Gå til indhold
Tre meritpædagog-studerende sidder i et auditorium

Meritpædagog

Få begreber og teori på det, du har erfaring med - bliv meritpædagog

Fakta

Varighed

3 år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

10 uger

Nyt om ansøgningsfrister

Søg senest 1. december og få svar på optagelse 15. december.

Søg senest 15. december og få svar på optagelse senest midt januar.

Om meritpædagoguddannelsen

Meritpædagoguddannelsen er for dig, som vil arbejde indenfor det pædagogiske felt og som enten:

Er fyldt 25 år

Du er fyldt 25 år, og har minimum to års erhvervserfaring med minimum 30 timer om ugen fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde (fx pædagogmedhjælper, eller at du har arbejdet i det pædagogiske felt, sammen med uddannede pædagoger)

eller:

Er under 25 år

Du er  under 25 år, og har minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde (fx pædagogmedhjælper, eller at du har arbejdet i det pædagogiske felt, sammen med uddannede pædagoger)

Uddannelsen er tilrettelagt i hold, hvor du vil studere sammen med andre, som også har erfaring og praksiskendskab til det pædagogiske arbejde. Undervisningen har fokus på praksisnære eksempler og tager udgangspunkt i de studerendes egne erfaringer fra praksis.

Gennem uddannelsen vil du opnå samme kompetencer og kvalifikationer som studerende på den ordinære pædagoguddannelse. Meritpædagoguddannelsen er en kortere uddannelse, da du får merit for 2. og 3. praktikforløb.

Efter fuldført uddannelse kan du kalde dig “Professionsbachelor som pædagog”.

Meritpædagog som sporskifte

Har du fuldført en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau og er du fyldt 25 år, kan sporskifte også være er en spændende mulighed for dig.

Studieliv på meritpædagoguddannelsen

Om du vælger at studere til meritpædagog på Campus Carlsberg i København eller på Campus Hillerød, vil du opleve et rigt og socialt studieliv med mange aktiviteter og foreninger.

Adgangskrav

For at søge ind på meritpædagoguddannelsen skal du opfylde følgende adgangskrav:

Relevant erhvervserfaring

Minimum 2 eller 5 års relevant erhvervserfaring fra det pædagogiske eller pædagoglignende arbejde.
Bemærk, at der gælder forskellige krav afhængig af din alder.

Adgangsgivende eksamen

En adgangsgivende eksamen (fx Gymnasial eksamen, Social- og Sundhedsassistentuddannelsen, Pædagogisk Assistentuddannelsen (PAU)).

Du kan læse mere om de specifikke adgangskrav i menuen nedenfor.

Du skal opfylde kravet om minimum 2 års eller 5 års erhvervserfaring inden for det pædagogiske arbejdsområde (afhængig af din alder).

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du kunne dokumentere to års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde på minimum 30 timer om ugen (hvor du som minimum har haft 1 års sammenhængende ansættelse).

Under 25 år

Er du ikke fyldt 25 år, skal du have minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde (her stilles ingen krav til ansættelsens længde, såfremt du har haft 27 arbejdstimer om ugen).

Du skal have en af følgende adgangsgivende eksaminer for at søge ind:

 • Gymnasial eksamen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (sosu-assistent) med dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau
 • Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau og engelsk på E-niveau.
 • Bestået fire gymnasiale enkeltfag: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og et valgfrit fag på C-niveau
 • Udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau

Sprogkrav ved udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra et land udenfor Norden, gælder følgende sprogkrav, som skal være bestået inden studiestart:

 • Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3, alle 4 delelementer)
 • HF-enkeltfag Dansk som andetsprog på A-niveau eller HF-enkeltfag Dansk på A-niveau
 • Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) fra KP’s pædagoguddannelse
 • Dokumentere, at du har dansk på et tilsvarende niveau, fx via en individuel kompetencevurdering i dansk A på et VUC-center

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen og gøre dig optagelsesberettiget.

Der lægges særligt vægt på fag og uddannelser, der svarer til minimum ungdomsuddannelsesniveau, såsom HF fagene dansk på A- niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og andre tilsvarende fag.

