Gå til indhold

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud

Styrk den pædagogiske kvalitet gennem en evaluerende praksis.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Det får du ud af modulet

Som faglig leder skal du sikre sammenhængen mellem målene for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring (effekten/virkningen) og den aktuelle pædagogiske praksis og læringsmiljø (indsatsen). På dette modul træner og udvikler du din evne til at bruge evalueringsfaglige metoder og tilgange i arbejdet med at sikre sammenhængen og udvikle den pædagogiske kvalitet.

Modulet udvikler dine kompetencer til at:

 • Udvælge og indsamle relevante kvantitative og kvalitative data, der kan belyse sammenhængen mellem indsatser og effekter/virkning
 • Lede og understøtte stærke faglige fællesskaber og en samstemt tilgang til læringsmiljøet og den pædagogiske praksis
 • Kunne facilitere professionelle samtale- og feedbackprocesser med afsæt i data og dokumentation af den pædagogiske praksis
 • Organisere og forvalte tid, ressourcer og indsatser relevant i forhold til borgernes ønsker og organisationens mål og udviklingsbehov.

Fagligt indhold på modulet

Modulet fokuserer på udviklingen af den faglige leders professionelle kompetencer til at kunne iagttage, reflektere og orientere sit arbejde med den pædagogiske kvalitet ud fra forskellige begreber og forståelser af evaluering og dokumentation.

På modulet arbejder vi derfor med følgende hovedtemaer:

 • Den samfundsmæssige ramme – den styrkede pædagogiske læreplan som rammesættende styringsdokument
 • Faglig ledelse – Rolleforståelse og kernekompetencer ift. at sætte retning for den pædagogiske praksis og de professionelles læringskultur
 • Evaluering og evalueringskultur, herunder viden om evalueringsformer og -kultur samt forskellige metoder og greb til opbygning af den organisatoriske evalueringskapacitet
 • Kvalitet og kvalitetsudvikling, herunder forskellige kvalitetsforståelser og definitioner samt viden om evidensbaserede ledelsesstrategier, der kan skabe kvalitetsudvikling

Om undervisning og eksamen

Undervisningen veksler mellem præsentation af teori og metoder samt refleksion over deres relevans og anvendelse i en dagtilbudskontekst. Mellem hver undervisningsgang skal du arbejde med at omsætte din nye viden og metoder til din hverdagspraksis gennem kvalificerende ledelsesafprøvninger i din egen organisation.

Forløbet strækker sig over et par måneder og omfatter 4 undervisningsdage a 6 timer samt en studiegruppedag. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en problemstilling fra din egen praksis.

Hvem deltager?

Faglige ledere på dagtilbudsområdet.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud - 1 kvartal

Start- og slutdato

20.01.25 - 21.03.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627175

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Tommy Hansen

Lektor

+45 24 29 65 43