Gå til indhold

Specialuddannelsen i kræftsygepleje

Bliv kvalificeret til at behandle og pleje patienter og borgere med kræft

Om uddannelsen

Specialuddannelsen i kræftsygepleje er for dig, som er sygeplejerske med minimum to års erfaring og dansk autorisation. Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage funktionsområdet som specialuddannet sygeplejerske i kræftsygepleje.

Funktionsområdet omfatter klinisk sygepleje, koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og kvalitetsudvikling og undervisning.

På uddannelsen lærer du at vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger og at påtage dig et særligt ansvar for kvaliteten i patientforløb inden for kræftsygepleje.

Du videreudvikler dine kommunikative og pædagogiske kompetencer og bliver endnu bedre klædt på til at indgå i kliniske pleje- og behandlingsteams.

Dine nye kompetencer

Du vil få kompetencer inden for mange aspekter af kræftsygeplejen, så du på et konkret og specialiseret niveau kan:

 • sikre kontinuitet og kvalitet i det samlede patientforløb
 • fremme kommunikation med patienter og pårørende
 • forebygge følgevirkninger ved sygdom og behandling
 • iværksætte rehabiliteringstiltag
 • iværksætte og deltage i udviklingsprojekter med fokus på den sygeplejefaglige indsats i relation til pleje og behandling af kræftpatienter
 • medvirke til uddannelse af specialsygeplejersker i kræftsygepleje

Samspil mellem teori og praksis

Al erfaring og forskning viser, at læring er mest meningsfuld, når den har en naturlig sammenhæng med det daglige arbejde. Specialuddannelsen i kræftsygepleje har derfor fokus på samspillet mellem praksis og læring.

Specialuddannelsen strækker sig over 1½ år og veksler mellem i alt 55 ugers klinisk uddannelse på din egen arbejdsplads og korte praktikker andre steder samt i alt 23 ugers teoretisk undervisning på KP.

I den kliniske uddannelse, som foregår på din egen arbejdsplads, skal du i samarbejde med din arbejdsgiver tilrettelægge klinisk studietid, hvor du for eksempel kan fordybe dig i patientsituationer, arbejde med de kliniske opgaver, der stilles under uddannelsen, som for eksempel at forbedre praksis.

Den teoretiske del af uddannelsen, som foregår på KP, er samlet i studieperioder på 3-5 uger med typisk fire dages undervisning om ugen og en ugentlig studiedag til egen fordybelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er svarende til 60 ETCS-point. Den er opdelt i tre uddannelsesafsnit med hver sit overordnede tema. Uddannelsesafsnittene er en kombination af teoretisk undervisning og klinisk uddannelse.

Herunder kan du se en grafisk model over uddannelsesforløbet, og under modellen kan du læse mere om de tre uddannelsesafsnit.

Grafisk oversigt over uddannelsens opbygning

Uddannelsesafsnit 1 – første del af specialuddannelsen i kræftsygepleje – handler om kræftsygeplejens grundlag.
Uddannelsesafsnit 1 består af 10 ugers teori og 16 ugers klinisk uddannelse.

På hele 1. uddannelsesafsnit er målet, at du opnår viden om:

 • Mennesket med kræft særlige situation og reaktionsmønstre
 • Etiske dilemmaer knyttet til det at få en livstruende sygdom
 • Kræftsygepleje og omsorgstræthed
 • Familiesygepleje
 • Pårørende, herunder børn som pårørende
 • Journal Clubs
 • Forbedringsmodellen

Med udgangspunkt i en klinisk problemstilling, fra egen praksis og i tæt samarbejde med praksis, påbegyndes arbejdet med at forbedre praksis ved at medinddrage relevant teori, forskning og udvikling.

Der arbejdes med forbedringsmetoden under hele uddannelsen, med det formål at formidle og implementere ny viden/færdigheder eller ændrede arbejdsgange.

Uddannelsesafsnit 2 – anden del af specialuddannelsen i kræftsygepleje – handler om pleje- og behandlingsforløb.
Uddannelsesafsnit 2 består af 7 ugers teoretisk undervisning, og 19 ugers klinisk uddannelse.

