Gå til indhold

Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker

Det diabetestonede uddannelsesforløb er til dig, der har behov for en særlig viden indenfor diabetes

Diabetessygeplejersken er en helt central nøgleperson for personer med diabetes. Flere får diabetes, flere lever længere med sygdommen og kompleksiteten i behandlingen øges med ny teknologi og ny medicin. Samtidig ændres organiseringen af opgaven.

Diabetessygeplejersken skal kende til den optimale behandling, til ny viden og ny teknologi – og skal ikke mindst være klædt på til at have de vigtige samtaler med mennesker, som har en krævende hverdag med en alvorlig, kronisk sygdom.

En veluddannet diabetessygeplejerske kan se det hele menneske i det komplekse billede. Sygeplejersken ved, hvordan de kan forebygge, behandle og vejlede på højt fagligt niveau. Det kan både give det bedst mulige liv med diabetes for den enkelte – og oveni spare samfundet for store ressourcer.

Med dette uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker er muligheden for som sygeplejerske at specialisere sig i diabetes i et sammenhængende forløb en realitet.

For at møde behovet for veluddannede diabetessygeplejersker har KP i samarbejde med tre Steno Diabetes Centre sammen med Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker og Professionshøjskolerne Absalon og VIA udviklet et landsdækkende uddannelsesforløb af høj faglig kvalitet.

Uddannelsen har desuden opbakning fra Dansk Sygeplejeråd, Diabetesforeningen, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og flere andre.

Katrine Holm, uddannelses- og udviklingsansvar sygeplejerske på Steno Diabetes Center i Århus, fortæller om udviklingen af diabetes uddannelsen for sygeplejersker med input fra læger, psykologer og sygeplejersker

Det får du ud af uddannelsen

Uddannelsen er meget praksisnær og giver klinisk anvendelige færdigheder inden for diabetesområdet. Det faglige indhold er udviklet af erfarne diabetessygeplejersker, læger, diætister og psykologer og undervisere, baseret på den nyeste viden på området.

Efter uddannelsesforløbet kan sygeplejersken:

 • selvstændigt varetage klinisk sygepleje ifm. komplekse forløb hos personer med diabetes
 • observere, analysere og vurdere individuelle behov hos personer med diabetes og handle herpå
 • vejlede, formidle og undervise om diabetes
 • medvirke til at ny viden om diabetessygepleje bliver forankret i organisationen og dermed løfter kvaliteten
 • fungere som faglig ressourceperson og koordinator på diabetesområdet, også i et tværfagligt samarbejde.

De diabetesfaglige områder omfatter bl.a.:

 • Patofysiologi
 • Screening og tidlig opsporing
 • Behandling
 • Akutte komplikationer
 • Senkomplikationer
 • Psykosocial støtte og intervention
 • Ernæring og motion.

Uddannelsesforløbets opbygning

Uddannelsen tages indenfor 1½ år. Alle studerende, der starter sammen, får mulighed for at følges som hold gennem uddannelsesforløbet.

Uddannelsesforløbets uddannelsesdesign er baseret på tre spor i form af tonede diplommoduler, supplerende e-læringsressourcer samt udvalgte studieaktiviteter, der udføres i din egen praksis.

Uddannelsens konstruktion sikrer både en faglig og geografisk sammenhængskraft. Den uddannelsesmæssige værdi består af en tæt integration mellem teori og praksis, hvor læring finder sted gennem involvering af og i kontinuerlig dialog med kolleger, medstuderende, ledere og borgere.

Uddannelsens design faciliterer dermed ikke kun den enkelte sygeplejerskes læringsproces på udvalgte moduler, men understøtter udviklingen af en grundlæggende læringskultur i praksis med udgangspunkt i aktuelle diabetesfaglige udfordringer.

Moduler

Uddannelsesforløbet er bygget op af 5 diplommoduler, som er placeret 3 forskellige steder i Danmark: København, Sjælland og Jylland, på hhv. Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon og på VIA University College. Københavns Professionshøjskole er projektleder for de studerende, som tager uddannelsesforløbet sammen, uanset hvor modulet tages.

