Gå til indhold
Der er mange mennesker og aktiviteter på torvet mellem bygningerne på campus carlsberg, som her ses gennem glasfacaden.

Praktiske oplysninger

Find oplysninger om, hvordan du tilmelder dig diplom- og akademiuddannelser, om merit og dispensation og andre praktiske forhold.

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering her.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Ansøger har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
 • Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering her.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

På alle vores akademi- og diplomuddannelser skal du tilmelde dig et modul ad gangen. Du tilmelder dig online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Økonomi

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning. Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Akademi- og diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul.

Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Muligheder for økonomisk støtte

Den kommunale kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.

https://denkommunalekompetencefond.dk/

Den regionale kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Socialrådgiverforening, FOA – Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, 3F Fagligt Fælles Forbund, Maskinmestrenes Forening eller Konstruktørforeningen.

https://www.denregionalekompetencefond.dk/

Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

http://kompetenceudvikling.dk/fonden

Omstillingsfonden

Er du faglært eller ufaglært kan du søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til opkvalificere dig ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser.

Læs om Omstillingsfonden

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Realkompetencevurdering (RKV)

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer, som du har opbygget gennem arbejdsliv, uddannelsesaktiviteter og øvrige fritidsaktiviteter. Vurderingen foretages af en uddannelsesinstitution. Får du anerkendt dine realkompetencer, så får du et bevis på det. I menuen nedenfor kan du læse mere om de forskellige former for RKV, og hvordan du søger. Du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4-6 uger, fra vi har modtaget din ansøgning. I forbindelse med helligdage og ferier kan der være længere sagsbehandlingstid.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til akademi- eller diplomuddannelserne, men har realkompetencer, som du mener kan sidestilles med adgangskravene, kan du søge om at blive realkompetencevurderet til et adgangsbevis.

Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis, og kan optages på uddannelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge et adgangsbevis, kan du bede om en screening i forhold til adgangsbevis ved at sende dit cv til evu@kp.dk.

Selve ansøgningen om adgangsbevis skal indeholde følgende:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • Dokumentation for dine kurser uddannelser og erhvervserfaringer (og så vidt muligt dine øvrige erfaringer, fx som frivillig, idrætstræner eller hvad du ellers finder relevant).

Ansøgningsskemaer

Det hele sendes til studieservice på evu@kp.dk.

Vær opmærksom på at du har mulighed for at få faglig vejledning i forhold til udarbejdelse af din ansøgning. Send en mail til studieservice på evu@kp.dk.

Realkompetencevurdering til et adgangsbevis er gratis.

Hvis du har viden og erfaring fra både arbejds- og fritidslivet, som du har erhvervet uden for det formelle uddannelsessystem, kan du søge om at få en samlet vurdering af disse kompetencer i forhold til et modul på en af KP’s akademi- eller diplomuddannelser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge et kompetencebevis, kan du bede om en screening i forhold til kompetencebevis ved at sende en mail til evu@kp.dk med dokumentation for det, du mener, er på niveau med det modul, du vil søge for.

Selve ansøgningen om kompetencebevis skal indeholde følgende:

 • En ansøgning der tager udgangspunkt i dette ansøgningsskema
 • Dit CV
 • Dokumentation for dine kurser uddannelser og erhvervserfaringer (og så vidt muligt dine øvrige erfaringer, fx som frivillig, idrætstræner eller hvad du ellers finder relevant).

Ansøgningsskema

Det hele sendes til studieservice på evu@kp.dk.

Vær opmærksom på at du har mulighed for at få faglig vejledning i forhold til udarbejdelse af din ansøgning. Send en mail til studieservice på evu@kp.dk.

Det koster 2.500 kr. at blive realkompetencevurderet til et kompetencebevis.

Dog er det gratis for personer med uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau at blive realkompetencevurderet (fx ufaglærte og faglærte).

Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til indhold og mål i en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.

Dette vil kun finde sted i sjældne tilfælde og forudsætter, at du forud kan dokumentere målopfyldelse i uddannelsens samlede moduler. Kontakt studieadministrationen på evu@kp.dk.

Prisen for et uddannelsesbevis vil være fra 25.000 kr.

Merit

Det er et krav for at søge merit, at du er optaget på en diplomuddannelse hos Københavns Professionshøjskole. Vi forhåndsvurderer ikke meritansøgninger. Når du er optaget, kan du få mere information om at søge merit på KP’s intranet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Dispensation fra 6 års-reglen

Er du startet på en akademi- eller diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse. I fanen nedenfor kan du læse mere om hvordan du søger om dispensation.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen om, at en akademi- eller diplomuddannelse skal afsluttes senest 6 år efter at den er påbegyndt.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6 års reglen. Du kan tidligst ansøge efter dit 5. studieår, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Du søger ved at udfylde denne formular.

Din ansøgning vil blive behandlet af KP, og du vil efterfølgende modtage et afgørelsesbrev pr. mail.

Studiestøttende kurser

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for at deltage i en række studiestøttende kurser. Læs mere om kurserne her.

Omstillingsfonden

Lær for livet: Søg gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt.
Omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte i job mulighed for at søge om op til 10.000 kr. i tilskud årligt til akademi- eller diplomuddannelser.

Kravene, du skal opfylde for at søge, er:

 • Du er faglært eller ufaglært og har ikke bestået en hel videregående uddannelse. Det betyder, at din højeste fuldførte uddannelse er en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som en gennemført dansk videregående uddannelse.
 • Du er ansat som medarbejder hos en offentlig eller privat arbejdsgiver i Danmark.

Hvis du opfylder kravene, skal du gøre følgende for at søge:

 • Udfyld og underskriv denne tro- og loveerklæring.
 • Vedhæft den udfyldte tro- og loverklæring til din tilmelding, når du tilmelder dig det modul, du søger om tilskud til. Hvis du allerede har tilmeldt dig, tilmelder du dig igen og vedhæfter den udfyldte tro- og loveerklæring, eller du kan sende den til sikkermail-stu-vu@kp.dk – skriv gerne “Omstillingsfonden” i emnefeltet.
 • Hvis du eller din arbejdsgiver allerede har betalt deltagergebyret, vil det blive refunderet, hvis du opfylder kravene og tildeles støtten fra Omstillingsfonden. Beløbet bliver refunderet til den betaler, som du angiver i din tilmelding.

Ansøgningsfristerne for at søge om tilskud fra Omstillingsfonden er:

 • For moduler med opstart efter den 1. august 2019 er ansøgningsfristen for at søge om tilskud ved tilmelding til modulet.

Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul, som overstiger 10.000 kr., bliver der sendt en faktura på det resterende beløb til den betaler, du har angivet i din tilmelding. Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul på under 10.000 kr., kan du samme år søge om tilskud for det resterende beløb op til max. 10.000 kr. Du søger på samme måde som beskrevet i ovenstående.

Tildelingen af tilskud sker efter et ”først-til-mølle” princip. Man kan tidligst få tildelt tilskud 4 måneder forud for opstart af modulet.

Københavns Professionshøjskole behandler og videregiver de angivne personoplysninger til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte jf. https://ufm.dk/data/behandling-af-personoplysninger-i-styrelsen-for-forskning-og-uddannelse

Du kan læse mere om Omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Studieservice på evu@kp.dk eller på telefon 72 48 75 40.