Gå til indhold

Tværprofessionelle indsatser

Når KP’s dimittender skal ud at arbejde i praksis vil de blive mødt af komplekse problemstillinger, som ikke kan løses monoprofessionelt.

På stort set alle områder erfarer velfærdsprofessionelle med stigende intensitet at møde borgere med mere komplekse behov og fordringer til personlig tilpasset service. Det gælder fra det pædagogiske område over det sociale felt til sundhedsområdet. Alt tyder på, at dette mønster vil forstærke sig de kommende år med stigende kompleksitet i fx social udsathed, flere børn med psykiske diagnoser og væsentlig flere ældre, kronikere og multisyge.

Udviklingen er ikke mindst drevet af stigende forventninger til velfærdsydelser fra borgere og patienter samt ny teknologi. Dette stiller krav til de velfærdsprofessionelle, som i højere grad skal kunne samarbejde på tværs.

Fremtidens professionelle skal samarbejde

Velfærdsprofessionelle skal kunne agere i komplekse organisationer på tværs af sektorer for at indfri nogle af de mål og idealer – og ikke mindst drive udviklingen af praksis – der kendetegner f.eks. socialt arbejde, det sundhedsfaglige eller det pædagogiske område.

KP har en afgørende rolle i at klæde de studerende og de færdiguddannede professionelle og deres arbejdsgivere på til at håndtere det faktum, at de professionelle i fremtiden skal arbejde langt mere tværprofessionelt. Og at de skal arbejde sammen med mange, der ikke har den samme uddannelsesmæssige baggrund som tidligere.

De skal samarbejde om at sætte fælles mål sammen med borgeren eller patienten og sikre, at deres forskellige faglige perspektiver indgår i opgaveløsningen. Det kalder på nye kompetencer og færdigheder i samarbejde om den fælles opgaveløsning, som er helt central for uddannelse af kommende professionsbachelorer.

Derfor udbyder Københavns Professionshøjskole et tværprofessionelt uddannelsesforløb på 2.-4. studieår, hvor studerende skal træne samarbejde på tværs af uddannelser.

Medvirkende uddannelser

Samarbejde på tværs

Forløbets centrale læringsmål er samarbejde, som kræver, at de studerende bringer deres professionsfaglighed og erfaringer i spil i en fælles arbejdsproces og på den måde bidrager til nye velfærdsløsninger.

De studerende træner samarbejde ved at indgå i tværprofessionelle grupper, hvor de med inddragelse af tværprofessionel teori og metode skal fordele og koordinere opgaver, roller og ansvar og bringe hinandens fagligheder i spil i en fælles opgaveløsning. Så de med respekt for egen og andre professioners ansvar kan agere i, facilitere og udvikle den tværprofessionelle opgaveløsning.

For at gøre undervisningen relevant og virkelighedsnær arbejder de studerende med en tværprofessionel problemstilling, som er stillet af samarbejdspartnere fra praksis. Arbejdet med praksisudfordringen understøttes af løbende vejledning – både gruppevis og på holdet. Til sidst i forløbet pitcher de studerende deres løsningsforslag for deres medstuderende, undervisere og samarbejdspartnere fra praksis.

Forløbet bygger på viden og erfaring opsamlet gennem systematiske evalueringer af tidligere tværprofessionelle aktiviteter og forløb.

Formalia

Forløbet er på 10 ECTS-point, svarende til i alt seks ugers undervisning og afsluttes med en gruppeprøve. Forløbet udbydes to gange årligt med fælles opstart i henholdsvis uge 22 og uge 51. Ca. 2.000 studerende deltager hvert semester.

Studerende fra 14 af KP’s professionsbacheloruddannelser fordeles på forløbet på et af 16 temaer, som er relevant for deres profession. Der udbydes 15 dansksprogede temaer og et engelsksproget.

Alle temaer er tilrettelagt i tæt dialog med engagerede undervisere, studerende og aftagere fra kommuner, regioner og NGO’er.

Læs mere om de enkelte temaer:

Tværprofessionelle temaer:

De tværprofessionelle temaer afspejler de krydsfelter i praksis, hvor professionerne er gensidigt afhængige af hinanden. Temaerne afspejles ligeledes i de tværprofessionelle problemstillinger, som samarbejdspartneren stiller de studerende – og som danner udgangspunkt for de studerendes tværprofessionelle samarbejde.

