første praktik ligger på 2. semester og varer 7 uger. Første praktik kan ikke foregå i den institution, hvor du er ansat.

I slutningen af studiet – i forbindelse med bachelor-projektet på 6. semester – skal du i praktik i 16 dage. Denne praktik kan gennemføres i den institution, du er ansat, og skal tilrettelægges i samarbejde med din arbejdsgiver.

Valgfrit modul

Som en del af uddannelsen skal du have et valgfrit modul.
Københavns Professionshøjskole opretter gerne merithold i samarbejde med kommuner eller lign.

Valgforløbene inden for området ”Kreative udtryksformer” har fokus på forskellige former for kreativt udtryk. Der udbydes skiftende valgforløb fra semester til semester, og du bliver informeret om, hvilke valgforløb du kan ønske imellem ca. et halvt år før, at du skal påbegynde forløbet. Nedenfor kan du se eksempler på forløb der har været udbudt inden for området ”Kreative udtryksformer”.

Musik

I dette valgforløb arbejder vi med sang, rytme, instrumenter og sangskrivning. Du kommer både til at arbejde med dine egne musiske kompetencer, men forløbet har også fokus på den studerendes rolle som formidler, så du lærer at planlægge og gennemføre musikaktiviteter i en pædagogisk sammenhæng. Der er plads til alle uanset niveau på valgforløbet.

Billede og værkstedsarbejde

I dette valgforløb kan du afprøve mange forskellige visuelle udtryk. Det kan fx være street art, keramik, digitale billeder, grafik og skulpturelt arbejde. Vi har fokus på eksperimenterende kreative processer og de fællesskaber, der kan opstå i den kreative proces. Vi arbejder også med, hvordan du som kommende pædagog kan tage afsæt i de visuelle udtryk, som din brugergruppe er optagede af og har forudsætninger til at prøve kræfter med.

Leg, drama og teater

Dette valgforløb fokuserer på alt det, der binder mennesker sammen. Det dramapædagogiske arbejde giver metoder til konflikthåndtering og udvikling af fællesskaber, og du får erfaring med at udvikle lege, dramatiske spil, filmiske udtryk og teaterproduktioner med alle målgrupper. Valgforløbet er for dig, der vil finde eller videreudvikle din legelyst og dit dramatiske udtryk og give det videre til andre i en pædagogisk sammenhæng.

Målet med valgforløbet ’Kreative udtryksformer’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Dette valgforløb sætter med alvor og sjov fokus på naturen. Vi beskæftiger os med miljøforhold, vi tager på ture og laver friluftsaktiviteter, og vi undersøger mulighederne for at formidle naturvidenskab og naturoplevelser til forskellige pædagogiske målgrupper. De praktiske aktiviteter sættes i perspektiv med teori om bl.a. lystbetonet læring og natur- og friluftsdidaktik.

Målet med valgforløbet ’Natur og udeliv’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø.

Dette valgforløb har fokus på bevægelsesglæde, motivation og trivsel. Undervisningen er en kombination af teori og praksis, hvor begreber om kropsbevidsthed og kropslige færdigheder supplerer praktiske idræts- og bevægelsesaktiviteter. Du lærer at planlægge og lede bevægelsesaktiviteter til forskellige pædagogiske målgrupper, og undervisningen vil byde på både gæstelærere og besøg i institutioner fra praksisfeltet.

Målet med valgforløbet ’Sundhedsfremme og bevægelse’ er, at du kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

Dette valgforløb giver dig mulighed for at være kreativt skabende med digitale medier og undersøge digitale teknologiers pædagogiske muligheder i forhold til forskellige målgrupper. Du får indsigt i multimedieproduktion og hvordan du kan igangsætte spændende og lærerige pædagogiske miljøer med brug af digitale teknologier.

Målet med valgforløbet ’Medier og digital kultur’ er, at du kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner ved anvendelse af digitale medier.

På valgforløbet ”Social innovation og entreprenørskab” får du muligheden for at nytænke den eksisterende viden og finde nye bud på løsninger af sociale udfordringer. Det kan fx være en idé til egen virksomhed, forandring af eksisterende institutioner eller det kan være nye partnerskaber i samspil med borgere og lokalsamfund.

Målet med valgforløbet ’Social innovation og entreprenørskab’ er, at du kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og organisationsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for pædagogprofessionen.