På denne del af uddannelsen er det overordnede mål, at du opnår viden om og indsigt i:

 • Kræftsygdomme
 • Undersøgelsesmetoder og behandlingsprincipper
 • Bivirkninger og understøttende/pallierende behandling
 • Rehabilitering
 • Patientforløb og koordinering af overgange

I dette uddannelsesafsnit fokuseres der på forskellige behandlingsmetoder, og på de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. Du skal på denne del demonstrere, at du er i stand til at udføre og koordinere det planlagte forløb for patienten, med et fokus på den sygeplejefaglige indsats.

Der arbejdes videre med forbedringsmetoden ift. en klinisk problemstilling.

Uddannelsesafsnit 3 – tredje del af specialuddannelsen i kræftsygepleje – indeholder undervisning i:

 • Tværfagligt og -sektorielt samarbejde og koordinering
 • forbedringsarbejde, fortsat (herunder formidling, implementeringsstrategier samt den afsluttende eksamen)

Uddannelsesafsnit 3 består af 4 ugers teoriundervisning, 20 ugers klinisk uddannelse og 2 ugers opgaveskrivning til den afsluttende eksamen.

På det 3. og afsluttende uddannelsesafsnit er formålet, at du opnår viden om og forståelse for arbejdet med forbedringsmetoden ift. at ændre og forbedre praksis, og det at formidle til kolleger, og implementere mindre ændringer på kort sigt og større ændringer på lang sigt.

Praktiske oplysninger

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have følgende:

 • En eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i videnskabsteori og -metode på diplomniveau.
 • Dansk autorisation som sygeplejerske.
 • 1½-årig aftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og systematisk superviseret og vejledt klinisk uddannelse. I forbindelse med tilmelding til uddannelsen skal du udfylde og vedhæfte en formular sammen med din ansøgning. Formularen finder du længere nede på siden.
 • Minimum 2 års klinisk erfaring fra ansættelsen inden for et eller flere relevante områder. Det kan eksempelvis være inden for onkologi, hæmatologi, stråleterapi, kræftrehabilitering, palliation på institutionsniveau eller i primærsektoren eller erfaring fra en medicinsk eller kirurgisk afdeling med et større grundlag for kræftpatienter. I forbindelse med tilmelding til uddannelsen skal du udfylde og vedhæfte en formular sammen med din ansøgning. Formularen finder du længere nede på siden.

Pris

90.075 ekskl. moms
Uddannelsen er momsfritaget.

Uddannelsen er tilrettelagt med to obligatoriske opgaver og forskellige interne prøver, som alle skal bestås. Der tilbydes introduktion og vejledning til alle opgaver. Der arbejdes med forbedringsmetoden under hele uddannelsen, hvor der løbende tilføjes elementer indenfor metoden.

Den afsluttende eksamen omfatter en skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Opgaven kan udarbejdes omkring den forbedringside, som kursisten har arbejdet med under hele uddannelsen, og hvor udgangspunktet er en klinisk problemstilling/et indsatsområde fra kræftområdet.

Studierammer

På uddannelsen kan du forvente at møde undervisere, der har indsigt i praksisfeltet og erfaring med udviklingsprojekter inden for deres vidensområde.

Det forventes, at du som studerende er indstillet på, at læsestof og forberedelse til de enkelte undervisningsgange er en naturlig del af uddannelsen, og du vil møde en forventning om et antal selvstudiedage. I teoriforløbet er en ugentlig studiedag, som skal anvendes til læsning og opgaveløsning.

Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt på ansættelsesstedet og med krav om praktik i andre afdelinger. Som studerende får du tilknyttet en klinisk vejleder på uddannelsesstedet.

Mange af de informationer, du får under uddannelsen, vil være tilgængelige digitalt. På KP’s læringsplatform kan du hente information, artikler og kompendier, som er relevante for dit studium.

Undervisningssted

Undervisningen finder sted i KP’s videreuddannelsesmiljø, Tagensvej 18, 2200 København N.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Fagligt indhold og undervisning

Birgitte Grube | Chefkonsulent | +45 51 63 27 91

Administration

Spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-14.00
Onsdag kl. 11.00-14.00

Ansøg

Næste studiestart er 13. maj 2024

Pris: 90.075,- (uddannelsen er momsfritaget)

Husk at udfylde ”Dokumentation, arbejdsgiveraftale og klinik erfaring” og vedhæfte din ansøgning.

Ansøgningsfrist 11. marts 2024 – ledige pladser, du kan stadig søge uddannelsen.

Se video med tidligere studerende

""

Video: Få ny viden om kræftsygepleje