Gå til indhold

Ledelse og økonomistyring

Lær at forene den faglige og økonomiske ledelse i dit lederskab.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul får du skærpet din opmærksomhed på og forståelse af de typiske økonomiske styringsværktøjer og praksisser i offentlige organisationer, herunder hvilke muligheder de giver dig i dit ledelsesarbejde.

I undervisningen er der fokus på, hvordan dit arbejde med processerne omkring økonomi og økonomistyring kan understøtte og udvikle den faglige praksis i din organisation.

Fagligt indhold på modulet

På modulet får du styrket dine kompetencer i arbejdet med økonomi og økonomistyring både teoretisk og praktisk. Med det i bagagen bliver du rustet til at tage effektive beslutninger og omsætte de lokale krav fra økonomistyringen til styringsmæssig praksis i din organisation.

Undervisningen har karakter af en fælles historiefortælling baseret på egne erfaringer og udfordringer, hvor vi analyserer og perspektiverer relevante emner ud fra et økonomisk ledelsesperspektiv.

Modulet har som mål, at du:

 • tilegner dig en grundlæggende forståelse for den økonomiske tankegang og de økonomiske begreber, modeller og beslutningsprocesser, der er i offentlige organisationer
 • bliver i stand til at reflektere over, hvordan forskellige økonomistyringsværktøjer har betydning for konstituering af ledelses- og organisationsidentiteter
 • kan identificere koblingen mellem økonomisk ledelse, økonomistyring og udvikling af faglighed i egen organisation

Om undervisning og eksamen

Undervisningen strækker sig over et par måneder. Der er afsat 5 dage i alt, der afvikles som 4 undervisningsdage á 6 lektioner (kl. 9-15) og 1 studiegruppedag.

Valgmodulet tilrettelægges som et projekt- og deltagerorienteret forløb med vekselvirkning mellem konkrete cases valgt/medbragt af de studerende og inddragelse af videnskabsteoretiske perspektiver samt teoretiske perspektiver.

Teorien bliver anvendt til at understøtte løbende refleksioner over, hvordan økonomisk ledelse og økonomistyring og de særlige tilknyttede processer kan gribes an.

I den forbindelse undersøger vi også, hvordan der kan skabes mening i den kompleksitet, som forskellige økonomistyringskoncepter og deres tilhørende styringsrationaler udtrykker.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en case, der beskriver dine forsøg og erfaringer med et konkret eksempel på økonomisk ledelse i din egen organisation (alternativt dine refleksioner over et fremtidigt muligt scenarie for økonomisk ledelse).

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller NGO. Det kan også være, at du har ledelse på faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Om det tonede modul

Målrettet kunst og kultur-ledere

I Ledelse og økonomistyring tonet mod kunst og kultur gennemgår vi de økonomiske styringsværktøjer og praksisser med en særlig skelen til de grundvilkår der gør sig gældende i de fleste kulturinstitutioner.

Ofte er der her tale om både offentlig tilskud, tilskud fra fonde og markedsøkonomiske dynamikker, og på modulet anskuer vi de konceptuelle modeller for økonomistyring ud fra denne betragtning.

Vi kigger på hvad en bevidsthed om økonomi og ressourcer betyder for hele organisationen, og hvordan dette kan være med til at forme sprog, dialog og målorientering.

Vi kigger på regnskab og budget – ikke bare som kontrolværktøj men som en vigtige komponenter i planlægning, kommunikation og politisk interessevaretagelse. Og vi dykker ned i begreber som data, effektivitet og motivation.

Målet er, at ruste dig som nuværende eller kommende leder til at kunne navigere bedre i det krydspres kulturelle organisationer befinder sig i – hvor ressourceknaphed som oftest er et grundvilkår man må leve med.

Om underviseren på det tonede modul

Lars Bertolt Winther har +15 års erfaring med ledelse og økonomistyring fra både offentligt støttede og private kulturinstitutioner og -virksomheder.

Han har kandidatgrader fra Musikvidenskab på Københavns Universitet og i Ledelse af kreative industrier på CBS samt en Executive MBA fra AVT Business School i København.

Han er til daglig administrerende partner i virksomheden BARC Scandinavia.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Ledelse og økonomistyring - 3 kvartal

Start- og slutdato

21.08.24 - 03.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555663

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Onsdage kl. 9.00-15.00: 21.08, 28.08, 04.09, st.gr. 11.09, 18.09.2024. Eksamen 02.10, 03.10.2024.

Ledelse og økonomistyring - Tonet mod kunst og kultur

Start- og slutdato

21.10.24 - 19.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0909836

Ledighed

Ledige pladser

Pris

10.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i april 2024.

Forår 2025

Ledelse og økonomistyring - 1 kvartal

Start- og slutdato

20.01.25 - 21.03.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627162

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Ledelse og økonomistyring - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0628051

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Kbh. N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Jesper Kreutzmann

Lektor

+45 51 38 05 12