Gå til indhold

Praktik på Ernæring og sundhed

Praktikperioder

Praktik

Professionspraktik

Praktikperiode Efterår

Ordinær praktik

Uge 48 (torsdag) til og med uge 3 (fredag)

Praktikperiode Forår

Ordinær praktik

Uge 19 (torsdag) til og med uge 25 (fredag)

Praktik

”Selvtilrettelagt praktik”

Praktikperiode Efterår

”Selvtilrettelagt praktik” som valgfrit element (valgfag):

Uge 35 (mandag) til og med uge 40 (tirsdag)

Praktikperiode Forår

”Selvtilrettelagt praktik” som valgfrit element (valgfag):

Uge 6 (mandag) til og med uge 11 (tirsdag)

Praktik

Selvstændig professionsudøvelse

Praktikperiode Efterår

Ordinær praktik

Uge 36 til og med uge 47

Praktikperiode Forår

Ordinær praktik

Uge 7 til og med uge 18

Praktik

”Selvtilrettelagt praktik”

Praktikperiode Efterår

”Selvtilrettelagt praktik” som valgfrit element (valgfag):

Uge 35 til og med uge 40

Praktikperiode Forår

”Selvtilrettelagt praktik” som valgfrit element (valgfag):

Uge 6 til og med uge 11

At være praktiksted for ernæring og sundhedsstuderende

Som praktiksted kan I forvente at den studerende er engageret og aktiv under praktikforløbet. Den studerende vil interessere sig for virksomhedens kultur og Jeres arbejde og indgå i arbejdsfællesskabet.

Den studerende kan eksempelvis:

 • Bringe nye perspektiver på opgaver
 • Varetage faglige og professionsspecifikke opgaver som ellers er svære at nå i en travl hverdag
 • Bidrage til løsning af konkrete problemstillinger i virksomheden

At være praktikvært

Praktikværten er den person på praktikstedet, som praktikanten primært følger. Det er ikke et krav, at praktikanterne følger den samme medarbejder under hele praktikperioden.

Praktikværtens rolle:

 • Hjælpe med at sætte de organisatoriske rammer for den/de studerendes læringsforløb i praktikken
 • Undervise/vejlede i de opgaver som den/de studerende ønskes at varetage (forvent min. 1 time per uge). Det kræver indsigt i uddannelsen, da den/de studerendes læringsforløb og opgaver i praktikken skal knyttes til professionen. Denne information vil uddannelsen give praktikstedet bl.a. via en praktikvejledning
 • Som minimum afsætte tid til:
  • Et indledende møde, hvor praktikforløbets opgaver, læringsudbytte og rammer aftales i samarbejde med de(n) studerende (praktikplanen) samt godkendelse af Praktikplanen i Praktikportalen
  • En midtvejsevaluering
  • En afsluttende praktikevaluering af de læringsudbytter, der aftales ved det indledende møde herunder begrundelse for evaluering af praktik samt godkendelse af Praktikevalueringen i Praktikportalen

At være studerende i praktik

Hvordan ansøger den studerende om praktikplads

Den studerende skal ansøge om praktiksted på samme måde som et job. Det vil sige, at den studerende skriver en ansøgning, inkl. CV og sender den til praktikstedet.

Ansøgningen indeholder begrundelse og motivation for at komme i praktik og redegørelse for, hvad den studerende kan forestille sig af opgaver – dog altid med høflig lydhørhed over for praktikstedets ønsker.

Den studerende opfordres til at følge op på ansøgningen med at henvende sig til praktikstedet. Uanset hvordan den allerførste kontakt til praktikstedet opstår, skal den studerende sende en skriftlig ansøgning. Det anbefales at vedlægge enten praktikfolder eller denne praktikvejledning til ansøgningen.

Praktikkoordinatoren på Ernæring- og sundhedsuddannelsen deltager ikke i søgning af praktiksted. Der er dog mulighed for at få vejledning ved at kontakte praktikkoordinatoren.

Praktikplan og praktikevaluering

Praktikplan

Den studerende udfylder i samarbejde med Ernæring og sundhedsuddannelsen og praktikstedet en individuel praktikplan omfattende formål, mål og indhold. I praktikplanen indskrives minimum én fastlagt studieaktivitet, som skal gennemføres i løbet af praktikperioden (Studieordning 2021).

Praktikplanen udarbejdes mellem praktikvært, den studerende og med vejledning fra uddannelsen.

Den studerende kontakter deres praktikvært på praktikstedet, for at træffe aftaler om mødetidspunkt den første dag, forberedelse til opholdet og aftaler eventuelt at komme ud på besøg inden praktikopholdet. Et besøg inden praktikken kan give et godt grundlag for at forberede sig.