Andre eksamener, herunder eksempelvis Steiner og udenlandske eksamener, der svarer til danske eksamener, kan ligeledes gøre, at ansøger bliver positivt besvaret. Hvis ansøger for eksempel er bedømt ’ikke-bestået’, men har deltaget, kan det støtte i en IKV.

Andre uddannelser vil også øge sandsynligheden for positiv IKV – hvor arbejdserfaring er optagelsesgrundlag og derfor ikke naturligt medfører positiv IKV.

Bemærk at du altid skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Det er dit ansvar at indsamle og vedhæfte relevant dokumentation for de individuelle kompetencer, du ønsker inddraget i vurderingen. Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering, gælder den kun til den pågældende uddannelse.

Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge IKV til hver af disse.

Når du søger individuel kompetence vurdering skal du vedlægge en motiveret ansøgning til ansøgningsskemaet.

Læs her, hvordan du skriver en motiveret ansøgning – (OBS! se bort fra oplyste datoer om kvote 2, som ikke er gældende for ansøgere til meritpædagoguddannelsen)

Indhold og opbygning

Meritpædagoguddannelsen tager 3 år og består af 6 semestre. Uddannelsen er sammensat af en række obligatoriske og valgfrie forløb. Under uddannelsen vil du komme i praktik to gange, på både 2. semester og 6. semester.

I studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du få et mere detaljeret overblik over uddannelsen og de forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til meritpædagog er opbygget ift. undervisning, praktik og bachelorprojekt

Specialiseringer

Specialiseringen på uddannelsen, starter efter du har fuldført det første grundfaglige år, som er fælles for alle studerende uanset specialisering.
Allerede når du bliver tilbudt en studieplads, vil du blive bedt om at vælge én af specialiseringerne:

 • Dagtilbudspædagogik
 • Skole- og fritids pædagogik
 • Social- og specialpædagogik
 • Praktik

Du kan læse mere om de forskellige specialiseringerne nedenfor

Dit valg i forhold til specialisering er betinget af din erhvervserfaring. Har du mindst 1 års relevant erhvervserfaring, kan du vælge frit mellem specialiseringerne, ellers vil du få en specialisering indenfor det område, hvor du har størst erfaring.

Som studerende kan du forvente, at specialiseringsundervisningen kan blive afholdt sammen med studerende fra andre specialiseringer. Formålet med den tværgående undervisning er, at give dig kompetencerne til at understøtte en stærk sammenhæng i børn og unges udvikling, på tværs udviklingstrin, institutionelle kontekster og fællesskaber.

Meritpædagoguddannelsen understøtter desuden en stærk forståelse i forhold til et tværprofessionelt samarbejde, som skal klæde dig på til samarbejdet mellem både pædagoger og lærere i folkeskolen og mellem pædagoger og socialrådgivere, sygeplejersker mv.

Med en specialisering inden for dagtilbudspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt, der retter sig mod 0–5-årige børn.

Kompetencer til at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Med en specialisering inden for skole- og fritidspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18-års alderen.

Du får i særlig grad viden om børn og unges udvikling, læring og dannelse. Med denne specialiseringen opnår du kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområder, herunder i undervisningen, samt i det fritidspædagogiske arbejde.

Med en specialisering inden for social- og specialpædagogik vil du opnå viden om lovgivningen på det sociale område, målgruppernes karakteristika og behov, forebyggelse af marginalisering og udstødelse, etik og værdier.

Du kommer til at arbejde med processer, der understøtter målgruppernes motivation, udvikling og kompetencer til at danne relationer.

Pædagoger med denne specialisering opnår særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker inden for tre overordnede målgrupper

 • Børn og unge med særlige behov
 • Mennesker i sociale vanskeligheder
 • Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Praktik

I løbet af uddannelsen er du i praktik to gange.

Første praktik ligger på 2. semester og varer 7 uger. Første praktik kan ikke foregå i den institution, hvor du er ansat.

I slutningen af studiet – i forbindelse med bachelor-projektet på 6. semester – skal du i praktik i 16 dage. Denne praktik kan gennemføres i den institution, du er ansat, og skal tilrettelægges i samarbejde med din arbejdsgiver.

