Gå til indhold

Intellektuelle funktionsnedsættelser

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen specialpædagogikden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Intellektuelle funktionsnedsættelser, udviklingshæmmede, børn og voksne med generelle eller vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Kært barn har mange navne, men fælles for målgruppen er, at der må være et andet fokus på lærings og udviklingsveje for denne gruppe.

Vi arbejder med, hvordan pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre fagpersoner kan skabe udviklings- og læringsmiljøer og tilrettelægge samarbejde om trivsel og læringsfremmende indsatser i skoler og dag- og fritidsinstitutioner, bo- og dagtilbud og aflastningsinstitutioner.

Den specialpædagogiske viden retter sig mod forhindringer for læring, kompensatoriske strategier, systemisk analyse, adfærd og mestringsanalyser, relationskompetence, stressaflastning og afstemt pædagogik.

 • Der arbejdes helt konkret og i praksis med observation, kortlægning af vanskeligheder og kompetencer, afprøvning af handleindsatser, både i forhold til individet og i systemet.
 • Der arbejdes med at optimere læring og deltagelse i sociale sammenhænge, empowerment og øget selvstændighed.
 • Der arbejdes med at kvalificere de allerede etablerede strukturer i den enkelte praksis som f.eks. voksen udredelsesmetoden, pejlemærker, systemiske modeller, status og handleplansværktøjer, social og specialpædagogiske metoder

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med tværprofessionelle samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte og/eller gruppen der befinder sig i læringsvanskeligheder.
 • kan udvikle praksis ved at anvende almene og /eller specialpædagogiske teorier, metoder, arbejdsformer, materialer og hjælpemidler, der fremmer deltagelse og læring for mennesker.
 • har kendskab til relevant lovgivning på området.
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere individuelle og kontekstuelle baggrunde for vanskeligheder i forhold til målgruppen.
 • har kendskab til målgruppen i et livsperspektiv eksempelvis i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde herunder habilitering.
 • har kendskab til årsager til intellektuelle funktionsnedsættelser herunder, kognitive funktioner, diagnoser samt kontekstuelle begrundelser for børn, unge og voksnes vanskeligheder i forhold til læring.

Hvem deltager?

Lærere, socialpædagoger, pædagoger, faglige ledere, konsulenter, terapeuter og andre der arbejder med målgruppen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Intellektuelle funktionsnedsættelser

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555836

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Intellektuelle funktionsnedsættelser

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0623719

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ida Marie Mundt

Lektor

+45 41 89 74 80