Valgforløbet fokuserer på mangfoldighed og fællesskab er og handler om teoretisk og praktisk arbejde med kulturbegreber og kulturforståelser i relation til mangfoldige målgrupper, institutionsformer og livstemaer.

Målet med valgforløbet ’Kulturmøde og interkulturalitet’ er, at du kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

Valgforløbet sigter mod at klæde kommende pædagoger på til at iværksætte og lede kulturprojekter. Det vil typisk foregå i fællesskab med samarbejdspartnere fra kulturinstitutioner eller lokale aktører, og indholdet i de udbudte valgforløbet vil derfor afhænge af de aktører og institutioner som pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole samarbejder med.

Målet med valgforløbet ’Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri’ er, at du kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod menneskers inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv.

Muligheder for tilrettelæggelse af studiet

Merituddannelsen til pædagog kan tilrettelægges på to måder:

Mulighed 1:

Gennem hele uddannelsen veksles mellem undervisning på uddannelsesstedet hver 5. weekend og netbaseret undervisning. Det første år på merituddannelsen er et fuldtidsstudie. 2. og 3. studieår tages som deltidsstudie.

Mulighed 2:

Det første år som fuldtidsstudie på uddannelsesstedet på pædagoguddannelsen (man-fre kl. 8.30-16.00). 2. og 3. studieår som deltidsstudie, hvor uddannelsen veksler mellem undervisning på uddannelsesstedet hver 5. weekend og netbaseret undervisning

Hvis du har brug for at tilrettelægge uddannelsen på en anden måde, så kontakt os og lad os tale om dine behov og vores muligheder for at imødekomme dem.

Studiestart vinter 2022

Er du optaget til vinterstudiestart, får du en mail med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet, litteratur mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i januar.

Til nye studerende: Velkommen til KP – log på og bliv klar til studiestart

Campus Carlsberg

Tid

31. januar 2022, kl. 10.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Campus Nordsjælland

Tid

Netbaseret – torsdag d. 27. januar kl. 10.00
Fleksibelt (første studieår med de ordinære)  – mandag d. 31. januar  kl. 10.00
Meritpædagog som sporskifte – torsdag d. 27. januar  kl. 10

Sted

KP Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
Atrium

Adgangskrav

For at søge ind på merituddannelsen til pædagog skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Minimum 2 års erhvervserfaring inden for det pædagogiske arbejdsområde, heraf mindst 1 års sammenhængende ansættelse, og mindst 25 år gammel eller  minimum 5 års erhvervserfaring inden for det pædagogiske arbejdsområde
 • En adgangsgivende eksamen (se nedenfor)

Du skal opfylde kravet om minimum 2 års eller 5 års erhvervserfaring inden for det pædagogiske arbejdsområde (afhængig af din alder).

Hvis du er mindst 25 år gammel er der krav om 2 års erhvervserfaring, hvoraf mindst 1 år skal være en sammenhængende ansættelse, og det skal være minimum 30 timer om ugen. Timer ud over de 30 timer pr. uge kan ikke erstatte kravet om 2 års erhvervserfaring.

Hvis du har 5 års erhvervserfaring  behøver det ikke at være samme arbejdssted, men det skal være minimum 27 timer om ugen. Timer ud over de 27 timer pr. uge kan ikke erstatte kravet om 5 års erhvervserfaring.

Du skal have en af følgende adgangsgivende eksaminer for at søge ind:

 • Gymnasial eksamen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (sosu-assistent) med dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau.
 • Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau og engelsk på E-niveau.
 • Bestået fire gymnasiale enkeltfag: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og et valgfrit fag på C-niveau.
 • Gennemført Forberedelseskursus for indvandrer og flygtninge (FIF).
 • Udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen og gøre dig optagelsesberettiget.

Der ligges særligt vægt på fag og uddannelser, der svarer til minimum ungdomsuddannelsesniveau, såsom HF fagene dansk på A- niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og andre tilsvarende fag. Andre eksamener, herunder eksempelvis Steiner og udenlandske eksamener, der svarer til danske eksamener, kan ligeledes gøre, at ansøger bliver positivt besvaret. Hvis ansøger for eksempel er bedømt ’ikke-bestået’, men har deltaget, kan det støtte i en IKV.

