Gå til indhold

Praktik på pædagoguddannelsen

Her findes oplysninger og materialer, som er relevante for samarbejdet mellem praktiksteder og Pædagoguddannelsen på KP.

Praktikrelevante dokumenter

Her kan du downloade materiale om praktikken. Materialet bliver revideret løbende.

Informationsmøder for praktiksteder

Tidspunkterne for forårets praktikinformationsmøder ligger nu klar – vi glæder os til møde jer på henholdsvis Campus Carlsberg og Campus Nordsjælland.

På informationsmøderne om 1., 2. og 3. praktik gennemgås formalia og indhold for den kommende praktikperiode, herunder praktikkens mål og indhold, praktikbeskrivelse og uddannelsesplan, den studerendes plan for praktikken, 2/3-mødet og prøven i praktikken. Desuden er der mulighed for at drøfte spørgsmål i relation til praktikken.

4. praktik er en lidt anderledes praktik, og på informationsmødet gennemgås derfor det særlige ved netop denne praktikperiode.

Materiale fra praktikinformationsmøderne uploades efterfølgende på Praktikportalen under fanen ’Praktikrelevante dokumenter’.

Klik på nedenstående link for tidspunkt og tilmelding. Tilmeldingsfristen er tre hverdage før mødet – ved for få tilmeldinger, aflyses mødet.

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Onsdag den 12.06. kl. 09.00 – 11.00

Lokale K1.02, Astrid Lindgren

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Mandag den 10.06. kl. 14.00 – 16.00

Lokale C1.41, Lille auditorium

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg,
Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Mandag den 13.05. kl. 09.00 – 11.00

Lokale K1.02, Astrid Lindgren

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Onsdag den 15.05. kl. 14.00 – 16.00

Lokale C1.41 Lille auditorium

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Tirsdag den 14.05. kl. 09.00 – 11.00

Lokale K1.02 Astrid Lindgren

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Onsdag den 15.05. kl. 14.00 – 16.00

Lokale C1.41 Lille auditorium

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Mandag den 04.03. kl. 13.15 – 15.00

Lokale K3.02

Praktikvejlederkurser og PD-forløb

På Københavns Professionshøjskoler finder du både diplommoduler og kurser i praktikvejledning.

Tag diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen’ og få værktøjer til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik.

Videooptagelser under praktikforløbet

Københavns Professionshøjskole er i gang med at udbrede brugen af videooptagelser som basis for den studerendes refleksioner over egen praksis under praktikken.

Når den studerende ønsker at optage video, hvor der også indgår børn/borgere og eventuelt kolleger kan det give anledning til en række spørgsmål, som praktikstedet kan finde svar på i nedenstående.

Vejledning og informationsskrivelser

Ofte stillede spørgsmål

Formålet med videooptagelserne er at give de pædagogstuderende mulighed for at reflektere over deres egen praksis i forskellige pædagogiske situationer, hvilket bidrager til at kvalificere dem til selvstændigt at kunne udføre professionelt pædagogisk arbejde.

Når den studerende får mulighed for at se sig selv agere i en professionel pædagogisk rolle på video, skabes der et rigtig godt afsæt for refleksion og feedback fra vejleder, underviser eller medstuderende.

Da videooptagelserne foretages med et uddannelsesformål og da de betragtes som såkaldt ”almindelige” personoplysninger, der slettes igen, når det specifikke uddannelsesformål er opfyldt, er det ikke et krav, at der indhentes samtykke fra de personer, som indgår i videooptagelserne.

De studerende skal dog sikre, at oplysningspligten opfyldes – dvs. at de skal sikre, at de personer, der indgår i optagelserne på forhånd informeres om dette (se nedenstående).

Når den studerende optager video, er det hans/hendes egen praksis, der er i fokus – men børn/borgere eller kolleger vil indgå i optagelserne. Derfor skal den studerende først aftale med praktikstedet, hvornår der kan filmes og de personer (eller deres forældre/værger) der vil indgå i optagelserne, skal have udleveret eller tilsendt en informationsskrivelse, der forklarer formålet og lovgrundlaget for videooptagelserne.

Informationsskrivelsen får den studerende af sin underviser, og den er også tilgængelig på praktikportalen og på kp.dk.

Det er Københavns Professionshøjskoles (og ikke praktikstedets) ansvar at sørge for, at oplysningspligten opfyldes.

