Gå til indhold
En trappeopgang ses nedefra

Diversitet og deltagelse i skolen

Skolen er præget af øget mangfoldighed og social ulighed. Langt fra alle elever trives og bliver så dygtige, som de kan.
I forskningsprogrammet undersøger og udvikler vi indsatser, der kan øge elevers meningsfulde deltagelse, læring og trivsel i skolen.

Med forskningsprogrammet ønsker vi at bidrage til, at flere børn får en god skolegang, og at flere unge forlader folkeskolen med forudsætninger for og motivation til at tage en ungdomsuddannelse. Vi undersøger skolelivet, undervisningsmetoder, lærerfaglige og tværprofessionelle problemstillinger med henblik på at understøtte alle elevers deltagelse i skolen. Vi har særligt fokus på chancelighed, kulturel reproduktion og udsatte børn og beskæftiger os med, hvilket skoleliv og hvilke læringsmiljøer der kan imødekomme diversitet og deltagelse, så faglig og trivselsmæssig udvikling understøttes for alle børn og unge i skolen.

I forskningsprogrammet har vi faglige kompetencer inden for både pædagogisk, psykologisk, almendidaktisk og sociologisk udvikling – herunder specialpædagogik. Vi bestræber os på at involvere lærerstuderende i vores projekter og understøtter på den måde synergi og transfer af viden på uddannelsen.

Fokusområder

I forskningsprogrammet har vi fokus på at udvikle indsatser og viden om:

 • Inkluderende miljøer og børns deltagelse

  Aktuelle lærerfaglige og tværprofessionelle problemstillinger i forhold til børns deltagelse i undervisning og fællesskaber, hvor læring, trivsel og personlig udvikling går hånd i hånd.

 • Elever med anden etnisk baggrund

  Læringsfællesskabets og skolens utilstrækkelige understøttelse af læring og trivsel for elever med anden etnisk baggrund og dansk som andetsprog.

 • Børnefællesskaber og børn i krise

  Den professionelles tilgang til og håndtering af børnefællesskaber og børn i krise – herunder mobning, elever med angst, stress, spiseforstyrrelser mm.

 • Forældresamarbejde

  Aktuelle udfordringer for skolens professionelle i forhold til at facilitere et inkluderende forældresamarbejde med henblik på at adressere alle elevers læring, udvikling og trivsel.

Centrale projekter

Mod på Mat

Vi udvikler nye materialer til undervisning i matematik og dannelse for flygtningebørn og unge. Matematikken skal fungere som brobygger mellem børnenes oprindelige sprog og kultur og det nye sprog og skolekulturen i Danmark.

Skolens Børn

Vi undersøger, hvordan politiske krav om evaluering fungerer i den danske folkeskole. Vi tager udgangspunkt i et børneperspektiv og i kritisk barndomsforskning med det formål at forstå såvel rammer for børns skoleliv som børns betingelser for trivsel i skolen.

Approaching Inclusion – AppIn

I samarbejde med DPU og VIA undersøger vi, med fokus på de professionelles samarbejde, hvordan kapacitetsopbygning i og omkring skoler bidrager til at skabe muligheder for elevers deltagelse i læringsmiljøer.

SYstematisk KLassekammerathjælp - SYKL

Vi undersøger og udvikler viden om, hvordan relationen til jævnaldrende klassekammerater har betydning for læring og deltagelse i matematikundervisningen. Gennem interventioner udforsker vi, hvordan SYKL fungerer i forskellige kontekster og i forskelligartede elevgrupper.

Projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Maria Christina Secher Schmidt

Docent

+45 51 63 27 43