Gå til indhold

Psykosocial rehabilitering

Rehabilitering og recovery er centrale begreber i socialfagligt arbejde med mennesker med psykiske eller sociale vanskeligheder.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen psykosocialt arbejdeden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Formålet med uddannelsesforløbet er, at du får et mindset og refleksive redskaber, som styrker dit videre arbejde med rehabiliterende indsatser, der kan understøtte, at borgerne kommer sig fra psykiske og sociale vanskeligheder.

Det får du ud af modulet

Vi arbejder med mindsettet bag rehabiliteringsindsatsen, hvor borgerperspektivet er helt centralt. Derfor vil der også indgå underviser med brugererfaring samt diverse borgercases. Desuden omhandler modulet selve udmøntningen af de rehabiliterende indsatser i det psykosociale arbejde. Du får en større indsigt i forskellige tilgange og metoder på feltet, herunder samarbejdstilgange i forhold til både borgere og deres netværk, lokalsamfund og andre fagprofessionelle.

Det faglige indhold

Modulet sætter fokus på de forskellige delelementer af både rehabiliterings- og recovery-begrebet. I forhold til metoder og tilgange lægges der vægt på en reflekteret forståelse af de enkelte metoders ophav, problemforståelse, indhold og anvendelse.

På modulet gennemgår vi følgende emner:

 • Recovery: Forbundethed, håb, identitet, mening og empowerment
 • Rehabilitering: Vidensbaseret praksis, samarbejde med borgeren og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
 • De teoretiske, ideologiske, organisatoriske og juridiske rammer for rehabilitering inden for social- og sundhedsområdet i Danmark
 • Tilgange og metoder i rehabiliteringspraksis, herunder bl.a.: Systemisk-narrative metoder, kognitive metoder, traumebevidst tilgang, MI, samskabelse, relationel koordinering og domæneteori i forhold til at skabe oplevelse af sammenhæng for borgeren.

Målgruppe

Modulet har et tværfagligt/tværsektorielt sigte, og retter sig således både mod medarbejdere med myndighedsfunktioner, i pædagogiske indsatser på fx bo- og dagtilbud og øvrige funktioner. Det kan fx være i social- eller behandlingspsykiatrien, på handicapområdet eller udsatteområdet. Eksempler på faggrupper er socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, lærere og sygeplejersker.

Praktiske oplysninger

Modulet består á cirka 8 undervisningsdage, vejledning og en afsluttende eksamen.

Undervisningen foregår på hverdage og i dagtimerne.

Modulet udbydes som et valgmodul under Den Sociale Diplomuddannelse, og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse.

Modulet kan også bestilles af kommuner og andre hele arbejdspladser, der ønsker uddannelsesforløb udviklet med udgangspunkt i specifikke lokale og organisatoriske forhold. Kontakt os vedrørende dette.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Psykosocial Rehabilitering

Start- og slutdato

13.09.24 - 25.11.24

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Nummer

0511451

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

13.09, 20.09, 27.09, 2.10, 7.10, 11.10, 25.10, 1.11, 15.11, 18.11

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17