Temaet handler om, hvordan lærer- og pædagogstuderende arbejder tværprofessionelt med og om børns overgange.

Her er der et særligt fokus på, hvilke pædagogiske og didaktiske dilemmaer der opstår, når børn har institutionelle overgange mellem børnehave, skole, fritid og klub.

I undervisningen er fokus på den konkrete opgaveløsning af selve overgangen, men også, at blive tydelig i, hvad der er på spil for barnet, forældre og de professionelle i overgangen.

Desuden er modulet optaget af at blive klogere på de udfordringer, muligheder og løsninger, der ligger i det tværprofessionelle arbejde om overgange.

Der rettes fokus på, hvilket ansvar de professionelle har for overgange, og hvordan man som professionel kan forstå de forskellige perspektiver på overgange – både det fysiske og det emotionelle.

Undervisningen varetages af undervisere fra både lærer- og pædagoguddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Lærer
 • Pædagog

Sted

Afholdes i København.

Temaet handler om pædagoger og læreres tværprofessionelle samarbejde og opgaveløsning i 0.-3. klasse i skolen.

Temaet har særligt fokus på det tværprofessionelle perspektiv på læring, undervisning, leg og fritid i indskolingens praksis, for eksempel:

 • Didaktik
 • Samspillet mellem fag og understøttende undervisning
 • Literacy og kommunikation
 • Æstetiske læreprocesser
 • Rum og rammer
 • Udtryk
 • Krop

Heri ligger nogle af de dilemmaer, der kan opstå i mødet med skolens yngste elever, for eksempel i forhold til sammenhængen mellem leg og sproglig udvikling og i form af lærerens og pædagogens forskellige pædagogiske og didaktiske tilgange, såsom fokus på undervisning over for omsorg og opdragelse, faglighed overfor leg og samvær og (ind)læring over for udvikling.

Undervisningen varetages af undervisere fra både lærer- og pædagoguddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Lærer
 • Pædagog

Sted

Afholdes i København.

Temaet handler om, hvordan professionelle fra forskellige professioner og sektorer kan samarbejde med og om børn og unge i vanskelige livssituationer: Fokus er specifikt rettet mod børn og unge, som er ramt af diagnoser og psykiske problemstillinger i eget liv eller i nære relationer.

Problemstillingerne er formuleret af vores samarbejdspartnere fra praksis, Den sociale Døgnvagt og Lær for Livet.

Tematisk har forløbet f.eks. fokus på:

 • Udsathed
 • Børn og unge i psykiatrien
 • Juridiske bestemmelser
 • Mental sundhed
 • Magt
 • Kommunikation
 • Gruppeprocesser
 • Mødeledelse og facilitering

Undervisningen varetages af undervisere fra både lærer-, pædagog-, socialrådgiver-, ergoterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Ergoterapeut
 • Lærer
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske

Sted

Afholdes i København.

På dette tema er fokus på det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Her arbejder de studerende med definitioner og forståelser af ’udsathed’, belastninger og risikofaktorer, gør sig erfaringer med og bliver klogere på hvilke muligheder og udfordringer, det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner rummer.

I undervisningen bliver der stillet skarpt på centrale tematikker i det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner gennem et blik på blandt andet:

 • Teoretiske forståelser af udsathed
 • Børn-og ungeperspektiver
 • Forældresamarbejde
 • Jura og skriftlighed
 • Mødeledelse og kommunikation

Ved siden af undervisningen arbejder de studerende i en tværprofessionel gruppe om en case, som er stillet af en af vores samarbejdspartnere fra praksis, nemlig Lær for livet, OASIS og Den sociale døgnvagt.

Undervisningen varetages af undervisere fra både lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Lærer
 • Pædagog
 • Socialrådgiver

Sted

Afholdes i København.

Dette tema giver studerende mulighed for at arbejde tværprofessionelt omkring praksisrelevante problemstillinger relateret til børn og unge i udsatte positioner.

Studerende arbejder på tværs af professioner omkring komplekse problemstillinger med særligt fokus på børn og unges muligheder og udfordringer.

Det har store konsekvenser for børns og unges trivsel, hvis der ikke reageres i tide i forhold til problemstillinger, der kan påvirke deres opvækstvilkår. En tidlig og koordineret indsats er derfor afgørende for at forebygge mistrivsel blandt børn og unge.

