Gå til indhold

Information om coronavirus

Studerende i auditorium

Optagelse og vejledning

For dig, der overvejer at søge ind på en af KP’s videregående uddannelser. Få svar på dine spørgsmål om ansøgningsfrister, adgangskrav, optagelse, SU, studiestart mm.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os endelig.
E-mail: optagelse@kp.dk
Tlf.: 72 48 75 41

Spørgsmål der relaterer sig til den enkelte uddannelsen f.eks. indhold og opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til den studievejleder, som knyttet til den enkelte uddannelse.

Find oversigt over studievejledere her

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: su@kp.dk
Telefon: 41 89 92 92.

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Adgangskrav

For at søge om optagelse på Københavns Professionshøjskoles uddannelser skal du opfylde både generelle og specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse.

Det er vigtigt, at du orienterer dig om uddannelsens adgangskrav og finder ud af, om du skal søge optagelse i kvote 1 eller kvote 2. Nedenfor kan du se sidste års adgangskvotienter i kvote 1 til de enkelte uddannelser.

Adgangskvotienter

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en uddannelse via kvote 1 ved sidste optagelse. Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år.

Motiveret ansøgning

På næsten alle KP’s uddannelser skal du skrive en motiveret ansøgning, når du søger ind via kvote 2. Undtagelserne er pædagog- og læreruddannelsen, hvor du ikke skal skrive en motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning er lidt som en jobansøgning, hvor du med dine egne ord kan fortælle om dig selv, din viden og dine færdigheder og kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på.

Dokumentation

Her kan du få overblik over, hvilken dokumentation du skal vedhæfte, når du søger optagelse på en af KP’s uddannelser.

Når du søger ind på KP, skal du uploade følgende som pdf-filer på www.optagelse.dk:

Adgangsgrundlag (kvote 1 og kvote 2):

 • Dit gymnasiale eksamensbevis
 • Dit adgangsgivende eksamensbevis for SOSU-assistent, kontoruddannelse, PGU eller anden erhvervsuddannelse
 • Prøvebevis for eventuelt beståede specifikke adgangskrav
 • Evt. beståede dele af anden videregående uddannelse

Der vil være yderligere dokumentation, du skal uploade, når du søger en individuel kompetencevurdering (IKV). Læs mere om IKV.

På KP beder vi som udgangspunkt ikke om dokumentation for dine kvote 2-erfaringer. Dvs. du behøver ikke uploade lønsedler, højskolebeviser, rejsedokumenter, m.v. Det er dog helt afgørende, at du præcist angiver samtlige af dine kvote 2-aktiviteter på www.optagelse.dk. Du vil kunne blive bedt om at forevise de nævnte kvote 2-aktiviteter på forlangende inden for få dage. Vær opmærksom på, at du underskriver med dit NemID under strafansvar på, at de oplysninger, du angiver i din ansøgning, er korrekte.

Eksamensbeviser fra undervisning, der afsluttes efter kvote 2-fristen, kan uploades frem til 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk.

Har du ikke afsluttet den adgangsgivende eksamen inden fristen den 5. juli kl. 12, bedes du vedhæfte dokumentation for dine foreløbige resultater, samt information om forventet dato for afslutning. KP vil derefter vurdere, om du kan indstilles til betinget optagelse.

Ved ansøgning om optagelse skal du oplyse om gennemførte og beståede uddannelseselementer fra anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Du skal vedhæfte dokumentation for de beståede dele.

Har du tidligere været indskrevet på en uddannelse på en professionshøjskole, og har du bestået studieelementer svarende til første år af uddannelsen, kan du kontakte optagelsen for eventuel indskrivning på relevant trin i uddannelsen eller for at høre, om du skal ansøge om optagelse igen. Ønsker du indskrivning igen, eller har du spørgsmål, skal du sende en mail til optagelse@kp.dk

Har du tidligere været indskrevet på en af vores uddannelser og ønsker at starte igen på samme uddannelse, kan ny optagelse og indskrivning tidligst finde sted 5 måneder efter, at du har udmeldt dig af uddannelsen.