Andre uddannelser vil også øge sandsynligheden for positiv IKV – hvor arbejdserfaring er optagelsesgrundlag og derfor ikke naturligt medfører positiv IKV

Bemærk at du altid skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Det er dit ansvar at indsamle og vedhæfte relevant dokumentation for de indivi-duelle kompetencer, du ønsker inddraget i vurderingen. Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering, gælder den kun til den pågældende uddannelse. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge IKV til hver af disse.

Når du søger individuel kompetence vurdering skal du vedlægge en motiveret ansøgning til ansøgnings-skemaet.
Læs her, hvordan du skriver en motiveret ansøgning – (OBS! se bort fra oplyste datoer om kvote 2, som ikke er gældende for ansøgere til meritpædagoguddannelsen)

Sådan søger du

Meritpædagoguddannelsen udbydes under lov om Åben Uddannelse og prisen er med virkning fra 2019 kr. 8.000 pr. semester, hvilket opkræves forud for hvert semester (med forbehold for prisregulering).

Du skal udfylde et ansøgningsskema, hvor du angiver ønsket starttidspunkt og hvordan du ønsker uddannelsen tilrettelagt.

Er du i arbejde, skal din arbejdsgiver skrive under på, at du kan få orlov i den periode, praktikken finder sted, samt når du skal til undervisning og eksamen. Husk at medsende en arbejdsgivererklæring sammen med dit ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 15. november 2021. For (BUF) Børne- og unge afdelingen i Københavns kommune er ansøgningsfristen også 15. november 2021.

Når du sender din ansøgning til meritpædagoguddannelsen, skal du vedhæfte følgende:

 • Ansøgningsskema
 • Dokumentation for henholdsvis 2 eller 5 års erhvervserfaring (afhængig af din alder). Kan dokumenteres med:
  • Arbejdsgivererklæring (skal vedhæftes)
  • Lønsedler med anciennitetsdato
  • Udtalelse fra arbejdsgiver, hvor ansættelsesperiode og timeantal fremgår.
  • ATP-oversigt
 • Uddannelsesbevis for din adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning (gælder kun, hvis du søger optagelses via Individuel kompetencevurdering)

Job og karriere

Pædagoguddannelsen forbereder kommende pædagoger til et bredt arbejdsfelt. Efter uddannelsen kan du søge arbejde i fx:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Skoler
 • Klubber og fritidshjem
 • Behandlingshjem
 • Bo- og væresteder
 • På gadeplan

Læs videre

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse, herunder kurser og diplomuddannelser for færdiguddannede pædagoger, på Københavns Professionshøjskole her.

Du kan også specialisere og videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse, en master eller kandidat. Med en af disse videreuddannelser kan du blive leder, pædagogisk konsulent, praktikvejleder m.m.

Du kan også tage en kandidatuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole eller på IT-Universitetet.

Løn for meritpædagoger

Pædagogers løn består af mange forskellige elementer fra forskellige aftaler og overenskomster. Det kan være svært at holde styr på, hvad rammerne er og hvem der sætter dem.

Læs mere om pædagogers lønforhold på BUPL’s hjemmeside

Kontakt

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til optagelse på meritpædagoguddannelsen:

Telefon: 70 89 09 90
E-mail: merit-pu@kp.dk

Har du spørgsmål til uddannelsens indhold, kan du kontakte Martin Sørensen. Se kontaktoplysninger herunder.

Martin Sørensen

Lektor

+45 41 89 80 07

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Adresser

Nordsjælland

Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Campus Carlsberg

Humletorvet 3
1799 København V

Praktiske oplysninger

På meritpædagoguddannelsen er der deltagerbetaling på kr. 8.000 pr. semester (2019-pris).

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til bøger og transport både til og fra uddannelsesstedet samt i forbindelse med udflugter og lignende (ca. 5.000-6.000 kr. i løbet af hele uddannelsen).

Vælger du at læse på merituddannelsen med første år organiseret som et fuldtidsstudie, har du mulighed for at søge om Statens voksenuddannelsesstøtte. Denne er på i alt 40 uger.

Vi undersøger og evaluerer løbende studieforholdene på uddannelsen for at kunne dokumentere og optimere på en lang række forhold. Du kan læse de nyeste opgørelser fra uddannelsen her.

Framelding til et semester/uddannelsen skal ske skriftligt til merit-pu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen.