Gå til indhold

Engelsk som kulturteknik

På modulet opnår du kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere varieret og differentieret undervisning i kultur og samfund baseret på den nyeste forskning på området. Dette sker i en tæt og systematisk kobling til din praksis.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen engelskvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du:

 • beskrive, analysere og fortolke tekster samt planlægge litteraturpædagogisk arbejde under hensyntagen til litteraturens kultur- og samfundsmæssige aspekter
 • analysere og diskutere global kommunikation på målsproget og påtage dig ansvar for at etablere internationale kontakter samt udvikle internationalt samarbejde
 • tilrettelægge, analysere, vurdere og udvikle undervisning i interkulturel kommunikativ kompetence
 • anvende din viden om det engelske sprogs historie og udbredelse og dets varierede former og funktioner som første- eller andetsprog, fremmedsprog, internationalt sprog samt lingua franca i en globaliseret, demokratisk kontekst
 • anvende din viden om det engelske sprogs struktur og brug til evaluering og feedback med henblik på at fremme elevers sproglige bevidsthed, produktion og progression

Det faglige indhold på modulet

Modulet har fokus på kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande i et verdensborgerperspektiv. Du opnår en bred viden om det engelske sprogs historie og udbredelse og dets varierede funktioner som første- eller andetsprog, fremmedsprog, internationalt sprog samt lingua franca i en globaliseret, demokratisk kontekst.

På modulet udvikler og tilrettelægger du undervisning baseret på forskellige teksttyper med det formål at bidrage til udvikling af elevernes interkulturelle kompetence og sproglige bevidsthed. Desuden arbejder du med evaluering af læremidler, analyse af elevsprog og du lærer at etablere og inddrage internationalt samarbejde i din undervisning.

Om undervisningen

På modulet vil du møde forskellige og varierede undervisningsformer, som også afspejler de undervisningsformer, der findes i grundskolen, fx:

 • holdundervisning,
 • gruppearbejde,
 • fremlæggelser,
 • (peer-to-peer) feedback,
 • vejledning

Eksamensform

Mundtlig prøve kombineret med skriftligt oplæg. Et skriftligt oplæg er en sammenhængende tekst, der uddyber den valgte problemstilling og danner baggrund for den mundtlige prøve.

Den studerende udarbejder oplægget på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Oplæg og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen.

Hvem deltager

Engelsklærere, som varetager funktioner som ressourcepersoner eller vejledere i skolen

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Engelsk som kulturteknik

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0556278

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne Gregersen

Lektor

+45 41 89 76 98