Gå til indhold
Der er mange mennesker og aktiviteter på torvet mellem bygningerne på campus carlsberg, som her ses gennem glasfacaden.

Praktiske oplysninger

Find oplysninger om, hvordan du tilmelder dig diplom- og akademiuddannelser, om merit og dispensation og andre praktiske forhold.

Læs om dine muligheder for økonomisk støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse længere nede på siden under ‘Økonomi’ og ‘Søg økonomisk støtte’.

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

På alle vores akademi- og diplomuddannelser skal du tilmelde dig et modul ad gangen. Du tilmelder dig online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Økonomi

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning. Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Akademi- og diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul.

Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Muligheder for økonomisk støtte

Den kommunale kompetencefond

Den Kommunale kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.

Den regionale kompetencefond

Den Regionale kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Socialrådgiverforening, FOA – Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, 3F Fagligt Fælles Forbund, Maskinmestrenes Forening eller Konstruktørforeningen.

Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Omstillingsfonden

Er du faglært eller ufaglært kan du søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til opkvalificere dig ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser.

Industriens Kompetenceudviklingsfond

IKUF, Industriens Kompetenceudviklingsfond, yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under følgende overenskomster:

 • Industriens Overenskomst
 • Industriens Funktionæroverenskomst
 • Overenskomst mellem DI og CO-industri for Ørsteds offshore-medarbejdere
 • Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF
 • Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og blive optaget på andet grundlag. En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen. Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv.

Du kan få vurderet dine reelle kompetencer på tre måder:

 • I forhold til få adgang til en uddannelse (adgangsbevis)
 • I forhold til at få godskrevet et modul (kompetencebevis)
 • I forhold til at få godskrevet en hel uddannelse (uddannelsesbevis)

Et adgangsbevis giver dig adgang til en uddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. Du kan få et adgangsbevis ved at søge og få godkendt en realkompetencevurdering (RKV). I RKV-processen skal du dokumentere, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til adgangskravene. Det er gratis at søge om adgangsbevis.

Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et modul. Det koster 2.500 kr. hvis du har afsluttet en uddannelse på eller højere ned akademiniveau. Screeningen er gratis, men hvis du vælger at søge så koster det 2.500 kr. uanset om vi godkender eller giver afslag.

Uanset om du søger kompetencebevis for en uddannelse på akademi- eller diplomniveau, skal du i din ansøgning demonstrere, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der matcher modulets indhold. Du kan se alle modulers indhold i gældende studieordninger, som du finder under beskrivelsen af uddannelsen på kp.dk.

 

Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel uddannelse. Kig i studieordningen for uddannelsen, som du finder under beskrivelsen af uddannelsen på kp.dk. Du bedes kontakte os på evu@kp.dk, hvis du overvejer at søge et uddannelsesbevis.

Start ansøgning

Det er uddannelsesinstitutionen, der foretager vurderingen. Hvis dine kompetencer anerkendes, får du et bevis på det. Du finder information om, hvordan du søger RKV herunder.

RKV ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen foregår i tre trin.

1. Screening

Ved alle typer af realkompetencevurdering skal du igennem en screening (en forhåndsvurdering i forhold til om der er grundlag for at udarbejde en ansøgning). I alle typer ansøgningsprocesser kommunikerer vi via nemStudie og du vil modtage en mail, hvis der er nyt på sagen.

 • Vi sender dig et link når du har udfyldt ansøgningsformularen realkompetencevurdering (RKV)
 • I screeningsfasen skal du logge ind med NemID/MitID på det link vi sender til dig samt vælge hvilken bevistype du søger om.
 • Du skal derefter udfylde ansøgningsskemaet trinvis.
  – Hvis du har et CV, kan du vedhæfte dette. Hvis ikke du har et CV, kan du udfylde felterne om erhvervserfaring og de øvrige felter.
 • I screeningsfasen må du gerne vedhæfte dokumentation for din uddannelse, kurser og erfaringer, men det er ikke et krav.

Hvis din screeningsansøgning godkendes, kan du fortsætte til den egentlige ansøgning om realkompetencevurdering.

Hvis din screeningsansøgning afvises, vil du kunne søge igen efter 6 mdr., hvis du i den periode har opnået nye kompetencer.

2. Ansøgning

Når du skal ansøge, skal du bygge videre på din screeningsansøgning i nemStudie med de oplysninger og den dokumentation, som uddannelsesinstitutionen har bedt dig om.

Når du har sørget for, at alle oplysninger og dokumentation er tilgængelige på din ansøgning, kan institutionen, foretage en vurdering af din ansøgning.

Du kan som en del af vurderingen blive stillet en opgave eller indkaldt til en samtale undervejs. Institutionen kommunikerer til dig i nemStudie, hvis der ønskes mere dokumentation fra dig.

3. Afgørelse

Du får svar på din ansøgning så snart vi har gennemført vurderingen. Din ansøgning er enten godkendt eller du får afslag. Når din ansøgning er godkendt, får du tilsendt et adgangsbevis eller et kompetencebevis. Hvis du får et afslag, vil du få en begrundelse og anbefalinger til, hvad du ellers kan gøre.

Behandlingstid

OBS: Du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4-6 uger, fra vi har modtaget din ansøgning om RKV. I forbindelse med helligdage og ferier kan der være længere sagsbehandlingstid. Så søg i god tid.

