Gå til indhold
Studerende på Diplom i Skat

Diplom i skat

Bliv opkvalificeret til at løse komplekse problemstillinger inden for det skattefaglige område – for offentligt som privatansatte

Nyhedsbrev

Om diplom i skat

På diplom i skat får du viden om og indsigt i det skattefaglige område både teoretisk og praktisk.

Med denne uddannelse kan du bidrage med din særlige skattefaglighed inden for det offentlige som det private. Det kan være i skatteforvaltningen, i revisions- og advokatfirmaer eller andre virksomheder med skattefaglige opgaver og problemstillinger.

På diplom i skat lærer du at se daglige udfordringer fra nye og mere fagteoretiske perspektiver. En diplomuddannelse er en investering i dine muligheder og gør dig attraktiv på arbejdspladsen.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til selvstændigt:

 • at kunne identificere og vurdere skattefaglige problemstillinger
 • at løse såvel praksisnære som komplekse opgaver
 • at varetage specialistfunktioner inden for det skattefaglige område

Nye adgangskrav

Du har nu fået en ny mulighed for at blive optaget på diplom i skat.

Læs mere under ‘ansøgning og optagelse’ under praktiske oplysninger.

Hvor kan jeg læse diplom i skat?

Du kan tage vores uddannelse i:

 • København
 • Fredericia
 • Aalborg

Der er også mulighed for online undervisning undervejs på forskellige moduler.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, som arbejder med – eller har lyst til at arbejde med – det skattefaglige område, hvad enten du er ansat inden for det offentlige eller private.

Du kan vælge at tage hele diplomuddannelsen i skat samlet eller blot tage et enkelt eller få moduler.

Uddannelsens opbygning

Diplom i skat svarer til ét studenterårsværk, som er 60 ECTS-point.

Det inkluderer undervisning, forberedelse, selvstudier, opgaveløsning og eksamen.

Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som en deltidsuddannelse over tre år.

Uddannelsen rummer 4 obligatoriske moduler på 20 ECTS-point. Der er forskellige valgfrie moduler, som er opdelt i fem skatteområder. Her skal du bestå mellem tre til fem moduler, der tilsammen giver 25 ECTS-point.

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der tæller 15 ECTS.

Moduler

Alle moduler kan også tages selvstændigt, hvis du ønsker at opkvalificere dig inden for et særligt fagområde. Nedenfor kan du linke dig videre og læse mere om de enkelte moduler.

Læs mere om de enkelte moduler – og se, hvornår et modul bliver udbudt.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

De valgfrie moduler er opdelt i seks fagområder:

Inden for fagområdet skat kan du tage valgmoduler i en vilkårlig rækkefølge.

Vi anbefaler dog, at du starter med Skatteret, før du læser andre moduler for dette område.

Moduler inden for fagområdet skat

På momsområdet kan du tage valgmoduler i en vilkårlig rækkefølge.

Hvis du ikke arbejder med moms til hverdag, anbefaler vi dog, at du starter med Momsret, før du læser de øvrige to moduler.

Moduler inden for fagområdet moms

Hvis du ikke arbejder med afgifter til hverdag, anbefaler vi, at du starter med Miljø- og varebaserede afgifter, før du læser energiafgifter og evt. registreringsafgift.

Moduler inden for fagområdet afgifter

Hvis du ikke arbejder med told til hverdag, anbefaler vi, at du starter med modulet Toldret, før du læser de to andre moduler.

Du kan vælge hvad end modul, du først ønsker at læse.

Moduler inden for fagområdet inddrivelse

Modulernes rækkefølge

Uddannelsen er opbygget af uafhængige moduler, du selv sammensætter efter dine interesser og behov. Du har altså mulighed for at følge det faglige spor, som du har mest brug for professionelt og kan selv bestemme, hvilken rækkefølge du vil læse modulerne i.

Vi har dog helt overordnede anbefalinger:

 • At du tager modulet Juridisk metode tidligt i uddannelsen, da det letter indlæringen i de valgfrie moduler
 • At du tager modulet Samfundsvidenskabelig metode sidst i uddannelsen, da det lægger op til afgangsprojektet.

Undervisning og eksamen

Undervisningen er som udgangspunkt tilrettelagt med fysisk fremmøde – men den kan også foregå delvist online og i studiegrupper.

Som udgangspunkt er alle moduler på diplomuddannelsen i skat tilrettelagt med undervisning med ca. 14 dages interval. De udbydes årligt, enten i forårs- eller efterårssemestret.

Undervisningen foregår oftest mellem kl. 9.00-15.00.

Alle moduler afslutter med en eksamen.

Du får et bevis for hvert modul, så du har dokumentation for dine nye kompetencer. Når du afslutter hele diplomuddannelsen i skat, får du et samlet eksamensbevis.

Fleksibel diplomuddannelse

Hvis du ønsker at undersøge muligheden for at sammensætte en fleksibel diplomuddannelse med et særligt fagligt fokus, men hvor det samlede indhold ikke opfylder kravene til en bestemt diplomuddannelse, skal du kontakte studieadministrationen for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan i samarbejde med en studievejleder.

Bemærk pr. 1. marts 2023 koster det 1000 kr. at få udarbejdet en fleksibel uddannelsesplan.

Studieadministration

Praktiske oplysninger

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse.

Kontakt os på:

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00
Onsdag: kl. 11.00-14.00

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse.

