Gå til indhold

Tværprofessionelle indsatser

Der er et øget fokus på behovet for at udvikle fremtidens velfærdssamfund og deraf afledte nye kompetencebehov. Professionelle skal i højere grad kunne samarbejde på tværs og kunne agere i komplekse organisationer på tværs af sektorer.

Fremtidens professionelle skal samarbejde

Den intensiverede politiske debat om økonomiske ressourcer og ønsker om bedre velfærd kalder på nye måder at samarbejde på. Den måde eksempelvis læreren, socialrådgiveren, sygeplejersken eller fysioterapeuten skal arbejde på fremover vil uden tvivl ændres.

Ændringerne er ikke mindst drevet af ny teknologi samt stigende forventninger til velfærdsydelser fra borgere og patienter.

De professionelle skal samarbejde om at sætte fælles mål sammen med borgeren eller patienten og sikre, at de forskellige faglige perspektiver indgår i opgaveløsningen. Det kalder på nye kompetencer og færdigheder i samarbejde om den fælles opgaveløsning, som er helt central for uddannelse af kommende professionsbachelorer.

Derfor udbyder Københavns Professionshøjskole et tværprofessionelt forløb, hvor studerende skal træne samarbejde på tværs af uddannelser.

Medvirkende uddannelser

Samarbejde på tværs

Forløbets centrale læringsmål er samarbejde, som kræver, at de studerende bringer deres professionsfaglighed og erfaringer i spil i en fælles arbejdsproces.

De studerende træner at indgå i et team, hvor de skal fordele og koordinere opgaver, roller og ansvar og bringe hinandens fagligheder i spil i en fælles opgaveløsning. For at gøre undervisningen relevant og virkelighedsnær arbejder de studerende gennem forløbet med en tværprofessionel problemstilling, som er stillet af samarbejdspartnere fra praksis.

Uddannelsesforløbet afsluttes med en gruppeprøve, hvor læringsmålene har fokus på tværprofessionelt samarbejde.

Forløbet er på 10 ECTS-point og af syv ugers varighed. Det udbydes to gange årligt med start i henholdsvis uge 20 og uge 49. Ca. 2000 studerende deltager hvert semester. Studerende fordeles på forløbet på et af 16 temaer, som er relevant for deres profession.

Der udbydes 15 dansksprogede temaer og et engelsksproget.

Forløbene bygger på viden og erfaring opsamlet gennem systematiske evalueringer af tidligere tværprofessionelle aktiviteter og forløb.

Alle forløb er tilrettelagt i tæt dialog med engagerede undervisere, studerende og aftagere fra kommuner, regioner og NGO’er.

Du kan læse mere om de enkelte temaer ved at klikke på dem:

Tværprofessionelle temaer:

Temaet handler om, hvordan lærer- og pædagog studerende arbejder tværprofessionelt med og om børns overgange.

Her er der et særligt fokus på, hvilke pædagogiske og didaktiske dilemmaer der opstår, når børn har institutionelle overgange mellem børnehave, skole, fritid og klub.

I undervisningen er fokus på den konkrete opgaveløsning af selve overgangen, men også, at blive tydelig i, hvad der er på spil for barnet, forældre og de professionelle i overgangen.

Desuden er modulet optaget af at blive klogere på de udfordringer, muligheder og løsninger, der ligger i det tværprofessionelle arbejde om overgange.

Der rettes fokus på, hvilket ansvar de professionelle har for overgange, og hvordan man som professionel kan forstå de forskellige perspektiver på overgange – både det fysiske og det emotionelle.

Undervisningen varetages af undervisere fra både lærer- og pædagoguddannelsen.

Deltagende uddannelser: Lærer, Pædagog

Afholdes i København

Dette tværprofessionelle tema handler om pædagoger og læreres tværprofessionelle samarbejde og opgaveløsning i 0.-3. klasse i skolen.

Temaet har særligt fokus på det tværprofessionelle perspektiv på læring, undervisning, leg og fritid i indskolingens praksis, fx:

 • didaktik
 • Samspillet mellem fag og understøttende undervisning
 • Literacy og kommunikation
 • Æstetiske læreprocesser
 • Rum og rammer
 • Udtryk
 • Krop

Undervisningen varetages af undervisere fra både lærer- og pædagoguddannelsen.