Dokumentfalsk er ulovligt ifølge Straffelovens §171. Dokumentfalsk indebærer typisk forfalskning af underskrift, ændring af dokumentets indhold, fx tal, eller misbrug af en fuldmagt eller tilsvarende.

KP har desværre hvert år erfaringer med ansøgere, der forfalsker dokumenter. Dokumentfalsk politianmeldes altid. Der er i de sager, hvor KP har indgivet politianmeldelse, faldet domme lydende på betinget fængsel og samfundstjeneste.

Betinget optag

Du kan blive betinget optaget, hvis du søger ind, før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav.

Betinget optagelse betyder, at du betragtes som optaget under den forudsætning, at du inden studiestart dokumenterer, at du fx gennem din supplering opfylder alle adgangskrav.

Det vil sige, at du godt kan søge ind, selvom du mangler et specifikt fag. Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, så skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Læs mere om de specifikke adgangskrav under den enkelte uddannelse.

På KP’s uddannelser kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut-, jordemoder- og psykomotorikuddannelsen. På disse uddannelser kan du ikke supplere i sommerferien, men skal have bestået alle eksamener senest 5. juli. Sprogkravet skal være bestået inden studiestart.

Når du søger om betinget optagelse, skal det fremgå i din ansøgning på optagelse.dk, at du supplerer. Når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk er det derfor vigtigt, at du sætter flueben i “Beståede og forventede beståede prøver” og skriver, hvilke specifikke fag du er ved at supplere.

Indsend dokumentation for dine beståede eksaminer
Senest 14 dage inden studiestart skal du indsende dit suppleringsbevis til optagelse@kp.dk

Vedhæft dit kursusbevis som en pdf, og skriv uddannelsens navn i emnefeltet. Har vi ikke modtaget din dokumentation for, at du opfylder adgangskravene inden studiestart, eller hvis du ikke består dit sommersuppleringskursus, vil du få et afslag på din ansøgning og eventuelt tilbudt studieplads vil blive trukket tilbage.

Får du tilbudt betinget optagelse, bortfalder dine lavere prioriteter
Hvis du får tilbudt betinget optagelse og ikke består dit suppleringskursus, vil du ikke blive tilbudt en plads på en af de lavere prioriterede uddannelser, og du vil dermed ikke blive tilbudt en studieplads ved optagelsen samme år. Du har herefter kun mulighed for at søge de steder, der har ledige pladser.

Du har mulighed for at supplere i enkelte fag på suppleringskursus, hvis du mangler et specifikt fag for at blive optaget. Supplering kan ofte foregå henover en sommerferie og hænger tæt sammen med betinget optagelse.

Der er flere forskellige måder at supplere på – der er ingen, der er bedre eller mere rigtige end andre: Suppleringen kan foregå enten som gymnasial supplering, HF-enkeltfag, forkurser eller adgangskurser – indholdet er næsten det samme – det er tilrettelæggelsen, der varierer.

Du kan læse mere om de forskellige muligheder for supplering på Uddannelsesguiden.

Dispensation

Der kan i forbindelse med din ansøgning om optagelse være særlige forhold, der gør, at du skal søge om dispensation fra optagelsesreglerne.
Du kan bl.a. søge dispensation fra:

 • Kandidatreglen: Hvis du allerede har en kandidatuddannelse (dansk eller udenlandsk), kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er ledige pladser på den søgte uddannelse.
  Vi kan i ganske få tilfælde dispensere fra Kandidatreglen, hvis du pga. usædvanlige forhold ikke har mulighed for at gøre brug af din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.
 • Adgangsreguleringen: Hvis usædvanlige forhold i din studietid har påvirket dit gymnasiale gennemsnit negativt.
 • Eller hvis du tidligere er blevet udmeldt fra samme uddannelse pga. opbrugte eksamensforsøg.

For at søge dispensation i forbindelse med din ansøgning om optagelse på KP bedes du udfylde et dispensationsskema og vedhæfte dette samt relevant dokumentation til din ansøgning i www.optagelse.dk.

UddannelsesGuiden kan du læse mere om at søge dispensation.

Optagelsessamtale

For nogle af KP’s uddannelser skal du igennem en optagelsessamtale for at blive optaget.

Det gælder nedenstående uddannelser. Læs mere om optagelsessamtalerne her:

Individuel kompetencevurdering

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen og gøre dig optagelsesberettiget.

Bemærk at du altid skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Det er dit ansvar at indsamle og vedhæfte relevant dokumentation for de individuelle kompetencer, du ønsker inddraget i vurderingen. Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering, gælder den kun til den pågældende uddannelse. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge IKV til hver af disse.

Imødekommes din ansøgning om særlig tilladelse, vil du blive prøvet i kvote 2 og få endeligt svar om optagelse d. 28. juli som de øvrige ansøgere til den pågældende uddannelse.

Kontakt uddannelsens studievejledning, hvis du har brug for hjælp til kompetencevurdering.

Sådan søger du om IKV:

Ansøg via www.optagelse.dk inden d. 15. marts kl. 12.00 og angiv, at du søger optagelse med særlig tilladelse.

Skriv og vedhæft 1 sides ansøgning, hvori du beskriver din motivation for uddannelsen og samtidig uddyber og redegør for, hvilke erfaringer/kompetencer du har, og hvordan de kan sidestilles med de formelle adgangskrav.
Du kan hente inspiration på www.minkompetencemappe.dk og uploade den udfyldte kompetencemappe som pdf-dokument til din ansøgning.

Vedhæft dokumentation for din uddannelseserfaring, arbejdserfaring, kurser, fag, m.v., der understøtter de faglige kompetencer, du har beskrevet i din ansøgning.

Bemærk at du skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen eller dokumentere, at du er tilmeldt fagene med henblik på færdiggørelse inden studiestart. Se oversigt over uddannelser her.

Følg de øvrige retningslinjer for kvote 2-ansøgere.

Optagelsesportalen

Følg din ansøgning på Optagelsesportalen og se beskeder fra KP’s optagelsesteam, fx hvis din ansøgning mangler adgangsgivende dokumentation eller lignende. Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du også takke ja eller nej i Optagelsesportalen.

Det er vigtigt, at du også siger nej tak, hvis du ikke ønsker studie- eller standby-pladsen, så kan vi nemlig hurtigst muligt tilbyde den til en anden ansøger.

Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones

Find svar på en række ofte stillede spørgsmål i vores FAQ

Merit

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse om beståede eller gennemførte danske eller udenlandske uddannelseselementer og relevant beskæftigelse.

Hvis du har afsluttet uddannelseselementer fra andre videregående uddannelser, skal du angive dette ved ansøgning om optagelse. Et afsluttet uddannelsesforløb er et studieforløb på en videregående uddannelse, som du har afsluttet med eksamen/prøve.

Når du i din ansøgning på www.optagelse.dk angiver dine tidligere afsluttede uddannelsesforløb, skal du uploade dokumentation i form af eksamensbevis og/eller bekræftet karakterudskrift. Det er den enkelte uddannelse, der vurderer, om du er berettiget til obligatorisk merit.

I særlige tilfælde kan tidligere beskæftigelse og erhvervserfaring give merit.

Hvis du vurderer, at du har kompetencer med dig fra tidligere beskæftigelse, som står mål med indholdet i uddannelseselementer, skal du dokumentere varighed og omfang af disse ved ansættelseskontrakter, lønsedler, jobbeskrivelser eller udtalelser fra arbejdsgiver. Dokumentationen skal vedhæftes din ansøgning på www.optagelse.dk

Vurderingen af din beskæftigelse kan suppleres med samtaler, hvis uddannelsen skønner det nødvendigt. Det er den enkelte uddannelse, der vurderer, om du er berettiget til obligatorisk merit.

