Gå til indhold

Information om covid-19

Specialuddannelsen i kræftsygepleje

Uddannelse i kræftsygepleje – imødekommer fremtidens behov i forhold til behandling og pleje af borgere med kræft.

Er du sygeplejerske med minimum to års erfaring og dansk autorisation? Og ønsker du at efteruddanne dig inden for kræftpleje? Med en specialuddannelse i kræftsygepleje får du et højt sygeplejefagligt kompetenceniveau, så du kan imødekomme fremtidens udfordringer inden for kræftsygeplejen.

Få ny viden og et højt sygeplejefagligt niveau

Med uddannelsen i kræftsygepleje er du opdateret på den nyeste viden inden for pleje og behandling af kræftpatienter. Du opnår et højt sygeplejefagligt kompetenceniveau, hvor du er i stand til at vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger og kan påtage dig særligt ansvar for og initiativ til patientforløb og -kvalitet. Derudover videreudvikles kommunikative og pædagogiske kompetencer, og du kan indgå i kliniske pleje- og behandlingsteams.

Funktionsområdet

Specialuddannelsen sætter fokus på, at du udvider din faglige kompetence med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialsygeplejerske i kræftsygepleje.

Funktionsområdet omfatter:

 • Klinisk sygepleje
 • Koordinering
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Kvalitetsudvikling og undervisning

Om uddannelsen

Med specialuddannelsen i kræftsygepleje bliver du bedre til f.eks. at skabe kvalitet, samlede patientforløb, rehabiliteringstiltag, udviklingstiltag og kommunikere med patienter og pårørende.

Al erfaring og forskning viser, at læring er mest meningsfuldt, når den har en naturlig sammenhæng med det daglige arbejde. Så specialuddannelsen i kræftsygepleje har fokus på samspillet mellem praksis og læring.

Adgangskrav

 • en sygeplejerskeuddannelse
 • dansk autorisation
 • mindst 2 års relevant klinisk erfaring
 • en aftale med arbejdsgiveren

Veksler mellem teori og praksis

Din læring og udvikling på uddannelsen sker også i dit eksisterende job og i forhold til arbejdspladsens og patienternes behov. Specialuddannelsen strækker sig over 1½ år og veksler mellem i alt 55 uger på din egen arbejdsplads og korte praktikker andre steder samt i alt 23 ugers teoretisk undervisning.

Undervejs arbejder du med tre store temaer

 • kræftsygeplejens grundlag
 • pleje- og behandlingsforløb
 • dokumentation, kvalitetsudvikling og formidling

Den teoretiske undervisning er samlet i blokke med ugentlige studiedage under den kliniske uddannelse.

Underviserne på Specialuddannelsen i kræftsygepleje kommer selv fra praksis og inddrager kliniske problemstillinger.

Fremmøde eller e-læring

Du kan tage uddannelsen enten som traditionel undervisning ved fremmøde eller som e-læring. Begge uddannelser er svarende til 60 ETCS-point. Der indgår en intern prøve og to obligatoriske opgaver, hvor du får vejledning og feedback på. Den afsluttende eksamen er en skriftlig opgave individuelt eller i gruppe med en efterfølgende individuel mundtlig eksamination. Eksamen bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen, og alle opgaver skal bestås.

Kompetencer og funktionsområde

Du vil få kompetencer inden for mange aspekter af kræftsygeplejen, så du på et konkret og specialiseret niveau kan:

 • sikre kontinuitet og kvalitet i det samlede patientforløb
 • fremme kommunikation til patienter og pårørende
 • forebygge følgevirkninger ved sygdom og behandling
 • iværksætte rehabiliteringstiltag
 • iværksætte og deltage i udviklingsprojekter med fokus på den sygeplejefaglige indsats i relation til pleje og behandling af kræftpatienter.
 • medvirke til uddannelse af specialsygeplejersker i kræftsygepleje

Funktionsområdet omfatter:

 • Klinisk sygepleje
 • Koordinering
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Kvalitetsudvikling og undervisning.

Video: Få ny viden om kræftsygepleje

Praktiske oplysninger

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have følgende:

 • En eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje samt videnskabsteori og -metode på diplomniveau.
 • Dansk autorisation som sygeplejerske.
 • 1½-årig aftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og systematisk superviseret og vejledt klinisk uddannelse. Formularen udfyldes og vedhæftes ansøgningen.
 • Minimum 2 års klinisk erfaring fra ansættelsen inden for et eller flere relevante områder. Det kan eksempelvis være inden for onkologi, hæmatologi, stråleterapi, kræftrehabilitering, palliation på institutionsniveau eller i primærsektoren eller erfaring fra en medicinsk eller kirurgisk afdeling med et større grundlag for kræftpatienter. Formularen udfyldes og vedhæftes ansøgningen.

Pris

kr. 74.950 kroner ekskl. moms.
Uddannelsen er momsfritaget.

Ud over den afsluttende eksamensopgave kommer der undervejs i uddannelsen to obligatoriske opgaver; en individuel og en gruppeopgave. Den afsluttende eksamensopgave danner grundlag for en mundtlig eksamination, som tager udgangspunkt i en teoretisk eller klinisk problemstilling fra kræftsygeplejen.

Du har mulighed for at få feedback på skriftlige prøver og opgaver. Feedbacken er skriftlig og gives på baggrund af de kriterier, karakteren for opgaven er givet efter. Ved opgaver bedømt med intern censur er det bedømmer, som giver feedbacken. Ved opgaver bedømt med ekstern censur er det eksaminator (vejleder), som giver feedbacken. Du aftaler selv med bedømmer/eksaminator, hvornår feedbacken finder sted. Feedbacken gives, efter fristen for klager over prøver og eksamener er udløbet. Muligheden for feedback bortfalder, to måneder efter klagefristen for den afgivne karakterer er udløbet.