Deltagende uddannelser: Lærer, pædagog

Afholdes i København

Temaet handler om, hvordan professionelle fra forskellige professioner og sektorer kan samarbejde med og om børn og unge i vanskelige livssituationer: Fokus er specifikt rettet mod børn og unge som er ramt af diagnoser og psykiske problemstillinger i eget liv eller i nære relationer.

Undervisningen foregår både på eget hold, som fælles forelæsninger og som vejledning i egen gruppe med fokus på tematikker som klæder den studerende på til at samarbejde om konkrete og komplekse problemstillinger med henblik på at kunne formulere helhedsorienterede løsningsforslag. Problemstillingerne er formuleret af vores samarbejdspartnere fra praksis, Den sociale Døgnvagt og Lær for Livet.

Tematisk har forløbet f.eks. fokus på:

 • Udsathed
 • Børn og unge i psykiatrien
 • Juridiske bestemmelser
 • Mental sundhed
 • Magt
 • Kommunikation
 • Gruppeprocesser
 • Mødeledelse og facilitering

Den studerende vil undervejs i forløbet gøre sig erfaringer med det tværprofessionelle samarbejde – og få blik for, hvilke muligheder, udfordringer og begrænsninger det tværprofessionelle samarbejde rummer gennem arbejdet med konkrete problemstillinger.

Medvirkende uddannelser: Ergoterapeut, Lærer, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske

Afholdes i København

På dette undertema er fokus på det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Her gør den studerende sig erfaringer med- og bliver klogere på, hvilke muligheder og udfordringer som det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner rummer.

I undervisningen bliver der stillet skarpt på centrale tematikker i det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner gennem et blik på blandt andet:

 • Teoretiske forståelser af udsathed
 • Børn-og ungeperspektiver
 • Forældresamarbejde
 • Jura og skriftlighed
 • Mødeledelse og kommunikation

Ved siden af undervisningen arbejder den studerende i en tværprofessionel gruppe om en case, som er stillet af en af vores samarbejdspartnere fra praksis, nemlig Lær for livet, OASIS og Den sociale døgnvagt. I dette tværprofessionelle samarbejde skal den studerende netop gøre sig erfaringer med at skabe helhedsorienterede løsninger, hvor de sætter deres forskellige professioner i spil.

Undervisningen varetages af undervisere fra både lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen.

Medvirkende uddannelser: Lærer, Pædagog, Socialrådgiver

Afholdes i København

Dette tema giver studerende mulighed for at arbejde tværprofessionelt omkring praksisrelevante problemstillinger relateret til børn og unge i udsatte positioner.

Studerende skal på forløbet samarbejde på nye måder og tænke i udviklingsmuligheder og løsninger på tværs af professioner i samarbejde med praksis.

Socialt udsatte børn og unge er i særlige udsatte positioner. Studerende vil skulle arbejde på tværs af professioner omkring komplekse problemstillinger med særligt fokus på børn og unges muligheder og udfordringer.

De studerende skal tænke i anderledes måder at arbejde med målgruppen på samt nye måder at samarbejde på tværs af professioner med børn og unge i udsatte positioner.

Det har store konsekvenser for børns og unges trivsel, hvis der ikke reageres i tide i forhold til problemstillinger, der kan påvirke deres opvækstvilkår. En tidlig og koordineret indsats er derfor afgørende for at forebygge mistrivsel blandt børn og unge.

Medvirkende uddannelser: Fysioterapeut, pædagog, sygeplejerske

Afholdes i Hillerød

Tværprofessionelt samarbejde omkring sundhedsfremme er centralt i velfærdssamfundet og i lokale fællesskaber.

På temaet arbejder vi med sundhedsfremme i en bred forståelsesramme, som både fysisk, psykisk og mental sundhed.

Vi arbejder på temaet på tværs af- og udenom traditionelle velfærdsinstitutioner med udgangspunkt i de deltagende professioner og de muligheder, der ligger i det tværprofessionelle samarbejde.

Det samarbejde skal du som studerende have fokus på og selv tage aktivt del i ved at anvende dine kernefaglige, tværprofessionelle og -sektorielle kompetencer.

Du skal ved afsluttet uddannelse ikke kun fungere som professionel i de etablerede velfærdsinstitutioner. Du skal også besidde kompetencer til at indgå i samarbejder på tværs, blandt andet inden for feltet sundhedsfremme med børn og unge. Og det er netop den indsats, der er i fokus i det tværprofessionelle forløb, hvor du og dit tværprofessionelle team skal arbejde jer hen imod jeres bud på løsning af en praksis-udfordring om sundhedsfremme med børn og unge.

Medvirkende uddannelser: Ernæring og sundhed, fysioterapeut, lærer, pædagog

Afholdes i København

Dette tema giver studerende mulighed for at arbejde tværprofessionelt omkring praksisrelevante problemstillinger relateret til sundhedsfremme med børn og unge.

Studerende skal på forløbet samarbejde på nye måder og tænke i udviklingsmuligheder og løsninger på tværs af professioner i samarbejde med praksis.

Sundhedsfremme med børn og unge har særligt fokus på målgruppeinddragelse, så fokus vil være på, hvordan de studerende i deres profession kan arbejde sundhedspædagogisk med særligt fokus på handlekompetence og deltagelse i relation til børn og unges oplevelse af sundhed.

Udfordringerne på sundhedsområdet for børn og unge spænder vidt, lige fra fx omsorgsproblemer knyttet til barn/forældre til ringe trivsel i skole og fritidstilbud, overvægt, inaktivitet, kronisk syge børn/unge med fx diabetes.

Børn og unges sundhedsmæssige problemstillinger er altså ofte komplekse og kræver helhedsorienterede og velkoordinerede indsatser mellem børnene/de unge og deres familie og adskillige professioner på tværs af sektorer.

Medvirkende uddannelser: Fysioterapeut, pædagog, sygeplejerske

Afholdes i Hillerød

Det er et vilkår for mennesker med cancer og diabetes som multisygdom og kronisk sygdom, at de gennemgår lange, komplekse forløb.

Dette stiller store krav til det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde, da man ellers risikerer usammenhængende patientforløb af svingende kvalitet.

På dette tema får de studerende viden om bl.a. samarbejde, kommunikation og professionsbegrebet, og de opøver færdigheder og kompetencer i at samarbejde.

I tværprofessionelle teams anvender de studerende forskellige samarbejdsredskaber, og gennem en innovationsproces samarbejder de om at udvikle løsninger på problemstillinger fundet i en temaspecifik projektcase fra klinisk praksis.

Undervejs i processen får alle teams mulighed for at stille spørgsmål til mennesker med cancer og diabetes, og i slutningen af forløbet pitcher hvert team deres løsning og får feedback fra medstuderende og kliniske samarbejdspartnere.

Medvirkende uddannelser: Bioanalytiker, Ernæring og sundhed, Fysioterapeut, Radiograf, Sygeplejerske

Afholdes i København

Dette tema giver studerende mulighed for at arbejde tværprofessionelt omkring praksisrelevante problemstillinger relateret til mennesker med kronisk sygdom og multisygdom.

Studerende skal på forløbet samarbejde på nye måder og tænke i udviklingsmuligheder og løsninger på tværs af professioner i samarbejde med praksis.

Mennesker med multisygdom udgør 20-30% af den voksne befolkning. Det er en særlig målgruppe kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger. Ofte med både somatiske, psykiske, sociale og arbejdsmarkedsrelaterede udfordringer.

Dette fordrer et helhedsorienteret blik i de studerendes og professionernes samarbejde – fra silotænkning til sammenhæng.

Studerende derfor tænke i anderledes måder at arbejde med målgruppen på samt nye måder at samarbejde på tværs af professioner med mennesker med kronisk sygdom og multisygdom.

Mennesker med multisygdomme lever livet i hjemmet og lokalområdet, hvorfor det er her, der er brug for at styrke og udvikle indsatsen i lokalområdet, og derfor her temaets problemstillinger tager deres afsæt.

For at imødekomme denne målgruppes behov og styrke livskvaliteten for den enkelte.

Medvirkende uddannelser: Fysioterapeut, pædagog, sygeplejerske

Afholdes i Hillerød

Fokus på dette tema er tværprofessionelt samarbejde mellem sundhedsfaglige og socialfaglige professionelle med og for voksne, der grundet særlige livsomstændigheder bor i botilbud.

Her skal de tværprofessionelle tiltag være med til at fremme beboernes livskvalitet.

På forløbet lærer de studerende det centrale ansvar for den fælles opgave, træner respektfuld kommunikation mellem de forskellige professioner og anerkendelse af faglighed.

Ligeledes temasættes den lovgivning, der udgør rammen for den tværprofessionelle opgaveløsning.

Medvirkende uddannelser: Ergoterapeut, Ernæring og sundhed, Pædagog, Socialrådgiver

Afholdes i København

Formålet for forløbet er, at studerende samarbejder om en problemstilling fra praksis med inddragelse af relevante teorier med henblik på at træne og øve tværprofessionelt samarbejde.

Målet er, at studerende sammen sætter deres faglighed i spil og opøver kompetence i samarbejde på tværs af professioner og sektorer og på den måde bidrager til nye velfærdsløsninger.

De studerende arbejder i tværprofessionelle teams med teorier og innovative metoder for at nå dette mål.

På dette tema handler problemstillinger i praksis om ældre i udsatte positioner. For eksempel mennesker med demens, ensomhed, kronisk somatisk og psykiatrisk sygdom, misbrug mv.

I undervisningen diskuteres bl.a. hvem er ældre, hvad vil det sige at være i en udsat position, og hvem har definitionsretten?

De studerende trænes i, hvordan de kan bidrage til samskabelse og fælles bud på øget livskvalitet for disse mennesker.

Således at de studerende, med respekt for egen og andre professioners ansvar i arbejdet for ældre i udsatte positioner, kan agere i, facilitere og udvikle den tværprofessionelle opgaveløsning.

Medvirkende uddannelser: Ernæring og sundhed, Fysioterapeut, Pædagog, Sygeplejerske

Afholdes i København

På dette tema opnår du viden, færdigheder og kompetencer inden for emner som:

 • Velfærdsteknologi og innovation
 • Organisering, implementering og forandringsledelse
 • Teknologi og etik, jura, lovgivning og politiske rammer
 • Kommunikation og relationelt samarbejde

Som studerende samarbejder du med andre professioner om at udvikle og innovere velfærdsteknologi. Omdrejningspunktet for samarbejdet er en udfordring/case fra en virksomhed, som KP er praksispartner med. Praksispartner kommer på besøg tre gange under forløbet og er derfor en nær sparringspartner til jeres innovationsproces.

Undervisningen byder desuden på workshops i Exploratoriet og i Praksis- og Innovationshuset, og I får undervejs vejledning som understøtter jeres innovationsproces.

Medvirkende uddannelser: Bioanalytiker, Ergoterapeut, Ernæring og sundhed, Fysioterapeut, Sygeplejerske

Afholdes i København

Temaet ’Svær start på livet’ giver jordemoder-, pædagog og socialrådgiverstuderende mulighed for at samarbejde tværprofessionelt om problemstillinger fra vores praksispartnere omkring udsatte børn og familier.

Vi samarbejder med engagerede praksispartnere, der alle har en hverdag med de tre professioner i spil.

Den svære start på livet rummer mange komplekse problemstillinger, og spænder fra sårbare gravide og ufødte børn - og ind i den tidlige barndom.

Problemstillinger kan være sociale udfordringer i familierne, udfordringer i form af sygdom – eller andre problemstillinger, der medfører krise i familierne.

De tre professioner skal samarbejde om at understøtte barnets og familiens sundhed, trivsel og udvikling.

Formålet er, at studerende opøver kompetencer i samarbejde – både tværprofessionelt og/eller tværsektorielt – med andre studerende fra KP.

Dette opøves ved at samarbejde i teams om en problemstilling stillet af praksis, og træne at bringe egen viden og færdigheder i spil.

Medvirkende uddannelser: Jordemoder, Pædagog, Socialrådgiver

Afholdes i København

Udover det primære fokus på tværprofessionelt samarbejde, handler temaet ’Mennesker i krise’ om krisesituationer, -reaktioner og håndtering af samme.

I temaet introduceres studerende til centrale begreber omkring kriseudløsende kontekster, krisepåvirkning og håndtering hos både individ, pårørende og velfærdsprofessionelle.

Desuden arbejder de studerende med teori og metode relateret til tværprofessionelt samarbejde og mødefacilitering.

