Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Ledelse og bæredygtighed

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Bæredygtighed er vor tids altoverskyggende udfordring. Hvis du vil bidrage til en bæredygtig udvikling gennem din ledelse, så skal du vælge dette modul.

Modulets formål er at styrke din evne til at lede ”ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse og at anvende og formidle denne i organisationen”

Fagligt indhold

På kurset lærer du:

 • Teorier og begreber om miljø- og klimamæssig bæredygtighed ud fra et civilisatorisk, samfundsmæssigt og organisatorisk perspektiv og med relevans for især offentlig ledelse.
 • At anvende teorier om bæredygtighed til at analysere din egen organisations specifikke kapacitet og udviklingsbehov
 • At anvende ledelsesmæssige tilgange og metoder på bæredygtighedsproblemstillinger med henblik til at skabe konkret bæredygtig udvikling i din organisatoriske kontekst.
 • At arbejde ledelsesbaseret med en selvvalgt bæredygtighedscase

Modulets karakter

Modulet er tilrettelagt med afsæt i følgende principper og retningslinjer:

 • Praksisforankring: Du identificerer bæredygtighedsproblemstillinger i din egen organisation og arbejder undervejs med en eller flere af dem. Modulet afsluttes med en eksamen, som tager udgangspunkt i en konkret ledelsesmæssig bæredygtighedsudfordring i din organisation.
 • Personlig motivation: Den enkelte leders engagement er afgørende for succesfuldt at implementere bæredygtig udvikling og drift i en travl organisation. Refleksioner over din egen motivation og dine egne barrierer i relation til bæredygtighed er et genkommende tema i forløbet.
 • Teoretisk tyngde og metodisk omsættelighed: Du møder primært bæredygtighedsteori og viden, men stifter også bekendtskab med bl.a. forandringsledelse og motivationsteori
 • Eksemplificering: Gode eksempler på ledere og institutioner, som er lykkedes med grønne aspekter af bæredygtig udvikling, indgår i undervisningen i form af bl.a. besøg udefra og evt. besøg i andre institutioner.
 • Netværksdannelse: Deltagernes indbyrdes netværksdannelse er væsentlig i forhold til modulets effekter på længere sigt. Modulet understøtter netværksdannelse gennem bl.a. studiegrupper.

Forløb og eksamen

Inden modulstart

Forberedelse i form af afdækning af egen organisation, egen motivation og evt. identifikation af case

Undervisningsdag 1

Introduktion til bæredygtighed og ledelse. Bæredygtighed som begreb, mindset og global/lokal udfordring. Dig som leder af bæredygtighed.

Undervisningsdag 2

Præsentation af udfordringer og problemstillinger i egen organisation samt introduktion til bl.a. forandringsledelse og motivationsteori.

Undervisningsdag 3

Fra ide til handling; Værktøjer, metoder og processer til at lede bæredygtig udvikling i egen organisation.

Undervisningsdag 4

Hjemmearbejde i egen organisation; Afprøve metoder og værktøjer i praksis

Undervisningsdag 5

Præsentation og sparring – paradokser i ledelse af bæredygtighed. Beslutning om eksamensprojekt.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med afsæt i deltagernes egne projekter og anvendelsen af teorier og metoder til at gennemføre analyse og perspektivere den valgte problemstilling.

Hvem deltager

Modulet henvender sig til ledere, der ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling med afsæt i egen organisation. Modulet sigter primært på offentlige ledere, men ledere i virksomheder og organisationer er meget velkomne.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Valgmoduler KK 3. kvartal 2024

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731522

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Uge 34 - 41

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Thomas Ryan Jensen

Konsulent

+45 28 10 93 00