Valgfrit modul

Som en del af uddannelsen skal du have et valgfrit modul.

Nedenfor kan du klikke ind og læse mere om indholdet på de valgfrie modulerne

Valgforløbene inden for området ”Kreative udtryksformer” har fokus på forskellige former for kreativt udtryk. Der udbydes skiftende valgforløb fra semester til semester, og du bliver informeret om, hvilke valgforløb du kan ønske imellem ca. et halvt år før, at du skal påbegynde forløbet.

Nedenfor kan du se eksempler på forløb der har været udbudt inden for området ”Kreative udtryksformer”.

Musik

I dette valgforløb arbejder vi med sang, rytme, instrumenter og sangskrivning. Du kommer både til at arbejde med dine egne musiske kompetencer, men forløbet har også fokus på din rolle som formidler, så du lærer at planlægge og gennemføre musikaktiviteter i en pædagogisk sammenhæng.

Der er plads til alle uanset niveau på valgforløbet.

Billede og værkstedsarbejde

I dette valgforløb kan du afprøve mange forskellige visuelle udtryk. Det kan fx være street art, keramik, digitale billeder, grafik og skulpturelt arbejde.

Vi har fokus på eksperimenterende kreative processer og de fællesskaber, der kan opstå i den kreative proces.

Vi arbejder også med, hvordan du som kommende pædagog kan tage afsæt i de visuelle udtryk, som din brugergruppe er optagede af og har forudsætninger til at prøve kræfter med.

Leg, drama og teater

Dette valgforløb fokuserer på alt det, der binder mennesker sammen. Det dramapædagogiske arbejde giver metoder til konflikthåndtering og udvikling af fællesskaber, og du får erfaring med at udvikle lege, dramatiske spil, filmiske udtryk og teaterproduktioner med alle målgrupper.

Valgforløbet er for dig, der vil finde eller videreudvikle din legelyst og dit dramatiske udtryk og give det videre til andre i en pædagogisk sammenhæng.

Målet med valgforløbet ’Kreative udtryksformer’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Dette valgforløb sætter med alvor og sjov fokus på naturen. Vi beskæftiger os med miljøforhold, vi tager på ture og laver friluftsaktiviteter, og vi undersøger mulighederne for at formidle naturvidenskab og naturoplevelser til forskellige pædagogiske målgrupper.

De praktiske aktiviteter sættes i perspektiv med teori om bl.a. lystbetonet læring og natur- og friluftsdidaktik.

Målet med valgforløbet ’Natur og udeliv’ er, at du kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø.

Dette valgforløb har fokus på bevægelsesglæde, motivation og trivsel. Undervisningen er en kombination af teori og praksis, hvor begreber om kropsbevidsthed og kropslige færdigheder supplerer praktiske idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Du lærer at planlægge og lede bevægelsesaktiviteter til forskellige pædagogiske målgrupper, og undervisningen vil byde på både gæstelærere og besøg i institutioner fra praksisfeltet.

Målet med valgforløbet ’Sundhedsfremme og bevægelse’ er, at du kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

Dette valgforløb giver dig mulighed for at være kreativt skabende med digitale medier og undersøge digitale teknologiers pædagogiske muligheder i forhold til forskellige målgrupper.

Du får indsigt i multimedieproduktion og hvordan du kan igangsætte spændende og lærerige pædagogiske miljøer med brug af digitale teknologier.

Målet med valgforløbet ’Medier og digital kultur’ er, at du kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner ved anvendelse af digitale medier.

På valgforløbet ”Social innovation og entreprenørskab” får du muligheden for at nytænke den eksisterende viden og finde nye bud på løsninger af sociale udfordringer.

Det kan fx være en idé til egen virksomhed, forandring af eksisterende institutioner eller det kan være nye partnerskaber i samspil med borgere og lokalsamfund.

Målet med valgforløbet ’Social innovation og entreprenørskab’ er, at du kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og organisationsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for pædagogprofessionen.

Valgforløbet fokuserer på mangfoldighed og fællesskaber og handler om teoretisk og praktisk arbejde med kulturbegreber og kulturforståelser i relation til mangfoldige målgrupper, institutionsformer og livstemaer.