Merit betyder, at et eller flere af de fag, du har bestået på en tidligere dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, træder i stedet for fag på den uddannelse, du er optaget på.

At der er tale om obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse, vil KP i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

For de uddannelsesdele du får merit for, kan du ikke deltage i undervisning eller gå til prøve.

I forbindelse med ansøgning om optagelse på en af KP’s uddannelser har du pligt til at oplyse om følgende:

Gennemført uddannelse: Du skal oplyse om du tidligere har gennemført en videregående uddannelse, det kan eks. være at du har en bachelor- eller en kandidatgrad.

Beståede dele af videregående uddannelse: Du skal oplyse om beståede dele af en videregående uddannelse, også selvom denne er afbrudt. Det kan fx være en enkelt eksamen, et helt modul eller et semester.

Beskæftigelse: Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser du søger ind på, skal du også oplyse om og dokumentere dette.

Det er op til KP at afgøre, om de beståede uddannelseselementer og/ eller beskæftigelse kan sidestilles med uddannelseselementer på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Obligatorisk merit betyder, at der er dele af uddannelsen du ikke skal deltage i. Dette kan betyde, at du skal springe et eller flere moduler over, fordi du tidligere har bestået fag, som svarer til det pågældende modul. Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester men senere i uddannelsen, svarende til hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for.

Meritvurderingen foretages som udgangspunkt først efter, du er blevet optaget. Du vil i din e-boks modtage afgørelsen på, om du skal have obligatorisk merit.

Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit inden for to uger efter, du har fået besked om afgørelsen. I afgørelsen vil der fremgå en klagevejledning.

Overflytning

Du kan ansøge om overflytning til Københavns Professionshøjskoles grunduddannelser, når du har bestået dit første studieår, for pædagoguddannelsen gælder det dog, at du skal have bestået fællesdelen.

Praktiske oplysninger om overflytning

 • 1. maj for overflytning til efterårssemestret.
 • 1. november for overflytning til forårssemestret.

Efter fristerne behandles de modtagne ansøgninger. Du kan forvente svar hurtigst muligt herefter, dog ikke tidligere end 14 dage efter fristerne. I nogle tilfælde kan vi først give svar få uger før studiestart. Du modtager svar på ansøgningen i din e-Boks og bliver herefter bedt om at bekræfte, at du ønsker den tilbudte studieplads. Når en overflytning kan lade sig gøre, giver vi også besked til dit nuværende uddannelsessted.

Ansøgninger modtaget rettidigt før ovennævnte frister kommer først i køen til de pladser, der er ledige. Du kan kontakte Studieservice, hvis du vil høre nærmere om evt. ledige pladser efter fristerne.

Vi optager kun ansøgere såfremt, der er ledige studiepladser på det semester eller modul, der ansøges til. Udvælgelsen af ansøgere foregår på baggrund af følgende kriterier:

 • karakterer opnået på dit nuværende uddannelsessted
 • karakterer fra din adgangsgivende eksamen
 • en motiveret ansøgning på max 1 side, hvor du begrunder ønsket om overflytning og angiver ønsker om evt. fag, studieretning, toning, valgfag el.lign.
 • en studiejournal fra dit nuværende uddannelsessted

Du skal benytte nedenstående formular til ansøgning og uploade den information, du bliver bedt om.

Vær opmærksom på, at dokumentation fra din afsenderinstitution også skal indeholde information om beståede praktikforløb/klinisk undervisning samt antal forsøg ved prøver. Spørg studieadministrationen på dit nuværende uddannelsessted, hvor du enten selv kan anskaffe en sådan (fx via en selvbetjeningsløsning online) eller om de kan hjælpe dig.