De studerende vil få mulighed for at koble deres viden om krisetematikken til tværprofessionelt samarbejde via teamarbejde med en praksisudfordring.

Arbejdet med praksisudfordringen understøttes af løbende vejledning – både gruppevis og i klyngen.

Forløbet er, udover det primære fokus på tværprofessionelt samarbejde, opdelt i tre overordnede tematikker:

 • Hvad er krise?
 • Krisereaktioner
 • Krisehåndtering/krisearbejde

Medvirkende uddannelser: Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske

Afholdes i København

Dette tema udbydes på engelsk. Se engelsksproget beskrivelse nedenfor.

English version below.

Det stigende antal naturkatastrofer på globalt plan påvirker især fattige lande og resulterer ofte i underernæring, sygdom, tab af levebrød og øger fattigdom.

Begrænsede økonomiske ressourcer og stigningen i naturkatastrofer, forårsaget af klimaforandringer, øger behovet for optimering af ressourcer brugt på humanitære indsatser og udviklingsprojekter.

Det kræver samarbejde mellem en lang række interessenter. Temaet ‘Katastrofer i et internationalt perspektiv’ fokuserer på det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring reduktion af de negative konsekvenser af naturkatastrofer, der ofte rammer fattige mennesker i udviklingslande.

Studerende samarbejder om en virkelighed udfordring, som præsenteres af en praksispartner.

De studerende skal forberede og præsentere et ‘projekt’, hvor de viser, hvordan de ville planlægge, designe og gennemføre et projekt, der bygger på tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og koordinering.

Fokus for projektet er perspektiverne og behovene hos borgerne i udviklingslandet.

Deltagende uddannelser: Katastrofe- og risikomanager, Socialrådgiver, Sygeplejerske

Afholdes i København

Udbydes på engelsk

English version

Disaster situations caused by natural hazards are on the rise globally and affect poor countries disproportionately, and often result in undernutrition, illness, loss of livelihoods and increases poverty.

With limited human and economic resources and more natural hazards, caused by climate change, there is a growing need for optimisation of resources spent on humanitarian and development projects.

This requires collaborations between a whole range of stakeholders. The course:

Disasters in an international perspective focuses on the interprofessional and intersectoral collaborations around the reduction of the negative consequences of natural hazards for poor people in developing countries.

Students work on a real-life challenge presented by a practice partner and prepare and present a ‘project’, where they show how they would plan, design, and implement a project that uses good interprofessional and intersectoral collaboration and coordination.

The focus of the suggested project is the perspectives and needs of the citizens in the developing country.

Participating profession: Emergency and risk management; Nursing; Social work

The course is held in English and takes place in Copenhagen

På dette tema får studerende mulighed for at lære om samarbejdets kunst, udforske nye teknologier og overveje de etiske dilemmaer, som kan opstå mens vores velfærdssamfund bevæger sig frem i den digitale tidsalder.

Forløbet giver både et teoretisk grundlag for at udøve det tværprofessionelle samarbejde, men også mulighed for at løse en opgave for vores praksispartnere.

Studerende får bl.a. mulighed for at tænke borgernære løsninger ind i en digital kontekst vha. simulationsøvelser, når vi afholder workshops i Praksis- og Innovationshuset.

Forløbet benytter sig også af Exploratoriet, så studerende får mulighed for at reflektere over fordele og ulemper ved digitalisering og hvilken rolle, det kan spille for borgerne og den demokratiske proces.

Underviserteamet arbejder på, at forløbet giver studerende det bedste grundlag for at arbejde med et målrettet og kritisk blik i forsøget på at løse de dynamiske opgaver, som KP-studerende vil møde i deres fremtidige arbejde.

Medvirkende uddannelser: Administrationsbachelor, Professionsbachelor i Skat, Katastrofe- og risikomanager

Afholdes i København

Kontakt

Mette Simonsen

Institutchef

+45 51 38 04 28

Jonas Kirkegaard Ørnbøll

Specialkonsulent

+45 51 63 25 15

Josephine Charline Alomaine Steen

Faglig Koordinator

+45 51 63 27 85

Karen Meier Rasmussen

Specialkonsulent

+45 51 38 05 42

Nanna Boye Jørgensen

Faglig Koordinator

+45 51 38 04 95