Målet med valgforløbet ’Kulturmøde og interkulturalitet’ er, at du kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

Valgforløbet sigter mod at klæde kommende pædagoger på til at iværksætte og lede kulturprojekter. Det vil typisk foregå i fællesskab med samarbejdspartnere fra kulturinstitutioner eller lokale aktører, og indholdet i de udbudte valgforløbet vil derfor afhænge af de aktører og institutioner som pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole samarbejder med.

Målet med valgforløbet ’Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri’ er, at du kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod menneskers inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv.

Muligheder for tilrettelæggelse af studiet

Som studerende på meritpædagoguddannelsen kan du vælge mellem to måder at gennemføre dit studie:

Mulighed 1: Netbaseret uddannelsesforløb

På den netbaserede merituddannelse, vil størstedelen af undervisningen være digital undervisning kombineret med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet ca hver 5. weekend.

Uddannelsens opbygning

1. studieår er et fuldtidsstudie svarende til 37 timers studieaktiviteter (fx fysisk og digital undervisning, læsning af litteratur, observationer i praksis, tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter, opgaver i studiegrupper m.m.)

2. og 3. studieår er et deltidsstudie svarende til 20-25 timers studieaktiviteter (fx fysisk og digital undervisning, læsning af litteratur, observationer, tilrettelæggelse af aktiviteter, opgaver i studiegrupper m.m.)

Under hele studiet vil du hver 5. weekend skulle møde til undervisning på uddannelsesstedet. Undervisningen på uddannelsesstedet er med fysisk fremmøde.

Undervisning ligger i tidsrummet: Fredag fra 16:30-20:15 og lørdag fra 09:00-16:15 (dog med studiestart fra torsdag til lørdag)

Mulighed 2: Kombineret merituddannelse

På den kombinerende merituddannelse foregår 1. studieårs undervisning med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet. Al undervisning er samlet på 2 faste og sammenhængende dage på Campus. 2. og 3. studieår foregår som digital undervisning kombineret med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet hver 5. weekend.

Uddannelsens opbygning

1. studieår er et fuldtidsstudie svarede til 37 timers studieaktiviteter (fx undervisning, læsning af litteratur, observationer i praksis, tilrettelæggelse af aktiviteter, arbejde i studiegrupper m.m.) Undervisningen foregår mandag og tirsdag på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.

2. og 3. studieår er et deltidsstudie svarende til 20-25 timers studieaktiviteter (fx undervisning, læsning af litteratur, observationer, tilrettelæggelse af aktiviteter, arbejde i studiegrupper m.m.) 2. og 3. studieår indeholder digital undervisning kombineret med fysisk fremmøde på uddannelsesstedet hver 5. weekend.

Den fysiske undervisning ligger i tidsrummet: Fredag fra 16:30-20:15 og lørdag fra 09:00-16:15.

Studiestart vinter 2024

Er du optaget til vinterstudiestart, får du et velkomstbrev i nemStudie med information om, hvordan du logger på KP’s systemer, bestiller studiekort og finder praktisk info om din studiestart senest midt i januar.

I den praktiske info kan du finde detaljer om de første dage på studiet mv. Det er vigtigt, du orienterer dig i studiestartinformationen i god tid, inden du starter på studiet.

Bemærk, at dit skema først vil være klar ca. 14 dage før studiestart, dvs. midt i januar.

Ansøgningsprocessen

Du søger om optagelse på meritpædagoguddannelsen ved at søge via nemStudie.

Er du ansat, indsender du en underskrevet arbejdsgivererklæring fra din arbejdsgiver. Arbejdsgivererklæring giver tilladelse til, at du kan få orlov i de perioder, hvor du skal være på uddannelsesstedet (ex. undervisning og eksamen) og i praktikperioden. Du kan finde skemaet nedenfor.

Når du sender din ansøgning til meritpædagoguddannelsen, skal du huske og medsende følgende dokumenter:

 • Dokumentation for din erhvervserfaring på henholdsvis 2 år eller 5 år, afhængig af din alder.
  • Din erhvervserfaring kan dokumenteres med et eller flere af følgende:
   • Arbejdsgivererklæring (er du ansat skal denne medsendes)
   • Lønsedler med anciennitetsdato
   • Udtalelse fra arbejdsgiver, hvor ansættelsesperiode og timeantal fremgå
   • ATP- oversigt
 • Uddannelsesbevis for din adgangsgivende eksamen.

Dokumentationen oploader du som bilag i din ansøgning.

Har du en udenlandsk eksamen, skal du have bestået Studieprøven i Dansk eller have Dansk på A niveau samt dit eksamensbevis skal oversættes hos Uddannelses og forskningsministeriet inden du sender til os. OBS: gør det i god tid, da det kan være en langsom proces.

Hvis du allerede har bestået dele af pædagoguddannelsen enten på KP eller en af de andre professionshøjskoler, laver vi et særligt uddannelsesforløb til dig ud fra, hvad du allerede har bestået. Du bedes derfor sende en mail til merit-pu@kp.dk med emnefeltet ’Genindskrivning’ efter du har søgt ind på uddannelsen i nemStudie.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for IKV-ansøgere: 15. november 2023

Nyt om ansøgningsfrister

Søg senest 1. december og få svar på optagelse 15. december.

Søg senest 15. december og få svar på optagelse senest midt januar.

Deltagerbetaling

Da meritpædagoguddannelsen udbydes under lov om Åben Uddannelse, er der anno 2019 en deltagerbetaling for uddannelsen på 8.000 kr. pr. semester (med forbehold for prisreguleringer). Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester.

Udover deltagerbetaling må der påregnes udgifter til bøger, materialer, kopier, etc. De samlede udgifterne for hele uddannelsen forventes at lægge på 5000 kr.

Optag på meritpædagog som ordinær pædagogstuderende

Hvis du ønsker at skifte fra ordinær pædagoguddannelse til meritpædagoguddannelsen, skal du søge om optagelse på meritpædagoguddannelsen. Du kan få merit for allerede beståede moduler på pædagoguddannelsen.

Du skal være opmærksom på at opfylde optagelseskravene til meritpædagoguddannelsen for at være optagelsesberettiget (se adgangskrav her på hjemmesiden).

Du søger om optag på meritpædagoguddannelsen ved at udfylde og sende nedenstående skema og brugerbetalingsskema til merit-pu@kp.dk.

Har du spørgsmål, skriv til merit-pu@kp.dk.

Job og karriere

Pædagoguddannelsen forbereder kommende pædagoger til et bredt arbejdsfelt. Efter uddannelsen kan du søge arbejde i fx:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Skoler
 • Klubber og fritidshjem
 • Behandlingshjem
 • Bo- og væresteder
 • På gadeplan

Læs videre

Som færdiguddannet pædagog har du også muligheder for efter- og videreuddannelse, herunder kurser og diplomuddannelser for pædagoger, på Københavns Professionshøjskole.

Du kan også specialisere og videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse, en master eller kandidat. Med en af disse videreuddannelser kan du blive leder, pædagogisk konsulent, praktikvejleder m.m.

Du kan også tage en kandidatuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole eller på IT-Universitetet.

Løn for meritpædagoger

Lønnen som pædagog er afhængig af overenskomster og lokale lønaftaler. Du kan læse mere om pædagogers lønforhold på BUPL’s hjemmeside.

Kontakt

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til optagelse på meritpædagoguddannelsen:

Studieservice, meritpædagog

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 70 89 09 90

Har du spørgsmål til uddannelsens indhold, kan du kontakte:

Martin Sørensen

Lektor

+45 41 89 80 07

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Campus Hillerød

Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Campus Carlsberg

Humletorvet 3
1799 København V

Praktiske oplysninger

På meritpædagoguddannelsen er der deltagerbetaling på kr. 8.000 pr. semester (2019-pris).

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til bøger og transport både til og fra uddannelsesstedet samt i forbindelse med udflugter og lignende (ca. 5.000-6.000 kr. i løbet af hele uddannelsen).

Vælger du at læse på merituddannelsen med første år organiseret som et fuldtidsstudie og er over 25, har du mulighed for at søge om Statens voksenuddannelsesstøtte. Denne er på i alt 40 uger.

Framelding til et semester/uddannelsen skal ske skriftligt til merit-pu@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen.