Gå til indhold
Underviser og studerende i samtale

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Bliv kvalificeret til at varetage mere komplekse funktioner og udviklingsopgaver i den offentlige forvaltning.

Nyhedsbrev

Det får du ud af uddannelsen

Med en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration får du en dybere teoretisk indsigt i den offentlige forvaltnings forskellige områder.

Du bliver i stand til at bruge den teoretiske viden i dit arbejde og at kunne analysere, vurdere og løse forskelligartede problemstillinger.

Det er målet, at du som færdiguddannet kan bidrage selvstændigt, reflekterende og proaktivt til samarbejdet i den offentlige forvaltning, institutioner og organisationer og i den interne og eksterne kommunikation.

Hvem deltager?

Uddannelsen er for dig, som arbejder med – eller har lyst til at arbejde med – offentlig forvaltning og administration i fx en kommune, en region eller en statslig institution. Du vil få et netværk med de andre studerende, som kan være til gavn for dig i din fremtidige opgaveløsning.

Opfylder du ikke adgangskrav til diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, som du kan læse om i ”praktiske oplysninger” nedenfor, kan det være, at akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er noget for dig.

Undervisningsform

Undervisningen er som udgangspunkt tilrettelagt med fysisk fremmøde, men den kan også foregå dels online og i din studiegruppe.

Her kan du læse uddannelsen

Du kan tage uddannelsen i København, Fredericia og på Bornholm. Se under det enkelte modul, hvor det udbydes.

Moduler

Hvis du ønsker at tage hele diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, kan du læse mere om uddannelsens opbygning her.

Alle moduler kan også tages selvstændigt, hvis du ønsker at opkvalificere dig inden for et særligt fagområde. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte moduler.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Diplomuddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en deltidsuddannelse og er opbygget af uafhængige moduler, som du selv sammensætter efter dine interesser og behov. Du har derved mulighed for at følge det faglige spor, som du har mest brug for professionelt. Vi hjælper gerne med at tilrettelægge dit forløb, så det passer dig bedst muligt.

Diplomuddannelsen sammensættes af:

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • En række valgfri moduler (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS).

Tilsammen er diplomuddannelsen på 60 ECTS-point eller ét årsværk. Et studenterårsværk er ca. 1650 studenterarbejdstimer, når alt er talt med – dvs. undervisning, forberedelse, opgaveløsning, eksamen mv. Da hvert modul svarer til ca. 250 arbejdstimer, må man regne med en betydelig selvstændig studieaktivitet.

Fleksibel diplomuddannelse

Hvis du ønsker at undersøge muligheden for at sammensætte en fleksibel diplomuddannelse med et særligt fagligt fokus, men hvor det samlede indhold ikke opfylder kravene til en bestemt diplomuddannelse, skal du kontakte studieadministrationen for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan i samarbejde med en studievejleder.

Bemærk pr. 1. marts 2023 koster det 1000 kr. at få udarbejdet en fleksibel uddannelsesplan.

Studieadministration

KP Konsulentuddannelsen

KP Konsulentuddannelsen er et 1-årigt intensivt forløb for dig, der er erfaren konsulent i det offentlige og gerne vil hæve kvaliteten i din opgaveløsning.

Ring efter Oraklet

Har I behov for rådgivning om uddannelsesmuligheder? Oraklet fra Københavns Professionshøjskole kender svarene på de fleste spørgsmål om uddannelse. Ring til os og book en aftale, så kommer vi ud på jeres arbejdsplads.

Forvaltningsuddannelserne tilbyder – helt gratis – tre forskellige arrangementer hos jer.
I forbindelse med fx jeres afdelingsseminarer, workshops, fælles møder eller andre typer af samlinger for kolleger og medarbejdere, kommer Oraklet fra KP gerne ud på jeres arbejdsplads med et indslag om uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling. Vi giver også individuel vejledning og konkrete smagsprøver på vores undervisning.

Læs mere om vores tilbud via menuen herunder, eller kontakt os for en snak om jeres behov.

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55

Oplæg og spørgsmål om det samlede uddannelsessystem og KP’s uddannelser inden for offentlig forvaltning og administration. Hvordan ser morgendagens offentlige administration ud, og hvilke krav stiller det til kompetenceniveauet?

Hør om uddannelsernes opbygning, optagelse og adgangskrav, hvordan undervisningen er tilrettelagt, undervisningsmaterialer og forberedelse, hvad uddannelse koster mm.

Når man starter på uddannelse, er det vigtigt at lande på det rigtige niveau og få passende udfordringer på kanten af ens forudsætninger. Med en individuel samtale med Oraklet fra KP, kan du få afklaret dine kompetencer og uddannelsesmuligheder. Samtalen peger hen imod, hvad dit næste skridt kan være.