Studierammer

På uddannelsen kan du forvente at møde undervisere, der har indsigt i praksisfeltet og erfaring med udviklingsprojekter inden for deres vidensområde. Det forventes, at du som studerende er indstillet på, at læsestof og forberedelse til de enkelte undervisningsgange er en naturlig del af uddannelsen, og du vil møde en forventning om et antal selvstudiedage. Selvstudiedagene er din mulighed for at afprøve og skabe koblinger til egen praksis gennem afprøvning af undervisningens metoder alene eller i fællesskab med dine studiekammerater.

Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt på ansættelsesstedet og med krav om praktik i andre afdelinger. Som studerende får du tilknyttet en klinisk vejleder på uddannelsesstedet.

Mange af de informationer, du får under uddannelsen, vil være tilgængelige digitalt. På KPs læringsplatform, IntraPol, kan du hente information, artikler og kompendier, som er relevante for dit studium.

Undervisningssted

Undervisningen finder sted på Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse, Tagensvej 18, 2200 København N. Som studerende vil du få udleveret et studiekort, som giver adgang til uddannelsesstedets faciliteter hele døgnet i den periode, du studerer.

Du kan tage uddannelsen enten som traditionel undervisning med fremmøde eller som e-læring.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Fagligt indhold og undervisning

Jette Lund Witt

Lektor

+45 51 38 05 19

Maria Soo Hee Moll Cronwald

Adjunkt

+45 51 38 06 18

Administration

Tine Munch Schumann

Studieadministrativ koordinator

+45 51 63 24 06

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage funktionsområdet som specialuddannet sygeplejerske i kræftsygepleje.
Uddannelsen er berammet til 60 ETCS-point.

Du kan følge uddannelsen som traditionel uddannelse med undervisning ved fremmøde eller som fleksibel e-læringsuddannelse med kun tre ugers fremmøde.

Uddannelsen strækker sig over 1½ år, hvoraf 23 uger er teoretisk undervisning. De resterende 55 uger er klinisk uddannelse, som udgangspunkt på eget ansættelsessted med kortere praktik i andre afdelinger.

Uddannelsen er opdelt i tre uddannelsesafsnit med hver sit overordnede tema. Uddannelsesafsnittene er en kombination af teoretisk undervisning og klinisk uddannelse. Teoriundervisningen er samlet i blokke med ugentlige studiedage under den kliniske uddannelse.

Obligatoriske opgaver, intern prøve og afsluttende eksamen

Uddannelsen er tilrettelagt med to obligatoriske opgaver og en intern prøve, som alle skal bestås. Der tilbydes introduktion og vejledning til alle opgaver.

Den afsluttende eksamen omfatter en skriftlig opgave, der kan udarbejdes individuelt eller i gruppe, med en efterfølgende individuel mundtlig eksamination. Eksamen bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Du kan læse mere om de tre uddannelsesafsnit herunder

Se den foreløbige uddannelsesoversigt for 2019-2021 her (pdf).

Uddannelsesafsnit 1 – Første del af Specialuddannelsen i kræftsygepleje handler om Kræftsygeplejens grundlag.
Uddannelsesafsnit 1 består af 10 ugers teori og 16 ugers klinisk uddannelse.

På hele 1. uddannelsesafsnit er målet, at du opnår viden om:

 • Kræftpatientens særlige situation og reaktionsmønstre
 • Etiske dilemmaer knyttet til det at få en livstruende sygdom
 • Nyere sygeplejeteorier og -begreber
 • Teorier og modeller for forebyggelse
 • Sundhedsfremme og rehabilitering

Du skal demonstrere, at du er i stand til at identificere etiske problemstillinger og dilemmaer, og kunne analysere og reflektere vanskelige patientsituationer. Derudover skal du kunne anvende relevant teori og metode i løsning af kliniske praktiske problemstillinger.

Uddannelsesafsnit 2 – Anden del af Specialuddannelsen i kræftsygepleje omhandler pleje- og behandlingsforløb.
Uddannelsesafsnit 2 består af 7 ugers teoretisk undervisning, og 19 ugers klinisk uddannelse.

På denne del af uddannelsen er det overordnede mål, at du opnår viden om og indsigt i:

 • Kræftsygdomme
 • Undersøgelsesmetoder og behandlingsprincipper
 • Palliation

I dette uddannelsesafsnit fokuserer vi på patientforløb og overgange.

Du vil på denne del skulle demonstrere, at du er i stand til at udføre og koordinere den planlagte behandling og den sygeplejefaglige indsats. Du skal derudover kunne demonstrere, at du kan tage vare på de palliative sygeplejefaglige opgaver, herunder formidle samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor og imellem aktørerne på området.

Uddannelsesafsnit 3 – Tredje del af Specialuddannelsen i kræftsygepleje indeholder undervisning i: dokumentation, kvalitetsudvikling og formidling samt den afsluttende eksamen.
Uddannelsesafsnit 3 består af 4 ugers teoriundervisning, 20 ugers klinisk uddannelse og 2 ugers opgaveskrivning til den afsluttende eksamen.

På det 3. og afsluttende uddannelsesafsnit er formålet, at du opnår viden om og forståelse for, at dokumentation og kvalitetsudvikling er centralt, og du skal vise, at du kan gennemføre mindre kvalitetsudviklingsprojekter.

Du vil komme til at anvende din viden om organisering af primær og sekundær sundhedstjeneste i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, og du vil i dit arbejde være opmærksom på de udfordringer, ledere på forskellige niveauer står i.

Du skal demonstrerer indgående viden om pædagogiske teorier og metoder. Du skal anvende denne viden i planlægning, tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af mindre undervisningsforløb for patienter og samarbejdspartnere.

Tilmelding

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk