Gå til indhold

Information om covid-19

Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker

Det nye diabetestonede uddannelsesforløb er til dig, der har behov for en særlig viden indenfor diabetes

Diabetessygeplejersken er en helt central nøgleperson for personer med diabetes. Flere får diabetes, flere lever længere med sygdommen og kompleksiteten i behandlingen øges med ny teknologi og ny medicin. Samtidig ændres organiseringen af opgaven. Diabetessygeplejersken skal kende til den optimale behandling, til ny viden og ny teknologi – og skal ikke mindst være klædt på til at have de vigtige samtaler med mennesker, som har en krævende hverdag med en alvorlig, kronisk sygdom.

En veluddannet diabetessygeplejerske kan se det hele menneske i det komplekse billede. Sygeplejersken ved, hvordan man kan forebygge, behandle og vejlede på højt fagligt niveau. Det kan både give det bedst mulige liv med diabetes for den enkelte – og oveni spare samfundet for store ressourcer.

Med det nye uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker er muligheden kommet for som sygeplejerske at specialisere sig i diabetes.

For at møde behovet for veluddannede diabetessygeplejersker har KP i samarbejde med tre Steno Diabetes Centre sammen med Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker og Professionshøjskolerne Absalon og VIA udviklet et nyt landsdækkende uddannelsesforløb af høj faglig kvalitet. Uddannelsen har desuden opbakning fra Dansk Sygeplejeråd, Diabetesforeningen, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og flere andre.

Det får du ud af uddannelsen

Uddannelsen er meget praksisnær og giver klinisk anvendelige færdigheder inden for diabetesområdet. Det faglige indhold er udviklet af erfarne diabetessygeplejersker, læger, diætister og psykologer og undervisere, baseret på den nyeste viden på området.

Efter uddannelsesforløbet kan sygeplejersken:

 • selvstændigt varetage klinisk sygepleje ifm. komplekse forløb hos personer med diabetes
 • observere, analysere og vurdere individuelle behov hos personer med diabetes og handle herpå
 • vejlede, formidle og undervise om diabetes
 • medvirke til at ny viden om diabetessygepleje bliver forankret i organisationen og dermed løfter kvaliteten
 • fungere som faglig ressourceperson og koordinator på diabetesområdet, også i et tværfagligt samarbejde.

De diabetesfaglige områder omfatter bl.a.:

 • Patofysiologi
 • Screening og tidlig opsporing
 • Behandling
 • Akutte komplikationer
 • Senkomplikationer
 • Psykosocial støtte og intervention
 • Ernæring og motion.

Uddannelsesforløbets opbygning

Uddannelsen tages indenfor 1½ år og starter april 2021. Alle studerende, der starter i april, får mulighed for at følges som hold gennem uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbets uddannelsesdesign baseret på tre spor i form af tonede diplommoduler, supplerende e-læringsressourcer samt udvalgte studieaktiviteter, der udføres i din egen kliniske praksis.

Uddannelsens konstruktion sikrer både en faglig og geografisk sammenhængskraft. Den uddannelsesmæssige værdi består af en tæt integration mellem teori og praksis, hvor læring finder sted gennem involvering af og i kontinuerlig dialog med kolleger, medstuderende, ledere og borgere. Uddannelsens design faciliterer dermed ikke kun den enkelte sygeplejerskes læringsproces på udvalgte moduler, men understøtter udviklingen af en grundlæggende læringskultur i praksis med udgangspunkt i aktuelle diabetesfaglige udfordringer.

Moduler

Uddannelsesforløbet er bygget op af 5 diplommoduler, som er placeret 3 forskellige steder i Danmark: København, Sjælland og Jylland, på hhv. Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon og på VIA University College. Københavns Professionshøjskole er projektleder for de studerende, som starter uddannelsesforløbet sammen, uanset hvor modulet tages.

De 5 diplommoduler er tonet i en diabetesfaglig retning og består af følgende:

 • Udvikling i kliniske praksis – identificering af udviklingsbehov – 5 ECTS
 • Sundhedsfremme og forebyggelse ift. en udvalgt gruppe – 5 ECTS
 • Praktisk vejledning og rådgivning – 5 ECTS
 • Kultur, sundhed og etnicitet – 5 ECTS
 • Koordinering af komplekse forløb – 10 ECTS

Udover diplommoduler er uddannelsesforløbet suppleret af øvrige uddannelseselementer, som er følgende:

1. Klinisk samarbejde

I forbindelse med uddannelsesstart knyttes den studerende til en faglig læringspartner på sin arbejdsplads. Den faglige læringspartner er en af arbejdspladsen på forhånd udpeget kollega, der skal indgå i faglige refleksioner, støtte den studerende i planlægning og udførelse af modulernes studieaktiviteter samt give feedback på den studerendes arbejde gennem modulet.
Studerende, som optages på uddannelsen udenom de tre Steno Diabetes Centres grundhold, finder i samarbejde med sin arbejdsgiver en faglig læringspartner. Se nærmere under Udvidet uddannelsesbeskrivelse.

2. E-læringsressourcer

Som en del af uddannelsens faglige grundlag har Steno Diabetes Centre udarbejdet en række E-læringsressourcer til understøttelse af den studerendes arbejde på diplommodulerne samt i den kliniske praksis. E-læringsressourcerne kan tilgås kontinuerligt gennem uddannelsesforløbet. Se nærmere under Udvidet uddannelsesbeskrivelse.

3. Webinarer

Forud for hvert modul afholder KP webinarer for hhv. den studerende og dennes faglige læringspartner. Webinarerne fungerer som ’den røde tråd’ og orienterer omkring uddannelsen og det enkelte modul samt forventninger til hhv. den studerende og dennes faglige læringspartner. Se nærmere under Udvidet uddannelsesbeskrivelse.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til hospitalsansatte sygeplejersker på intern medicinske afdelinger med endokrinologi som speciale (herunder Steno Diabetes Centre), som hyppigt ser personer med diabetes.

Uddannelsen er både relevant for sygeplejen i ambulatorier og sengeafdelinger.

Hele eller dele af uddannelsen kan også være relevant for sygeplejersker ansat i almen praksis, kommuner og andre steder.

Sygeplejersker skal have basal viden om diabetes, kunne varetage selvstændige konsultationer og have ½-1½ års erfaring med diabetes, uanset hvor de arbejder.

Udvidet uddannelsesbeskrivelse

Flyers – Den korte version om uddannelsesforløbet

Praktiske oplysninger

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse.

Kontakt os på:

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstid i uge 27, 28, 29, 30 og 31:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 12.00

Normale åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Ansøger har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
 • Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk. Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Hvornår får jeg svar?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Betaling

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning. Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Priser

Diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul. Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Muligheder for økonomisk støtte

Den kommunale kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.

https://denkommunalekompetencefond.dk/

Den regionale kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Socialrådgiverforening, FOA – Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, 3F Fagligt Fælles Forbund, Maskinmestrenes Forening eller Konstruktørforeningen.

https://www.denregionalekompetencefond.dk/

Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

http://kompetenceudvikling.dk/fonden

Omstillingsfonden

Er du faglært eller ufaglært kan du søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til opkvalificere dig ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser.

Læs om Omstillingsfonden

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Det er et krav for at søge merit, at du er optaget på en diplomuddannelse hos Københavns Professionshøjskole. Vi forhåndsvurderer ikke meritansøgninger. Når du er optaget, kan du få mere information om at søge merit på KP’s intranet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

Adgangsbevis

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til diplomuddannelserne, men har realkompetencer, som du mener kan sidestilles med adgangskravene, kan du søge om at blive realkompetencevurderet til et adgangsbevis.

Du kan søge om et adgangsbevis ved realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis, og kan optages på uddannelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge et adgangsbevis, kan du bede om en screening i forhold til adgangsbevis ved at sende dit cv til evu@kp.dk.

Selve ansøgningen om adgangsbevis skal indeholde følgende:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • Dokumentation for dine kurser uddannelser og erhvervserfaringer (og så vidt muligt dine øvrige erfaringer, fx som frivillig, idrætstræner eller hvad du ellers finder relevant).
Ansøgningsskema

Det hele sendes til studieservice på evu@kp.dk.

Du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4-6 uger, fra vi har modtaget din ansøgning om RKV. I forbindelse med helligdage og ferier kan der være længere sagsbehandlingstid.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at få faglig vejledning i forhold til udarbejdelse af din ansøgning. Send en mail til studieservice på evu@kp.dk.

Realkompetencevurdering til et adgangsbevis er gratis.

Kompetencebevis

Hvis du har viden og erfaring fra både arbejds- og fritidslivet, som du har erhvervet uden for det formelle uddannelsessystem, kan du søge om at få en samlet vurdering af disse kompetencer i forhold til et modul på en af KP’s diplomuddannelser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge et kompetencebevis, kan du bede om en screening i forhold til kompetencebevis ved at sende en mail til evu@kp.dk med dokumentation for det, du mener, er på niveau med det modul, du vil søge for.

Selve ansøgningen om kompetencebevis skal indeholde følgende:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • Dit CV
 • Dokumentation for dine kurser uddannelser og erhvervserfaringer (og så vidt muligt dine øvrige erfaringer, fx som frivillig, idrætstræner eller hvad du ellers finder relevant).
Ansøgningsskema

Det hele sendes til studieservice på evu@kp.dk.

Du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4-6 uger, fra vi har modtaget din ansøgning om RKV. I forbindelse med helligdage og ferier kan der være længere sagsbehandlingstid.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at få faglig vejledning i forhold til udarbejdelse af din ansøgning. Send en mail til studieservice på evu@kp.dk.

Det koster 2.500 kr. at blive realkompetencevurderet til et kompetencebevis.

Dog er det gratis for personer med uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau at blive realkompetencevurderet (fx ufaglærte og faglærte).

Uddannelsesbevis

Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til indhold og mål i en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.