Hvis forældre, borgere eller kolleger ikke ønsker, at de selv eller deres børn skal indgå i videooptagelserne skal dette naturligvis respekteres. Det er den studerendes ansvar at sikre dette.

Optagelserne må kun foretages ved brug af en særlig app, som den studerende har downloaded til sin egen telefon eller tablet, hvilket betyder, at videoen med det samme overføres til et sikret it-system og ikke bliver gemt på mobiltelefon eller tablet.

Videooptagelserne opbevares i et sikret it-system, hvorfra de ikke kan videresendes eller deles elektronisk. Alt data slettes permanent, når uddannelsesformålet er opfyldt – det vil sige inden for et undervisningsforløbs varighed svarende til 6-10 måneder.

Det er Københavns Professionshøjskole, der er dataansvarlig. Det vil sige, at det er vores ansvar, at det videomateriale, som den studerende optager via appen, opbevares i et sikret it-system, der efterlever betingelserne i databeskyttelsesforordningen.

Det er også Københavns Professionshøjskoles ansvar at instruere de studerende i, at de kun må optage via appen, og at de skal oplyse de medvirkende om formålet og lovgrundlaget gennem udlevering af informationsskrivelsen.

Da praktikstedet ikke er dataansvarlig, skal forældre eller borgere, der måtte ønske at gøre indsigelser over databehandlingen, henvises til Københavns Professionshøjskole.

I den informationsskrivelse, som udleveres til forældre/borgere, er der angivet de relevante kontaktoplysninger til Københavns Professionshøjskole.

Det er på nuværende tidspunkt ikke et krav fra pædagoguddannelsens side, at de studerende skal anvende videorefleksion under deres praktik. De studerende opfordres til at optage video, men instrueres samtidig i, at de kun skal filme, når det er aftalt med praktikstedet, og at der kan være særlige etiske eller pædagogiske forhold, som vanskeliggør videooptagelser i arbejdet med bestemte målgrupper eller i bestemte situationer.

Det vil være en stor hjælp for de pædagogstuderende, hvis praktikstedet hjælper med at sikre, at de relevante forældre eller borgere får tilsendt eller omdelt informationsskrivelserne af de kommunikationskanaler, som praktikstedet normalt benytter sig af.

Det er dog stadig Københavns Professionshøjskoles ansvar, at forældre eller borgere modtager oplysningen.

Derudover håber vi, at praktikstedet vil understøtte, at videomaterialet anvendes aktivt som en del af vejledningen. Det er vores erfaring, at videooptagelser af den studerendes ageren i praksis er et værdifuldt afsæt for dialogen mellem praktikvejleder og den studerende under vejledningen.

Materialet kan ikke videresendes elektronisk til praktikvejlederen, men vi opfordrer den studerende til at vise videosekvenser til vejlederen, så de i fællesskab kan reflektere over den pædagogiske praksis i forskellige hverdagssituationer.

Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med den studerendes ønske om at optage video, er praktikstedet velkommen til at rette henvendelse til den studerendes praktikansvarlige underviser.

Det er også muligt at kontakte os via nedenstående.

Pædagoguddannelsen

Mette Lykke Gravgaard

Uddannelsesleder

+45 41 89 86 21

No Emil Sjöberg Kampmann

Uddannelsesleder

+45 51 63 24 11

Love, rammer og regler

Kontaktinformationer

Hvem skal du kontakte?

Klik i fold ud-menuen og se mailadresser og telefonnumre til de enkelte praktikkoordinatorer og til praktikadministrationen på pædagoguddannelsen.

Praktikadministrationen

Københavns Professionshøjskole

+45 70 89 09 90

Mikala Bjerg

Underviser

+45 41 89 77 45

Ditte Thiel Berg

Lektor

+45 23 73 33 32

Mikala Bjerg

Underviser

+45 41 89 77 45

Gitte Andersen

Lektor

+45 41 89 77 43

Ditte Thiel Berg

Lektor

+45 23 73 33 32

Gitte Andersen

Lektor

+45 41 89 77 43

4. Praktik

Københavns Professionshøjskole

Annelise Arent

Seminarielærer

+45 41 89 79 77

Ditte Thiel Berg

Lektor

+45 23 73 33 32

Campus Hillerød

Annelise Arent

Seminarielærer

+45 41 89 79 77

Campus Bornholm

Anja Michelle Frimand

Lektor

+45 41 89 75 67