De 5 diplommoduler er tonet i en diabetesfaglig retning og består af følgende:

 • Udvikling i kliniske praksis – identificering af udviklingsbehov – 5 ECTS
 • Sundhedsfremme og forebyggelse ift. en udvalgt gruppe – 5 ECTS
 • Praktisk vejledning og rådgivning – 5 ECTS
 • Kultur, sundhed og etnicitet – 5 ECTS
 • Koordinering af komplekse forløb – 10 ECTS

Udover diplommoduler er uddannelsesforløbet suppleret af øvrige uddannelseselementer, som er følgende:

1. Klinisk samarbejde

I forbindelse med uddannelsesstart knyttes du til en faglig læringspartner på din arbejdsplads. Den faglige læringspartner er en af arbejdspladsen på forhånd udpeget kollega, der skal indgå i faglige refleksioner, støtte dig i planlægning og udførelse af modulernes studieaktiviteter samt give feedback på dit arbejde gennem modulet.
Alle studerende, som optages på uddannelsen udenom de tre Steno Diabetes Centres grundhold, finder i samarbejde med sin arbejdsgiver en faglig læringspartner. Se nærmere under Udvidet uddannelsesbeskrivelse.

2. E-læringsressourcer

Som en del af uddannelsens faglige grundlag har Steno Diabetes Centre udarbejdet en række E-læringsressourcer til understøttelse af den studerendes arbejde på diplommodulerne samt i din praksis. E-læringsressourcerne kan tilgås kontinuerligt gennem uddannelsesforløbet. Se nærmere under Udvidet uddannelsesbeskrivelse.

3. Webinarer

Forud for hvert modul afholder KP webinarer for hhv. dig og din faglige læringspartner. Webinarerne fungerer som ’den røde tråd’ og orienterer omkring uddannelsen og det enkelte modul samt forventninger til hhv. dig og din faglige læringspartner. Se nærmere under Udvidet uddannelsesbeskrivelse.

Målgruppe

Uddannelsesforløbet henvender sig til sygeplejersker ansat i såvel primær og sekundær sektor, der yder sygepleje til og samarbejder med borgere eller patienter med diabetes omkring de sundhedsudfordringer som et liv med diabetes kan medføre. Hele eller dele af uddannelsen kan også være relevant for sygeplejersker ansat i almen praksis og andre steder.

Sygeplejersken skal forud for forløbet have ½-1½ års erfaring med diabetes og kunne varetage selvstændige samtaler med borgere / patienter, uanset hvor de arbejder.

Diagram over uddannelsesforløbet for diabetessygeplejerskeuddannelsen, med diplommoduler, e-læringsmoduler, klinisk arbejde og studieaktiviteter, og webinarer

Udvidet uddannelsesbeskrivelse

Folder om forløbet

Her finder du en printbar folder, du kan tage med til din leder, kollega eller faglige læringspartner.

Praktiske oplysninger

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse.

Kontakt os :

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-14.00

Onsdag kl. 11.00-14.00

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk. Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Hvornår får jeg svar?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til studieservice og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Betaling

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning.

Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Priser

Diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul. Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Den regionale kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og

 • Dansk Socialrådgiverforening,
 • FOA – Fag og Arbejde,
 • HK Kommunal,
 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • 3F Fagligt Fælles Forbund,
 • Maskinmestrenes Forening
 • Konstruktørforeningen
 • Akademikerne.
Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Omstillingsfonden

Du kan søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til at opkvalificere dig.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Merit kan søges på baggrund af dokumenterede beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse. Uddannelseselementerne skal svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau.

Du kan kun søge merit for et helt modul og du kan ikke søge merit for et afgangsprojekt.

Du kan først søge om merit når du er optaget på en akademi- eller diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Hvis du er optaget på en uddannelse kan du få mere information på intranettet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen.

Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer på tre måder:

 • I forhold til få adgang til en uddannelse (adgangsbevis)
 • I forhold til at få godskrevet et modul (kompetencebevis)
 • I forhold til at få godskrevet en hel uddannelse (uddannelsesbevis)

En akademi- eller diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse.

Behandling af ansøgninger om dispensation fra reglen om maksimal studietid (6 års reglen) sker med udgangspunkt i vejledende retningslinjer om, at dispensationer op til ét år kan imødekommes for eksempel på baggrund af sygdom, barsel, dødsfald eller arbejdsrelaterede omstruktureringer.

Dispensation til en forlængelse af studietiden ud over 7. år gives som udgangspunkt kun i usædvanlige situationer.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6-årsreglen. Du kan tidligst ansøge efter dit 5. studieår, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger, fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Studiestart

Startdatoen for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen.

Hvad er ECTS?

ECTS-point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Hvert modul i en uddannelse tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, vi vurderer, at du som studerende skal yde for at gennemføre det enkelte modul.

 • 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår.
 • 10 ECTS-point svarer til 275 timers arbejde.
 • 5 ECTS-point svarer til 137,5 timers arbejde.

Studiestøttende aktiviteter

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for gratis at deltage i en række studiestøttende aktiviteter i forbindelse med dit studie.