Oraklerne kan give smagsprøver på udvalgte moduler i fx Forvaltningsret, Organisationspsykologi og Digitale forandringsprocesser mv. Få inspiration til nye måder at arbejde med jeres faglighed i morgendagens offentlige forvaltning. Smagsprøverne kan give jer:

 • Et lille kig ind i faglige dimensioner
 • Et møde med nogle af vores undervisere
 • En afprøvning af deltagernes interesse for at tage en uddannelse

Oraklet modtager spørgsmål fra alle, der arbejder med offentlig administration i staten, kommuner og regioner, og som er optaget af at få afklaret spørgsmål om uddannelse og kompetenceudvikling.

Når I holder temadage, gå hjem-møder, inspirationsdage, klubmøder eller afdelingsarrangementer – tænk Oraklet ind som en del af jeres program. Vi kan også komme ud på en helt almindelig dag på kontoret, hvor I efter et tidsskema får individuelle råd og vejledning fra Oraklet fra KP.

Oraklerne er lektorer og uddannelseskonsulenter, som står for akademi- og diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration på Københavns Professionshøjskole. Oraklerne kender jeres muligheder for uddannelse og udvikling og kan give jer et lille skub i den rigtige retning.

Praktiske oplysninger

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse.

Kontakt os :

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-14.00

Onsdag kl. 11.00-14.00

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk. Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Hvornår får jeg svar?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til studieservice og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Betaling

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning.

Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Priser

Diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul. Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Den regionale kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og

 • Dansk Socialrådgiverforening,
 • FOA – Fag og Arbejde,
 • HK Kommunal,
 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • 3F Fagligt Fælles Forbund,
 • Maskinmestrenes Forening
 • Konstruktørforeningen
 • Akademikerne.
Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Omstillingsfonden

Du kan søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til at opkvalificere dig.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Merit kan søges på baggrund af dokumenterede beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse. Uddannelseselementerne skal svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau.

Du kan kun søge merit for et helt modul og du kan ikke søge merit for et afgangsprojekt.

Du kan først søge om merit når du er optaget på en akademi- eller diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Hvis du er optaget på en uddannelse kan du få mere information på intranettet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen.

Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer på tre måder:

 • I forhold til få adgang til en uddannelse (adgangsbevis)
 • I forhold til at få godskrevet et modul (kompetencebevis)
 • I forhold til at få godskrevet en hel uddannelse (uddannelsesbevis)

En akademi- eller diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse.

Du kan tidligst søge om dispensation efter dit 5. studieår – forudsat, at der reelt ikke længere er mulighed for, at du kan gennemføre inden for de 6 år.

I vurderingen indgår om en evt. dispensation kan imødekommes uden, at uddannelsens aktualitet og kvalitet forringes, samt om der er tale om usædvanlige og uforudsete omstændigheder, der er uden for din kontrol.

Eksempler på omstændigheder, der kan begrunde en dispensation kan være sygdom, ulykke, barsel eller dødsfald.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6 års reglen, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog, at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Studiestart

Startdatoen for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen.

Hvad er ECTS?

ECTS-point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Hvert modul i en uddannelse tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, vi vurderer, at du som studerende skal yde for at gennemføre det enkelte modul.

 • 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår.
 • 10 ECTS-point svarer til 275 timers arbejde.
 • 5 ECTS-point svarer til 137,5 timers arbejde.

Studiestøttende aktiviteter

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for gratis at deltage i en række studiestøttende aktiviteter i forbindelse med dit studie.

Du kan vælge ét eller flere kurser efter behov på det tidspunkt i studiet, hvor det er relevant for dig.

Du må deltage på en hvilken som helst af de mulige lokationer, uanset hvor du normalt har undervisning. Deltagelse i aktiviteterne kræver, at vi har modtaget betaling for din deltagelse i modulundervisningen i det pågældende semester.

Studiemiljø

På KP tilbyder vi en lang række faciliteter og muligheder til dig i forbindelse med din uddannelse.

Undervisningssted

Undervisningsstedet for hvert enkelt modul fremgår af modulbeskrivelsen.

Hovedparten af vores undervisning finder sted på Tagensvej 18 i København, men du kan også tage nogle diplommoduler på Campus Carlsberg i København og på Campus Hillerød, hvor du også kan læse hele diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsesstedet er der studieområder med læsefaciliteter og gruppearbejdspladser, så I kan rykke ud af undervisningslokalet eller arbejde før eller efter undervisningen.

Videreuddannelsens campus på Tagensvej 18 er udelukkende for studerende på diplom- og akademiuddannelser.

Biblioteket

Biblioteket udlåner og formidler viden om litteratur, og bibliotekets medarbejdere hjælper gerne.

Studiestøttende aktiviteter

KP tilbyder forskellige gratis studiestøttende kurser til diplomstuderende.

Hvis du ønsker at tilmelde dig en prøve, som du tidligere har været tilmeldt, men ikke har gennemført, skal du gøre det ved at sende os en mail.

I mailen skal du oplyse modulets titel, hvornår du var tilmeldt og dit studienummer.

Du vil herefter blive kontaktet af den studieadministrative koordinator for det pågældende modul med oplysninger om, hvornår du kan komme til en ny prøve.