Kontakt Studievejledningen, hvis du har spørgsmål til overflytning.

For lærer- og pædagoguddannelsen, kontakt Lena Walsh på lewa@kp.dk eller telefon +45 41 89 88 74.

Vær opmærksom på, at du skal søge om SU til din nye uddannelse via MinSU på www.su.dk.

Hvis du har spørgsmål til SU og overflytning kan du kontakte SU-vejledningen på KP.

Du skal være opmærksom på, at der ofte er forskelle på uddannelsernes studieordninger. Derfor er det en god idé at orientere dig om uddannelsens opbygning, før du søger om overflytning til Københavns Professionshøjskole.

Samtidig skal du være indstillet på, at en overflytning ofte kan give et lidt uhensigtsmæssigt studieforløb. Fx at du kommer på hold, hvor undervisningen har været i gang i en periode, og du derfor forventes at yde en stor selvstændig indsats for at samle stoffet op. I andre tilfælde bliver det nødvendigt at følge undervisning på to årgange samtidigt – det har den ulempe, at praktikperioderne ligger forskudt. Derfor vil dine praktikperioder ikke nødvendigvis passe med et hold, hvor du følger undervisning – og du kan derfor komme til at gå glip af en del af undervisningen.

Overflytning kan i enkelte tilfælde betyde et helt års ekstra studietid.

Studerer du på en tilsvarende uddannelse i et af de nordiske lande og ønsker overflytning til Københavns Professionshøjskole, skal du søge ind via Den Koordinerede tilmelding på www.optagelse.dk inden d. 15. marts. Efterfølgende vil du få meritvurderet din uddannelse fra dit hjemland og få godskrevet den del, der svarer til den danske uddannelse.

Du kan læse mere om muligheden hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Se “Bekendtgørelse om adgang erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser” (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 152 af 26/02/2020

Udenlandsk eksamen og opholdstilladelse

Læs hvordan du skal forholde dig, hvis du har en udenlandsk eksamen.

Har du en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen, skal du søge i kvote 2 med ansøgningsfrist d. 15. marts kl. 12.

Hvis dine eksamensbeviser ikke er på enten dansk, et af de øvrige nordiske sprog eller engelsk, skal du – ud over kopier af de originale dokumenter – også sørge for, at din ansøgning indeholder officielle oversættelser til et af disse sprog.

Hvis du søger optagelse på en uddannelse, der har specifikke adgangskrav, skal vi bruge information om hvor mange undervisningstimer, du har haft i de krævede fag for at vurdere, om du opfylder adgangskravene. Du bedes få din skole til at udfylde og underskrive denne formular (verification form) og uploade denne til din ansøgning i www.optagelse.dk.

Er du i tvivl om din udenlandske eksamen er adgangsgivende, eller om du opfylder de specifikke danske fagniveauer, så kan du selv undersøge det i Eksamenshåndbogen.

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra et land udenfor Norden, gælder følgende sprogkrav, som skal være bestået inden studiestart:

 • Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3, alle 4 delelementer)
 • HF-enkeltfag Dansk som andetsprog på A-niveau eller HF-enkeltfag Dansk på A-niveau
 • Dokumentere, at du har dansk på et tilsvarende niveau, fx via en individuel kompetencevurdering i dansk A på et VUC-center.
 • Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)  fra KP’s pædagoguddannelse, hvis du søger optagelse på KP’s pædagoguddannelse (gælder ikke andre uddannelser).
 • Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) fra KP’s læreruddannelse, hvis du søger optagelse på KP’s læreruddannelse (gælder ikke andre uddannelser)

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, er det din opholdstilladelse der afgør, om du skal betale studieafgift (tuition fees) for at læse på en videregående uddannelse i Danmark.
Følgende opholdstilladelser giver ret til fritagelse for betaling af studieafgift:

 • Permanent/tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold.
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse mhp. midlertidigt ophold efter Udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 og 2.
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse mhp. midlertidigt ophold efter Udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 og 2.
 • Opholdstilladelse efter Udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse mv., jf. Udlændingelovens § 9 a.
 • Ophold efter EU-retten, EØS-aftalen eller andre internationale aftaler, Danmark har indgået, som giver ligestilling med danske statsborgere.