Merit

Merit kan søges på baggrund af dokumenterede beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse. Uddannelseselementerne skal svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau. Du kan kun søge merit for et helt modul og man kan ikke søge merit for et afgangsprojekt.

Du kan først søge om merit når du er optaget på en akademi- eller diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Hvis du er optaget på en uddannelse kan du få mere information på intranettet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

Merit

Merit er en afgørelse på en konkret ansøgning, hvor du på baggrund af formelle uddannelseskompetencer (ects og bekendtgørelsesbelagt) kan få meritgodkendt anden uddannelse fra det officielle uddannelsessystem og medtage det på enten en akademi- eller diplomuddannelse. En forudsætning for godkendelsen er, at der er ækvivalens (høj grad af overensstemmelse) mellem det fag/modul, du har og det, du søger merit for.

Du kan først søge merit, når du er optaget på en uddannelse. Det er gratis at søge om merit.

Realkompetencevurdering til kompetencebevis

Med en realkompetencevurdering i forhold til et kompetencebevis kan du få vurderet både dit uddannelsesgrundlag og dine erhvervserfaringer i forhold til et modul på en akademi- eller diplomuddannelse. Det koster 2.500 kr. hvis du har afsluttet en uddannelse på eller højere end akademiniveau.

Moduloverførsel

En overførsel af et modul fra enten en akademiuddannelse til en akademiuddannelse eller fra en diplomuddannelse til en diplomuddannelse under samme bekendtgørelse. Dvs. enten ”Bekendtgørelse om Akademiuddannelser” eller ”Bekendtgørelse om diplomuddannelser”.

I studieordningerne for de respektive akademi- og diplomuddannelser fremgår, hvor mange ects man kan medtage udenfor uddannelsens faglige område. På nogle uddannelser skal det vurderes, om modulindholdet er relevant.

Det er en god idé at forhøre sig om, hvorvidt noget kan indgå i en anden akademi- eller diplomuddannelse end den, man er indskrevet på – kontakt KP på evu@kp.dk

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Dispensation fra 6 års-reglen

Er du startet på en akademi- eller diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse. I fanen nedenfor kan du læse mere om hvordan du søger om dispensation.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen om, at en akademi- eller diplomuddannelse skal afsluttes senest 6 år efter at den er påbegyndt.

Behandling af ansøgninger om dispensation fra reglen om maksimal studietid (6 års reglen) sker med udgangspunkt i vejledende retningslinjer om, at dispensationer op til ét år kan imødekommes for eksempel på baggrund af sygdom, barsel, dødsfald eller arbejdsrelaterede omstruktureringer. Alle dispensationer vurderes individuelt.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6 års reglen. Du kan tidligst ansøge efter dit 5. studieår, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Du søger ved at udfylde denne formular.

Din ansøgning vil blive behandlet af KP, og du vil efterfølgende modtage et afgørelsesbrev pr. mail.

Studiestøttende kurser

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for at deltage i en række studiestøttende kurser. Læs mere om kurserne her.

Omstillingsfonden

Lær for livet: Søg gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt.
Omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte i job mulighed for at søge om op til 10.000 kr. i tilskud årligt til akademi- eller diplomuddannelser.

Kravene, du skal opfylde for at søge, er:

 • Du er faglært eller ufaglært og har ikke bestået en hel videregående uddannelse. Det betyder, at din højeste fuldførte uddannelse er en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som en gennemført dansk videregående uddannelse.
 • Du er ansat som medarbejder hos en offentlig eller privat arbejdsgiver i Danmark.

Hvis du opfylder kravene, skal du gøre følgende for at søge:

 • Udfyld og underskriv denne tro- og loveerklæring.
 • Vedhæft den udfyldte tro- og loverklæring til din tilmelding, når du tilmelder dig det modul, du søger om tilskud til. Hvis du allerede har tilmeldt dig, tilmelder du dig igen og vedhæfter den udfyldte tro- og loveerklæring, eller du kan sende den til sikkermail-stu-vu@kp.dk – skriv gerne “Omstillingsfonden” i emnefeltet.
 • Hvis du eller din arbejdsgiver allerede har betalt deltagergebyret, vil det blive refunderet, hvis du opfylder kravene og tildeles støtten fra Omstillingsfonden. Beløbet bliver refunderet til den betaler, som du angiver i din tilmelding.

Ansøgningsfristen for at søge om tilskud fra Omstillingsfonden er ved tilmelding til modulet.

Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul, som overstiger 10.000 kr., bliver der sendt en faktura på det resterende beløb til den betaler, du har angivet i din tilmelding. Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul på under 10.000 kr., kan du samme år søge om tilskud for det resterende beløb op til max. 10.000 kr. Du søger på samme måde som beskrevet i ovenstående.

Tildelingen af tilskud sker efter et ”først-til-mølle” princip. Man kan tidligst få tildelt tilskud 4 måneder forud for opstart af modulet.

Københavns Professionshøjskole behandler og videregiver de angivne personoplysninger til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte jf. https://ufm.dk/data/behandling-af-personoplysninger-i-styrelsen-for-forskning-og-uddannelse

Du kan læse mere om Omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Studieservice på evu@kp.dk eller på telefon 72 48 75 40.