De studerende skal tænke i anderledes måder at arbejde med målgruppen på samt nye måder at samarbejde på tværs af professioner med børn og unge i udsatte positioner.

Undervisningen varetages af undervisere fra både fysioterapeut-, sygeplejerske-, pædagog-, og socialrådgiveruddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Fysioterapeut
 • Pædagog
 • Sygeplejerske
 • Socialrådgiver
 • Psykomotorisk terapeut (efterår)

Sted

Afholdes i Hillerød.

Tværprofessionelt samarbejde omkring sundhedsfremme er centralt i velfærdssamfundet og i lokale fællesskaber. På temaet arbejder studerende med sundhedsfremme i en bred forståelsesramme, som både fysisk og mental sundhed.

Den politiske vision er at fremme sundhed og forebygge sygdom, med brede og forskelligartede indsatser mange steder i samfundet – indenfor såvel som udenfor den offentlige sektor. Ønsket er et samfund, hvor borgere fra forskellige målgrupper forbliver sunde gennem egen indsats og aktiviteter samt deltagelse i fællesskaber.

I undervisningen udforskes arbejdet, der går på tværs af og udenom traditionelle velfærdsinstitutioner med udgangspunkt i de deltagende professioner og de muligheder, der ligger i det tværprofessionelle samarbejde andet inden for feltet sundhedsfremme med børn og unge.

Undervisningen varetages af undervisere fra både ernæring- og sundhedsuddannelsen, fysioterapeut-, lærer-, og pædagoguddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Ernæring og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Lærer
 • Pædagog

Sted

Afholdes i København.

Dette tema giver studerende mulighed for at arbejde tværprofessionelt omkring praksisrelevante problemstillinger relateret til sundhedsfremme med børn og unge.

Sundhedsfremme med børn og unge har særligt fokus på målgruppeinddragelse, så fokus vil være på, hvordan de studerende i deres profession kan arbejde sundhedspædagogisk med særligt fokus på handlekompetence og deltagelse i relation til børn og unges oplevelse af sundhed.

Udfordringerne på sundhedsområdet for børn og unge spænder vidt, lige fra f.eks. omsorgsproblemer knyttet til barn/forældre til ringe trivsel i skole og fritidstilbud, overvægt, inaktivitet, kronisk syge børn/unge med f.eks. diabetes.

Børn og unges sundhedsmæssige problemstillinger er altså ofte komplekse og kræver helhedsorienterede og velkoordinerede indsatser mellem børnene/de unge og deres familie og adskillige professioner på tværs af sektorer.

Undervisningen varetages af undervisere fra både pædagog-, og sygeplejerskeuddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Fysioterapeut
 • Pædagog
 • Sygeplejerske
 • Socialrådgiver
 • Psykomotorisk terapeut

Sted

Afholdes i Hillerød.

Det er et vilkår for mennesker med cancer og diabetes som multisygdom og kronisk sygdom, at de gennemgår lange, komplekse forløb.

Dette stiller store krav til det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde, da man ellers risikerer usammenhængende patientforløb af svingende kvalitet.

På dette tema arbejder de studerende i tværprofessionelle grupper og gennem en innovationsproces samarbejder de om at udvikle løsninger på problemstillinger fundet i en temaspecifik projektcase fra klinisk praksis.

Undervejs i processen får alle grupper mulighed for at stille spørgsmål til mennesker med cancer og diabetes, og i slutningen af forløbet pitcher hver gruppe deres løsning og får feedback fra medstuderende og kliniske samarbejdspartnere.

Undervisningen varetages af undervisere fra både bioanalytiker-, sygeplejerske-, fysioterapeut-, radiograf- samt ernæring og sundhedsuddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Bioanalytiker
 • Ernæring og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Radiograf
 • Sygeplejerske
 • Psykomotorisk terapeut (på profiluddannelse)

Sted

Afholdes i København.

Dette tema giver studerende mulighed for at arbejde tværprofessionelt omkring praksisrelevante problemstillinger relateret til voksne med kronisk sygdom og multisygdom.

Mennesker med multisygdom udgør 20-30% af den voksne befolkning. Det er en særlig målgruppe, som er kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger – ofte med både somatiske, psykiske, sociale og arbejdsmarkedsrelaterede udfordringer.

Dette fordrer et helhedsorienteret blik i de studerendes og professionernes samarbejde – fra silotænkning til sammenhæng.