Din opholdstilladelse (opholdskort) skal vedhæftes din ansøgning i www.optagelse.dk. Du skal ligeledes vedhæfte opholdsbrevet, som du har modtaget fra den myndighed, der har udstedt dit opholdsbevis.

Er du EU/EØS-statsborger, skal du vedhæfte kopi af dit registreringsbevis.

Er du i tvivl om din opholdstilladelse giver ret til fritagelse for betaling af studieafgift, er du velkommen til at kontakte Optagelsesteamet.

Er du statsborger fra et land uden for EU/EØS, og har du ikke en opholdstilladelse der giver dig ret til fritagelse for betaling af studieafgift, skal du betale for at læse på en videregående uddannelse i Danmark.

Som selvbetalende studerende skal du opfylde de samme adgangskrav som andre ansøgere. Desuden skal du være opmærksom, at du skal have bestået og dokumenteret ”Studieprøven i dansk” eller tilsvarende senest ved studiestart.

Ved behandlingen af din ansøgning vil du modtage en besked, hvor vi beder dig tilkendegive, at du ønsker at fortsætte ansøgningsprocessen som betalingsansøger. KP skal modtage svar inden for 10 dage fra afsendelse af besked om tilkendegivelse for at kunne fortsætte behandlingen af din ansøgning til den pågældende uddannelse. Tilbydes du optagelse, skal du derfor selv betale for din uddannelse, og din optagelse vil være betinget af, at du betaler for 1. semester inden studiestart.

Du modtager, som andre ansøgere, svar på din ansøgning i udgangen af juli, hvor du, efter bekræftelse af studieplads, vil modtage særskilt information om pris og betaling.

Prisen for KP’s uddannelser varierer fra omkring kr. 25.000 til 45.000 pr. semester. Uddannelserne har varighed af fx 4-8 semestre. Kontakt optagelse@kp.dk for vejledende pris på den pågældende uddannelse, som du ønsker at søge ind på.

Standby-plads

Find ud af, om det kunne være relevant for dig at søge en standby-plads.

En standby-plads er en ventelisteplads, hvor du kan få tilbudt en studieplads med kort varsel enten før eller umiddelbart efter studiestart.

Hvis du får tilbudt en standby-plads, betyder det, at du er kommet på en prioriteret venteliste, som vi bruger, hvis der bliver ledige pladser i forbindelse med den kommende studiestart.

Du vil få besked d. 28. juli, om hvorvidt du har fået en standby-plads. Hvis du bliver tilbudt studieplads til førstkommende september eller februar, hører du fra os hurtigst muligt eller senest 4 uger efter studiestart.

Du kan søge standby, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit gennemsnit er højt nok, eller om dine samlede kvote 2-kvalifikationer er tilstrækkelige.

Vi har et begrænset antal standby-pladser på hver uddannelse, så dét, at man søger standby, er ikke ensbetydende med, at man får tilbudt en standby-plads.

Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, så får du ikke tilbudt en studieplads på et af dine lavere prioriterede uddannelsesønsker. En standby-plads “tæller” for en tilbudt studieplads. Du har med andre ord en plads, men du ved ikke, hvornår du kan begynde.

Ledige pladser

På tværs af KP’s uddannelsessteder har vi regelmæssigt ledige pladser, som du kan søge om, såfremt du opfylder optagelseskravene til den pågældende uddannelse.

Ledige pladser på Københavns Professionshøjskole bliver annonceret 28. juli.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets liste over ledige pladser kan du desuden se, om der er ledige pladser på andre uddannelsesinstitutioner nationalt.