Gå til indhold

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen børns sprogden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Undervisningen har fokus på den indsats, der iværksættes rundt om barnet/børnegruppen i forbindelse med sprogarbejdet. Vi ser på forskellige former for evalueringskultur med henblik på, hvilke indsatser der kan iværksættes for hhv. at forandre og udvikle på praksis. Derudover vil kollegial vejledning og inddragelse af forældrene i sprogindsatsen udgøre en væsentlig del af undervisningen.

Der vil være fokus på 0-6 års området, men redskaberne kan også anvendes i indskolingen.

Det får du ud af modulet?

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • kan indgå i samarbejde med kolleger, forældre, ledelse og øvrige relevante samarbejdspartnere
  om specifikke og generelle sprogindsatser
 • kan forestå vejledning af kolleger og forældre ift. sprogindsatser på individ – og gruppeniveau
 • har indsigt i teorier om vejledning, voksenlæring og pædagogiske forandringsprocesser
 • kan reflektere over videnskabsteoretiske positioner og deres betydning for dokumentationen af børns sproglige udvikling og pædagogisk praksis
 • har viden om forskellige typer af data og metoder til evaluering samt dokumentation af sproglig praksis
 • kan reflektere over og kvalificere evaluering og dokumentation af sproglig praksis
 • kan påtage sig ansvar for at kvalificere og udvikle sprogindsatser på baggrund af eksisterende praksis, dokumentation og data om børns sproglige udvikling.

Indhold

Teorier, begreber og viden om;

 • Dokumentation og evaluering samt metoder hertil, fx observationer, praksisfortællinger og tests.
 • Metodiske og videnskabsteoretiske synsvinkler i forhold til dokumentation og evaluering af børns sprog og af pædagogisk praksis.
 • Kvalitative og kvantitative metoder og metodetriangulering i forhold til beskrivelse, vurdering og evaluering af børns sprog, herunder tosprogede børns sprogudvikling og af pædagogisk praksis.
 • Voksenlæring og forandringsprocesser.
 • Vejledning og kommunikation, herunder etik i vejledning.
 • Samarbejde med og inddragelse af forældre, herunder forældre til børn med tosproget baggrund.

Hvem deltager?

Pædagoger, lærere, konsulenter m.fl.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.23

Nummer

0649294

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Mandag 09.30-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Øhrstrøm

Lektor

+45 41 89 71 77