Praktikanten forbereder sig ved at sætte sig ind i generelle forhold vedr. deres praktiksted. Informationerne kan for eksempel søges på institutionernes/virksomhedernes hjemmeside.

Praktikanten forbereder deres selvstændige arbejde, som det er aftalt med praktikværten på praktikstedet.

Senest en uge inde i praktikforløbet udfyldes praktikplanen af den studerende i et samarbejde med praktikstedets praktikvært. Praktikplanen udfyldes i Praktikportalen og skal godkendes af praktikvært og uddannelsesinstitutionen.

Praktikevaluering

Praktikstedet og den studerende evaluerer praktikforløbet efter de i semesterbeskrivelsen beskrevne retningslinjer. Evalueringen er obligatorisk og indsendes til uddannelsesinstitutionens praktikkoordinator til godkendelse (Studieordning 2021).

For at blive indstillet til prøven skal der udarbejdes en praktikevaluering. Denne skal udarbejdes af den studerende og praktikværten jf. skabelonen for praktikevalueringen, som findes på Praktikportalen.

Praktikevalueringen skal udfyldes og godkendes på Praktikportalen af både den studerende OG praktikværten.

Hvis der ved deadline mangler godkendelse fra den studerende og/eller praktikværten, kan praktikansvarlige fra Københavns Professionshøjskole ikke godkende evalueringen, og den studerende vil have brugt et prøveforsøg.

Den studerende vil umiddelbart efter deadline få en ny frist for at få indhentet praktikværtens godkendelse.

Den studerende vil først få bedømt delprøve 3b, når evalueringen er udfyldt, godkendt af studerende og praktikvært og endeligt godkendt af praktikansvarlig fra Københavns Professionshøjskole.

Evaluering

Evaluering er en vigtig del af praktikken og sker i den sidste uge af praktikken.

Praktikstedet

 • Inddrager de studerendes individuelle målsætninger i evalueringerne.
 • Skriver en individuel evaluering for hver studerende efter endt praktikforløb.
 • Tilbyder sparring og evaluering af den studerendes faglige og personlige målsætninger.

Den studerende

 • Går i dialog med praktikværten vedr. sparring og evaluering af de faglige og personlige målsætninger.
 • Logbog kan bruges i forbindelse med evalueringen.
 • Evaluering af praktikken er et vigtigt redskab for uddannelsesinstitution og for praktikstedet til at forbedre praktikken for kommende studerende.

Ernæring- og sundhedsuddannelsen

 • Følger op på den studerendes evaluering af praktikstedet.
 • Er i dialog med praktikstedet i forbindelse med det afsluttede praktikforløb.

Faglige tilbud til dig som praktikvært

Indhold afventer

Lav dit praktikopslag som praktiksted her

Udlandspraktik

Praktikkerne på ernæring- og sundhedsuddannelsen kan også gennemføres i udlandet. Information om praktik i udlandet, samt godkendelse og ansøgningsprocedurer er tilgængelige for de studerende på uddannelsens intranetside.

Hvis du ønsker flere informationer, kan du kontakte Marianne Søgaard Andersen via mail (msan@kp.dk).

Det siger virksomheder om ESU-praktikanterne

I Meyers Køkken er vi er nysgerrige på, hvordan de studerende fra Ernæring og Sundhed kan bidrage til udviklingen af vores koncepter og produkter. Og omvendt har vi som madvirksomhed både en interesse og opgave i at bidrage så godt vi kan til at kvalificere de studerende med praktisk erfaring under uddannelsen.
Vi er vilde mede vores samarbejde med de studerende. Det giver nye øjne på praksis og holder os skarpe i sundhedsproblematikker
Vi har erfaret hvor vigtig ernæring er for vores beboere, at de får den rette kost. Der er meget, der kan have indflydelse på at en beboer får den rette ernæring. Og det er ikke alt vi ser. Derfor synes vi det er interessant at få andre nye øjne på.

Praktikportalen

I praktikportalen udfyldes den studerendes praktikplan. Denne skal godkendes af praktikvært og uddannelsesinstitutionen. I praktikportalen findes ligeledes skabelonen for praktikevalueringen. Praktikevalueringen skal udfyldes og godkendes på Praktikportalen af både den studerende OG praktikværten.

Det er derfor vigtigt at den studerende orienterer sig i praktikportalen forud for deadlines.

Studieordning og semesterbeskrivelser

Ernæring og sundhedsuddannelsens praktikkoordinator

Rikke Hovedskov Estrup

Adjunkt

+45 20 48 36 87