Gå til indhold
Der er fokus på en messinglampe på Campus Sigurdsgade - i lampens skær kan man se flere studerende arbejde i baggrunden

Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

Den store gruppe af udsatte ledige med omfattende problemer ud over ledighed udgør en samfundsmæssig udfordring og kræver både beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsrelaterede indsatser. Dette forskningsprogram søger at kvalificere praksis og at understøtte bæredygtige indsatser for den udsatte målgruppe.

Beskæftigelsesindsatserne for udsatte ledige er i høj grad bemandet med socialrådgivere og andre socialfagligt uddannede.
Med forskningsprogrammet ønsker vi at kvalificere praksis ved at komme med bud på, hvordan de professionelle bedst kan handle og samarbejde for at løfte chancer for job/uddannelse og øge stabilitet samt livskvalitet blandt udsatte ledige.

Vi er optagede af at understøtte indsatsernes mål om job og beskæftigelse. Vi ønsker at kvalificere det systematiske sagsarbejde og samarbejdet med borgere, virksomheder og andre velfærdsaktører, så der sikres holdbare resultater for udsatte ledige. Vi arbejder udviklende, eksperimentelt og afprøvende i tæt samarbejde med praksis.

Satsninger

I forskningsprogrammet har vi særligt fokus på følgende satsninger:

  • Virksomheder og støttet beskæftigelse

    Forskning viser, at forskellige former for generelle virksomhedsrettede indsatser (fx løntilskud og virksomhedspraktik) kan have positive resultater for udsatte ledige. Vi ønsker at forstå, hvori den positive effekt består og at udvikle inkluderingskompetencer for sagsbehandlere og jobkonsulenter. Herunder udvikler vi metoder til tilrettelæggelse, etablering og drift af sammenhængende og målrettede virksomhedsforløb for udsatte ledige.

  • Sagsbehandlernes relation til udsatte ledige i komplekse beskæftigelsesrettede forløb

    Studier har vist, at sagsbehandlernes arbejde spiller en vigtig rolle i forhold til at opnå positive resultater for udsatte ledige. Socialrådgivernes samtaler med udsatte ledige har positiv betydning for deres beskæftigelseschancer, hvorimod hyppige sagsbehandlerskift har negative konsekvenser. Vi ønsker at bidrage med en forståelse af, hvor vigtigt det er at skabe kvalitet i sagsarbejdet og samtalerne samt at have gode rammebetingelser for relationsdannelse.

Centrale projekter

Forsøg med reducerede sagsstammer

Vi følger et 2-årigt forsøg med lavere sagsstammer på Jobcenter København, Lærkevej. Sagsbehandlere har nu 50 sager hver, hvor de tidligere havde op mod 225 sager. Vi evaluerer kvalitet i sagsarbejde og resultater.

Fra udsat til ansat, set fra et arbejdsgiverperspektiv

I projektet undersøger vi 66 ansættelsesforløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er endt i varig beskæftigelse. Hvad er med til at få forløbene til at lykkes, og hvilke barrierer er der?

Beslutningsprocesser og faglige roller i rehabiliteringsteams

I dette projekt undersøger vi tværprofessionelle beslutningsprocesser og faglige roller i rehabiliteringsteams. Hvordan etableres kvalitet i det tværprofessionelle samarbejde? Opnås der fælles faglighed?

Projekter

Borgerinddragelse og helhedsorienterede indsatser i organisatorisk grænseland på beskæftigelsesområdet

A Better Match between Persons with Mobility Impairments and the Labour Market/ Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse

Remote Relocations: Work, Precarity, and the Inclusion of Newcomers on Lolland

Incitaundersøgelsen. Resultater af beskæftigelsesrettede indsatser hos Incita

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Inge Storgaard Bonfils

Docent

+45 51 38 04 76