Gå til indhold

Specialuddannelsen i kræftsygepleje

Bliv kvalificeret til at behandle og pleje patienter og borgere med kræft

Om uddannelsen

Specialuddannelsen i kræftsygepleje er for dig, som er sygeplejerske med minimum to års erfaring og dansk autorisation. Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage funktionsområdet som specialuddannet sygeplejerske i kræftsygepleje.

Funktionsområdet omfatter klinisk sygepleje, koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og kvalitetsudvikling og undervisning.

På uddannelsen lærer du at vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger og at påtage dig et særligt ansvar for kvaliteten i patientforløb inden for kræftsygepleje.

Du videreudvikler dine kommunikative og pædagogiske kompetencer og bliver endnu bedre klædt på til at indgå i kliniske pleje- og behandlingsteams.

Dine nye kompetencer

Du vil få kompetencer inden for mange aspekter af kræftsygeplejen, så du på et konkret og specialiseret niveau kan:

 • sikre kontinuitet og kvalitet i det samlede patientforløb
 • fremme kommunikation med patienter og pårørende
 • forebygge følgevirkninger ved sygdom og behandling
 • iværksætte rehabiliteringstiltag
 • iværksætte og deltage i udviklingsprojekter med fokus på den sygeplejefaglige indsats i relation til pleje og behandling af kræftpatienter
 • medvirke til uddannelse af specialsygeplejersker i kræftsygepleje

Samspil mellem teori og praksis

Al erfaring og forskning viser, at læring er mest meningsfuld, når den har en naturlig sammenhæng med det daglige arbejde. Specialuddannelsen i kræftsygepleje har derfor fokus på samspillet mellem praksis og læring.

Specialuddannelsen strækker sig over 1½ år og veksler mellem i alt 55 ugers klinisk uddannelse på din egen arbejdsplads og korte praktikker andre steder samt i alt 23 ugers teoretisk undervisning på KP.

I den kliniske uddannelse, som foregår på din egen arbejdsplads, har du ugentlige studiedage, hvor du fordyber dig i patientsituationer. Du tilrettelægger studiedagene i samarbejde med din arbejdsgiver, og de kan typisk foregå på arbejdspladsen eller hjemme hos dig selv.

Den teoretiske del af uddannelsen, som foregår på KP, er samlet i studieperioder på 3-5 uger med typisk fire dages undervisning om ugen og en ugentlig studiedag til egen fordybelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er svarende til 60 ETCS-point. Den er opdelt i tre uddannelsesafsnit med hver sit overordnede tema. Uddannelsesafsnittene er en kombination af teoretisk undervisning og klinisk uddannelse.

Herunder kan du se en grafisk model over uddannelsesforløbet, og under modellen kan du læse mere om de tre uddannelsesafsnit.

Grafisk oversigt over uddannelsens opbygning

Uddannelsesafsnit 1 – første del af specialuddannelsen i kræftsygepleje – handler om kræftsygeplejens grundlag.
Uddannelsesafsnit 1 består af 10 ugers teori og 16 ugers klinisk uddannelse.

På hele 1. uddannelsesafsnit er målet, at du opnår viden om:

 • Kræftpatientens særlige situation og reaktionsmønstre
 • Etiske dilemmaer knyttet til det at få en livstruende sygdom
 • Nyere sygeplejeteorier og -begreber
 • Teorier og modeller for forebyggelse
 • Sundhedsfremme og rehabilitering

Du skal demonstrere, at du er i stand til at identificere etiske problemstillinger og dilemmaer og analysere og reflektere over vanskelige patientsituationer.

Derudover skal du kunne anvende relevant teori og metode i løsning af kliniske praktiske problemstillinger.

Uddannelsesafsnit 2 – anden del af specialuddannelsen i kræftsygepleje – handler om pleje- og behandlingsforløb.
Uddannelsesafsnit 2 består af 7 ugers teoretisk undervisning, og 19 ugers klinisk uddannelse.

På denne del af uddannelsen er det overordnede mål, at du opnår viden om og indsigt i:

 • Kræftsygdomme
 • Undersøgelsesmetoder og behandlingsprincipper
 • Palliation

I dette uddannelsesafsnit fokuserer vi på patientforløb og overgange.

