Gå til indhold

Ledelse og arbejdsmiljø

Hvordan forebygger du som leder moralsk stress og skyggearbejde blandt dine medarbejdere og skaber et godt psykisk arbejdsmiljø i din organisation?

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Psykiske arbejdsmiljøproblemer bliver desværre mere og mere udbredte. Alligevel er de formelle systemer, vi har til at registrere, håndtere og forebygge arbejdsmiljøproblemer stadig langt bedre til at få øje på skader, der kan opstå på grund af røg, støj og møg, end på skader, der kan opstå på baggrund af fx moralsk stress, omsorgstræthed, skam og eksistentielle kriser knyttet til uophørlige krav om at løbe stærkere og være robust, mens man gør det.

Så hvordan opfanger du som leder psykiske arbejdsmiljøproblemer i tide, og hvordan sikrer du et godt psykisk arbejdsmiljø, særligt så det ikke kun bliver et individuelt anliggende for den enkelte medarbejder?

Det får du ud af modulet

Du får indsigt i den nyeste viden om teori og forskning på området i et praksisnært perspektiv.

Vi tager afsæt i dine og dine medstuderendes egen praksis, ledelsesstrukturen på din arbejdsplads og organisering af arbejdsmiljøarbejdet i den offentlige sektor samt de nationale rammer herfor – herunder lovgivningen og samarbejdsstrukturen på danske arbejdspladser.

Du kommer til at analysere din egen organisation og undersøger dine ledelsesmulighederne for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø med udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Du:

 • Bliver i stand til at lede og udvikle det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, hvor din organisations strategi og kerneopgave indgår i analyser og refleksioner af sammenhænge mellem arbejdsmiljøet og medarbejdernes stressreaktioner.
 • Opnår viden om, hvorfor medarbejdere i dag udviser stressreaktioner, fx betydningen af nye tidsorganiseringer, og hvad kilden til stress er i dag, fx moralsk stress og følelsen af skyld og skam.
 • Lærer at analysere og afkode disse reaktioner på måder, der peger tilbage på din egen ledelse, organisationens indsatser eller mangel på samme og ikke mindst nyere offentlig styring.
 • Lærer at forstå og håndtere, hvordan traditionelle psykiske arbejdsmiljøindsatser stadig er nyttige, men skal udvikles i en omskiftelig verden, hvor du som leder, ikke blot kan skrue op og ned for indsatser, fx give indflydelse. Men også må forstå de forskellige kontekster og situationer indsatserne skal virke i, fx til hvem og hvor meget skal indflydelse i eget arbejde gives?

Fagligt indhold på modulet

Valgmodulet er tilrettelagt i tæt samspil med et igangværende forskningsprojekt, som underviserne på modulet er i gang med at gennemføre, og som handler om moralsk stress blandt velfærdsprofessionelle.

Konkret vil koblingen mellem modulet og forskningsprojektet komme til at betyde, at man som studerende kommer til at møde både de forskere, der arbejder i projektet, og nogle cases og eksempler fra projektet.

Moralsk stress opstår, når man godt ved, hvad der vil være det rigtige at gøre, men af den ene eller den anden grund oplever sig forhindret i at gøre det.

Den slags situationer, kan føre til enten ”workarounds” og skyggearbejde. Altså omgåelse af de formelle organiseringer. Eller til kynisme, opsigelser eller en form for eksistentiel krise, hvor man bliver i tvivl om, hvem man er, og om man vil være sådan.

Modulet beskæftiger sig også med omsorgstræthed, stress og skam, work-arounds, usynligt arbejde og skyggearbejde – og naturligvis med det juridiske grundlag, som forpligter ledere til at tage ansvar for det psykiske arbejdsmiljø.

Vi beskæftiger os med psykisk arbejdsmiljø

 • på individuelt plan
 • som noget, der er indbygget i organiseringen (fx i form af fartpolitikker)
 • og som noget, der er kulturbåret (som fx nogle af de forhold, der er blevet afsløret som led i me-too)

Modulet har som mål, at du

 • kender til lovgivningen og den formelle arbejdsmiljø-organisation
 • bliver i stand til at genkende forskellige stressreaktioner hos dig selv og andre
 • bliver introduceret til ny forskning om arbejdsmiljø – især psykisk arbejdsmiljø
 • får sprog og begreber for aktuelle arbejdsmiljøproblemer og kan genkende dem i praksis
 • kan se og drøfte forskellige ledelsesmæssige og organisatoriske løsninger og handlemuligheder

Om undervisning og eksamen

I undervisningen arbejder vi med teoretiske oplæg, som konkretiseres gennem cases og eksempler fra deltagernes egen hverdag.

Modulet indeholder 4 undervisningsdage á 6 timer fordelt over ca. en måned, 1 studiegruppedag og afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en problemstilling fra din egen praksis.

Hvem deltager?

Dette modul er for dig, der som leder har en interesse i at få indsigt i:

 • den nyeste viden om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser
 • hvordan du kan forstå din egen rolle som leder i skabelsen af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
 • hvordan du kan etablere opbakning og samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads, bl.a. i samarbejdsudvalget.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Ledelse og arbejdsmiljø - 2 kvartal

Start- og slutdato

10.04.24 - 30.05.24

Tilmeldingsfrist

11.12.23

Nummer

0546440

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Onsdage kl. 9.00-15.00: 10.04, 17.04, 24.04, 08.05, 15.05.24. Eksamen 29.05, 30.05.24.

Efterår 2024

Ledelse og arbejdsmiljø - 3 kvartal

Start- og slutdato

21.08.24 - 08.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555649

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Onsdage kl. 9.00-15.00: 21.08, 28.08, st.gr. 11.09, 18.09, 25.09.2024. Eksamen 07.10, 08.10.2024.

Forår 2025

Ledelse og arbejdsmiljø - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0628066

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Senger

Lektor

+45 23 73 33 05