Du skal desuden enten:

 • have to års relevant erhvervserfaring
  eller
 • være ansat og arbejde hovedsageligt med skattefaglige opgaver.
Hvis du har to års relevant erhvervserfaring

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet. Men vi forventer, at du kan bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er fra et tidligere eller aktuel job.

Hvis du ikke har 2 års relevant erhvervserfaring

Nedenstående er gældende fra d. 1. juli 2022 og forventes ophævet 1. juli 2027.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet for 2 års relevant erhvervserfaring, kan du stadig blive optaget på diplomuddannelsen i skat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Du er i et ansættelsesforhold, hvor du udelukkende eller i alt overvejende grad beskæftiger dig med skattefaglige forhold
 2. Dit ansættelsesforhold er på minimum 25 timer pr. uge
 3. Du har gennemført en eventuel prøvetid
 4. Dit ansættelsesforhold ikke er opsagt
 5. Der skal foreligge en individuel tilrettelagt uddannelsesplan udarbejdet af ansættelsesstedet, som indeholder en redegørelse for de faglige opgaver i ansættelsesforholdet og for samspillet mellem opgaverne og uddannelsens elementer.
Andre muligheder

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring:

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser
 • Dokumentation for 2-års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke nok gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår under hver modulbeskrivelse.
Vi modtager ansøgninger til ledige pladser helt frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser. Du er her velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det også.

Hvornår får jeg svar?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Betaling

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning. Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Priser

Diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul. Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Muligheder for økonomisk støtte

Den kommunale kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med

 • FOA
 • 3F
 • Dansk Metal
 • BUPL
 • HK Kommunal
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Forhandlingskartellet.
Den regionale kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og

 • Dansk Socialrådgiverforening
 • FOA – Fag og Arbejde
 • HK Kommunal
 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • 3F Fagligt Fælles Forbund
 • Maskinmestrenes Forening
 • Konstruktørforeningen.
Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Omstillingsfonden

Du kan søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til at opkvalificere dig.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Merit kan søges på baggrund af dokumenterede beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse. Uddannelseselementerne skal svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau. Du kan kun søge merit for et helt modul og du kan ikke søge merit for et afgangsprojekt.

Du kan først søge om merit når du er optaget på en akademi- eller diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Hvis du er optaget på en uddannelse kan du få mere information på intranettet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen.

Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer på tre måder:

 • I forhold til få adgang til en uddannelse (adgangsbevis)
 • I forhold til at få godskrevet et modul (kompetencebevis)
 • I forhold til at få godskrevet en hel uddannelse (uddannelsesbevis)

En akademi- eller diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse.

Behandling af ansøgninger om dispensation fra reglen om maksimal studietid (6 års reglen) sker med udgangspunkt i vejledende retningslinjer om, at dispensationer op til ét år kan imødekommes for eksempel på baggrund af sygdom, barsel, dødsfald eller arbejdsrelaterede omstruktureringer.

Dispensation til en forlængelse af studietiden ud over 7. år gives som udgangspunkt kun i usædvanlige situationer.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6-årsreglen. Du kan tidligst ansøge efter dit 5. studieår, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger, fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Studiestart

Startdatoen for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk

Hvad er ECTS?

ECTS-point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Hvert modul i en uddannelse tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, vi vurderer, at du som studerende skal yde for at gennemføre det enkelte modul.

 • 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår
 • 10 ECTS-point svarer til 275 timers arbejde
 • 5 ECTS-point svarer til 137,5 timers arbejde

Studiestøttende aktiviteter

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for gratis at deltage i en række studiestøttende aktiviteter i forbindelse med dit studie.

Du kan vælge ét eller flere kurser efter behov på det tidspunkt i studiet, hvor det er relevant for dig. Du må deltage på en hvilken som helst af de mulige lokationer, uanset hvor du normalt har undervisning. Deltagelse i aktiviteterne kræver, at vi har modtaget betaling for din deltagelse i modulundervisningen i det pågældende semester.

Studiemiljø

På KP tilbyder vi en lang række faciliteter og muligheder til dig i forbindelse med din uddannelse.

Undervisningssted

Undervisningsstedet for hvert enkelt modul fremgår af modulbeskrivelsen.

Hovedparten af vores undervisning finder sted på Tagensvej 18 i København, men kan du også tage nogle diplommoduler på Campus Carlsberg i København og på Campus Hillerød, hvor du også kan læse hele diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsesstedet er der studieområder med læsefaciliteter og gruppearbejdspladser, så I kan rykke ud af undervisningslokalet eller arbejde før eller efter undervisningen. Videreuddannelsens campus på Tagensvej 18 er udelukkende for studerende på diplom- og akademiuddannelser.

Biblioteket

Biblioteket udlåner og formidler viden om litteratur, og bibliotekets medarbejdere hjælper gerne.

Studiestøttende aktiviteter

KP tilbyder forskellige gratis studiestøttende kurser til diplomstuderende.

Hvis du ønsker at tilmelde dig en prøve, som du tidligere har været tilmeldt, men ikke har gennemført, skal du gøre det ved at sende os en mail på evu@kp.dk. I mailen skal du oplyse modulets titel, hvornår du var tilmeldt og dit studienummer. Du vil herefter blive kontaktet af den studieadministrative koordinator for det pågældende modul med oplysninger om, hvornår du kan komme til en ny prøve.