Dette vil kun finde sted i sjældne tilfælde og forudsætter, at du forud kan dokumentere målopfyldelse i uddannelsens samlede moduler. Kontakt studieadministrationen på evu@kp.dk.

Prisen for et uddannelsesbevis vil være fra 25.000 kr.

En akademi- eller diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6-årsreglen. Du kan tidligst ansøge efter dit 5. studieår, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger, fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Du søger ved at udfylde denne formular

Studiestart

Startdatoen for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk

Hvad er ECTS?

ECTS-point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Hvert modul i en uddannelse tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, vi vurderer, at du som studerende skal yde for at gennemføre det enkelte modul.

 • 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår.
 • 10 ECTS-point svarer til 275 timers arbejde.
 • 5 ECTS-point svarer til 137,5 timers arbejde.

Studiestøttende aktiviteter

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for gratis at deltage i en række studiestøttende aktiviteter i forbindelse med dit studie.

Du kan vælge ét eller flere kurser efter behov på det tidspunkt i studiet, hvor det er relevant for dig. Du må deltage på en hvilken som helst af de mulige lokationer, uanset hvor du normalt har undervisning. Deltagelse i aktiviteterne kræver, at vi har modtaget betaling for din deltagelse i modulundervisningen i det pågældende semester.

Læs mere om studiestøttende aktiviteter

Studiemiljø

På KP tilbyder vi en lang række faciliteter og muligheder til dig i forbindelse med din uddannelse.

Undervisningssted

Undervisningsstedet for hvert enkelt modul fremgår af modulbeskrivelsen.

Hovedparten af vores undervisning finder sted på Tagensvej 18 i København, men kan du også tage nogle diplommoduler på Campus Carlsberg i København og på Campus Nordsjælland i Hillerød, hvor du også kan læse hele diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsesstedet er der studieområder med læsefaciliteter og gruppearbejdspladser, så I kan rykke ud af undervisningslokalet eller arbejde før eller efter undervisningen. Videreuddannelsens campus på Tagensvej 18 er udelukkende for studerende på diplom- og akademiuddannelser.

Biblioteket

Biblioteket udlåner og formidler viden om litteratur, og bibliotekets medarbejdere hjælper gerne.

Studiestøttende aktiviteter

KP tilbyder forskellige gratis studiestøttende kurser til diplomstuderende.

Hvis du ønsker at tilmelde dig en prøve, som du tidligere har været tilmeldt, men ikke har gennemført, skal du gøre det ved at sende os en mail på evu@kp.dk. I mailen skal du oplyse modulets titel, hvornår du var tilmeldt og dit studienummer. Du vil herefter blive kontaktet af den studieadministrative koordinator for det pågældende modul med oplysninger om, hvornår du kan komme til en ny prøve.

Tilmelding

Samlet pris for det fulde uddannelsesforløb: 82.398,- (incl. forplejning, excl. moms for dele af forløbet)
Forud for uddannelsesforløbets start betales 30.398 kr. excl. moms. De enkelte diplommoduler betales løbende ved tilmelding til modulerne.

Du tilmelder dig hele forløbet under Diabetessygepleje – Fuldt forløb nedenfor.

OBS: Når du har tilmeldt dig det fulde forløb, skal du desuden tilmelde dig de enkelte moduler under modulets navn. Pt. er to moduler klar til tilmelding.

Ønsker du ikke at tilmelde dig det fulde uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et enkelt modul under modulets navn.

Moduler udbudt af KP

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe

Start- og slutdato

01.08.21 - 30.11.21

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Ansøg" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.06.21

Pris

9.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Moduler udbudt af Absalon og VIA

Praktisk vejledning og rådgivning - 5 ECTS 

Et modul, der skaber rum for at den studerende træner sine kommunikative kompetencer i mødet med borgeren. Den studerende træner samtaleteknikker og vejledningstyper, og den faglige ramme består af et sundhedspædagogisk fokus samt af et fokus på mødet med borgeren, der oplever sorg og krise som en konsekvens af livet med diabetes. 
Tilmeldingslink kommer senere

Udbydes af

ABSALON

Periode

November 2021 - januar 2022

Kultur, sundhed og etnicitet – 5 ECTS 

Modulet adresserer diabetes som en sundhedsudfordring relateret til ikke kun det individuelle menneske, men også til menneskets kultur, netværk, miljø og samfundsmæssige position. Livsstile suppleres således af levevilkårenes betydning for mestringen af livet med diabetes diskuteret ud fra et kulturelt perspektiv.  Tilmeldingslink kommer senere

Udbydes af

ABSALON

Periode

Januar - april 2022

Koordinering af komplekse forløb – 10 ECTS 

På modulet arbejder den studerende med faglig ledelse og koordi-nering af komplekse forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø. Komorbiditet, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, samarbejde med pårørende samt de lovgivnings¬mæssige og organisatoriske rammer indgår som centrale faglige områder.   Tilmeldingslink kommer senere

Udbydes af

VIA

Periode

Maj - oktober 2022