Gå til indhold

Efterretningsanalyse

Efterretnings- og kriminalitetsanalyse udgør et helt centralt element hos myndigheder og i mange virksomheders daglige arbejde med sikkerhed.

Efterretningsarbejde er en særlig form for vidensarbejde om samfundsmæssige trusler og risici, der inkluderer informationsindsamling, analyse og kommunikation til beslutningstagere.

Således er efterretningsarbejde primært proaktivt af natur og retter sig mod potentielle og mulige sikkerhedsmæssige udfordringer.

Forebyggelse og/eller afbrydelse af fremtidige hændelser udgør et primært mål med efterretningsarbejdet i bestræbelsen på at beskytte borgerne og sikre deres sikkerhed og tryghed.

Efterretningsaktiviteter er ikke længere forbeholdt de hemmelige efterretningstjenester, og efterretningslogikken vinder i stadigt stigende grad indpas inden for det åbne politi i takt med, at Intelligence-led policing bliver en stadig mere udbredt strategi inden for de fleste vestlige politistyrker.

Derudover finder efterretningslignede aktiviteter sted i både private virksomheders sikkerhedsafdelinger og i andre offentlige myndigheder som eksempelvis Skat.

Forløbet

Modulet tæller 10 ECTS-point på professionsbachelor-/diplomniveau. Det består som udgangspunkt af tre blokke à tre undervisningsdage svarende til 54 lektioner og et pensum på ca. 630 sider.

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg, case-arbejde, gruppearbejde og selvstudie.

Beskrivelse af de tre blokke

Første blok vil bestå af en introduktion til de forskellige efterretningsterminologier samt en grundig introduktion til kriminalitets- og efterretningsanalysers rolle i det konkrete arbejde – herunder efterretningsbaseret politiarbejde (ILP) og Problemorienteret politiarbejde (POP).

Der vil være fokus på problemanalyse og formuleringen af indhentningsplaner. Derudover vil vi arbejde med forskellige former for data- og informationsgrundlag til udarbejde af kriminalitets- og efterretningsanalyser (konkrete registre og dataformer) samt med validering og kildekritik.

Til sidst vil de studerende få præsenteret forskellige analysemetoder med fokus på hhv. gerningspersoner, ofre og gerningssteder. De studerende vil selv skulle udarbejde konkrete analyseprodukter og opøve evne til at afgrænse analysearbejdet via dialog med beslutningstagere / opdragsgivere.

Anden blok vil forsætte arbejdet med de forskellige analyseteknikker, der blev introduceret på første blok. Herudover vil de studerende blive introduceret til udvalgte værktøjer indenfor trusselsvurdering og risikoanalyse, herunder en diskussion af deres validitet og anvendelsesmuligheder i efterretningsanalyser.

Foruden ovenstående vil blokken ligeledes arbejde med social netværksanalyse, geografiske analyser fx hotspot policing og geografisk profilering samt en introduktion til arbejdet med OSINT.

Tredje blok vil fokusere på at opøve kompetencer til formidling af de konkrete anbefalinger, som efterretningsanalysen er kommet frem til. Herunder med et særligt fokus på, hvordan forskellige former form for formidling påvirker beslutningstagere.

Blokken vil indeholde faktisk fremlæggelse af konkrete kriminalitets- og efterretningsanalyser for et panel af relevante stakeholders.

Udbytte

Diplommodulet i Efterretningsanalyse fokuserer på efterretningsarbejde som en særlig form for vidensarbejde om samfundsmæssige trusler og risici, der inkluderer informationsindsamling, analyse og formidling til beslutningstagere.

I løbet af modulet vil de studerende lære at tilrettelægge, udforme og formidle efterretningsanalyser på struktureret vis og ved hjælpe af en række konkrete fremgangsmåder.

Endvidere vil de få styrket deres kompetence til at indgå i faglig udvikling af konkrete efterforskningspraksisser i offentlige og private organisationer.

Pensum

 • James, A. (2016) Understanding, Policy Press
 • Ratcliffe, J. (2016) Intelligence-led Policing, Routledge
 • Rønn, K.V. (red.) (2016) Efterretningsstudier, Samfundslitteratur.
 • N. Hestehave (2013) Proaktivt Politiarbejde for Politifolk, Samfundslitteratur – Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til proaktivt politiarbejde svarende til Proaktivt Politiarbejde for Politifolk. Bogen skal købes, hvis man har brug for grundlæggende kendskab inden modulet.

Anslået pris for alle fire bøger er 1.040 kr.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Efterretningsanalyse

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621913

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Undervisningsdage følger

Forår 2026

Efterretningsanalyse

Start- og slutdato

Forår 2026

Tilmeldingsfrist

01.12.25

Nummer

0873135

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Thomas Skou Roer

Lektor

+45 51 63 28 03