Studerende skal derfor tænke i anderledes måder at arbejde med målgruppen på samt nye måder at samarbejde på tværs af professioner med voksne med kronisk sygdom og multisygdom.

Voksne med multisygdomme lever livet i hjemmet og lokalområdet, hvorfor det er her, der er brug for at styrke og udvikle indsatsen i lokalområdet, og derfor her temaets problemstillinger tager deres afsæt.

For at imødekomme denne målgruppes behov og styrke livskvaliteten for den enkelte.

Undervisningen varetages af undervisere fra både fysioterapeut-, sygeplejerske-, og pædagoguddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Fysioterapeut
 • Pædagog
 • Sygeplejerske
 • Socialrådgiver
 • Psykomotorisk terapeut

Sted

Afholdes i Hillerød.

Temaet handler om tværprofessionelt samarbejde mellem sundhedsfaglige og socialfaglige professionelle med og for voksne, der grundet særlige livsomstændigheder bor i botilbud. Her skal de tværprofessionelle tiltag være med til at fremme beboernes livskvalitet.

Inden for temaet arbejder studerende bl.a. med perspektiver på sundhedsfremme, omsorg, omsorgstræthed og de fysiske rammers betydning.

Undervisningen varetages af undervisere fra både ernæring- og sundhedsuddannelsen, ergoterapeut-, sygeplejerske-, socialrådgiver-, og pædagoguddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Ergoterapeut
 • Ernæring og sundhed
 • Pædagog
 • Socialrådgiver

Sted

Afholdes i København.

På dette tema handler problemstillinger i praksis om ældre i udsatte positioner. For eksempel mennesker med demens, ensomhed, kronisk somatisk og psykiatrisk sygdom, misbrug mv.

I undervisningen diskuteres bl.a. hvem er ældre, hvad vil det sige at være i en udsat position, og hvem har definitionsretten?

De studerende trænes i, hvordan de kan bidrage til samskabelse og fælles bud på øget livskvalitet for disse mennesker. Således at de studerende, med respekt for egen og andre professioners ansvar i arbejdet for ældre i udsatte positioner, kan agere i, facilitere og udvikle den tværprofessionelle opgaveløsning.

Undervisningen varetages af undervisere fra både ernæring- og sundhedsuddannelsen samt sygeplejerske-, fysioterapeut- og pædagoguddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Ernæring og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Pædagog
 • Sygeplejerske

Sted

Afholdes i København.

På dette tema er omdrejningspunktet velfærdsteknologi og innovation. Velfærdsteknologi er et af de vigtigste nyere områder inden for omsorg og pleje, som hjælper personer med bestemte behov eller i konkrete situationer; det kan være ældre, demente, personer med gigt mv.

Som en del af undervisningen samarbejder studerende med andre professioner om at udvikle og innovere velfærdsteknologi med borgerens behov for øje.

Omdrejningspunktet for samarbejdet er en udfordring/case fra en virksomhed, som KP er praksispartner med. Praksispartner kommer på besøg flere gange under forløbet og er derfor en nær sparringspartner til de studerendes innovationsproces.

Undervisningen byder desuden på workshops i Exploratoriet og i Praksis- og Innovationshuset, og studerende får undervejs vejledning, som understøtter deres innovationsproces.

Undervisningen varetages af undervisere fra både bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, og sygeplejerskeuddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Sygeplejerske

Sted

Afholdes i København.

Temaet giver studerende mulighed for at samarbejde tværprofessionelt om problemstillinger fra praksispartnere omkring udsatte børn og familier.

Den svære start på livet rummer mange komplekse problemstillinger, og spænder fra sårbare gravide og ufødte børn – og ind i den tidlige barndom. Problemstillingerne kan være sociale udfordringer i familierne, udfordringer i form af sygdom – eller andre problemstillinger, der medfører krise i familierne.

De studerende skal samarbejde om at understøtte barnets og familiens sundhed, trivsel og udvikling.

Undervisningen varetages af undervisere fra både jordemoder-, socialrådgiver-, og pædagoguddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Jordemoder
 • Pædagog
 • Socialrådgiver

Sted

Afholdes i København.

Temaet handler om krisesituationer, -reaktioner og håndtering af samme.

På temaet introduceres studerende til centrale begreber omkring kriseudløsende kontekster, krisepåvirkning og håndtering hos både individ, pårørende og velfærdsprofessionelle.

