Gå til indhold

Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Se det fælles pædagogisk og didaktisk grundlag for den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Undervisningen på den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) på Københavns Professionshøjskole (KP) skal være meningsfuld for dig som elev, og uddannelsen skal understøtte din faglige såvel som personlige udvikling. Det Fælles Pædagogiske Didaktiske Grundlag er fundamentet for undervisningen, som skal danne ramme om din læreproces og som skal understøtte dit engagement og motivation.

På PAU står din udvikling, dine læreprocesser og din motivation helt centralt i det pædagogiske og didaktiske arbejde, og derfor er principperne i uddannelsens fælles pædagogiske didaktiske grundlag også udformet med udgangspunkt i oplevelser og læreprocesser, som uddannelsen gennem undervisningen inviterer dig ind i.

Elever, der oplever, at der tages hånd om deres trivsel

Vi tror på, at trivsel er fundamentet for din udvikling og læring, og vi mener, at det er vigtigt, at du oplever tryghed i relationen til underviserne og til klassekammeraterne.

Et fagligt og socialt givende klassefællesskab styrker dit tilhørsforhold til uddannelsen, undervisningen og menneskene, og motiverer dig til at møde op.

På PAU møder du undervisere, der yder professionel omsorg for at understøtte og styrke din tro på, at du er vigtig og bidrager med noget værdifuldt i undervisningen.  For at give dig en oplevelse af, at der er plads til at være den du er, har vi fokus på at forebygge eksklusion ved at understøtte et mangfoldigt og rummeligt fællesskab med en god tone. Derfor yder underviserne støtte, differentierer og imødekommer de forskellige forudsætninger, som du og dine klassekammerater har.

Gennem uddannelsen fokuserer vi på tydelighed og forudsigelighed, så du ved, hvad der forventes af dig samt hvilket fagligt udbytte du skal opnå, og du oplever, at undervisningen er meningsfuld.

Elever, der mødes med anerkendelse

Vi tror på, at når du mødes med anerkendelse, skaber det tryghed til at deltage i undervisningsrummet og i fællesskabet.

At skabe rum, hvor anerkendelse og tryghed er i fokus, understøtter den gode klassedynamik og inviterer dig til at deltage aktivt i undervisningen og i fællesskabet.

Vi ønsker gennem anerkendelse og åben dialog at styrke dit mod til at sætte dig selv i spil, din oplevelse af at blive taget alvorligt og din evne til at mærke efter.

Gennem et trygt læringsmiljø skabes der plads til anderledes og forskellige holdninger eleverne imellem og mellem elever og undervisere samt åbenhed for en kritisk stillingtagen til teoretiske perspektiver.

På uddannelsen og i undervisningen anerkender vi det hele menneske ift. holdninger, adfærd, tanker mm., med henblik på at understøtte dit indre selvbillede og de ydre rammer i form af klassefællesskabet.

Elever, der lærer gennem aktiv deltagelse

Vi tror på at du lærer bedst gennem aktiv deltagelse.

Med aktiv deltagelse mener vi; at skabe, interagere tale, lytte, skrive, argumentere, formulere, afprøve, udvikle, tænke, smage, lugte og sanse.

Vi mener, at du skal have det i hænderne og være medskaber af dine egne og andres læringsprocesser, for vi tror på, at det skærper din opmærksomhed, og giver dig de bedste forudsætninger for internalisering og forankring af din læring.

Vi tror på, at aktiv deltagelse sker i klassen, personligt og fagligt, og at det kan ske gennem konvergente processer, hvor du genskaber, gentager, øver og træner og divergente processer, hvor du tænker abstrakt, ud af boksen og hvor du udvikler og skaber på egen hånd. Fordi læring med kroppen forrest skaber erfaring, refleksion og selverkendelse, og fordi mundtlig og skriftlig argumentation og formulering skaber engagement.

Elever, der udvikler sig og dannes personligt og fagligt

Vi tror på, at din deltagelse i et fagligt læringsrum udvikler din faglige og personlige identitet og integritet.

Det at lære at udveksle erfaringer med andre og argumentere for dine holdninger skaber nemlig nødvendige nuancer og hjælper dig til at finde din egen stemme i det pædagogiske felt.

Vi tror på, at faglig og personlig dannelse ligger til grund for din evne til at navigere mellem det professionelle, personlige og private og gør dig i stand til at forholde dig etisk i professionelle og private sammenhænge.

På PAU er din faglige og personlige udvikling og dannelse forudsætningen for, at du kan mestre komplekse pædagogiske situationer og problemstillinger og udøve professionel dømmekraft.

Vi har fokus på at understøtte, at du gennem uddannelsen udvikler en faglig værktøjskasse, som gør dig i stand til at navigere i praksis fagligt og kvalificeret. Gennem tilegnelsen af det håndværk, som det pædagogiske assistentarbejde er, udvikler du en fornemmelse for dine egne værdier og ståsteder, og du lærer dig selv at kende som menneske og som pædagogisk assistent.

Undervisning, der inviterer eleverne ind i praksis

Vi tror på, at teori og praksis er hinandens forudsætninger.

Når du får mulighed for at afprøve teorier i praksisnære opgaver, styrker det dit læringsudbytte og muliggør transfer til din oplæring og fremtidige pædagogiske praksis.

Vi har fokus på at skabe rum og mulighed for, at du kan bringe dine egne erfaringer fra praksis i spil i undervisningen og gennem uddannelsen. Fordi vi tror på, at når praksis er tydelig i undervisningen understøtter det, at teorien bliver meningsfuld og det styrker din evne til og mulighed for at tage ejerskab for læringsrummet og din egen læring.