Gå til indhold

Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) arbejder med erhvervspædagogik og erhvervsuddannelser, skoleudvikling samt forsknings- og udviklingsprojekter

Om NCE

Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, er et landsdækkende videncenter, og i dag det største samlede miljø, der arbejder tæt sammen med den erhvervsrettede uddannelsessektor om at sikre de bedste forudsætninger for udvikling af erhvervsuddannelser af høj kvalitet. NCE har været aktør i erhvervsskolesektoren i mere end 40 år. Det betyder, at NCE har en specialiseret viden om kapacitetsopbygning på erhvervsskoler, og stor erfaring med udvikling af viden, der giver værdi i skolernes praksis.

Kompetenceudvikling i tæt samarbejde med praksis

NCE tilbyder forskellige typer af kompetenceudvikling, herunder formelle uddannelser som for eksempel Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik og individuelle skræddersyede forløb, der er tilpasset skolens behov. Fælles for dem alle er, at undervisningen inddrager nyeste viden om erhvervsrettet pædagogik og at læreprocesserne er tæt knyttet til den praksis, som kompetencerne skal bruges i.

NCE bistår skolerne i det pædagogiske kvalitetsløft, som EUD-reformen lægger op til, herunder med kompetenceudvikling for erhvervsskolelærere og ledere. Designet af forløbene sker i tæt samarbejde med skolerne, fx kan skolens fælles didaktiske pædagogiske grundlag inddrages, som en grundlæggende rammer for forløbet.

Udvikling og formidling af ny viden og praksis

NCE udvikler ny viden og praksis for den erhvervsrettede uddannelsessektor gennem udviklings- og forskningsprojekter. Projekterne arbejder med praksisbaserede behov for viden og udvikling, og bliver som oftest gennemført i tæt samarbejde med erhvervsskoler.

I samarbejde med erhvervsskoler, faglige organisationer m.fl. er NCE med til at sikre, at projekterne bidrager med udvikling af anvendelsesorienteret viden og kapacitetsopbygning i erhvervsuddannelsessektoren.

Uddannelseslaboratoriet

NCE har været en central videnspartner i Uddannelseslaboratoriet.
Hør og læs om den eksperimenterende tænkning og metode og find materialer, der beskriver og guider dig igennem arbejdet med uddannelseseksperimenter og udviklingslaboratorier.

Konferencer og arrangementer

NCE afholder forskellige arrangementer og konferencer om aktuelle erhvervspædagogiske temaer, der henvender sig til lærere, ledere og andre interesserede, som ønsker at få ny viden og inspiration til deres virke inden for erhvervspædagogikken.

Uddannelser

Nationalt Center for Erhvervspædagogik tilbyder erhvervs- pædagogiske videreuddannelser tæt på dig og din praksis.

NCE arbejder med uddannelser hvor din egen virkelighed og faglighed er et centralt element i undervisningen, samt uddannelser hvor relevante pædagogiske begreber knyttes til en konkret og praktisk hverdag.

Hvem henvender uddannelserne sig til?

NCE’s uddannelser henvender sig især til ansatte på erhvervsrettede uddannelser heriblandt erhvervsskolelærere, ledere på erhvervsskoler og pædagogiske vejledere/diplomvejledere på erhvervsskoler.

NCE’s videreuddannelser er

Christina Hartmann Nielsen

Specialkonsulent

+45 51 38 03 81

Kurser og konsulentydelser

Har I behov for at udvikle og facilitere processer? Måske i forbindelse med erhvervsskolereformen? Eller har I behov for ekspertviden inden for et konkret erhvervsfagligt område? For eksempel talentudvikling, eux eller differentiering?

NCE har ny viden og mange års erfaring med pædagogisk og organisatorisk udvikling i samarbejde med erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.
NCE kan blandt andet hjælpe med:

  • Kurser, seminarer og temadage tilpasset skolens konkrete behov – eksempelvis med udgangspunkt i den lokale undervisningsplan
  • Oplæg med udgangspunkt i nyeste viden inden for erhvervsskolefeltet – fx om digitale teknologier, undervisning af talentfulde elever eller perspektiver på ledelse på erhvervsskoler
  • Procesfacilitering – f.eks. processer omkring innovationsforløb
  • Ekspertbistand til skolens ledelse og lærere – eksempelvis som ekstern deltager i et kompetenceråd eller i en udviklingsgruppe
  • Projektledelse

Christina Hartmann Nielsen

Specialkonsulent

+45 51 38 03 81

Rene Nordin Bloch

Lektor

+45 51 63 28 93

Forskning og udvikling

NCE’s forsknings- og udviklingsmiljø arbejder med projekter, der kvalificerer og styrker viden, der har relevans for alle dele af erhvervsuddannelserne. Forsknings- og udviklingsprojekterne arbejder ud fra de vidensbehov der er i sektoren.

NCEs undervisere forsker og udvikler

Alle NCE’s faste undervisere deltager i forsknings- og udviklingsarbejde. Projekterne har både har et forskningsperspektiv og et anvendelsesorienteret perspektiv og bidrager bredt til udviklingen og kvaliteten i sektoren.

Anvendelse og formidling

Projekternes resultater bliver anvendt og formidlet i form af blandt andet undervisningsmateriale. Derudover bliver resultaterne også spredt gennem artikler og andre publikationer, og via medarbejderes bidrag til diverse arrangementer. Projektresultaterne bruges også til at informere og kvalificere beslutningsprocesser på politisk niveau. Det sker primært gennem en række netværk og konferencer – såvel nationalt som internationalt.

Netværk - nationalt og internationalt

NCE deltager i flere nationale og internationale netværk med det formål at udvikle og udbrede viden om vekseluddannelse og de erhvervsrettede uddannelser.

ReferNet

ReferNet er et europæisk netværk, der siden 1975 har arbejdet med at indsamle, analysere og formidle information om erhvervsuddannelserne i Europa. ReferNet består p.t. af 27 medlemslande i EU samt Norge og Island, der er associerede medlemmer. Hvert land har derudover et nationalt netværk bestående af interessenter og vigtige aktører i uddannelsessystemet.

Det danske nationale netværk samler, analyserer og udbreder information om det danske erhvervsuddannelsessystem til Europa og spreder viden fra EU til Danmark. NCE er national tovholder for det danske netværk.

Kontakt

Uddannelser, kurser, konferencer og konsulentydelser

Christina Hartmann Nielsen

Specialkonsulent

+45 51 38 03 81

Samarbejde og partnerskaber, Forskning og udvikling, Internationale aktiviteter og

Camilla Hutters

Leder

+45 61 70 69 70