Du vil på denne del skulle demonstrere, at du er i stand til at udføre og koordinere den planlagte behandling og den sygeplejefaglige indsats.

Du skal derudover kunne demonstrere, at du kan tage vare på de palliative sygeplejefaglige opgaver, herunder formidle samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor og imellem aktørerne på området.

Uddannelsesafsnit 3 – tredje del af specialuddannelsen i kræftsygepleje – indeholder undervisning i: dokumentation, kvalitetsudvikling og formidling samt den afsluttende eksamen.

Uddannelsesafsnit 3 består af 4 ugers teoriundervisning, 20 ugers klinisk uddannelse og 2 ugers opgaveskrivning til den afsluttende eksamen.

På det 3. og afsluttende uddannelsesafsnit er formålet, at du opnår viden om og forståelse for, at dokumentation og kvalitetsudvikling er centralt, og du skal vise, at du kan gennemføre mindre kvalitetsudviklingsprojekter.

Du vil komme til at anvende din viden om organisering af primær og sekundær sundhedstjeneste i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, og du vil i dit arbejde være opmærksom på de udfordringer, ledere på forskellige niveauer står i.

Du skal demonstrere indgående viden om pædagogiske teorier og metoder. Du skal anvende denne viden i planlægning, tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af mindre undervisningsforløb for patienter og samarbejdspartnere.

Praktiske oplysninger

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have følgende:

 • En eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i videnskabsteori og -metode på diplomniveau.
 • Dansk autorisation som sygeplejerske.
 • 1½-årig aftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og systematisk superviseret og vejledt klinisk uddannelse. I forbindelse med tilmelding til uddannelsen skal du udfylde og vedhæfte en formular sammen med din ansøgning. Formularen finder du længere nede på siden.
 • Minimum 2 års klinisk erfaring fra ansættelsen inden for et eller flere relevante områder. Det kan eksempelvis være inden for onkologi, hæmatologi, stråleterapi, kræftrehabilitering, palliation på institutionsniveau eller i primærsektoren eller erfaring fra en medicinsk eller kirurgisk afdeling med et større grundlag for kræftpatienter. I forbindelse med tilmelding til uddannelsen skal du udfylde og vedhæfte en formular sammen med din ansøgning. Formularen finder du længere nede på siden.

Pris

Kr. 82.500,- ekskl. moms.
Uddannelsen er momsfritaget.

Uddannelsen er tilrettelagt med to obligatoriske opgaver (en individuel og en i gruppe) og en intern prøve, som alle skal bestås. Der tilbydes introduktion og vejledning til alle opgaver.

Den afsluttende eksamen omfatter en skriftlig opgave, der kan udarbejdes individuelt eller i gruppe, med en efterfølgende individuel mundtlig eksamination, som tager udgangspunkt i en teoretisk eller klinisk problemstilling fra kræftsygeplejen.

Eksamen bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Studierammer

På uddannelsen kan du forvente at møde undervisere, der har indsigt i praksisfeltet og erfaring med udviklingsprojekter inden for deres vidensområde.

Det forventes, at du som studerende er indstillet på, at læsestof og forberedelse til de enkelte undervisningsgange er en naturlig del af uddannelsen, og du vil møde en forventning om et antal selvstudiedage.

Selvstudiedagene er din mulighed for at afprøve og skabe koblinger til egen praksis gennem afprøvning af undervisningens metoder alene eller i fællesskab med dine studiekammerater.

Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt på ansættelsesstedet og med krav om praktik i andre afdelinger. Som studerende får du tilknyttet en klinisk vejleder på uddannelsesstedet.

Mange af de informationer, du får under uddannelsen, vil være tilgængelige digitalt. På KP’s læringsplatform kan du hente information, artikler og kompendier, som er relevante for dit studium.

Undervisningssted

Undervisningen finder sted i KP’s videreuddannelsesmiljø, Tagensvej 18, 2200 København N.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Fagligt indhold og undervisning

Jette Lund Witt | Lektor | +45 51 38 05 19
Birgitte Grube | Chefkonsulent | +45 51 63 27 91

Administration

Hans Frydendall | Studieadm. koordinator | +45 51 63 24 73

Ansøg

Næste studiestart er i maj 2024

Se video med tidligere studerende

""

Video: Få ny viden om kræftsygepleje