 

De studerende vil få mulighed for at koble deres viden om krisetematikken til tværprofessionelt samarbejde via tværprofessionelt gruppearbejde om en praksisudfordring.

 

Udover forløbets primære fokus på tværprofessionelt samarbejde, dykker undervisningen ned i tre overordnede tematikker:

Hvad er krise?
Krisereaktioner
Krisehåndtering/krisearbejde
Undervisningen varetages af undervisere fra både sygeplejerske-, socialrådgiver- og pædagoguddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske

Sted

Afholdes i København.

This course will be held in English. An English translation of the description follows the description in Danish.

Dansk

Dette tema fokuserer på det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring reduktion af negative konsekvenser af naturkatastrofer, der ofte rammer fattige mennesker i udviklingslande:

Det stigende antal naturkatastrofer på globalt plan påvirker især fattige lande og resulterer ofte i underernæring, sygdom, tab af levebrød og øger fattigdom. Begrænsede økonomiske ressourcer og stigningen i naturkatastrofer, forårsaget af klimaforandringer, øger behovet for optimering af ressourcer brugt på humanitære indsatser og udviklingsprojekter.

Det kræver samarbejde mellem en lang række interessenter.

Som en del af undervisningen skal de studerende forberede og præsentere et ‘projekt’, hvor de viser, hvordan de ville planlægge, designe og gennemføre et projekt, der bygger på tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og koordinering, for eksempel i forhold til at afværge naturkatastrofer og øget fattigdom.

Fokus for projektet er perspektiverne og behovene hos borgerne i udviklingslandet.

Undervisningen varetages af undervisere fra både katastrofe- og risikomanageruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Katastrofe- og risikomanager
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske

Sted

Afholdes i København.

English

The course focuses on the interprofessional and intersectoral collaborations regarding the reduction of the negative consequences of natural hazards for poor people in developing countries.

Disaster situations caused by natural hazards are on the rise globally and affect poor countries disproportionately, and often result in malnutrition, illness, loss of livelihoods and increases poverty. With limited human and economic resources and more natural hazards, caused by climate change, there is a growing need for optimisation of resources spent on humanitarian and development projects.

This requires collaborations between a whole range of stakeholders.

Students work on a real-life challenge presented by a practice partner and prepare and present a ‘project’, wherein they show how they would plan, design, and implement a project that uses good interprofessional and intersectoral collaboration and coordination.

The focus of the suggested project is the perspectives and needs of the citizens in the developing country.

Participating professions

 • Emergency and risk management
 • Nursing
 • Social work

Language and place

The course is held in English and takes place in Copenhagen.

På dette tema får studerende mulighed for at lære om samarbejdets kunst, udforske nye teknologier og overveje de etiske dilemmaer, som kan opstå mens vores velfærdssamfund bevæger sig frem i den digitale tidsalder.

Hvordan kan man for eksempel optimere sagshåndteringssystemer til indberetninger i socialforvaltningen eller udvikle et support-system hos alarmcentralen? Dette er blot eksempler på problemstillinger, som de studerende kan samarbejde omkring i dette tema.

Undervisningen byder på workshops bl.a. i Praksis- og Innovationshuset, hvor studerende får mulighed for at tænke borgernære løsninger ind i en digital kontekst vha. simulationsøvelser. I Exploratoriet får de studerende mulighed for at reflektere over fordele og ulemper ved digitalisering og hvilken rolle, det kan spille for borgerne og den demokratiske proces.

Det er en del af grundlaget for at arbejde med et målrettet og kritisk blik i forsøget på at løse de dynamiske opgaver, som KP-studerende vil møde i deres fremtidige arbejde.

Undervisningen varetages af undervisere fra både forvaltnings- og administrationsuddannelserne, katastrofe- og risikomanageruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen.

Deltagende uddannelser

 • Administrationsbachelor
 • Professionsbachelor i Skat
 • Katastrofe- og risikomanager
 • Socialrådgiver

Sted

Afholdes i København

Kontakt

Mette Simonsen

Institutchef

+45 51 38 04 28

Jonas Kirkegaard Ørnbøll

Specialkonsulent

+45 51 63 25 15

Josephine Charline Alomaine Steen

Faglig Koordinator

+45 51 63 27 85

Karen Meier Rasmussen

Specialkonsulent

+45 51 38 05 42

Nanna Boye Jørgensen

Faglig Koordinator

+45 51 38 04 95