Gå til indhold

Udvidet uddannelsesbeskrivelse

Her kan du læse i dybden om uddannelsen

Uddannelsesforløbet i diabetessygepleje består af uddannelseselementer i tre spor, der til sammen sikrer national sammenhængskraft, lokal forankring og fortsat understøttelse af kompetenceudvikling og videndeling efter endt uddannelse. De tre spor består af sundhedsfaglige diplommoduler, udvalgte E-læringsressourcer samt et klinisk samarbejde med kolleger med udgangspunkt i fastlagte studieaktiviteter i den studerendes egen praksis.

Uddannelsesforløbets varighed er 1 ½ år som deltidsstudie. De samlede studieaktiviteter har et tidsforbrug svarende til to dage pr. uge, og den studerende erhverver sig efter endt uddannelse 30 ECTS- points fordelt på fem diplommoduler.

Feedback indgår som en central pædagogisk dimension i uddannelsen med inddragelse af alle interessenter. Der indgår således feedback mellem studerende (peer to peer), mellem undervisere og studerende samt feedback fra borgere med diabetes og deres pårørende. Feedback anvendes som et redskab til forsat kvalitetsudvikling i samspillet mellem teoretisk viden, kompetencer i praksis og den borgeroplevede kvalitet. Uddannelsen anerkender dermed også borgeren som en væsentlig sparringspartner i udviklingen af sygeplejerskens faglige, kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer.

Designet for uddannelsen tager udgangspunkt i en fortsat udvikling og forankring af viden i organisationen. Dette sikres gennem det valgte spor med funktionen som faglig læringspartner. Ved at facilitere partnerskaber genbesøges og kvalificeres viden i et kontinuerligt samarbejde.
Ligeledes understøttes etableringen af en læringskultur med fokus på sparring og videndeling på afdelingsniveau.

Idegrundlaget bag de tre spor er udsprunget af intentionen om at designe et uddannelsesforløb, der indeholder formelle kompetencegivende elementer koblet med et omfattende diabetesfagligt indhold beskrevet og defineret af Steno Diabetes Center. De tre spor repræsenterer tre forskellige læringsrum, der hver især og i kombination understøtter den studerendes faglige og personlige udbytte.

De sundhedsfaglige diplommodulerne giver den studerende mulighed for teoretisk fordybelse i mødet med medstuderende samt mulighed for at arbejde med udvalgte studieaktiviteter, der finder sted i den studerendes egen praksis. Studieaktiviteterne er omdrejningspunktet for samarbejdet kolleger.

E-læringsressourcerne skal ses som komponent for specifik diabetes faglighed, der kan understøtte arbejdet på modulerne og i praksis kontinuerligt gennem forløbet.

Forud for hvert af de sundhedsfaglige moduler afholdes et webinar for studerende for at sikre sammenhængen mellem moduler og øvrige uddannelseselementer.

Sundhedsfaglige diplommoduler

De fem sundhedsfaglige diplommoduler adresserer udvalgte faglige områder indenfor pleje og behandling af borgere med diabetes. Modulerne udbydes i en fastlagt rækkefølge fordelt mellem de tre professionshøjskoler KP, Absalon og VIA. Modulerne følger studieordningen for sundhedsfaglig diplomuddannelse tonet i en diabetesfaglig retning.

De sundhedsfaglige diplommoduler, med udvikling af klinisk praksis til 5 ECTS, sundhedsfremme og forebyggelse til 5 ECTS, praktisk vejledning og rådgivning til 5 ECTS, kultur, sundhed og etnicitet til 5 ECTS og koordinering af komplekse forløb til 10 ECTS

Designprincipperne for modulerne

Modulerne er designet efter en fast skabelon baseret på teoretisk undervisning efterfulgt af en fastlagt studieaktivitet. Studieaktiviteten integrerer modulets faglige indhold med den studerendes egen praksis. Studieaktiviteten rammesætter dermed en faglig aktivitet, som den studerende planlægger, tilpasser og afholder med relevans for den lokale praksis. Modulet afsluttes med en prøve baseret på den afholdte studieaktivitet. Fokus for modulets prøve er dermed fremadrettet ift. den fortsatte faglige udvikling.

Tabel over fremmøde ift. modulerne

Klinisk samarbejde

I forbindelse med uddannelsesstart tildeles den studerende en faglig læringspartner i et samarbejde med nærmeste leder. Det tilstræbes, at den studerende og den faglige læringspartner kommer til at arbejde sammen gennem hele uddannelsesforløbet. Det samlede anslåede timetal til den faglige læringspartner er i alt 42 timer på 1½ år.