Du kan vælge ét eller flere kurser efter behov på det tidspunkt i studiet, hvor det er relevant for dig.

Du må deltage på en hvilken som helst af de mulige lokationer, uanset hvor du normalt har undervisning. Deltagelse i aktiviteterne kræver, at vi har modtaget betaling for din deltagelse i modulundervisningen i det pågældende semester.

Studiemiljø

På KP tilbyder vi en lang række faciliteter og muligheder til dig i forbindelse med din uddannelse.

Undervisningssted

Undervisningsstedet for hvert enkelt modul fremgår af modulbeskrivelsen.

Hovedparten af vores undervisning finder sted på Tagensvej 18 i København, men du kan også tage nogle diplommoduler på Campus Carlsberg i København og på Campus Hillerød, hvor du også kan læse hele diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsesstedet er der studieområder med læsefaciliteter og gruppearbejdspladser, så I kan rykke ud af undervisningslokalet eller arbejde før eller efter undervisningen.

Videreuddannelsens campus på Tagensvej 18 er udelukkende for studerende på diplom- og akademiuddannelser.

Biblioteket

Biblioteket udlåner og formidler viden om litteratur, og bibliotekets medarbejdere hjælper gerne.

Studiestøttende aktiviteter

KP tilbyder forskellige gratis studiestøttende kurser til diplomstuderende.

Hvis du ønsker at tilmelde dig en prøve, som du tidligere har været tilmeldt, men ikke har gennemført, skal du gøre det ved at sende os en mail.

I mailen skal du oplyse modulets titel, hvornår du var tilmeldt og dit studienummer.

Du vil herefter blive kontaktet af den studieadministrative koordinator for det pågældende modul med oplysninger om, hvornår du kan komme til en ny prøve.

Tilmelding

Samlet pris for det fulde uddannelsesforløb: 79.186,- (incl. forplejning, excl. moms for dele af forløbet)

Forud for uddannelsesforløbets start betales 24.986,- kr. excl. moms. De enkelte diplommoduler betales løbende ved tilmelding til modulerne.

Du tilmelder dig hele forløbet under Diabetessygepleje – Fuldt forløb nedenfor.

OBS: Når du har tilmeldt dig det fulde forløb, skal du desuden tilmelde dig de enkelte moduler under modulets navn. Pt. er to moduler klar til tilmelding.

Ønsker du blot at tage et enkelt modul, kan du tilmelde dig modulet under modulets navn.

Hold 3: Moduler udbudt af KP

Diabetessygepleje - Fuldt Forløb

Forløbet er i gang, men du kan stadig nå at tilmelde dig. Kontakt Studieservice: evu@kp.dk

Udbydes af

KP

Periode

10.10.23 – 30.06.25

Sundhedsfremme og forebyggelse ift. en udvalgt gruppe – 5 ECTS

På dette modul arbejder den studerende med identificere, analysere og begrunde problemstillinger og behov for forebyggelse og sundhedsfremme med udgangspunkt i diabetesfaglige sundhedsudfordringer. Den studerende arbejder med borgerperspektiv og -involvering i tilrettelæggelsen af målrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Udbydes af

KP

Periode

09.01.24 – 22.03.24

Hold 3: Moduler udbudt af Absalon og VIA

Praktisk vejledning og rådgivning - 5 ECTS 

Et modul, der skaber rum for at den studerende træner sine kommunikative kompetencer i mødet med borgeren. Den studerende træner samtaleteknikker og vejledningstyper, og den faglige ramme består af et sundhedspædagogisk fokus samt af et fokus på mødet med borgeren, der oplever sorg og krise som en konsekvens af livet med diabetes.  Tilmelding via link på Absalons hjemmeside

Udbydes af

Absalon

Periode

Marts 2024 – juni 2024

Kultur, sundhed og etnicitet – 5 ECTS 

Modulet adresserer diabetes som en sundhedsudfordring relateret til ikke kun det individuelle menneske, men også til menneskets kultur, netværk, miljø og samfundsmæssige position. Livsstile suppleres således af levevilkårenes betydning for mestringen af livet med diabetes diskuteret ud fra et kulturelt perspektiv.  Tilmelding via link på Absalons hjemmeside

Udbydes af

Absalon

Periode

August – oktober 2024

Koordinering af komplekse forløb – 10 ECTS 

På modulet arbejder den studerende med faglig ledelse og koordi-nering af komplekse forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø. Komorbiditet, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, samarbejde med pårørende samt de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer indgår som centrale faglige områder.   Tilmeldingslink på VIAs hjemmeside.

Udbydes af

VIA

Periode

November 2024 – marts 2025