Gå til indhold
Kursister i samtale på udendørs campusområde

Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis

Med en uddannelse til familieterapeut bliver du klædt på til at arbejde system- og relationsorienteret med personer, familier og netværk

Nyhedsbrev

Det får du ud af uddannelsen

På diplomuddannelsen i familieterapi får du en grundig teoretisk og metodisk indføring i system- og relationsorienteret dialogbaseret arbejde med børn, unge og voksne. Du bliver kvalificeret til at undersøge og arbejde med forandringsprocesser og problemer i familier, men også i fx skoler og institutioner.

Du bliver præsenteret for et bredt repertoire af metoder og tilgange inden for feltet. Samtaletræning indgår som et led i undervisningen, og du får kompetencer til at lede terapeutiske og behandlingsmæssige samtaler med familier, par, børn, unge og voksne og det private og professionelle netværk omkring dem.

På uddannelsen arbejder du desuden med indsigt i dine egne værdier, holdninger og professionelle valg, som har betydning for din udøvelse af samtaler, så du kan arbejde professionelt i den behandlingsmæssige kontekst.

Det er målet med uddannelse, at du kan:

 • undersøge og arbejde med problemer, der relaterer sig til familiens indbyrdes forhold og til deres forhold til omgivelserne
 • indgå i en åben dialog med børn, unge og voksne, og familier med respekt for borgerens kompetencer, position og rettigheder
 •  planlægge og lede terapeutiske og behandlingsmæssige samtaler med familier, par, børn, unge og voksne – og det private og professionelle netværk omkring dem

Diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis er en kompetencegivende tværfaglig efteruddannelse inden for system- og relationsorienteret familieterapi, som er godkendt af Undervisningsministeriet.

Når du har taget uddannelsen, er du kvalificeret til at arbejde som familieterapeut, familierådgiver, familiebehandler eller familievejleder.

Diplomuddannelsen i familieterapi/Københavns Professionshøjskole er organisationsmedlem af STOK – Dansk Forening for Systematisk og Narrativ Terapi og Konsultation. Med diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis er det også muligt at søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening.

Hvem deltager?

Mange studerende på uddannelsen er fx socialrådgivere, familiebehandlere, lærere, pædagoger eller sygeplejersker, som arbejder med dialogbaserede terapeutiske og relationelle metoder i deres praksis. Du kan også have en anden baggrund og/eller et ønske om at arbejde selvstændigt som familieterapeut.

Moduler

Obligatoriske moduler

Valgfrie moduler

Tilmelding til hele uddannelsen - venteliste

Prisen for hele diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis med start august 2024 er 131.300 kr. Betalingen er fordelt over uddannelsesforløbet.

Der tages forbehold for prisjusteringer.

Herudover skal på beregnes bogudgifter til anslået 5000,- for hele uddannelsen.

Supervision og samtaletræning

Udover undervisningen skal du regne med 120 timers uddannelsessupervision og samtaletræning som en del af diplomuddannelsen i familieterapi.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i familieterapi er normeret til 60 ECTS svarende til 1 studieår. Uddannelsen tages normalt på deltid over 2½-3 år. Oftest vil man følge samme undervisning gennem studietiden med det hold, som man er blevet optaget med ved uddannelsens start.

Uddannelsen består af:

 • Modul 1 Obligatorisk modul 10 ECTS
 • Modul 2 Obligatorisk modul 10 ECTS
 • Modul 3 Obligatorisk modul 10 ECTS
 • Valgfri moduler (á 5 eller 10 ECTS), i alt 15 ECTS
 • Afgangsprojekt, 15 ECTS

Som en del af undervisningen indgår 120 timers personlig-professionel udvikling (PPU). Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Derudover skal der i løbet af uddannelsen gennemføres 70 timers samtaletræning. Vi har tilrettelagt samtaletræningsdage, men du er også velkommen til at træne i din egen praksis.

For at understøtte udviklingen af familieterapeutisk og relationel praksis skal du gennemføre 120 timers uddannelsessupervision, der foregår i grupper.

Interview med studerende

To familieterapistuderende interviewes om, hvad de har fået ud af at tage familieterapi-diplomuddannelsen

To studerende fortæller, hvad de har fået ud af at tage diplomuddannelsen i familieterapi

Fleksibel diplomuddannelse

Hvis du ønsker at undersøge muligheden for at sammensætte en fleksibel diplomuddannelse med et særligt fagligt fokus, men hvor det samlede indhold ikke opfylder kravene til en bestemt diplomuddannelse, skal du kontakte studieadministrationen for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan i samarbejde med en studievejleder.

Bemærk pr. 1. marts 2023 koster det 1000 kr. at få udarbejdet en fleksibel uddannelsesplan.

Studieadministration

Overbygning med master

Med diplomuddannelsen i familieterapi har du mulighed for at overbygge med en master.

Masteroverbygningen i familieterapi og systemisk praksis bliver udbudt af Københavns Professionshøjskole i samarbejde med VID vitenskapelige høgskole. Masteren er på et højt akademisk niveau, og studierne foregår i et dynamisk samspil med din egen praksis i arbejdslivet.

Litteratur

Hovedparten af pensum findes oversat til dansk eller et andet skandinavisk sprog, men enkelte bøger og videoer på engelsk vil forekomme. Vi anbefaler, at du fra studiets start afsætter tid til ugentlig litteraturlæsning.

Praktiske oplysninger

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse.

Kontakt os på:

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-14.00
Onsdag kl. 11.00-14.00

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en relevant uddannelse på følgende niveau:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk. Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Hvornår får jeg svar?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar som Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Betaling

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning. Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Priser

Diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul. Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Muligheder for økonomisk støtte

Den kommunale kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med

 • FOA
 • 3F
 • Dansk Metal
 • BUPL
 • HK Kommunal
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Forhandlingskartellet
 • Akademikerne.
Den regionale kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og

 • Dansk Socialrådgiverforening
 • FOA – Fag og Arbejde
 • HK Kommunal
 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • 3F Fagligt Fælles Forbund
 • Maskinmestrenes Forening
 • Konstruktørforeningen
 • Akademikerne.
Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Omstillingsfonden

Du kan søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til at opkvalificere dig.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Merit kan søges på baggrund af dokumenterede beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse. Uddannelseselementerne skal svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau. Du kan kun søge merit for et helt modul og du kan ikke søge merit for et afgangsprojekt.

Du kan først søge om merit når du er optaget på en akademi- eller diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Hvis du er optaget på en uddannelse kan du få mere information på intranettet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen. Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer på tre måder:

 • I forhold til få adgang til en uddannelse (adgangsbevis)
 • I forhold til at få godskrevet et modul (kompetencebevis)
 • I forhold til at få godskrevet en hel uddannelse (uddannelsesbevis)

En akademi- eller diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse.

Behandling af ansøgninger om dispensation fra reglen om maksimal studietid (6 års reglen) sker med udgangspunkt i vejledende retningslinjer om, at dispensationer op til ét år kan imødekommes for eksempel på baggrund af sygdom, barsel, dødsfald eller arbejdsrelaterede omstruktureringer. Dispensation til en forlængelse af studietiden ud over 7. år gives som udgangspunkt kun i usædvanlige situationer.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6-årsreglen. Du kan tidligst ansøge efter dit 5. studieår, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger, fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Studiestart

Startdatoen for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk

Hvad er ECTS?

ECTS-point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Hvert modul i en uddannelse tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, vi vurderer, at du som studerende skal yde for at gennemføre det enkelte modul.

 • 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår.
 • 10 ECTS-point svarer til 275 timers arbejde.
 • 5 ECTS-point svarer til 137,5 timers arbejde.

Studiestøttende aktiviteter

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for gratis at deltage i en række studiestøttende aktiviteter i forbindelse med dit studie.

Du kan vælge ét eller flere kurser efter behov på det tidspunkt i studiet, hvor det er relevant for dig. Du må deltage på en hvilken som helst af de mulige lokationer, uanset hvor du normalt har undervisning. Deltagelse i aktiviteterne kræver, at vi har modtaget betaling for din deltagelse i modulundervisningen i det pågældende semester.

Studiemiljø

På KP tilbyder vi en lang række faciliteter og muligheder til dig i forbindelse med din uddannelse.

Undervisningssted

Undervisningsstedet for hvert enkelt modul fremgår af modulbeskrivelsen.

Hovedparten af vores undervisning finder sted på Tagensvej 18 i København, men kan du også tage nogle diplommoduler på Campus Carlsberg i København og på Campus Hillerød, hvor du også kan læse hele diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsesstedet er der studieområder med læsefaciliteter og gruppearbejdspladser, så I kan rykke ud af undervisningslokalet eller arbejde før eller efter undervisningen. Videreuddannelsens campus på Tagensvej 18 er udelukkende for studerende på diplom- og akademiuddannelser.

Biblioteket

Biblioteket udlåner og formidler viden om litteratur, og bibliotekets medarbejdere hjælper gerne.

Studiestøttende aktiviteter

KP tilbyder forskellige gratis studiestøttende kurser til diplomstuderende.

Hvis du ønsker at tilmelde dig en prøve, som du tidligere har været tilmeldt, men ikke har gennemført, skal du gøre det ved at sende os en mail på evu@kp.dk. I mailen skal du oplyse modulets titel, hvornår du var tilmeldt og dit studienummer. Du vil herefter blive kontaktet af den studieadministrative koordinator for det pågældende modul med oplysninger om, hvornår du kan komme til en ny prøve.