Samarbejdet mellem faglig læringspartner og studerende (kollega) i den kliniske praksis er baseret på principperne for aktionslæring. Aktionslæring som metode tager udgangspunkt i den enkeltes læringsbehov, hvor den lærende på undersøgende, eksperimenterende og nysgerrig vis arbejder med en problemstilling eller et udviklingsønske. Metoden bygger på en vekselvirkning mellem komponenterne ”aktion” og ”læring”, der gensidigt kvalificerer det lærte i en fremadskridende proces. Princippet er således, at den studerende (kollegaen) planlægger og afprøver handlinger i praksis. Efterfølgende evalueres disse og bliver gjort til genstand for refleksion. Formålet med aktionslæring er dermed at tilstræbe en høj grad af transfer for den studerende baseret på indflydelse og erfaringsdannelse understøttet af refleksioner i et fagligt fællesskab.

Den faglige læringspartner – kompetencer og erfaring

Den faglige læringspartner er en kollega til den studerende, der er nysgerrig på læring og udvikling af praksis. En kollega, der har mod på eksperimenter, der har lyst til at gå nye veje og humør til også at træde ved siden af. Den faglige læringspartner har nogle års erfaring i sin profession. Afhængig af de lokale forhold kan den faglige læringspartner godt være en kollega med anden uddannelsesfaglig baggrund, men på niveau med sygeplejersken eller over. For den faglige læringspartner er der ingen krav om pædagogisk videreuddannelse eller vejledererfaring. Det væsentlige er lyst til at samarbejde i et fællesskab med den studerende (kollegaen) og at lade sig fagligt udfordre. Ligeledes skal den faglige læringspartner have en tæt tilknytning til og viden om den studerendes (kollegaens) sygeplejefaglige områder og funktioner.

Dialog mellem faglig læringspartner og studerende foregår kontinuerligt gennem modulet hvor den faglige læringspartner bistår den studerende med planlægning og afholdelse af modulets studieaktivitet. Ligeledes indgår den faglige læringspartner i faglige refleksioner over den igangsatte aktivitet. Den faglige læringspartner har således en rolle med fokus på faglig sparring og praktisk støtte til den studerende, og dermed ingen vejledningsmæssige forpligtelser eller ansvar i relation til modulets prøve.

Samtaler med studerende og faglig læringspartner

På hvert modul afholdes to kalendersatte samtaler á ca. 1½ times varighed, hvor af den første placeres i modulets uge 2 eller 3, og den anden placeres i modulets uge 8 eller 9. Denne struktur er gældende for de fire moduler á 5 ECTS. For det afsluttende modul á 10 ECTS følges strukturen, men aktiviteterne fordeles over en periode på ca. 14 uger.
Samtalerne kan afholdes i grupper med medstuderende fra samme arbejdsplads og deres faglige læringspartnere. Dette aftales lokalt. Ved gruppesamtaler forlænges samtalen med 30 min. pr. ekstra studerende.

Webinarer – introduktion for faglige læringspartnere

Inden uddannelsesstart inviteres alle faglige læringspartnere til et 3 timers webinar. Her introduceres til uddannelsens formål, opbygning og forløb samt til rollen som faglig læringspartner. På webinaret introduceres også til forløbets 1. modul. Webinaret indeholder ligeledes dialog om forventninger til forløbet, og har til formål at initiere et begyndende netværk blandt de faglige læringspartnere.

Som forberedelse til hvert af de kommende fire moduler inviteres alle faglige læringspartnere til et kortere webinar af 1 times varighed. Formålet er en kort opsamling og erfaringsudveksling fra det netop afsluttede modul, samt en dialog om det kommende modul med fokus på det faglige indhold og studieaktiviteten. Webinarerne har også til formål at understøtte den fortsatte udvikling af et netværk blandt de faglige læringspartnere, og dermed bidrage til en kontinuerlig kvalitetsudvikling af uddannelsen.

Begge typer webinarer faciliteres af konsulenter fra KP.

E-læringsressourcer

Som en del af uddannelsens faglige grundlag er udarbejdet en række E-læringsressourcer til understøttelse af den studerendes arbejde på diplommodulerne samt i den kliniske praksis. E-læringsressourcerne kan tilgås kontinuerligt gennem uddannelsen og kvalificerer det diabetesfaglige fokus.

E-læringsressourcerne indeholder følgende faglige områder:

  • Farmakologisk behandling
  • Prædiabetes og øvrige diabetesformer
  • Ernæring
  • Motion

E-læringsressourcerne udgør et diabetesfagligt fundament og en ramme, og de kan anvendes som genstandsfelt for den studerendes arbejde på modulerne og i den kliniske praksis. Den studerende kan således anvende E-læringsressourcerne som afsæt for udvikling af egne kompetencer ved at reflektere, diskutere og afprøve aktiviteter og handlinger i et samspil med patienter, borgere, kolleger og medstuderende med udgangspunkt i viden præsentere og formidlet gennem E-læringsressourcerne.
Som en yderligere dimension bidrager E-læringsressourcerne til at ensrette de studerendes deltagerforudsætninger og synliggøre forventningerne til de studerendes vidensniveau gennem uddannelsesforløbet.

Evaluering

Uddannelsesforløbet evalueres efter hvert modul samt ved hele forløbets afslutning.